Markert Laci blogja

 • Ma nem esett az eső…

  …, de ha az ember dol­go­zik, akkor nagyon hamar el tud men­ni egy egész nap. Aztán egy egész hét. Sőt, akár egy hónap is. Vala­ki kocog­tas­sa meg a vál­lam, ha har­minc leszek! Köszi!

 • Új telefon?

  Régen írtam egy­szer a fan­ta­szi­kus Alca­tel tele­fonomról, amely bejegy­zés végén meg­ígér­tem, hogy akkor most azt kido­bom, és veszek egy Noki­át. Ez azóta sem tör­tént meg, mert idő­köz­ben kezel­he­tő­vé vált a kis drá­ga. Viszont most újabb beteg­sé­gé­re derült fény: most egy éves tele­fon, és az aksi kez­di meg­ad­ni magát. Régeb­ben aktív hasz­ná­lat mel­lett egy hétig is…

 • Tüntetééés, szurkolááás

  Teg­nap sike­re­sen bele­ke­ve­red­tünk a bel­vá­ro­si dugó­ba — több száz­ezer ember­hez hason­ló­an. Iga­zán örül­nék egy olyan tör­vé­nyi sza­bá­lyo­zás­nak, misze­rint az így kiesett bevé­te­le­ket a fan­tasz­ti­kus híd­le­zá­rók­nak kel­le­ne pótol­ni­uk. Ki lehet szá­mol­ni, hogy mennyi­be fáj a rend­őrök, tűz­ol­tók stb. moz­gó­sí­tá­sa, készen­lé­te. Azt is hoz­zá lehet csap­ni, hogy mek­ko­ra vesz­te­sé­get jelent (az embe­rek­nek és az állam­nak) a mun­ka­hely…

 • Ma …

  … esett két csepp eső.

 • Napok, hetek

  Fur­csa hete­ket élünk mos­ta­ná­ban. Az elő­ző szom­bat hét­fő volt (vagy a pén­tek volt hét­fő, a szom­bat meg pén­tek). És akkor most ezen a héten is ugyan­ez lesz, csak most nem okt.23., hanem nov.1. miatt? Csak nekem fur­csák ezek a dolgok? És akkor még el se kezd­tünk beszél­ni a Nagy Magyar Két­ezer-hét Októ­ber Huszon­har­ma­di­kai For­ra­da­lom­ról, Sza­bad­ság­harc­ról…

 • Tud valaki kölcsönadni egy komolyabb összeget tartozásaim rendezése végett, NOT?

 • Szüleim

  Még tavaly elmen­tünk Eger­be. A vár­ban sétál­tunk, nálam volt a fény­ké­pe­ző­gép. Oda­for­dul­tam hoz­zá­juk, és mond­tam, hogy vág­ja­nak vala­mi jó kis gri­maszt. Vágtak.

 • Green Day Top10@10

  Most lett vége, jó is meg érde­kes is volt. 10. Bas­ket Case (Doo­kie) 9. Time Of Your Life (Nim­rod) 8. Boule­vard Of Brok­en Dre­ams (Ame­ri­can Idiot) 7. Stu­ck With Me (Insom­niac) 6. Holi­day (Ame­ri­can Idiot) 5. War­ning (War­ning) 4. Wake Me Up When Sep­tem­ber Ends (Ame­ri­can Idiot) 3. Mino­rity (War­ning) 2. Ame­ri­can Idi­ot (Ame­ri­can Idiot) 1. Bas­ket Case (Doo­kie) Tud­juk…

 • Kávávévé

  Szep­tem­ber 26‑a óta nem ittam egy csepp kávét se. Az azt meg­elő­ző napok­ban a napi 5–6 kávé (néha feke­te, mert elfe­lej­tet­tem kér­ni tejet…) hatá­sá­ra tel­je­sen elrom­lott a szám, és már szin­te csí­pett az újabb adag kof­fe­in. Szó­val azon az omi­nó­zus napon elha­tá­roz­tam, hogy abba­ha­gyom, mert már túl sok volt, nem egész­sé­ges, meg rák­kel­tő, mint az élet.…