Egy linkért 150 dollárt?

Nálam már szin­te hagyo­má­nya van a nem túl sok mun­ká­val tör­té­nő “online” pénz­ke­re­sés­nek, ld. kob­rás videó, online foga­dás (most is 300%-os plusz­ban vagyok egy ingye­nes kupon­nal) stb. A mos­ta­ni tör­té­net viszont min­dent visz, illet­ve vihet, ha úgy dön­tök, hogy belevágok.

Szó­val az egész úgy kez­dő­dött, hogy júli­us 12-én kap­tam egy spa­met. Volt már ilyen cso­da, a leg­jobb gmail pos­ta­fi­ók­nál is elő­for­dul. Egy Amy nevű hölgy/robot írt nekem egy angol digi­tá­lis ügynökségtől.

I work for (…); a UK bas­ed Dig­ital Mar­ke­ting Consultancy.
We rep­re­sent cli­ents inter­es­ted in soci­al media mar­ke­ting on smal­ler sites with litt­le or no exist­ing advert­ising and we’­re cur­rently loo­king for advert­ising partners.
We pay a fixed upfront annu­al fee which we will agree on with you. Once the ad is in place, pay­ment is made wit­hin app­ro­xi­ma­tely 48 hours.
Would you be inter­es­ted in pla­cing a small text-bas­ed ad on Markert.hu?

Hm, mond­tam a boros­tám alatt, hm, hm. Ez már most mókás volt, nosza, vála­szol­tam is neki egy óvatosat.

Yeah, why not?
Ple­a­se send me the details.

Alá is írtam hiva­ta­lo­san, mint a markert.hu nagy­ha­tal­mú tulaj­do­no­sa (“Laci”). Bő egy hétig csend volt, aztán meg­kap­tam az ere­de­ti leve­let Lupé­től, de ezút­tal egye­ne­sen nekem címez­ve. Mivel még min­dig nem tud­tam, hogy most akkor ez mi a szösz, megint kér­tem tőle konk­ré­tu­mo­kat. Kis­vár­tat­va vála­szolt is.

New Page With the Cont­ent of your Choice
You will be free to crea­te a new page or blog post and write the cont­ent how you wish. We will pro­vi­de you with the URL to our cli­ents web­site that we would like you to link to, you can link to our cli­ents site in any man­ner you see fit. We would offer you 150USD for a one year placement.
(…)
We pay the full annu­al fee via secu­re pay­ment part­ners Pay­pal or Money­boo­kers wit­hin 48 hours of the advert going live on your site.
(…)

Hop­pá, mond­tam ekkor magam­ban, ezek itt tény­leg úgy tesz­nek, mint akik komo­lyan gon­dol­ják. Írtam is nekik.

I’m still inter­es­ted. Can you ple­a­se show me a web­site whe­re you have such an advertising?

Erre teg­nap kap­tam választ, íme a lényeg.

My sin­ce­re apo­lo­gi­es for the dela­yed res­pon­se but I am glad to let you know that we are now ready to pro­ce­ed with our offer.
I sent your site to our tech­ni­cal team for furt­her assess­ment and I am ple­as­ed to inform you that your site has been approved!
(…)
1) Kindly crea­te a new blog post on Markert.hu writ­ten in Hun­ga­ri­an. It can be abo­ut anyth­ing you nor­mally write on this site. We are not requ­i­ring you to write abo­ut our cli­ent but you can do that if you prefer.
2) Once you have writ­ten the post, you sho­uld find a sec­ti­on or key­word in the cont­ent to link to:
(…)
3) It would be ide­al if the anc­hor text is rela­ted to the cli­ent’s nic­he. We sug­gest pla­cing it in the midd­le of the page and embed­ded in the cont­ent to opti­mi­se its exposure.
(…)
Ple­a­se let me know your tho­ughts on this. Sho­uld you deci­de to move for­ward, ple­a­se send me an email along with your Pay­pal or Money­boo­kers reg­is­te­red email add­ress when you have uplo­a­ded the ad so we could pro­cess the payment.

Ezen felül kül­dött még nekem egy scre­ens­ho­tot is egy koráb­bi pos­tom­ról, ami­ben egy szót link­ké kon­ver­tált, és mutat­ta, hogy ennyi az egész, így kell ezt csinálni.

Itt tar­tunk most. 150 dol­lá­rért “elad­ha­tom a blo­gom füg­get­len­sé­gét” (by Regi). Hol itt a kamu? Töke van a menyasszonynak?

Közzétéve:
pénz, spam kategóriába sorolva

Spam

Régen ren­ge­teg leve­let írtam, undo­rí­tó stí­lus­ban, anyáz­va, okos­kod­va. Hol iga­zam volt, hol nem. (For­rás: HK-kül­ső leve­le­zé­si lista)

Ahogy nőt­tem, e tulaj­don­sá­gom úgy kez­dett szép las­san elvesz­ni. Előbb a leve­lek szá­ma, majd a pisz­kált emberek/intézmények/… szá­ma, végül a stí­lus is egy­re nor­má­li­sabb lett. Most ott tar­tok, hogy csak a Cukor­bor­só c. “vic­ces”, “HK-köze­li” lis­tán vagyok fenn, és egy dolog emlé­kez­tet a régi szép (anyá­zós) idők­re: a spa­mek kezelése.

Egy­sze­rű­en kép­te­len vagyok időn­ként egy-egy spa­met nem elkül­de­ni az NHH-nak. Tudom, hogy csak le kéne töröl­ni, de nem megy. For­ward, spam-beje­len­tes, és már megy is. Ösz­tö­nö­sen. Eddig sze­rin­tem 6–8 ügy zárult a totá­lis győ­zel­mem­mel, ami mind­össze annyit jelent, hogy kapok egy leve­let, hogy fel­szó­lí­tot­ták a spam­me­lőt: ne spam­mel­jen. Ilyen­kor nem érzek se örö­möt, se elég­té­telt, de leg­alább eggyel keve­sebb hely­ről kapok spamet.

Eddig volt pár érde­kes eset, pl. ami­kor kide­rült, hogy Regi egyik barát­nő­jé­nek a “cégét” sike­rült fel­je­le­len­te­ni, de a mos­ta­ni az min­dent űbe­rel. Van egy XYZ nevű káef­té, akik heti rend­sze­res­ség­gel spam­mel­nek. Nem tudom, hogyan talál­tak meg, min­den­eset­re az nem igaz, amit írnak, nem irat­koz­tam fel a hír­le­ve­lük­re, és nem regiszt­rál­tam a webshop­juk­ba, ugyan­is ez egy moto­ros bőr­szer­kó­kat és min­den­fé­le alkat­ré­sze­ket áru­ló vál­lal­ko­zás, az meg tőlem elég messzi terület.

Lényeg a lényeg, hogy pár hónap­ja ele­gem lett belő­lük (addig a gmail kiszűr­te a leve­lü­ket min­dig, szó­val még azt se mond­ha­tom, hogy a pofám­ba tola­kod­tak, de még­is ott volt a spam map­pá­ban), és fel­je­len­tet­tem őket az NHH-nál. Hamar (ez mond­juk más­fél hóna­pot jelent) jött a vég­zés, hogy nyer­tem, spam­mel­tek, figyel­mez­tet­ték őket. Kb. 10 perc­cel a levél olva­sá­sa után jött még egy spam tőlük… Megint jelen­tés, megint eltelt pár hét, megint szól az NHH, hogy most már vég­leg távo­lít­sa­nak el, mert külön­ben baj lesz. És mi jön ma? Még egy spam. Itt tar­tunk most. Kiván­csi vagyok, mennyi lesz a bün­te­tés. (Amit ugye nem én kapok meg.)

Közzétéve:
spam kategóriába sorolva