Kategória: quebec

 • Hazaút, ZRH és Svejc

  Egy hetet kés­tem, de meg­ígér­tem, hát itt van az utol­só “kve­be­ki” bejegy­zés. Illet­ve talán nem is az utol­só, mert van még egy cso­mó videó, azo­kat is meg lehet­ne vág­ni. Majd meglátjuk. A haza­út cím­sza­vak­ban: vasár­nap dél körül indul­tam, a kve­be­ki rep­tér (ami a talá­ló YQB név­re hall­gat) kel­le­mes, iga­zán bará­ti­as hely volt, én ilyen kicsi […]

 • Le Moulin à images, azaz a Képmalom

  Ma este meg­te­kin­tet­tem a másik nagy, ingye­nes kve­be­ki neve­ze­tes­sé­get, ami a fen­ti, for­dí­tott éke­ze­tes á betűs név­re hall­gat. A lényeg úgy fog­lal­ha­tó össze, hogy adva van sok hatal­mas gabo­na­tá­ro­ló siló (leg­alább­is nekem így magya­ráz­ták ki), ami­nek az olda­lá­ra estén­ként pro­jekt­orok­kal képe­ket, kis­vi­de­ó­kat, rövid­fil­me­ket vetí­te­nek, hang­gal, füst­tel, lézer­rel, fény­szó­rók­kal és egyéb han­gu­lat­fo­ko­zó ele­mek­kel. A “vászon” pon­tos […]

 • Káromkodni Kvebekben (18+)

  Figye­lem! Jelent poszt károm­ko­dá­sok­kal ter­helt, meg­te­kin­té­sét sem­mi­lyen kor­osz­tály­nak nem ajánljuk! Attent­ion! Cet artic­le con­ti­ent bea­u­co­up de pre­sta­ti­on de ser­ment, pour adul­tes seulement! A teg­na­pi BBQ másik kiemelt témá­já­nak külön bejegy­zést szen­te­lek. Károm­ko­dá­sok, ahogy azt a kve­be­ki­ek csi­nál­ják, illet­ve magyar szem­szög­ből helyt­ál­lóbb a “pró­bál­ják csi­nál­ni” kifejezés. Ala­pok Amit eddig a károm­ko­dás­ról gon­dol­ta­tok, azt itt el kell […]

 • A munkahét vége

  A nap híre: Regi, mind­járt ott­hon vagyok! A nap rossz híre: addig saj­nos még van egy egész hétvége. Min­den hasz­nos dolog­nak vége van egy­szer, így ez az egy­he­tes ismer­ke­dés + tré­ning sem tart­hat örök­ké. A mai nap korán kez­dő­dött, fél 8‑kor volt egy beme­le­gí­tő tel­kóm itt a hotel­szo­bá­ban, aztán siet­tem az iro­dá­ba, mert volt egy […]

 • CdS és egyebek

  Három­szor töl­töt­tem fel you­tu­be-ra a 185 MByte-os CdS finá­lét, és mind­há­rom­szor 100% után meg­halt. Akkor most adom fel, és írok más­ról (is). Elő­ször is, ma volt az első (egy­ben utol­só előt­ti) egész­na­pos tré­ning, úgy­hogy a nap végé­re elég­gé elfá­rad­tam, első­sor­ban szel­le­mi­leg. Ez hol­nap még vic­ce­sebb lesz, mert a dél­előt­töm így néz ki (mivel pro­fi vagyok, […]

 • Félidő!

  No, túl is vagyunk az itt­lé­tem felén. Adós vagyok még néhány dologgal. Teg­nap este ott hagy­tuk abba, hogy mit csi­nál­jak. Végül azt csi­nál­tam, hogy bemen­tem a város­ba, aztán le akar­tam men­ni a spá­ba, de fog­lalt volt, így szo­ba­ke­rék­pá­roz­tam, majd miu­tán fel­sza­ba­dult a spá, oda is bementem. 1.) GYM: az edző­te­rem vic­ces, van egy szo­ba­ke­rék­pár, két […]

 • 3. napom a fagyos napos Kanadában

  Gyor­san eltelt, mert elég­gé sok fel­adat volt mára, az ebéd­szü­net­ben viszont tény­leg volt egy más­fél órás város­né­zés, vagy inkább “helyi lát­vá­nyos­sá­gok meg­te­kin­té­se futó­lé­pés­ben”. Hogy ez a kép itt, a bal olda­lon jól néz­zen ki, illet­ve hogy kielé­gít­sem azon olva­só­i­mat, akik mér­he­tet­len vágyat érez­nek ahhoz, hogy fran­ci­á­ul tanul­ja­nak, leírok még egy szép, fran­cia mon­da­tot. Les jambes […]

 • QC, 2. nap

  Reg­gel korán kel­tem, mert saj­nos nem bír­tam ki soká­ig, és már 10-kor lefe­küd­tem. Így aztán még min­dig egy kicsit elcsúsz­va, 5:45-kor ébred­tem, sebaj. Idő­ben útnak indul­tam az iro­da felé, ami elvi­leg 10 perc gya­log, de per­sze egy kicsit elnéz­tem egy utcát, és a Rue Saint-Jean-on men­tem be a Côte d’Ab­ra­ham helyett, micso­da blőd hiba! Így […]

 • Gyors helyzetjelentés

  Nos, meg­ér­kez­tem rend­ben, eddig min­den oké. Mün­chen­ben van olyan, hogy nap­cab. €10 órán­ként, egy elfüg­gö­nyö­zött kabin a ter­mi­ná­lon belül, beül­hetsz olvas­gat­ni, dol­goz­ni, alud­ni stb. Elég jó, mert MUC-on aztán van tranzitforgalom. A ten­ge­ren­tú­li LH-jára­ton finom és kiadós étel volt. Ebéd­re ez volt a menü, nem vicc: bal­zsam­ece­tes gar­né­la­rák salá­ta, vajas pék­sü­te­mény camam­bert sajt­tal, pesz­tós pen­ne, zöl­dal­más-cit­ro­mos […]

 • Repülési kalandok — a nappaliban

  Aki követ twit­te­ren, az sej­he­ti, hogy a szom­ba­ti nap nem volt egy laza “cso­ma­gol­junk be, aztán hesszel­jünk a tévé előtt” típu­sú. Azon­ban a tör­té­né­sek min­den kép­ze­le­tet felülmúltak. Szó­val kez­dő­dött az egész ott, hogy kinyom­tat­tam a pak­sa­mé­tát, amit e‑mailben kap­tam, mint “uta­zá­si papí­rok”. Nagyon fran­kó, lát­szik raj­ta, hogy mikor hol leszek, milyen jára­to­kat kell majd les­nem […]