Kategória: blog

 • Blog témák 2023-ban

  írta:

  | kategória:

  Nincs még nyár, csak a minap (tavaly) írtam egy bejegy­zést, és most itt az új! Addig üssük a vasat, amíg hasad! Sem­mi foga­da­lom, de idén meg­pró­bá­lok kicsit töb­bet és rend­sze­re­seb­ben írni. Lehet, hogy segí­te­ni fog, hogy leírom, milyen jegy­ze­te­im van­nak, hogy milyen bejegy­zé­se­ket akar­tam anno pub­li­kál­ni. Van egy Goog­le Keep note-om, és abba írom fel, ha…

 • 10 éves a blog!

  írta:

  | kategória:

  Elké­pesz­tő mér­föld­kő­höz érkez­tünk: nap­ra pon­to­san 10 éve írtam elő­ször ebbe a blog­ba! Gyor­san olvas­suk is el, mi volt akkor: Új blog, új post! Mi vál­to­zott azóta: Van apu­kám –> nincs apukám :( Facér –> Regi, Kata, Zizi Szi­get­ha­lom, HU –> Zürich, CH (és köz­ben Göd, Buda­pest, Rafz, Kloten) 95 kg –> 85 kg (és köz­ben vol­tam 75 is) 178…

 • Nincs kontent!

  írta:

  | kategória:

  Kont­ent ugyan tény­leg nincs, de fel­rak­tam a Word­Press 3.6‑ot, az meg fel­rak­ta a Twenty Thir­teen 1.0‑át témá­nak. Berak­tam az ear­lös képet is felül­re, de csú­nya. Nem baj, üres blog + csú­nya blog = jó kombináció. Vol­tunk ott­hon két és fél hetet, pont akkor, ami­kor Svájc­ban is évez­re­dek óta nem látott meleg nyár volt. Viszont most,…

 • Szolgálati közlemény

  írta:

  | kategória:

  Mivel töb­ben jelez­ték, hogy nem éppen fel­hasz­ná­ló­ba­rát az, hogy egy web­ol­dal olva­sás köz­ben fin­gik, ezért leszed­tem a fartscroll.js-t. Illet­ve csak kikom­men­tez­tem, szó­val igény ese­tén gyor­san vissza tudom rakni. Köszi, Laci! Nincs mit.

 • Reagáló téma

  írta:

  | kategória:

  Rea­gá­ló téma, azaz res­pon­sive the­me. Höhö. Szó­val ez a reszpon­zi­vi­tás nagyon nagy hype mos­ta­ná­ban, szó­val úgy vol­tam vele, én sem hagy­ha­tom ki. Azzal kezd­tem, hogy meg­kér­dez­tem a bará­to­mat (Goog­le), hogy mit tud res­pon­sive word­press the­me kere­sés­re. Aztán rájöt­tem, hogy 2013 van, szó­val a teen­dő kb. annyi, hogy kivá­lasz­tok egy reszpon­zív WP-témát, oszt kat­tin­tok ket­tőt. Így is…

 • Elköltöztünk! v2.0

  írta:

  | kategória:

  Kilenc hónap­pal és két nap­pal azt köve­tő­en, hogy a markert.hu (ben­ne a nagy láto­gatt­sá­gú blog.markert.hu) szed­te a sátor­fá­ját, és elköl­tö­zött, a mai napon újra köl­töz­tünk. Az okról majd később, nem volt sem­mi prob­lé­mám Lant­e­nék­kel, csak így alakult. Egyéb­ként pedig egy­sze­rű­en imá­dom a Word­Presst. Előbb került át a markert.hu az új helyé­re, mint­hogy bac­ku­pol­tam vol­na min­dent,…