Uetliberg Ride

2020-ban vet­tem egy új bicik­lit (egy SCOTT Met­rix 20-at), ami meg­hoz­ta a ked­ve­met, illet­ve egy­ál­ta­lán lehe­tő­vé tet­te, hogy letér­jek a járt (asz­fal­to­zott) útról, és kipró­bál­jam magam járat­lan (mur­vás) helye­ken is. Mivel közel lakunk az Uet­li­berg nevű hegy­hez, egy­ér­tel­mű volt, hogy ez lesz az én új spor­tom, misze­rint fel­bi­cik­li­zem a 870 méte­res csúcs­ra. Maga az Uet­li­berg Ride, mint ötlet, illet­ve tra­de­mark, Cse­pi bará­tom, Miki bará­tom és az én közös, izzad­ság­sza­gú szel­le­mi termékünk.

2020. Első alka­lom­mal május 19-én teker­tem fel, amit még szám­ta­lan Uet­li­berg Ride köve­tett abban az évben, így 2020-ban össze­sen 15-ször tel­je­sí­tet­tem a kihívást.

2021. Nem tudok jó kifo­gás­sal szol­gál­ni, de erős lemor­zso­ló­dás volt a csa­pat­ban, és így nem nagyon volt moti­vá­ci­óm. Mind­össze 6‑szor vol­tam a hegyen.

2022. Elkezd­tem pod­ca­s­to­kat hall­gat­ni teke­rés köz­ben, ami miatt tel­je­sen anti­szo­ci­á­lis­sá vál­tam, és nem is hív­tam bará­to­kat bicik­liz­ni (pedig még sig­na­los cso­por­tunk is van). Az addi­gi leg­erő­sebb évem­ben 27-szer teker­tem fel a hegyre.

2023. Az évet erő­sen kezd­tem, már janu­ár 3‑án meg­volt az első Uet­li­berg Ride. Az erős kez­dést sze­ren­csé­re nem követ­te vissza­esés, ápri­lis 11-ig össze­sen 10-szer vol­tam a hegyen, pedig koráb­ban a leg­el­ső teke­ré­sem az évben ápri­lis 12-én volt. Júni­us else­jén elsza­kadt az izom a vád­lim­ban (foci­zás köz­ben), ez három hét kiesést jelen­tett. Júli­us 13-án 28. alka­lom­mal men­tem fel a hegy­re, ami­vel már az év felé­nél új rekor­dot értem el. A ter­vet, misze­rint leg­alább 40-szer teke­rek, decem­ber 31-én sike­rült teljesítenem.

2024. Ez az év alap­ja­i­ban más lesz, mint az eddi­gi­ek. Egy­részt nevez­tem az Alpenb­re­vet nevű ver­seny ezüst foko­za­tá­ra (108 km hosszú, 3’200 méter mászás), emi­att tel­je­sen más lesz a fel­ké­szü­lé­sem. Más­részt azért, mert Regi vett nekem egy ország­úti kerék­párt (egy BMC Road­ma­chi­ne FOUR-t), ami­vel töb­bet fogok hosszab­ban men­ni, és biz­tos nem viszem fel ezt a bicajt a kavi­csos úton az Uet­li­berg­re. Viszont sze­ret­ném ettől füg­get­le­nül tovább­ra is meg­mász­ni idő­ről idő­re a hegyet, egy­szer sze­ret­ném meg­csi­nál­ni fel-le-fel-le a távot, és az év végé­ig sze­ret­ném elér­ni a 100-at.

Uet­li­berg Ride statisztika:

Pod­cas­tek, ami­ket hall­gat­ni szok­tam, így aján­lom őket:

Utol­só fris­sí­tés: 2024. május 14.