Tépelődés (még mindig Nokia N8)

Igen, még min­dig az N8-as témá­nál tar­tok. Engem ez a tele­fon egy­sze­rű­en nem hagy békén, ezért én sem hagyom a témát békén.

Szó­val szép csend­ben, novem­ber köze­pén elin­dult a Nokia N8 magyar­or­szá­gi for­gal­ma­zá­sa. Jelen­leg ott tar­tunk, hogy 115.000 és 155.000 HUF között lehet kap­ni kár­tya­füg­get­len kivi­tel­ben; Telen­or­nál nincs, T‑Mo­bi­le-nál van, de rak­tá­ron nincs, én meg nem hagy­nám el a flot­tát. Ez min­den, ami konk­rét és tény­sze­rű. Min­den mást váz­la­to­san, ahogy a fejem­ben tekereg.

 • Sze­re­tem a mos­ta­ni Nokia E51-emet. A leg­jobb tele­fo­nom eddig.
 • Saj­ná­lok ennyi pénzt tele­fon­ra kiad­ni, mert azért ez még­is­csak egy tele­fon. Érted, beszélsz vele tíz per­cet egy nap, és min­den egyéb funk­ció meg nem létkérdés.
 • Lenyű­gö­ző az a sok dolog, amit az N8-ba bele­pa­kol­tak. Már írtam erről külön, de még egy­szer kiemel­ném: 12 MP kame­ra, 720p videó, HDMI-out stb.
 • Bán­tó az a sok dolog, ami csak most került bele a Nokia zász­lós­ha­jó­já­ba. Leg­alább egy évet késett az N8 ahhoz, hogy iga­zán esé­lye legyen a piacon.
 • Tar­tok a Symbian^3‑tól, főleg ami­óta Ert­li Ger­gő kipró­bál­ta a tele­font, és nem vol­tak túl pozi­tív élményei.
 • Olyan válasz­ték van a pia­con (itt főleg az and­ro­i­dos HTC-kre és egyéb, komo­lyabb tele­fo­nok­ra gon­do­lok), ami mel­lett kér­dé­ses, hogy egy Noki­á­val, egy sym­bia­nos tele­fon­nal érdemes‑e neki­men­ni a 2011-es évnek. Itt most első­sor­ban az elér­he­tő szoft­ve­rek­re gon­do­lok, az Ovi Store — hogy is mond­jam — ovis cipő­ben van még.
 • Más­fél év után az E51 szép las­san kez­di meg­ad­ni magát, főleg a tele­fon­nál nem elha­nya­gol­ha­tó tele­fo­ná­lás funk­ci­ó­já­val van­nak mos­ta­ná­ban gondok.
 • 150.000 forint­ból lehet kap­ni egy szu­per HTC‑t, vagy akár egy iPhone‑t is.
 • Kará­csony­ra kapok egy Ama­zon Kindle‑t, így nem érzem kín­zó szük­sé­gét még egy olyan kütyü­nek, ami­vel az egyéb­ként meg­le­he­tő­sen kevés sza­bad­idő­met hülye­sé­gek­kel tölt­het­ném ki.
 • Vala­hogy még min­dig ódz­ko­dom a “nem tele­fon­nak kiné­ző tele­fo­nok­tól”. Szó­val a tele­fon a bőrön­dös idők­től kezd­ve úgy néz ki, hogy alul a bil­len­tyűk, felül a kijel­ző. 2000 óta ezt kiegé­szít­het­jük azzal, hogy elfér a tenye­red­ben és a zse­bed­ben. És még azt is tegyük hoz­zá, hogy leejt­he­tő, nem kell a kijel­ző­jét úgy fél­te­ni, mint egy plaz­ma­té­vé­ét stb. Szó­val én ilyen kon­zer­va­tív elve­ket val­lok mobil­te­le­fon-témá­ban, ez pedig elég­gé távol tart az ilyen egész­mé­re­tű érintőképernyősöktől.

Rövi­den ennyi. Sze­rin­tem az lesz, hogy kivá­rás­ra ját­szom, idén biz­to­san nem lesz t.csere, jövő­re meg­vár­juk a csa­lád meg­dup­lá­zó­dá­sát, aztán meg­lát­juk, mi lesz. Egyéb­ként nekem már egy Nokia E52 is nagy elő­re­lé­pés len­ne, mert leg­alább van ben­ne GPS, így tök jól men­ne a 4sq, haha! :)

Rafa klafa?

Inter: a klub három­éves szer­ző­dést és évi 5.5 mil­li­ót kínál Beníteznek
Helyi lap­ér­te­sü­lés sze­rint a Baj­no­kok Ligá­ja-győz­tes Inter­naz­io­nale konk­rét aján­la­tott tett a veze­tő­edzői poszt­ra Rafa­el Beni­tez­nek. (NSO)

Érzé­se­i­met a fen­ti hír­rel kap­cso­lat­ban önin­ter­jú for­má­já­ban sze­ret­ném meg­osz­ta­ni a t. olvasóközönséggel.

K.: Örü­lünk, Vincent?
V.: Az első gon­do­la­tom az volt, hogy “jajj”, a máso­dik pedig az, hogy “jajj, ne”. Aztán most kicsit utá­na­gon­dol­tam a dolog­nak, és kez­dem objek­tí­ven és pozi­tí­van fel­fog­ni ezt az egészet.
K.: Pozitívan?
V.: Fel­tét­le­nül. Arra gon­dol­tam, hogy Bení­tez eddi­gi edzői tevé­keny­sé­gét vétek len­ne az utób­bi rövid idő­szak (ld. 7. hely a Liver­pool­lal) vagy egy konk­rét ver­seny­so­ro­zat (ld. Pre­mi­er League) alap­ján meg­ítél­ni. 2001 óta nagy 7 tró­fe­át nyert Rafa, ez per­sze egy José­hoz képest elenyé­sző (2002-: 17!), de nem egy nye­ret­len két­éves edző­ről van szó.
K.: Miért vagy biza­ko­dó pont ezen szá­mo­kat felemlegetve?
V.: Azért, mert ami­ben eddig (az idei évet leszá­mít­va) az Inter gyen­ge volt (BL, UEFA), abban Rafa erős (2004: UEFA-kupa a Valen­ci­á­val, 2005: BL-győ­ze­lem és UEFA-szu­per­ku­pa a Liver­pool­lal). For­dít­va: ami­ben Rafa nem jeles­ke­dett (Liver­pool­lal sor­rend­ben 5., 3., 3., 4., 2., 7. lett az angol baj­nok­ság­ban), azzal az Inter­nek nem volt gond­ja (öt Scu­det­to egy­hu­zam­ban). Nagyon remé­lem, hogy a ket­tő össze­fé­sü­lé­se hazai és nem­zet­kö­zi ered­mé­nye­ket hoz, és nem olasz/európai eredménytelenséget.
K.: Miért lehet jobb ered­mé­nye­ket elér­ni az Inter­rel, mint a Liver­pool­lal vagy a Valenciával?
V.: Erre két dol­got tudok mon­da­ni. Elő­ször is azért, mert Olasz­or­szág nem Ang­lia. Nem szí­ve­sen mon­dom ki, de attól még tény: olasz baj­nok­sá­got nyer­ni a Cal­cio­po­li óta olyan, mint magyar baj­nok­sá­got nyer­ni a Fra­di kizá­rá­sa után — a Deb­re­cen­nel. Szó­val nem egy nagy kunszt. Ugyan­ez Ang­li­á­ban kicsit komo­lyabb kihí­vás. (Mond­juk Spa­nyol­or­szág­ban a Real és a Bar­ca elle­né­ben a Valen­ci­á­val sike­rült — két­szer, per­sze az egy másik Real és egy még másabb Bar­ca volt.) Más­rész­ről pedig azért, mert ami Valen­ci­á­ban és a Liver­pool­nál nem nagyon volt (gyk. pénz), az az Inter­nél nem lesz gond. Szó­val ezért vagyok bizakodó.
K.: Mit vársz a 2010/11-es szezontól?
V.: A komoly­ta­lan címek (olasz- és UEFA-szu­per­ku­pa, Világ­ku­pa, klub-VB) besöp­ré­sét, vala­mint cím­vé­dést min­den fron­ton. Opti­mis­ta vagyok, na.
K.: Köszö­nöm az önin­ter­jút! Amennyi­ben még­sem Rafa, jöhe­tek vissza egy újabb adag kérdéssel?
V.: Szí­ve­sen. És ter­mé­sze­te­sen — min­dig állok rendelekésemre.

Közzétéve:
foci, kérdés kategóriába sorolva

Böngészni mobilon

Kb. egy hónap­ja úgy dön­töt­tem, hogy nem len­ne olyan rossz, ha bár­mi­kor, bár­hol tud­nék netez­ni, vagy leg­alább­is meg­néz­ni a leve­le­i­met, fours­qu­a­re-ezni, twit­te­rez­ni, ilye­nek. A Pan­non Telen­or akko­ri­ban csi­nált egy új mobil­ne­tes cso­ma­got, 100MB/hó talán 2000-ért, ami még min­dig nevet­sé­ge­sen drá­ga, de hát ez a magyar táv­köz­lé­si hely­zet, majd talán pár év múl­va jobb lesz. (Meg aztán még élén­ken él ben­nem az az eset, ami­kor tele­fon­ról néz­tem You­Tu­be-on 1 db Bugat­ti Vey­ro­nos vide­ót, és mivel vélet­le­nül nem WiFi‑n kap­cso­lód­tam, hanem 3G‑n, fizet­het­tem érte vagy 3000-et. Ahhoz képest a 2000 Ft mél­tá­nyos ár.) Szó­val azóta tudok netez­ni mobil­ról, ami jó, de egy fon­tos kér­dést vet fel.

Milyen bön­gé­szőt használjak?

A tele­fo­nom egy Nokia E51, az első tele­fo­nom, amit iga­zán, fel­té­tel nél­kül sze­re­tek, még a hibá­i­val együtt is. Jó, nincs ben­ne 2.1‑es hang­rend­szer (!), mint az elő­ző Alcat­el­ben, de van egy cso­mó más fea­tu­re. Szó­val Nokia tele­fon, Sym­bi­an oprend­szer, ezek a kere­tek, ami­ket a bön­gé­sző­vá­lasz­tás­nál figye­lem­be kell ven­ni. Végig­me­gyek az eddig kipró­bált brow­se­re­ken, aztán ti jöt­tök (ha még itt vagytok).

Defa­ult böngésző
++ min­dig működik
++ a web­ol­da­lak lát­ják, hogy mobil­ról nete­zem, így sok oldal­nak a mobil ver­zi­ó­ja jön be
++ tud “mobil néze­tet”, azaz össze­húz­za a szö­ve­get, hogy kifér­jen a képernyőre
— elég light-os az egész, nem tud túl sok mindent
— vala­mi­ért a beje­lent­ke­zős olda­la­kat nem sze­re­ti (pl. twit­ter, foursquare)
— könyv­jel­ző­ke­ze­lé­se nem tetszik

Ope­ra Mini
++ mivel az Ope­ra szer­ve­re­in keresz­tül zaj­lik a kom­mu­ni­ká­ció, ahol csök­ken­tik a képek mére­te­it, opti­ma­li­zál­ják az olda­la­kat mobil­ra stb., az adat­for­ga­lom töre­dé­ke a normálisnak
++ MyOpe­ra segít, hogy pl. szink­ro­ni­zál­jam a könyv­jel­ző­i­met mobi­lon, szá­mí­tó­gé­pen stb.
++ bön­gé­szés tabok­kal (már­mint lapok­kal, már­mint fülekkel)
— nagyon sok­szor kép­te­len vagyok csat­la­koz­ni bár­mi­lyen web­ol­dal­ra mobil­ne­ten keresz­tül, kat­tin­tok, és sem­mi; háló­zat­mó­do­sí­tás és/vagy reboot old­ja meg a problémákat
— annyi­ra nem gáz, de azért még­is­csak: min­den ada­tom átmegy az ő szer­ve­re­i­ken, ez azért kicsit fáj
— sok oldal nem sze­re­ti, szét­csú­szik, nem lehet elér­ni a nor­mál tar­tal­ma­kat stb.

Ope­ra Mobile
++ kb. mint az Ope­ra Mini
— nekem kicsit túl béta
— első­sor­ban nagyobb kijel­ző­jű és tel­je­sít­mé­nyű esz­kö­zök­re szán­ták, E51-en nem nyerő

Sky­fi­re
++ nagyon dur­va, de gya­kor­la­ti­lag min­dent tud, mint egy szá­mí­tó­gé­pes bön­gé­sző: Flash (!), Sil­ver­light stb.
++ mivel nincs nor­vég szer­ve­ren keresz­tül­me­nő for­ga­lom, min­dig min­den­ho­va tudok csatlakozni
— mivel nincs nor­vég szer­ve­ren keresz­tül­me­nő for­ga­lom, egy web­ol­dal letöl­té­se 1–2MB, és ehhez mér­ten 1–2 perc is (akár)
— kicsit “feke­te ló” nekem ez a program

Néz­tem az ide­vá­gó Wiki­pe­dia oldalt, ami a mobil bön­gé­szők­ről szól. Az otta­ni infor­má­ci­ók alap­ján még esé­lyes lehet a Fire­fox for mobi­le, talán az IE Mobi­le is.

VOT? (Véle­mé­nyek? Oltá­sok? Tanácsok?)

Linda kvíz — eredményhirdetés

Dob­per­gés, füg­göny fel, Lin­da beti­peg a szín­pad­ra két­lá­bon, man­csai között egy üveg “finom” bor­ral — ugye min­den­ki lát­ja e képet maga előtt?

Kezd­jük a válaszokkal.

 1. válasz: Lin­da 2009. szep­tem­ber 12-én szü­le­tett, pon­to­san azon a napon, ami­kor Regi­vel a temp­lo­mi eskü­vőnk volt.
 2. válasz: Valen­tin-napon Lin­da 5,1 kg-ot nyo­mott, itt elfo­gad­tam helyes válasz­nak min­dent 4 és 6 között.
 3. válasz: Ahogy arról itt a blo­gon is beszá­mol­tam, Lin­da szí­ve­sen hur­col­ja el a pelu­sát min­den­fé­le helyek­re, emel­lett pedig szí­ve­sen rak cso­ma­got a kony­há­ba, a sütő elé. Itt elég volt a kony­hát tudni.
 4. válasz: Lin­da leg­na­gyobb ellen­fe­le Homer Simp­son, aki ház­tar­tá­sunk­ban Regi mamu­sza for­má­já­ban van jelen. Az egyik Homer egyik füle már áldo­za­tul esett a támadásoknak.
 5. válasz: Ha Lin­da elme­rül­ten rág­csál­ja a far­kát, ezt leg­szí­ve­seb­ben a bab­zsák­fo­tel­ben teszi, mert akkor nem csúsz­kál el, és el tud­ja kap­ni a reni­tens testrészt.

Nem meg­le­pő, de teli­ta­lá­lat egy sem volt. Holt­ver­seny­ben máso­dik helyen vég­zett Komcsy, Pityu és Peti, akik egy­aránt egy-egy helyes választ adtak. (Gra­tu­lá­lok nekik, csak így tovább!) Az abszo­lút győz­tes, két helyes válasszal pedig nem más, mint Ton­csi & Ger­gő (a ver­seny­ki­írás és az ÁSZF sze­rint nem volt meg­tilt­va, hogy csa­pat­ban sze­re­pel­je­nek a bekül­dők, szó­val rek­la­má­ci­ó­nak helye nincs), hur­rá! Nye­re­mé­nyük pedig egy “finom” bor, ugye, amit majd úgy adunk át nekik, hogy abban vala­hogy Lin­da is sze­re­pet kap.

Marad­ja­tok velem ezután is, mert soha nem látott izgal­mak jönnek!

Linda kvíz

Elha­tá­roz­tam, hogy nagy­sza­bá­sú kvízt csi­ná­lok, mert rég volt már bár­mi ilyen vagy bár­mi­lyen eksön itt.

Linda kvíz

A játék­sza­bály egy­sze­rű: a leg­gyor­sabb ember nyer, aki min­den kér­dés­re helye­sen vála­szol, illet­ve ha a határ­idő­ig (ami legyen mond­juk 2010. feb­ru­ár 28. 23:59) nincs 100%-os meg­fej­tés, akkor az, aki sze­rin­tem a leg­kö­ze­lebb volt. A győz­tes kap egy üveg finom bort, amit Lin­da fog átnyúj­ta­ni neki (meg­old­juk valahogy).

Tehát akkor lás­suk a kér­dé­se­ket! (Néhány nagyon egy­sze­rű, hogy legyen önbi­za­lom a nehezebbekhez.)

 1. kér­dés: Mikor szü­le­tett Lin­da?
 2. kér­dés: Hány kilo­gramm volt Lin­da 2010. feb­ru­ár 14-én?
 3. kér­dés: Melyik Lin­da ked­venc helye, ha gonosz­kod­ni akar, és nem a pelu­sá­ra piszkít?
 4. kér­dés: Ki Lin­da leg­na­gyobb (rajz­film­hős) ellen­fe­le, aki­vel vér­re menő csa­tá­kat vív nap­ról napra?
 5. kér­dés: Mi Lin­da ked­venc helye, ha a far­kát kíván­ja béké­ben rágcsálni?

A meg­fej­té­se­ket ne kom­ment­be küld­jé­tek, hanem e‑mailben, mond­juk a laci (kukac) mar­kert (pont) hu cím­re. A sub­ject legyen “Tol­ni kell a … vála­szo­kat!”, hehe.

Haj­rá!

Install

A hét­vé­ge meg­ha­tá­ro­zó motí­vu­ma volt a gép­te­le­pí­tés. Volt Regi régi asz­ta­li gépe, amit kb. más­fél hónap­ja sike­re­sen meg­fer­tőz­tem egy tró­ja­i­val, ami aztán hoz­ta a bará­ta­it. Egy dara­big nem volt sem­mi tünet, aztán ide­ge­sí­tőbb­nél ide­ge­sí­tőbb dol­gok tör­tén­tek, aztán írtot­tam egy kicsit, némi siker, de hát tud­tam, hogy itt csak a reins­tall segíthet.

Aztán, ha már úgy­is így vol­tunk, gon­dol­tam egy nagyot, és elhoz­tam az én régi gépe­met Szi­get­ha­lom­ról. A ket­tőt össz­gyúr­tam (mond­juk ez gya­kor­la­ti­lag annyit jelent, hogy Regi vin­csi­je bepat­tant az én gépem­be, ez ám a tech­no-ero­ti­kus élmény), és újra­rak­tam a rend­szert. Most már min­den okés, készen vagyunk, min­den­ki örül.

Most tehát van TFT, van 5.1‑es hang­fal­rend­szer, van fél ter­ra vinyó, egy még min­dig elég erős gép, és nuku vírus.

Face­boo­kon már kér­dez­tem, de: nem tud vala­ki miniDV‑t bedi­gi­ző/DVD-re kiíró kis­ipa­rost? Az eskü­vői vide­ót kel­le­ne most már vég­re meg­vág­ni, és ezt gépen fogom megejteni.

Munkácsy-trilógia @ Debrecen

Úgy néz ki, átmen­tünk sajtófigyelőbe/lapszemlébe, de nincs mit ten­ni, ubor­ka­sze­zon van.

A tűz­ol­tók hatal­mas daru­val emel­ték a ládá­ba cso­ma­golt, nagy­mé­re­tű Krisz­tus Pilá­tus előtt című képet a Déri Múze­um kupo­la­ter­mé­nek abla­kán. A három kép augusz­tus 19-én tekint­he­tő meg elő­ször. 2012-ig biz­to­san együtt lesz lát­ha­tó Deb­re­cen­ben a három kép: a múze­um tulaj­do­ná­ban lévő Ecce Homo, a Pákh Imre Ame­ri­ká­ban élő gyűj­tő tulaj­do­ná­ban lévő, de örö­kös deb­re­ce­ni letét­be helye­zett Gol­go­ta és a kana­dai Hamil­ton Galé­ria tulaj­do­nát képe­ző pilá­tu­sos alkotás.

(innen)

A kér­dés adott: ki len­ne vevő arra, hogy vala­mi­kor (mond­juk októ­ber­ben, mert augusz­tus­ban ren­ge­te­gen lesz­nek, szep­tem­ber meg más­ra van fenn­tart­va) szé­pen lemen­jünk meg­cso­dál­ni a képe­ket? Kom­ment­ben lehet jelent­kez­ni. Konk­rét idő­pont nincs, addig aján­lom olva­sás­ra Dal­los Sán­dor­tól A nap sze­rel­me­se és Az arany­ecset c. élet­raj­zi regényeket.

Krisztus Pilátus előtt, 1881
Krisz­tus Pilá­tus előtt, 1881

Golgota, 1884
Gol­go­ta, 1884

Ecce Homo, 1896
Ecce Homo, 1896

(a képek pedig Wiki­pé­di­á­ról jöttek)

Közzétéve:
kérdés kategóriába sorolva

1 7

Már csak egy hét, és vég­le­ge­sen oda a fia­tal­sá­gom! Mit tegyek?!

Legyen‑e buli a Szo­ná­tá­ban, vagy vala­mi hason­ló kul­tu­rá­lis helyen?

Legyen házi­bu­li?

Legyen meg­le­pe­tés­bu­li?

Ne legyen semmi?

Közzétéve:
kérdés kategóriába sorolva

Szolgálati közlemény: Grafika könyv

Szi­asz­tok.

Vala­ki­nek, vala­mi­kor köl­csön­ad­tam (?) a “sünis” gra­fi­ka köny­ve­met (Szir­may-Kalos Lász­ló, Antal György, Cson­ka Ferenc: Három­di­men­zi­ós gra­fi­ka, ani­má­ció és játék­fej­lesz­tés). Saj­nos nem tudom, hogy kinek, így nehéz vissza­kér­ni. Viszont kel­le­ne a könyv, mert gyp bará­tunk elért éle­te azon sza­ka­szá­hoz, ami­kor sze­ret­né berak­ni a pár­ná­ja alá. Szó­val ha vala­ki magá­ra ismer, akkor jel’kezzen.

Ha vala­ki­nek meg­van a könyv, de nem tőlem, akkor meg legyen olyan ked­ves, és adja oda gyp-nek, hiszen a sünis könyv az sünis könyv.

Szi­asz­tok.

Közzétéve:
kérdés kategóriába sorolva