Kategória: kettlebell

 • 1000 kettlebell swing

  írta:

  | kategória:

  Sike­rült! :) 3 per­cen­ként kell 100-at csi­nál­ni, és így “kényel­me­sen” bele­fér a 30 perc­be az 1000 swing. Nekem egy perc­re kb. 42–44 swing jutott, a 100-zal így 2:20–2:30 alatt végez­tem, volt még fél perc pihen­ni. Érde­kes módon az utol­só etap volt a leg­gyor­sabb, 45-öt sike­rült csi­nál­ni az első és a máso­dik perc­ben is.

 • Kettlebell is, time-lapse is, challenge is

  írta:

  | kategória:

  Meg­pró­bál­tam meg­csi­nál­ni egy­hu­zam­ban 1000 kett­le­bell swin­get (3 per­cen­ként 100, 30 per­cig), de saj­nos csak 686-ig jutot­tam. Sebaj, majd legközelebb! :) Leg­kö­ze­lebb másod­per­cen­ként fotó­zom majd, jobb lesz a kame­ra hely­ze­te is, és isten­uccse nor­má­li­san végigcsinálom!

 • Sportos visszatérés

  írta:

  | kategória: , ,

  Nem is merem meg­néz­ni, mikor írtam utol­já­ra bejegy­zést, volt már egy ide­je. És akkor is csak Lin­da-kvíz volt, nem vala­mi ere­de­ti kont­ent. Száni. Teg­nap, ahogy azt twit­te­ren meg­ígér­tem (első­sor­ban) saját magam­nak, elmen­tem edzés­re. Mit edzés­re, edzé­sek­re! Az aláb­bi­ak­ban a gon­do­la­ta­i­mat, de leg­fő­kép­pen az érzé­se­i­met fogom meg­osz­ta­ni a kett­le­bell és a krav­ma­ga edzé­sen tör­tén­tek­ről. Ha az olva­só­tá­bor­ban…