Insanity, 2. hónap

No, eltelt egy újabb hónap, és az Insa­nity edzés hiva­ta­lo­san véget ért. Én egyéb­ként nem hagyom abba, csi­ná­lom tovább kicsit sza­ba­dabb prog­ram­mal júli­us­ban (ter­ve­im sze­rint a sza­bad­ság alatt is, amíg ott­hon leszünk), aztán augusz­tus­tól újra­kez­dem az egé­szet, kicsit fesze­sebb tem­pó­val és diétával.

Mit is mond­hat­nék a máso­dik hónap­ról? Talán azt, hogy ehhez képest az első hónap egy hosszú masszázs, eny­he simo­ga­tás a test­nek. Rög­tön az első nap úgy indul, hogy végig­csi­ná­lod a fit tesz­tet (fél óra), majd utá­na egy Max Inter­val Cir­cu­it nevű móka (egy óra) követ­ke­zik. Ret­te­net. Az egész első hét konk­ré­tan olyan, hogy sírsz, de tény­leg sírsz, hogy mek­ko­ra béna­ság, hogy nem tudod ren­de­sen csi­nál­ni. És az a vic­ces, hogy a vide­ón muta­tott kol­lé­gák is így van­nak ezzel, ott a sok koc­ka­ha­sú hölgy és úr, és ők is ellóg­ják a mun­kát, mert — figyel­jél, Sha­un T, remé­lem, olva­sod — ezt nem lehet kibírni!

Nem is tudom, melyik edzés a leg­ne­he­zebb, talán a Max Inter­val Plyo, ami egy­részt dur­va inter­val­lu­mok­kal ope­rál, más­részt csu­pa légi elem­mel van tele (ugrá­lá­sok, nem a ked­ven­ce­im). Aztán ott van az Insa­ne Abs, ami a Car­dio Abs helyett hasz­nál­ha­tó, és a has­iz­mo­kat tor­náz­tat­ja. Na, azt kikap­csol­tam, mert annyi­ra ide­ges let­tem, hogy nem tud­tam meg­csi­nál­ni. Rémes. Így emel­jem meg a lábam, zár­jam mel­lé a mási­kat, és a keze­i­met is, és konk­ré­tan a seg­gem két part­ján egyen­sú­lyo­zom, miköz­ben az összes vég­ta­go­mat (szám­sze­rű­en min. 4 db) leen­ge­dem és vissza­eme­lem. Kizárt, én ehhez nem adom a nevem!

Kicsit szét­szórt és zak­la­tott ver­seny­ző benyo­má­sát kel­tem? Így igaz. Viszont tény­leg bazi kemény volt a máso­dik hónap (is).

Ered­mé­nyek

Az első hónap­ban nem dié­táz­tam, így nem fogy­tam sem­mit, csak erő­söd­tem. A máso­dik hónap­ban kicsit oda­fi­gyel­tem, kevés kenye­ret ettem, le is ment bő 5 kiló.

Van ez a fit teszt ugye, amit írtam, hogy ele­jén is, köz­ben is csi­nál­ni kell. Ma meg­csi­nál­tam a vég­ső tesz­tet, íme a szá­mok (és itt van­nak a gya­kor­la­tok, mind­egyi­ket egy per­cig kell csinálni):

Moz­gás Első nap Utol­só nap Vál­to­zás
1. Switch kicks 58 78 +34%
2. Power jacks 48 67 +40%
3. Power knees 80 120 +50%
4. Power jumps 31 45 +45%
5. Globe jumps 9 13 +44%
6. Sui­ci­de jumps 12 22 +83%
7. Push-up jacks 20 40 +100%
8. Low plank oblique 50 70 +40%

Iga­zá­ból nem is ezek a szá­mok érde­ke­sek, hanem az, hogy sok­kal erő­sebb­nek érzem magam, és baro­mi jó érzés, hogy sike­rült hellyel-köz­zel végig­csi­nál­ni az Insanity‑t.

P.S.: vet­tünk pul­zus­mé­rő órá­kat, ami­ket össze­lőt­tem az Endom­on­dó­val. Eze­ket mér­te nekem edzé­sek köz­ben júni­us­ban (3‑án kezd­tem a máso­dik hónapot):

Hét­fő Kedd Szer­da Csü­tör­tök Pén­tek Szom­bat Vasár­nap
3. 1292 kcal 4. 811 kcal 5. 738 kcal 6. 469 kcal 7. 894 kcal 8. 733 kcal 9. -
10. 756 kcal 11. 930 kcal 12. - 13. 513 kcal 14. - 15. 1130 kcal 16. 455 kcal
17. - 18. 1320 kcal 19. 830 kcal 20. 487 kcal 21. - 22. - 23. 446 kcal
24. 890 kcal 25. 850 kcal 26. 484 kcal 27. 783 kcal 28. 139 kcal 29. 853 kcal 30. -

Σ: 15.803 kcal

Insanity, 1. hónap

Bő egy hónap­pal ezelőtt Regi talál­ta meg az Insanity‑t (itt). Első­re (már­mint első emlí­tés­re, nem első kipró­bá­lás­ra) nagyon nem tet­szett, én az összes ilyen ugra-bug­ra dol­got rossz szem­mel nézem. Mond­tam, hogy “biz­tos tönk­re teszi a tér­de­ket”, és részem­ről le is volt tud­va a test­moz­gás. Pár hónap­ja kivit­tem már a kett­le­bellt az erkély­re, jó az idő, minek poro­sod­jon a háló­szo­bá­ban, majd ősszel visszahozom.

Aztán Regi elkezd­te csi­nál­ni, és 3 nap után úgy dön­töt­tem, hogy még­is bele­vá­gok. Per­sze már a fit teszt köze­pén fel akar­tam adni (hülye­ség is, és a tér­dek, ugye), de végig­csi­nál­tam. Volt pár holt­pont, volt pár kre­a­tív nap (gya­kor­la­tok fel­cse­rél­ve, ami nem aján­lott egyéb­ként), de kb. 90%-ban menet­rend sze­rint csi­nál­tam az első hóna­pot. Élmé­nye­im­ről és tapasz­ta­la­ta­im­ról szá­mo­lok most be röviden.

Szó­val az Insa­nity egy 2009-es edzés­mód­szer, amit egy Sha­un T nevű úr rakott össze. Állí­tó­lag ez a leg­ke­mé­nyebb tor­na­óra a vilá­gon, de aki ezt írta, az bizo­nyá­ra nem volt még kett­le­bel­len Ervin­nél. Annyi a lényeg, hogy 60 nap (iga­zá­ból négy hét, aztán egy hét “pihe­nő”, aztán még négy hét), és akkor utá­na te vagy a leg­na­gyobb király. Most vagyok a “pihe­nő” előtt, akkor mind­járt fél­ki­rály leszek, ugye?

Nem értek az edzé­sek­hez, erről annyit tudok, hogy kar­dió, magas pul­zus­ra megy rá, Sha­un pedig min­dig mond­ja, hogy ellen­őriz­zük a szí­vün­ket, nehogy meg­hal­junk. (Ami­ért egyéb­ként nem vál­lal fele­lős­sé­get.) Álta­lá­ban min­den edzés egy kemény, 5–10 per­ces beme­le­gí­tés­sel indul, ami már önma­gá­ban elin­dít az izza­dás csa­ta­kos útján. Erre T úr azt mond­ja, hogy ami más­nak az edzés, az neki a beme­le­gí­tés. Ha ha ha. Aztán jön egy ala­pos nyúj­tás, álta­lá­ban ez is mini­mum 5 perc, ennek a végé­re érzi azt az ember, hogy “edzet­tem is, le is nyúj­tot­tam, akkor most men­nék tusol­ni”. Nem. Jön az edzés, ami nap­tól füg­gő­en 15–20 perc, igen vál­to­za­tos, baro­mi kemény, már-már sza­dis­ta. Majd végül jön még 5 perc nyúj­tás, csak hogy legyen vala­mi kere­te az egésznek.

Nem írok az edzés­na­pok­ról rész­le­te­sen, mert akit érde­kel, utá­na­néz, akit meg nem, az már régen átkap­csolt por­nó­ra erről a poszt­ról. Annyi sze­mé­lyes véle­ményt mon­dok, hogy van­nak szar napok, nagyon szar napok, és ami­kor a Pure Car­dio után egy­ből jön a Car­dio Abs. Ez az első hónap leg­dur­vább edzé­se: 40 perc “pjúr” — ben­ne 15 perc pihe­nés nél­kül, majd 15 perc has­iz­mo­zás, de úgy, hogy a végén sír­va könyö­rögsz a halá­lért, pedig egy fel­ülés sincs ben­ne. Ez az első hónap, a máso­dik alap­ból min. 60 per­ces edzé­sek­kel ope­rál. Ja, lesz a jövő héten egy “reco­very”, 6 napig ugyan­az a hely­re­ho­zó edzés, bele­néz­tünk, 33 perc tömény szívás.

Szó­val ez az Insa­nity, baro­mi­ra tet­szik, nagyon hatá­sos, és imá­dom. Amennyi­ben meg­érem a végét, beszá­mo­lok az ered­mé­nyek­ről, meg igény ese­tén írok rész­le­te­seb­ben is róla. Aki még olvas­na, annak aján­lom az Insa­nity hiva­ta­los olda­lát, illet­ve a LifeT!lt rész­le­tes bejegy­zé­sét.

P.S.: ren­del­tünk pul­zus­mé­rő­ket, hogy a máso­dik hónap­ban vigyáz­zon ránk a tech­ni­ka is.