Uetliberg Ride

2020-ban vet­tem egy új bicik­lit (egy M‑es mére­tű SCOTT Met­rix 20-at), ami meg­hoz­ta a ked­ve­met, illet­ve egy­ál­ta­lán lehe­tő­vé tet­te, hogy letér­jek a járt (asz­fal­to­zott) útról, és kipró­bál­jam magam járat­lan (mur­vás) helye­ken is. Mivel közel lakunk az Uet­li­berg nevű hegy­hez, egy­ér­tel­mű volt, hogy ez lesz az én új spor­tom, misze­rint fel­bi­cik­li­zem a 870 méte­res csúcsra.

Első alka­lom­mal 2020. május 19-én teker­tem fel, amit még szám­ta­lan Uet­li­berg Ride köve­tett abban az évben, így 2020-ban össze­sen 15-ször tel­je­sí­tet­tem a kihívást.

2021-ben nem tudok jó ment­ség­gel szol­gál­ni, de Miki bará­tom háta fájt, aki­vel sokat men­tünk együtt, nél­kü­le nem nagyon volt moti­vá­ci­óm. Mind­össze 6‑szor vol­tam a hegyen.

2022-ben elkezd­tem pod­ca­s­to­kat hall­gat­ni teke­rés köz­ben, ami miatt tel­je­sen anti­szo­ci­á­lis­sá vál­tam, és nem is hív­tam bará­to­kat bicik­liz­ni (pedig még sig­na­los cso­por­tunk is van). Első­sor­ban Kép­te­len Kró­ni­kát hall­ga­tok, de ha az épp nincs (a srá­cok nem annyi­ra ter­mé­ke­nyek, mint Kadar­kai End­re), akkor Sza­va­kon túlt. Az eddi­gi leg­erő­sebb évem­ben 27-szer teker­tem fel a hegyre.

2023-at erő­sen kezd­tem, már janu­ár 3‑án meg­volt az első Uet­li­berg Ride. Az erős kez­dést sze­ren­csé­re nem követ­te vissza­esés, ápri­lis 11-ig össze­sen 10-szer vol­tam a hegyen, pedig koráb­ban a leg­el­ső teke­ré­sem az évben ápri­lis 12-én volt. Júni­us else­jén elsza­kadt az izom a vád­lim­ban (foci­zás köz­ben), ez három hét kiesést jelen­tett. Júli­us 13-án 28. alka­lom­mal men­tem fel a hegy­re, ami­vel már az év felé­nél új rekor­dot értem el. Mivel kifogy­tam a fen­ti pod­ca­s­tok­ból, elkezd­tem Hold After Hours-t hall­gat­ni az ele­jé­től kezd­ve. Remé­lem, hogy sike­rül min­den hónap­ban leg­alább egy kihí­vást tel­je­sí­te­nem, és az évet leg­alább 40-nel zárom.

Uet­li­berg Ride statisztika:

Utol­só fris­sí­tés: 2023. szep­tem­ber 28.