Kategória: milánó

 • Un Capitano

  írta:

  | kategória: ,

  alko­tói vál­ság + foci vébé = 0 poszt Ebből következik: alko­tói vál­ság = — foci vébé Viszont ha már foci vébé, akkor elő­sze­dek egy máju­si tör­té­ne­tet, ami — mit ad Isten? — épp a foci­val kapcsolatos. Szó­val azon a hét­vé­gén, ami­kor For­ma-2-es autót vezet­tem (vasár­nap), akkor sike­rült elmen­nem éle­tem máso­dik Inter­naz­io­nale-meccsé­re is. (Az első­ről itt írtam: Inter…

 • Breaking: Rafa már Moratti szerint sem klafa!

  írta:

  | kategória: ,

  No, elér­ke­zett a pil­la­nat, amit egy ide­je már remél­tem: Rafa Bení­tez immá­ron nem az Inter edző­je, cir­ka 2 mil­li­árd forin­tos vég­ki­elé­gí­tés­sel távo­zott a spa­nyol pin­cér (jól mon­dom, Komcsy?). Ennek egy­rész­ről örü­lök, más­rész­ről viszont nem. Kine­ve­zé­se előtt, ami­kor még csak rebes­get­ték, hogy Milá­nó­ba köl­tö­zik, írtam már a gon­do­la­ta­im­ról. Akkor arra szá­mí­tot­tam, hogy Rafa a már rég­óta…

 • Inter — Fiorentina élménybeszámoló

  írta:

  | kategória: , ,

  Sike­rült egy hóna­pig egy fél bejegy­zést se írni, min­dig volt vala­mi, ami miatt nem volt túl sok időm (pl. eluta­zás — ld. lenn, órá­ra járás, ZH-zás, és akkor még a hét­köz­na­pok­ról nem is beszél­tünk). De most! Kihasz­ná­lom az alkal­mat, hogy ma vég­re nincs suli, nincs sem­mi olyas­mi, ami miatt ne rak­hat­nám a lap­to­pot a hasam­ra,…

 • Milánó — pár kép meg videó

  írta:

  | kategória:

  Hotel­szo­ba Kilá­tás Kan­tin Dóm Autó­zás

 • ET zu haus

  írta:

  | kategória: ,

  Ma megyek haza, végre :) Teg­nap ott hagy­tam abba, hogy sok a meló. Annyi­ra sok volt, hogy teg­nap este nem tud­tam mást csi­nál­ni, mint haza­men­ni, és bele­es­ni az ágy­ba. Sze­ren­csé­re esés köz­ben kezem ügyé­be akadt a szo­ba­szol­gá­lat tele­fon­szá­ma, és ren­del­tem egy pizzát… Nem kel­lett vol­na. Már sok­szor hal­lot­tam, hogy Olasz­or­szág­ban a leg­rosszabb a piz­za, és tény­leg. Kap­tam…

 • MilaBlog, epizode uno

  írta:

  | kategória: , ,

  Eh, majd’ két nap után van most 5 per­cem, hogy kicsit írjak. Óra indul. Kedd: kicsit elnéz­tem a rep­csi­met, mert azt hit­tem, 6‑ra kell kiér­ni Feri­hegy­re, pedig iga­zá­ból akkor indult a gép :) De ez sze­ren­csé­re idő­ben kide­rült, úgy­hogy bőven elér­tem a jára­tot, és 19.40-kor sike­re­sen lan­dul­tunk (pedig ez volt a 13. repü­lé­sem, oszt még­is meg­úsz­tam).…