Kategória: élet

 • A halolaj

  írta:

  | kategória: , ,

  Az élmény igen friss, még érez­ni. Tör­tént az a minap, még pon­to­sab­ban a mai napon, hogy dél­ben elmen­tem edze­ni. Nincs ebben sem­mi szé­gyell­ni­va­ló, hét­köz­nap dél­ben, ebéd helyett szok­tam, lesé­tá­lok a köze­li ún. dzsim­be, sze­re­tem a vasat. Az edzés után gyor­san fel­öl­töz­tem, ez nálam egy kabá­tot jelent — izzad­ság­tól sikam­lós ruhá­za­tom­ra. (Apro­pó, néha hideg verej­ték­ben (ún.…

 • Ezeket olvastam 2023-ban

  írta:

  | kategória:

  A nagy siker­re való tekin­tet­tel idén is olvas­tam könyveket. Az idei év a “gyor­sab­ban, maga­sabb­ra, erősebben”-jegyében telt. Töb­bet bicik­liz­tem, töb­bet edzet­tem (a nul­lá­hoz képest ez nem volt nehéz), és töb­bet is olvas­tam, mint tavaly. Az olva­sást első­sor­ban azért akar­tam job­ban meg­tol­ni, mert saj­nos for­dí­tott arány van a kép­er­nyő­időm és az alvá­som minő­sé­ge és mennyi­sé­ge között,…

 • Így lettem influenszer

  írta:

  | kategória:

  Inf­lu­en­szer, def.: az ~ szót leg­in­kább a közös­sé­gi médi­á­ban hír­ne­vet szer­zett tar­ta­lom­al­ko­tók­ra hasz­nál­ják, akik nép­sze­rű­sé­gük­nek köszön­he­tő­en befo­lyá­sol­ni képe­sek a köve­tő­i­ket akár véle­mény­for­má­lás, akár fogyasz­tói visel­ke­dés tekin­te­té­ben. (Wiki­pe­dia) Már évek óta köve­tem a Twit­te­ren (tud­já­tok, X…) a @TerribleMaps c. kon­tót. Elon Musk egy évvel ezelőt­ti hata­lom­át­vé­te­le óta egy­re kevés­bé sze­re­tem a plat­for­mot, de tipi­ku­san az ilyen…

 • A biciklis ámokfutó

  írta:

  | kategória: ,

  Na, ki lehet az? A minap Regi­vel bicik­li­re pat­tan­tunk, hogy a lányok köze­li (2,5 km, 10 perc kényel­me­sen) isko­lá­já­ba men­jünk, mivel Kata osz­tály­fő­nö­ke foga­dott min­ket. Nem kell sem­mi komoly dolog­ra gon­dol­ni, de megy már az isko­la két hónap­ja (volt is már egy két­he­tes őszi szü­net, nehogy túl­ta­nul­ják magu­kat a gye­re­kek), és így, a 7. osz­tály­ba lép­ve…

 • Védett: V mint…

  írta:

  | kategória:

  Nincs kivonat, mert ez egy védett tartalmú bejegyzés.

 • Megsvájciasíthatatlanságoskodásaitokért, avagy így megy a svájci állampolgárság megszerzése Zürichben

  írta:

  | kategória: ,

  Nem gyak­ran for­dul elő, hogy az olva­só­tá­bor fele már a cím köze­pén lemor­zso­ló­dik, de most pont ez a helyzet. Akik ismer­nek, vagy rend­sze­res olva­só­im, vagy mind­ket­tő, vagy egyik sem, azok iga­zán tud­hat­nák már ennyi idő után, hogy 2012-ben érkez­tünk meg Svájc­ba. Előbb én, nőna­pon indul­ván, más­nap érkez­vén, aztán rá nem egé­szen két hónap­ra Regi az…