FC VBZ

Hogy mi az az FC, abba sze­rin­tem nem kell mélyeb­ben bele­men­ni. De mi az a VBZ? A VBZ (ejtsd faú-bé-cet) a Ver­kehrs­bet­ri­ebe Zürich rövi­dí­té­se, ami Zürich város köz­le­ke­dé­si vál­la­la­ta, olyas­mi, mint Buda­pes­ten a BKV/BKK. A VBZ 1927-ben (!) ala­pí­tot­ta meg a fut­ball­csa­pa­tát, ami­ben kez­det­ben csak a cég dol­go­zói ját­szot­tak bizo­nyá­ra. Aztán eltelt pár évti­zed, és az FC VBZ a züri­chi céges ligá­ba került, annak is (jelen­leg) a leg­al­sóbb osz­tá­lyá­ba. Ami­kor elkezd­tem ját­sza­ni, akkor még volt “nor­má­lis” csa­pa­tunk is, de az utób­bi pár évben már csak mint “sze­ni­o­rok” (30 év és fölöt­te) ját­szunk. Az ellen­fe­le­ink hason­ló céges klu­bok, és ugyan­az igaz rájuk, mint ránk: van a csa­pat neve, és van­nak játé­ko­sok, akik tény­leg abban a csa­pat­ban ját­sza­nak, ahol dol­goz­nak (nálunk sok a busz- és vil­la­mos­ve­ze­tő, illet­ve jegy­el­len­őr és sze­re­lő), de ez opci­o­ná­lis, én pél­dá­ul sose vol­tam (és való­szí­nű­leg nem is leszek) hiva­tá­sos sofőr.

2018 ápri­li­sa óta ját­szom az FC VBZ-ben. Kez­det­ben hamis iga­zo­lás­sal, több külön­bö­ző néven (vol­tam Péter és Jan is), de pár hét múl­tán már saját név­vel. Eddig össze­sen egy gólt lőt­tem, a 3. meccse­men, álné­ven, elő­for­dult olyan is, hogy nekem írtak be gólt, de nem én lőt­tem — nem fogok rek­la­mál­ni. Leg­több­ször bal­hát­vé­det ját­szot­tam, de mos­ta­ná­ban közép­ső (első­sor­ban véde­ke­ző) közép­pá­lyás vagyok, de vol­tam már jobb­hát­véd, bal- és jobb­szél­ső, elő­re­tolt táma­dó, irá­nyí­tó is (tehát min­den kivé­ve kapus). Egy­szer vol­tam csa­pat­ka­pi­tány, nagyon büsz­ke vagyok erre.

Mivel így is alig olvas­sák a blo­go­mat, úgy dön­töt­tem, hogy a focis témá­kat külön oldal­ra szer­ve­zem ki, akit érde­kel, három nyel­ven (magyar, angol, német) olvas­hat­ja a foci­csa­pa­tunk blog­ját itt: fcvbz.ch

Sze­zon Meccsek Győ­ze­lem Dön­tet­len Vere­ség Gól­kü­lönb­ség Gólok
2017/18 2 0 0 2 0–7 0
2018/19 9 1 0 8 13–62 1
2019/20 6 1 0 5 8–30 0
2020/21 5 0 0 5 5–45 0
2021/22 9 2 0 7 22–35 0
2022/23 8 2 0 6 10–29 0
2023/24 3 1 1 1 11–9 0
42 7 1 34 69–217 1

Utol­só fris­sí­tés: 2023. novem­ber 3.