10 éves a blog!

Elké­pesz­tő mér­föld­kő­höz érkez­tünk: nap­ra pon­to­san 10 éve írtam elő­ször ebbe a blog­ba! Gyor­san olvas­suk is el, mi volt akkor: Új blog, új post!

Mi vál­to­zott azóta:

  • Van apu­kám –> nincs apukám :(
  • Facér –> Regi, Kata, Zizi
  • Szi­get­ha­lom, HU –> Zürich, CH (és köz­ben Göd, Buda­pest, Rafz, Kloten)
  • 95 kg –> 85 kg (és köz­ben vol­tam 75 is)
  • 178 cm –> 178,5 cm (mert Regi 178, így muszáj volt nőnöm)
  • Ötöd­éves, vég­zős hall­ga­tó @ BME-VIK –> Pro­ject Mana­ger @ EPAM

Lesz‑e még 10 éve markert.hu, és ha igen, ír‑e majd bele Kata és Zizi? Kín­zó kérdések.

Közzétéve:
blog kategóriába sorolva

Nincs kontent!

Kont­ent ugyan tény­leg nincs, de fel­rak­tam a Word­Press 3.6‑ot, az meg fel­rak­ta a Twenty Thir­teen 1.0‑át témá­nak. Berak­tam az ear­lös képet is felül­re, de csú­nya. Nem baj, üres blog + csú­nya blog = jó kombináció.

Vol­tunk ott­hon két és fél hetet, pont akkor, ami­kor Svájc­ban is évez­re­dek óta nem látott meleg nyár volt. Viszont most, hogy vissza­jöt­tünk, még min­dig tart egy kicsit (talán még lesz egy nap­sü­té­ses hét), ennek örö­mé­re vol­tunk és és megyünk is még strandolni.

Nos, rövi­den ennyi.

Közzétéve:
blog kategóriába sorolva

Szolgálati közlemény

Mivel töb­ben jelez­ték, hogy nem éppen fel­hasz­ná­ló­ba­rát az, hogy egy web­ol­dal olva­sás köz­ben fin­gik, ezért leszed­tem a fartscroll.js-t. Illet­ve csak kikom­men­tez­tem, szó­val igény ese­tén gyor­san vissza tudom rakni.

Köszi, Laci!

Nincs mit.

Közzétéve:
blog kategóriába sorolva

Reagáló téma

Rea­gá­ló téma, azaz res­pon­sive the­me. Höhö.

Szó­val ez a reszpon­zi­vi­tás nagyon nagy hype mos­ta­ná­ban, szó­val úgy vol­tam vele, én sem hagy­ha­tom ki. Azzal kezd­tem, hogy meg­kér­dez­tem a bará­to­mat (Goog­le), hogy mit tud res­pon­sive word­press the­me kere­sés­re. Aztán rájöt­tem, hogy 2013 van, szó­val a teen­dő kb. annyi, hogy kivá­lasz­tok egy reszpon­zív WP-témát, oszt kat­tin­tok ket­tőt. Így is lett, a fan­tasz­ti­kus twentyt­wel­ve témá­ra esett a választásom.

Igen ám, de így elve­szett a még anno Balázs által grün­dolt fej­léc, ben­ne Earl, a par­ko­ló, no meg per­sze az álta­lam pain­telt “My name is Earl Laci”. Ret­te­ne­tes vesz­te­ség érte ezzel a hazai blog­szcé­nát. Nem akar­tam meg­vár­ni, amíg a twit­te­ren trend­in­gel a #hol­van­a­ze­arl és a #laci­mon­ny­on­le, szó­val fog­tam magam, és megint olyan dolog­ba kezd­tem, ami­hez nem értek. (Teg­nap pél­dá­ul far­mer­nad­rá­got varr­tam. Iszo­nya­tos eredménnyel.)

Elő­ször is nagy nehe­zen meg­ta­lál­tam, hogy hol van ez az ear­lös kép. Aztán rájöt­tem, hogy úgy, ahogy Balázs beépí­tet­te, nekem esé­lyem sincs, mert a CSS-hez hülye vagyok. Aztán vélet­le­nül talál­tam egy olyat a twentyt­wel­ve-ben, hogy cus­tom hea­der. Ala­kul. Innen­től kezd­ve 30 per­cet vag­dos­tam Paint­ben a képet, hol kiszé­le­sí­tet­tem, hol össze­húz­tam, végül lett egy ilyen mini­a­tűr izé. Aztán már csak 10 per­cet töl­töt­tem azzal, hogy rájöj­jek, mit és hova kell beír­ni a style.css-be, hogy közép­re legyen ren­dez­ve. De most megy. Még lehet­ne olya­nok­kal trük­köz­ni, hogy ha x szé­les a brow­ser, akkor ez a kép van, ha meg csak x/2, akkor egy másik, no de ilyet nem. Meg lehet­ne olyat is, hogy legyen innen­től min­den reti­nás, na de azt meg vég­képp nem.

Közzétéve:
blog kategóriába sorolva

Elköltöztünk! v2.0

Kilenc hónap­pal és két nap­pal azt köve­tő­en, hogy a markert.hu (ben­ne a nagy láto­gatt­sá­gú blog.markert.hu) szed­te a sátor­fá­ját, és elköl­tö­zött, a mai napon újra köl­töz­tünk. Az okról majd később, nem volt sem­mi prob­lé­mám Lant­e­nék­kel, csak így alakult.

Egyéb­ként pedig egy­sze­rű­en imá­dom a Word­Presst. Előbb került át a markert.hu az új helyé­re, mint­hogy bac­ku­pol­tam vol­na min­dent, így nem ment min­den flot­tul, de az aláb­bi meg­ol­dás töké­le­tes mig­rá­ci­ót eredményezett:

  1. File-ok és könyv­tá­rak átmá­so­lá­sa az új hely­re. — 5 perc
  2. DB expor­tá­lás és impor­tá­lás phpMy­Ad­min segít­sé­gé­vel. — 2 perc
  3. A wp_config.php átírá­sa. — 1 perc

Ennyi. És megy minden.

Közzétéve:
blog kategóriába sorolva

Bocs

Untam már a cím­la­pon ezt a csu­kát, most itt egy poszt, így kicsit lej­jebb csú­szik. Tudom, hogy tol­ni kell a kont­en­tot, de hát most vala­hogy nem megy. Vál­ság­ban a blogszakma.

Tudom, tudom!

Közzétéve:
blog kategóriába sorolva

Up-to-date blog

Aki ma dél­előtt-dél­köz­ben-dél­után vélet­le­nül néz­te a blo­got, az talán ész­re­vet­te, hogy vala­mi nem stim­mel. A fej­léc az egy­foly­tá­ban rossz volt, szét­csú­szott, fehér­ség volt ben­ne, a cím se volt a helyén (most sincs). Az tör­tént, hogy a régi (RC4-es) K2‑t (ez a the­me) fris­sí­tet­tem 1.0.3‑ra, ami miatt min­den módo­sí­tás (pl. Earl a fej­léc­ben) jól elszállt. Aztán meg­pró­bál­tam min­dent szé­pen vissza­rak­ni, több-keve­sebb siker­rel. Ahogy régen, úgy most is Balázs segí­tett CSS-ben, most úgy néz ki, jó lesz. A bet­vek betűk kicsit vál­toz­tak, de ez most nekem tetszik.

Ja, még volt egy olyan is, hogy az admin felü­le­ten pró­bál­tam fel­töl­te­ni a hea­dert, hát­ha. No, ezt nem kel­lett vol­na. A K2 vala­hogy elrak­ta a fel­töl­tött képet, levág­ta 200 pixel magas­sá­gú­ra, aztán onnan­tól kezd­ve bár­mit írtam a style.css file-ba, azt inline (ezt ma tanul­tam) overr­ide-olta kegyet­le­nül. Aztán keres­gél­tem egy kicsit, és nagy nehez meg­ta­lál­tam az egyik wp-táb­lá­ban egy bejegy­zést, ami­nek a nevé­ben sze­re­pelt a k2, a hea­der, meg az image, azt kel­lett töröl­ni, utá­na min­den fran­kó volt. Még most is van egy ilyen inline izé, azt majd más­kor kita­ka­rí­tom. Most viszont ennyi volt a CSS-isko­la, végeztem.

Aki nem tud­ja, az tanítja.
Aki taní­ta­ni se tud­ja, az lektorálja.
Aki lek­to­rál­ni se tud­ja, az köny­vet ír róla.

Közzétéve:
blog kategóriába sorolva

A kontent magától nem tolódik

Ez a k. VB megint betett a blo­go­lá­si ked­vem­nek. Olasz­or­szág és Fran­cia­or­szág kiesik, Szlo­vá­kia nyol­cad­dön­tős? Mi jöhet még, Magyar­or­szág kijut EB-re és/vagy VB-re? Kac, kac, kac.

Szó­val sok dolog biz­tos már. Nem lesz júni­us­ban 30 poszt, pedig jól indul­tunk. A fele se lesz igaz a VB‑s tipp­je­im­nek. Nem leszek 20. az iWiW-es VB-játék­ban. Nem nye­rek 17x1500 forin­tot a bará­ti tipp­já­té­kon. Ezek legye­nek a leg­na­gyobb prob­lé­má­im az életben :)

Mi volt még, ami­ről nem írtam, de írhat­tam vol­na? Szü­li­na­pi meg­le­pe­tés­ként Velen­cei-tó (már­mint láto­ga­tás, nem kap­tam meg aján­dék­ba), szü­lők­kel szü­li­na­pi sütö­ge­tés, krav­ma­gás-futá­sos (ld. Com­bat run) edzést köve­tő egy­he­ti bice­gés, egy­re több mun­ka (ez nem panasz, sőt), mun­ka­he­lyen egy­re több isme­rős arc fel­tű­né­se (Sziff­rid a ház­ban, Pityu a pipe­line-ban). És vég­re elmúlt az esős évszak, és remél­he­tő­leg sta­bi­lan kerék­pá­roz­ha­tok napon­ta mun­ká­ba és vissza, illet­ve hét­vé­gen­ként nem csak 24-et néz­he­tünk, míg kinn ömlik az eső (bár ez se rossz elfoglaltság).

Azt mond­tam ápri­lis­ra, hogy az a hónap telt el eddig a leg­gyor­sab­ban. Aztán a május még job­ban elfo­gyott. Most meg egy hét van hát­ra júni­us­ból, ami szin­tén nem volt egy las­san foly­do­gá­ló hónap. Mind­járt itt a nyár vége, aztán az ősz, a tél, bol­dog karácsonyt :)

Ez a poszt kicsit olyan, mint­ha része­gen írtam vol­na, pedig nem is. Egy fél Hei­ne­kent ittam eddig, köz­ben Japán simán veri Dáni­át (ez az a fél­mon­dat, ami­nek a hatá­sá­ra mind­járt rúg Dánia hár­mat). Ez a VB olyan, mint a bürok­rá­cia Magyar­or­szá­gon: bár­mi meg­tör­tén­het, és bár­mi­nek az ellen­té­te is. Ezt a VB‑t jósol­ni nehe­zebb, mint a görö­gök 2004-es EB-győ­zel­mét kikövetkeztetni.

Tény­leg kicsit nega­tív hang­vé­te­lű írás ez, pedig nincs sem­mi bajom, sőt :) Las­san már nem sán­tí­tok fel­tű­nő­en, egy jó kis prog­ram, ami­hez némi közöm van, mind­járt meg­je­le­nik az AppStore-ban (bőveb­bet később), egy nagyobb prog­ram ötle­te itt ala­kul a fejem­ben egy ide­je, és így tovább. Tény­leg min­den jól alakul.

Na, Bendt­ner most meg­in­dul, és akko­ra gólt lő, hogy az hár­mat ér rög­tön. Vagy nem.

Közzétéve:
blog, élet, foci kategóriába sorolva

Elköltöztünk!

A mai nap­pal sike­re­sen és tel­je­sen átköl­tö­zött a blog és min­den hoz­zá tar­to­zó dolog a toportyu.bercsenyi.bme.hu-ról a Gyü­mölcs­tár­hely­re. Volt némi gon­dom a wp_config.php-vel, elő­ször az adat­bá­zis-elérés, majd a kódo­lás szo­mo­rí­tott el, de most már min­den oké. Ha min­den igaz, akkor a képek és egyéb tar­tal­mak ugyan­úgy meg­ma­rad­tak min­den­hol, mint koráb­ban, mivel tulaj­don­kép­pen a markert.hu/wordpress volt eddig is és ezután is ez a fan­tasz­ti­kus blog. Fantasztikus!

Gyümölcstárhely - tárhely, domain, webtárhely
Közzétéve:
blog kategóriába sorolva

Internet, here we come!

Íme az első, külön bejá­ra­tú blo­go­lá­som Kis­pest­ről, a saját netün­ket használván.

Pén­te­ken vég­re bekö­töt­ték az ADSL‑t T‑ék. Iga­zán köszö­nöm nekik, hogy két óra 1412 meg DHL-es ügy­in­té­zés után vol­tak olyan szí­ve­sek, és lehe­tő­vé tet­ték, hogy rájuk költ­sünk havi pár­ezer forin­tot. Danke.

Ma (vasár­nap) pedig elhoz­tuk Cse­pel­ről a jó öreg SMC rou­tert, és beüze­mel­tem a Wi-Fit szé­pen. A LILA_AKAC_KOZ tehát meg­kezd­te sugárzását :)

Közzétéve:
blog kategóriába sorolva