Brókerblog: az első hét vége

Nos, követ­ke­zik két nap, ami­kor — hála az égnek — nem fogunk azon izgul­ni, hogy mit csi­nál a MOL, miért esik ez a sze­ren­csét­len Syner­gon, meg hogy mi az a pia­ci ár.

Az a hatal­mas sze­ren­csénk, hogy ez egy kife­je­zet­ten jó hét volt. Sem­mi hatal­mas krach, sem­mi nem­ze­ti ünnep (bár mond­juk azt sze­re­ti a BUX), az egész régió tör­té­nel­mi csú­cso­kat dön­tö­get. Mind­egy, a lényeg, hogy jókor vol­tunk jó helyen, a múlt heti néze­lő­dés is nagyon hasz­nos volt, most pedig öröm­mel jelen­tem be, hogy mind a ket­ten 6% körü­li nye­re­sé­get köny­vel­het­tünk el.

Szó­val most Mesi örül, Laci örül, az iga­zi bró­ke­rek még job­ban örül­nek (gon­do­lom, ők ennek a két­sze­re­sét is meg­nyer­ték), és min­den­ki jól átpi­he­ni a hétvégét.

Published
Categorized as munka

Tréd, déjtréd, meg ilyen hülyeségek

Ugyan a Word­Press irány­el­vei sze­rint egy poszt címé­be soha nem kerül­het csú­nya szó, még­is meg­pró­bál­ko­zom. Ha hol­nap eze­ket a soro­kat a szám­ból hall­já­tok, akkor utol­ért WPad­min bosszúja.

A mai nap min­den­fé­le fel­nőt­tes dolog­ról szólt. Nem, most nem poresz­ra gon­do­lok. Kez­dő­dött azzal, hogy írtam vagy 5 oldalt abba, amit mások dip­lo­ma­mun­ká­nak nevez­nek, de én álta­lá­ban csak mint “az a szar” szok­tam reá hivat­koz­ni. Ezek­után fel­ke­re­ked­tem, és sike­rült fél óra késés­sel beér­nem a város­ba. Meg­fi­gyel­tem egyéb­ként, hogy azóta kések, ami­óta HK‑s let­tem. Remény­ked­tem, hogy ez egy olyan nya­va­lya (nye­nye­re?), ami az idült álla­pot (ejtsd man­dá­tum) elmú­lá­sa után meg­szű­nik, de nem. Régen min­dig min­den­ho­va oda­ér­tem 5–10-15 perc­cel koráb­ban, most meg egy­sze­rű­en kép­te­len vagyok rá. Ha vélet­le­nül idő­ben indu­lok el, akkor tuti, hogy dugó lesz vala­hol. Vagy apu nem talál­ja a kul­cso­kat. Vagy a for­gal­mit — se. Eset­leg tan­kol­ni kell. Vagy beáll az M0‑s, mert a — figye­lem! — szem­be­sáv­ban bal­eset van, és ahhoz le kell las­sí­ta­ni, hogy JÓL meg lehes­sen néz­ni a ron­cso­kat. Egy szó mint száz, vala­mit erre ki kell talál­ni, mert ez nem tet­szik nekem.

A továb­bi­ak­ban csak cím­sza­va­kat írok, mert egy­részt az elő­ző bekez­dés túl hosszú lett, más­részt meg Csáth Géza is ilyen nap­lót vezetett.

Teli alul­já­ró. 2‑es vil­la­mos. Már­ci­us 15. tér. Fagyi­zó hatal­mas válasz­ték­kal. Net­dayt­rade kft. Első sor, mint rég. Kövér bácsi hosszú elő­adá­sa. Ásvány­víz, vég­re. Autó­sze­re­lő bácsi pró­bál shor­tol­ni, nem megy neki. De a lon­go­lás sem. Két­mo­ni­to­ros gép. Nagy nehe­zen belé­pés. Shor­to­lás, lon­go­lás, időn­ként a meg­fe­le­lő bil­len­tyű­zet-kom­bi­ná­ci­ót is elta­lál­juk. Una­lom. 11 (?) dol­lá­ros profit. (…)

Jó dolog ez a dayt­rade, de nekem nem annyi­ra tet­szik. Ezen biz­tos nem fogom elvesz­te­ni a háza­mat. Ellen­ben a mai nap — nagy pesszi­miz­mus­sal átsző­ve — tőzs­de­i­leg megint­csak fénye­sen sike­rült. Mesi +4,5%, én meg +5% eddig. Remé­lem, hogy vezetünk:)

Ugye, milyen felnőttes?

Published
Categorized as élet, munka

Béke, nyugalom

Bemész a kony­há­ba, öntesz ki egy csé­szé­be kávét. Raksz bele kaka­ót, meg öntesz hoz­zá tejet. Kicsit meg­me­le­gí­ted. Ha kész, fogod magad, és kiülsz a terasz­ra. Süt a Nap. Éne­kel­nek a mada­rak. A fenyő ágai között rep­des egy darázs. Per­cen­ként elmegy egy autó az úton. Zsó­fi, a kutya unot­tan figyel, majd leej­ti a fejét a por­ba. Ülsz, süt Rád a Nap, kicsit fúj a szél, nem látsz vagy hal­lasz egy embert sem. Meg­iszod a tejes­ká­vét, aztán min­dent foly­tatsz ugyan­ott, ahol abba­hagy­tad. De nem ugyanúgy…

Published
Categorized as élet

Színház meg ilyenek

A mai nap az egye­tem-szín­ház-tőzs­de három­szög körül ját­szó­dott: vol­tam órán, vol­tam szín­ház­ban, nyer­tem a tőzsdén:)

Az egye­te­mi más­fél óra tanul­sá­ga: ne csalj a tőzs­dén, mert kirúg­nak a tőzs­dés játék­ból, plusz még a PSZÁF is meg­ha­rag­szik rád, ami meg köz­tu­dot­tan majd­nem olyan jó, mint­ha mond­juk az APEH ten­né ugyan­ezt. Volt egy nagy­sze­rű tip­pe­lé­ses játék is, leírom, hogy meg­le­gyen, ha kell vala­mi­ért. Min­den­ki leír­ja egy papír­ra a nevét és egy szá­mot 1 és 100 között. Az nyer, aki az összes játé­kos által leírt szá­mok átla­gá­nak 2/3‑ához leg­kö­ze­lebb álló szá­mot tip­pel­te. Sze­ga Péter álné­ven 18-cal a 22-es nye­rő­szám köze­lé­ben vol­tam, saj­nos Szpé nem nyert sem­mit… Sebaj, srác, jó vol­tál, fel a fejjel!

A szín­ház: megint fia­ta­lok, megint egy kis terem, megint nem vala­mi jó hely, és megint egy nagyon jó elő­adás. Volt néhány sze­mé­lyi átfe­dés is a mos­ta­ni (Pilo­non az SZFE‑n) meg a már­ci­us 26-ai (A varázs­fu­vo­la a Mer­lin­ben) darab között, Kiss Diá­na Mag­dol­na nevét jegyez­zük meg; és annak a srá­cét is, aki­nek nem tudom, mi a neve, viszont hason­lít Gyur­csány Ferenc­re — szem­üveg­ben, vala­mint sze­ret egy lét­ra tete­jén ülni meg labdázni.

A tőzs­de: ma hatal­ma­sat kaszál­tunk Mesi­vel, maga a kb. 2500 forint még nem olyan nagy összeg, viszont két nap alatt 3%-osnál nagyobb árfo­lyam­nye­re­ség kel­le­mes érzés. Hát még ha érte­nénk is hoz­zá:) Az olyan lényeg­te­len dol­gok, hogy mi az a pia­ci ár, mire jó az, miért megy fel egy papír, miért esik aztán vissza, mit spe­ku­lál­nak “vala­kik” egy papír­ral, ezek sze­rint nem szük­sé­ge­sek egy rela­tí­ve sike­res befektetéshez.

És a mai nap jó híre: belát­ha­tó időn belül lesz design, és akkor szé­les­re nyit­juk a kapu­kat. Vége a bétá­nak, kez­dő­dik az RC1.

Published
Categorized as élet, munka

Az első tőzsdei nap

Igen, a mai nap­pal meg­kez­dő­dött a Tőzs­dei spe­ku­lá­ció c. tárgy­hoz kap­cso­ló­dó tőzs­dei játék keres­ke­dé­si része. Ennek lénye­ge az, hogy a saját pén­zed­del ját­szol. Cse­ré­be viszont saját magad­nak kere­sel pénzt, ráadá­sul a tárgy­nak köszön­he­tő­en ehhez nagy segít­sé­get kapsz (olcsó tranz­ak­ci­ók, ingyen real-time ada­tok). Ezt csak azért írtam le, mert az ember a saját stan­da­lo­ne blog­já­ban nem írhat nyúl­fark­nyi posz­to­kat, csak szép, kerek, barok­kos kör­mon­da­tok­kal tele­tűz­delt bejegy­zé­se­ket, NOT.

Sok­órá­nyi meg­be­szé­lés, gon­dol­ko­dás és keres­gé­lés után Mesi­vel teg­nap nagy­já­ból meg­hoz­tuk a vég­le­ges dön­té­se­ket, amik aztán ma reg­gel rész­vény­vá­sár­lás for­má­já­ban tes­tet öltöt­tek. Mivel szé­gyen­lős vagyok, ezért nem mon­dom meg, hogy milyen hosszú és vas­tag a port­fó­li­óm, viszont azt eláru­lom, hogy mind a ket­ten 800 forint körü­li nye­re­ség­gel zár­tuk a napot. Ráadá­sul kis sze­ren­csé­vel ennek a dup­lá­ja is össze­jö­he­tett vol­na, de hát ne legyünk tel­he­tet­le­nek. Majd holnap!

Published
Categorized as munka

Blogskin

Ha tren­di jup­pik­ö­csög len­nék, akkor azt mon­da­nám, hogy “követ­ke­zik egy brain­stor­ming ses­si­on”, de mivel nem vagyok az, így csak ide­ra­kok egy msn-logot.

Mar­kert Laci:
csi­nálj nekem egy theme-et
nem kell bonyo­lult, csak szebb legyen, mint a tied
meg legyen hozzámillő

Balázs:
kicsit pontosabban?

Mar­kert Laci:
break.com

Balázs:
oké
akkor lelop­juk ezt, csak a break.com helyén markert.hu lesz a logóban

Mar­kert Laci:
de annál szebb legyen
legyen ben­ne vala­mi balá­zsos extra
pl. a te sun-flo­wer-edben volt egy virág
ebben meg lehet­ne vala­mi más
vala­mi, ami jel­lem­ző rám

Balázs:
mint rám a virág?

Mar­kert Laci:
pontosan!

Published
Categorized as blog

Új blog, új post

Vala­mi­ért néhány hónap­pal ezelőtt leküzd­he­tet­len vágyat érez­tem arra, hogy bere­giszt­rál­jam a markert.hu doma­int. A gon­do­la­tot tett követ­te: 2007 ápri­li­sá­nak ele­jén sike­re­sen lezá­rult a regiszt­rá­ci­ós pro­ce­dú­ra. Így pedig immá­ron meg­hoz­hat­tam azt a nehéz, de már jó ide­je húzó­dó dön­tést, misze­rint elha­gyom a sar­kot. 24 hónap, majd­nem 240 bejegy­zés, sok szép és sok jó emlék. De hát ne búsulj, Ván­dor, hanem kövesd figye­lem­mel unal­mas és szür­ke hét­köz­nap­ja­i­mat itt is!

Published
Categorized as blog