Konyhablog, mert még ilyen úgysem volt

Főz­zünk! De nem ám vala­mi egy­sze­rűt, tész­tá­ból és kon­zerv­ből, hanem vala­mi jó nehe­zet — addig se kell a dip­lo­ma­mun­ká­val szen­ved­ni…

Kapj el más­fél jól­fej­lett csir­két, és tépd le a lábu­kat. Eset­leg vegyél három csir­ke­com­bot a bolt­ban. Filézd ki a com­bo­kat, azaz szedd ki az ína­kat, vágd le a nagy­ja zsírt. Égesd le a szőrt. Ezt jobb a filé­zés előtt csi­nál­ni, mert akkor nem pör­kö­löd meg a keze­det. Ezután vágd fel csí­kok­ra a comb­húst. Fogj egy tea­va­jat, kb. a har­ma­dát rakd ser­pe­nyő­be, és piríts meg raj­ta egy fej hagy­má­nak meg­fe­le­lő töme­gű hagy­ma­fé­lét (én pél­dá­ul búj­ta­tott hagy­mát hasz­nál­tam, mert az volt). Ha kész, rakd bele pár perc­re a húst, és kicsit kavard át. Köz­ben nem felej­ted el meg­csi­nál­ni a fél liter zöld­ség­le­vest egy leves­koc­ká­ból, ugye? Fogod az egé­szet, ráön­töd a vajas-hagy­más hús­ra, hogy jól ellep­je. Bors, só, egy deci fehér­bor, fedő, és kicsit fel­mész My Name Is Earl‑t néz­ni, míg páro­ló­dik. Vagy más­sal ütöd el az időt, a lényeg, hogy kb. negyed­órán keresz­tül hagy­jad, kis lán­gon.

Miu­tán vissza­tér­tél, leve­szed a fedőt, nagy láng­ra rakod, és elkez­ded elfőz­ni a feles­le­ges vizet róla. Köz­ben fogsz két szép para­di­cso­mot, az egyik felét meg­eszed, a mara­dék más­fél dara­bot fel­koc­ká­zod, és bele­do­bod a for­tyo­gó kajá­ba. Tovább főzöd, köz­ben pont el tudsz olvas­ni az új MaNcs­ból leg­alább 6 oldalt. Ha már unod a bal­li­be­rá­lis média imént emlí­tett fer­tő­jét, akkor bemész a hűtő­be, és találsz egy tubus fok­hagy­más saj­tot (régen kem­ping sajt­nak hív­ták). Na, ez az, amit egy­ben bele­nyomsz a ser­pe­nyő­be. Elke­ve­red, még pár per­cig hagyod rotyog­ni, majd leve­szed a tűz­ről, és kész is. Legyen a neve mond­juk Csir­ke­comb­fi­lé saj­tos-fehér­bo­ros már­tás­ban. Köret­nek tész­ta illik hoz­zá.

Csirkecombfilé sajtos-fehérboros mártásban

Make good things, and good things happen

Hiá­ba vagyok hatal­mas My Name Is Earl-fan, eddig vala­hogy nem tet­tem tel­je­sen (egy­ál­ta­lán nem) maga­mé­vá (maga­mat évá­vá?) a fen­ti gon­do­la­tot (egy mon­dat, három záró­jel, bámu­la­tos iro­dal­mi magas­sá­gok). De most nagyon meg­pró­bá­lom.

A mai napon a Magyar Pos­tá­val foly­ta­tott har­com­ban olyan mély­sé­gek­be (két sor­ral fel­jebb ott ül a “magas­sá­gok”, figye­led?) süllyed­tem, ami miatt ezen­nel elha­tá­ro­zom, hogy meg­ja­vu­lok — leg­alább­is e szem­pont­ból. Nem szíd­om töb­bet a pos­tást, nem érde­kel, hogy min­dig össze­fir­kál­ja a cím­la­pot, nem szíd­om ugyan­ezért a pos­ta­ve­ze­tőt tele­fo­non, és nem károm­ko­dom akkor, ha fel­ide­ge­sít az indo­ko­lat­lan pos­tai vára­ko­zás. Pos­ta, fogadd el béke­job­bom, legyünk bará­tok!

Meg­lát­juk, hogy ezál­tal mennyi­vel lesz sike­re­sebb az a pár dolog, ami mos­ta­ná­ban nem megy annyi­ra. Pél­dá­ul nem vélet­le­nül nem írok mos­ta­ná­ban a tőzs­dei sike­re­im­ről, mert­hogy nin­cse­nek. De majd most! A dip­lo­ma is csú­nyán meg­akadt, leg­alább­is ami a mun­kás részét ille­ti (a szö­ve­get csak írni kel­le­ne, arra ott van a hét­vé­ge). De majd most!

És hogy lás­suk, mennyi­re műkö­dik a dolog: még csak szü­le­tő gon­do­lat volt a fent rész­le­te­zett terv, ami­kor hatal­mas siker­él­mény része­se let­tem. A szak­irá­nyos beszél­ge­tő­es­ten megint nekem kel­lett kép­vi­sel­nem a szak­irá­nyo­mat, sze­ren­csé­re most ott vol­tak a Ger­gők is (both Ger­gő: a Tóth meg az Ert­li). Tavaly vala­mi rém­álom volt ugyan­ezen ese­mény, sen­kit se érde­kelt a szak­irány, csak szi­vat­ni jöt­tek oda az érdek­lő­dök, meg is lát­szott az egész a jelent­ke­zé­si szá­mo­kon. Erre fel most nálunk volt a leg­több ember, két órán keresz­tül folya­ma­to­san szto­riz­gat­tunk, mesél­tünk a taná­rok­ról, tár­gyak­ról, méré­sek­ről, önla­bok­ról, min­den­ről, ami csak eszünk­be jutott. Jó volt, tény­leg. Csak az rossz kicsit, hogy már mi vagyunk azok, akik a dip­lo­ma­mun­ká­juk­ról mesél­nek, meg arról, hogy milyen volt eddig az egész. Teg­nap­előtt vol­tunk első­sök, teg­nap kerül­tünk szak­irány­ra, és ma meg már itt tar­tunk. Hihe­tet­len. Félek, hogy mi lesz hol­nap…

Kirándulásblog: Velence-Esztergom, NOT

Az aláb­bi tör­té­net­ben elme­sé­lem, hogy indul­tunk el Velen­cé­re, majd — meg­gon­dol­ván magun­kat — Esz­ter­gom­ba, végül pedig Pilis­csa­bán kötöt­tünk ki. Illet­ve ezt nem rész­le­te­zem, mert tény­leg így volt.

No comment:)
Meg­szent­ség­te­le­ní­tet­tünk egy szo­bor­cso­por­tot a PPKE cam­pu­son

Pázmány Péter megteremt minket
De Páz­mány Péter annyi­ra nem hara­gu­dott, mert nyúj­tot­ta nekünk az ujját

Jön nekünk a vonat
Miu­tán majd­nem geo­cachin­gel­tünk egyet, tra­ins­pot­tin­gol­tunk pihe­nés gya­nánt

Mesi komor, vagy zavarja a fény
Sütött a nap szé­pen a szép­re

Bálint, de süt a nap
Bálint­ra is, aki nehe­zen tűr­te — mint a fény­ké­pe­zést

Örülünk, Vincent?
Még min­dig enyém Kelet-Közép-Euró­pa leg­szebb fér­fi­mo­so­lya

Bálint meg az esernyő
Köz­ben azért tör­tént is vala­mi, pél­dá­ul Bálint gube­rált

Bálint - Gábor Dénes
Haza­fe­lé menet betér­tünk a GDF-KRE cam­pus­ra is, ahol Bálint éppen meg­mu­tat­ja, hogy szereti‑e a GDF-et

Mesi - Károli Gáspár
Mesi pedig a KRE-et kom­men­te­li

Aztán haza­jöt­tünk, majd elmen­tünk szín­ház­ba. A darab tanul­sá­ga az, hogy Achil­les buzi, és sze­re­ti a disz­nó­má­jat a saját arcá­ba ken­ni. Köszön­jük, Tro­i­lus és Cres­si­da.

Rossz, rosszabb, szerda

Hét­fő. Egész nap itt­hon vol­tam, írtam a khm, dip­lo­má­mat. A tőzs­dén az Émász csú­nyán meg­csalt, elő­ször esett azóta, hogy meg­vet­tem. A leg­ki­sebb napi pro­fit a játék ele­je óta.

Kedd. Egész nap itt­hon (kis meg­sza­kí­tá­sok), dip­lo­ma megest. A tőzs­dén a Mol se szó, se beszéd, esett egy hatal­ma­sat, úgy­hogy nem volt mit ten­ni, elad­tam. Az első vesz­te­sé­ges nap a játék ele­je óta.

Erre fel eny­he lefo­lyá­sú álmat­lan­ság után fel­ke­lek, ide­jö­vök a gép­hez, elin­dí­tom a Thun­der­bird-öt, és nem lát­ja egy pos­ta­fi­ó­ko­mat sem. A pro­fil jó map­pá­ra mutat, sem­mi nem vál­to­zott, csak éppen nem tudom ráven­ni ezt a szart, hogy működ­jön. Mi lesz ma, te jó ég?!

Pszi, Szigma, Epszilon

A teg­na­pi nap. Nos, nem sok ilyen volt eddig, egy­részt mert még nem vol­tam Pszi­nap­szi­son, más­részt meg ha let­tem vol­na, ilyen vörk­so­pok­ra biz­tos eszem­be nem jutott vol­na benéz­ni. Így viszont — köszi, Mesi:) — vol­tam tánc­te­rá­pi­án, meg művé­szet­te­rá­pi­án. És az a vic­ces, hogy egyik sem volt rossz, sőt, egy idő után majd­hogy­nem fenn­tar­tás nél­kül tet­szett.

A tánc­te­rá­pia első órá­ját nehe­zen bír­tam, min­dig arra gon­dol­tam, hogy ez vala­mi elme­gyógy­in­té­zet, az nem lehet, hogy ezek az embe­rek önszán­tuk­ból csi­nál­nak ilyen dol­go­kat. Ebben nagy segít­ség volt az Ópi­um (a film!), amit ugye nem­rég lát­tam. No mind­egy, miu­tán ennek a beme­le­gí­tő tánc­nak vége lett, jött a lényeg. Négy­fős cso­por­tok­ban négy­szer, vál­tott sze­rep­osz­tás­ban elját­szot­tunk négy sze­re­pet. Volt egy ember, aki­nek van vala­mi problémája/élethelyzete. Volt egy vál­to­zást hozó sze­rep, egy segí­tő, meg egy gát­ló. És akkor öt per­cig kel­lett vala­mit csi­nál­ni, ami tény­leg vic­ces és tanul­sá­gos volt. Aztán jól meg­be­szél­tük, végül pedig leraj­zol­tuk, hogy kiben mi maradt meg. Tény­leg jó volt.

A művé­szet­te­rá­pia az egy fura szer­zet, főleg akkor, ha egy 20 éve Auszt­rá­li­á­ban élő, ott 8 éve egy elme­gyógy­in­té­ze­tet veze­tő bácsi tart­ja. Miu­tán meg­tud­tuk, hogy miért vagyunk rend­kí­vül sze­ren­csé­sek (pl. beava­tá­si szer­tar­tás kere­té­ben nem ütik ki a foga­dat, nem vág­nak le belő­led egy dara­bot, nem eszik meg a nagy­bá­tyád), lefe­küd­tünk egy papír­lap­ra, körül­raj­zol­tuk egy­mást, aztán meg leraj­zol­tuk a három leg­ked­ve­sebb álla­tun­kat. Ez is jó volt.

Vala­mi­ért elve­szett a poszt vége… Biz­tos a WPad­min volt, mert károm­kod­tam. Most nincs ked­vem leír­ni azt, hogy volt kerek­asz­ta­los beszél­ge­tés, vol­tunk az Üres Tér Tár­su­lat elő­adá­sán, aztán talál­koz­tunk Balázzsal és Boró­val, akik közül az egyik utált (nem mon­dom meg, melyi­kük, de nem Boró), nem men­tünk mozi­ba, viszont elmen­tünk kocsmába/étterembe, ahol talál­koz­tunk Nes­sie-ékkel (vagy Tatá­ék­kal, vagy Buci­ék­kal, vagy akár fel is sorol­hat­nám, hogy kik­kel, de nem), illet­ve nem is kocsmába/étterembe men­tünk első­sor­ban, hanem talál­koz­ni a fent neve­zet­tek­kel.

Word­Press, szem­mel tar­ta­lak!

[audio:2007/05/fi-szigma-epszilon-deszka-nelkul.mp3]

Brókerblog: az első hét vége

Nos, követ­ke­zik két nap, ami­kor — hála az égnek — nem fogunk azon izgul­ni, hogy mit csi­nál a MOL, miért esik ez a sze­ren­csét­len Syner­gon, meg hogy mi az a pia­ci ár.

Az a hatal­mas sze­ren­csénk, hogy ez egy kife­je­zet­ten jó hét volt. Sem­mi hatal­mas krach, sem­mi nem­ze­ti ünnep (bár mond­juk azt sze­re­ti a BUX), az egész régió tör­té­nel­mi csú­cso­kat dön­tö­get. Mind­egy, a lényeg, hogy jókor vol­tunk jó helyen, a múlt heti néze­lő­dés is nagyon hasz­nos volt, most pedig öröm­mel jelen­tem be, hogy mind a ket­ten 6% körü­li nye­re­sé­get köny­vel­het­tünk el.

Szó­val most Mesi örül, Laci örül, az iga­zi bró­ke­rek még job­ban örül­nek (gon­do­lom, ők ennek a két­sze­re­sét is meg­nyer­ték), és min­den­ki jól átpi­he­ni a hét­vé­gét.

Tréd, déjtréd, meg ilyen hülyeségek

Ugyan a Word­Press irány­el­vei sze­rint egy poszt címé­be soha nem kerül­het csú­nya szó, még­is meg­pró­bál­ko­zom. Ha hol­nap eze­ket a soro­kat a szám­ból hall­já­tok, akkor utol­ért WPad­min bosszú­ja.

A mai nap min­den­fé­le fel­nőt­tes dolog­ról szólt. Nem, most nem poresz­ra gon­do­lok. Kez­dő­dött azzal, hogy írtam vagy 5 oldalt abba, amit mások dip­lo­ma­mun­ká­nak nevez­nek, de én álta­lá­ban csak mint “az a szar” szok­tam reá hivat­koz­ni. Ezek­után fel­ke­re­ked­tem, és sike­rült fél óra késés­sel beér­nem a város­ba. Meg­fi­gyel­tem egyéb­ként, hogy azóta kések, ami­óta HK‑s let­tem. Remény­ked­tem, hogy ez egy olyan nya­va­lya (nye­nye­re?), ami az idült álla­pot (ejtsd man­dá­tum) elmú­lá­sa után meg­szű­nik, de nem. Régen min­dig min­den­ho­va oda­ér­tem 5–10-15 perc­cel koráb­ban, most meg egy­sze­rű­en kép­te­len vagyok rá. Ha vélet­le­nül idő­ben indu­lok el, akkor tuti, hogy dugó lesz vala­hol. Vagy apu nem talál­ja a kul­cso­kat. Vagy a for­gal­mit — se. Eset­leg tan­kol­ni kell. Vagy beáll az M0‑s, mert a — figye­lem! — szem­be­sáv­ban bal­eset van, és ahhoz le kell las­sí­ta­ni, hogy JÓL meg lehes­sen néz­ni a ron­cso­kat. Egy szó mint száz, vala­mit erre ki kell talál­ni, mert ez nem tet­szik nekem.

A továb­bi­ak­ban csak cím­sza­va­kat írok, mert egy­részt az elő­ző bekez­dés túl hosszú lett, más­részt meg Csáth Géza is ilyen nap­lót veze­tett.

Teli alul­já­ró. 2‑es vil­la­mos. Már­ci­us 15. tér. Fagyi­zó hatal­mas válasz­ték­kal. Net­dayt­rade kft. Első sor, mint rég. Kövér bácsi hosszú elő­adá­sa. Ásvány­víz, vég­re. Autó­sze­re­lő bácsi pró­bál shor­tol­ni, nem megy neki. De a lon­go­lás sem. Két­mo­ni­to­ros gép. Nagy nehe­zen belé­pés. Shor­to­lás, lon­go­lás, időn­ként a meg­fe­le­lő bil­len­tyű­zet-kom­bi­ná­ci­ót is elta­lál­juk. Una­lom. 11 (?) dol­lá­ros pro­fit. (…)

Jó dolog ez a dayt­rade, de nekem nem annyi­ra tet­szik. Ezen biz­tos nem fogom elvesz­te­ni a háza­mat. Ellen­ben a mai nap — nagy pesszi­miz­mus­sal átsző­ve — tőzs­de­i­leg megint­csak fénye­sen sike­rült. Mesi +4,5%, én meg +5% eddig. Remé­lem, hogy veze­tünk:)

Ugye, milyen fel­nőt­tes?

Béke, nyugalom

Bemész a kony­há­ba, öntesz ki egy csé­szé­be kávét. Raksz bele kaka­ót, meg öntesz hoz­zá tejet. Kicsit meg­me­le­gí­ted. Ha kész, fogod magad, és kiülsz a terasz­ra. Süt a Nap. Éne­kel­nek a mada­rak. A fenyő ágai között rep­des egy darázs. Per­cen­ként elmegy egy autó az úton. Zsó­fi, a kutya unot­tan figyel, majd leej­ti a fejét a por­ba. Ülsz, süt Rád a Nap, kicsit fúj a szél, nem látsz vagy hal­lasz egy embert sem. Meg­iszod a tejes­ká­vét, aztán min­dent foly­tatsz ugyan­ott, ahol abba­hagy­tad. De nem ugyan­úgy…