Markert Laci blogja

  • Mivel nem­so­ká­ra köl­tö­zünk, ide­je gyor­san meg­néz­ni, mi folyik a tera­szon, mert nem­so­ká­ra már nem így néz majd ki! Ez a bejegy­zés a v0 foly­ta­tá­sa, értelemszerűen. Leg­utóbb a krump­li­val kezd­tem, így legyen most is az első fotó erről! Ahogy lát­szik, szé­pen meg­nőtt…

  • 2010. júli­us 26-án lép­tem éle­tem­ben elő­ször sváj­ci föld­re. Kana­dá­ból utaz­tam haza, és mivel volt pár órám az átszál­lás között, bevo­na­toz­tam Zürich­be, és rög­tön bele­sze­ret­tem a hideg és esős sváj­ci nyárba. 2012. már­ci­us 9‑én érkez­tem élet­vi­tel­sze­rű­en Zürich­be. Más­fél órá­nyi alvás után…

  • A tava­lyi évhez hason­ló­an idén is meg­osz­tom kaland­ja­i­mat a teraszunkon. Az elmúlt fél évti­zed meg­mu­tat­ta, hogy mennyi­re ide­á­lis min­den adott­sá­gunk a nagy­üze­mi (sic!) zöld­ség­ter­mesz­tés­hez. 20nm észak­nyu­ga­ti fek­vé­sű terasz, itt tömény­te­len mennyi­sé­gű para­di­csom ter­mett már. Ehhez csat­la­ko­zott a dél­ke­le­ti tájo­lá­sú kis…

  • Ez egy rövid, ámde lényeg­re­tö­rő bejegy­zés lesz, amely­ben meg­osz­tok magam­ról egy fon­tos infor­má­ci­ót. Éle­tem­ben soha nem röhög­tem még annyi­ra erő­sen (ún. könnyes­re), mint ami­kor Regi­vel meg­néz­tük a Satur­day Night Live 49. évad 17. epi­zód­ját (host: Ryan Gos­ling), abban is a…

  • Az élmény igen friss, még érez­ni. Tör­tént az a minap, még pon­to­sab­ban a mai napon, hogy dél­ben elmen­tem edze­ni. Nincs ebben sem­mi szé­gyell­ni­va­ló, hét­köz­nap dél­ben, ebéd helyett szok­tam, lesé­tá­lok a köze­li ún. dzsim­be, sze­re­tem a vasat. Az edzés után gyor­san…

  • Ha vala­ki azon gon­dol­ko­dik, mi az a fül­ly, és még inkább mi az, hogy ukasz­tás, annak van egy rossz hírem. Médi miatt a csa­lád­ban nagy­já­ból azóta téma (újra) a fülek kilyu­kasz­tá­sa, ami­óta elkez­dett beszél­ni. Sokak­nál ez azért nem így van, mert…