Kategória: kérdés

 • Tépelődés (még mindig Nokia N8)

  írta:

  | kategória: ,

  Igen, még min­dig az N8-as témá­nál tar­tok. Engem ez a tele­fon egy­sze­rű­en nem hagy békén, ezért én sem hagyom a témát békén. Szó­val szép csend­ben, novem­ber köze­pén elin­dult a Nokia N8 magyar­or­szá­gi for­gal­ma­zá­sa. Jelen­leg ott tar­tunk, hogy 115.000 és 155.000 HUF között lehet kap­ni kár­tya­füg­get­len kivi­tel­ben; Telen­or­nál nincs, T‑Mo­bi­le-nál van, de rak­tá­ron nincs, én meg nem…

 • Rafa klafa?

  írta:

  | kategória: ,

  Inter: a klub három­éves szer­ző­dést és évi 5.5 mil­li­ót kínál Beníteznek Helyi lap­ér­te­sü­lés sze­rint a Baj­no­kok Ligá­ja-győz­tes Inter­naz­io­nale konk­rét aján­la­tott tett a veze­tő­edzői poszt­ra Rafa­el Beni­tez­nek. (NSO) Érzé­se­i­met a fen­ti hír­rel kap­cso­lat­ban önin­ter­jú for­má­já­ban sze­ret­ném meg­osz­ta­ni a t. olvasóközönséggel. K.: Örü­lünk, Vincent? V.: Az első gon­do­la­tom az volt, hogy “jajj”, a máso­dik pedig az, hogy…

 • Böngészni mobilon

  írta:

  | kategória: ,

  Kb. egy hónap­ja úgy dön­töt­tem, hogy nem len­ne olyan rossz, ha bár­mi­kor, bár­hol tud­nék netez­ni, vagy leg­alább­is meg­néz­ni a leve­le­i­met, fours­qu­a­re-ezni, twit­te­rez­ni, ilye­nek. A Pan­non Telen­or akko­ri­ban csi­nált egy új mobil­ne­tes cso­ma­got, 100MB/hó talán 2000-ért, ami még min­dig nevet­sé­ge­sen drá­ga, de hát ez a magyar táv­köz­lé­si hely­zet, majd talán pár év múl­va jobb lesz. (Meg…

 • Linda kvíz — eredményhirdetés

  írta:

  | kategória: ,

  Dob­per­gés, füg­göny fel, Lin­da beti­peg a szín­pad­ra két­lá­bon, man­csai között egy üveg “finom” bor­ral — ugye min­den­ki lát­ja e képet maga előtt? Kezd­jük a válaszokkal. válasz: Lin­da 2009. szep­tem­ber 12-én szü­le­tett, pon­to­san azon a napon, ami­kor Regi­vel a temp­lo­mi eskü­vőnk volt. válasz: Valen­tin-napon Lin­da 5,1 kg-ot nyo­mott, itt elfo­gad­tam helyes válasz­nak min­dent 4 és 6 között. válasz:…

 • Linda kvíz

  írta:

  | kategória: ,

  Elha­tá­roz­tam, hogy nagy­sza­bá­sú kvízt csi­ná­lok, mert rég volt már bár­mi ilyen vagy bár­mi­lyen eksön itt. A játék­sza­bály egy­sze­rű: a leg­gyor­sabb ember nyer, aki min­den kér­dés­re helye­sen vála­szol, illet­ve ha a határ­idő­ig (ami legyen mond­juk 2010. feb­ru­ár 28. 23:59) nincs 100%-os meg­fej­tés, akkor az, aki sze­rin­tem a leg­kö­ze­lebb volt. A győz­tes kap egy üveg finom bort,…

 • Install

  írta:

  | kategória: ,

  A hét­vé­ge meg­ha­tá­ro­zó motí­vu­ma volt a gép­te­le­pí­tés. Volt Regi régi asz­ta­li gépe, amit kb. más­fél hónap­ja sike­re­sen meg­fer­tőz­tem egy tró­ja­i­val, ami aztán hoz­ta a bará­ta­it. Egy dara­big nem volt sem­mi tünet, aztán ide­ge­sí­tőbb­nél ide­ge­sí­tőbb dol­gok tör­tén­tek, aztán írtot­tam egy kicsit, némi siker, de hát tud­tam, hogy itt csak a reins­tall segíthet. Aztán, ha már úgy­is…