Markert Laci blogja

  • Így szum­má­zom, hogy mit kell tud­ni az első fél­évem­ről, amit a BMF-en töltöttem. (Anyu­kám mond­ta, hogy ne írjak rossza­kat a tár­gyak­ról, és hogy milyen könnyű­ek, mert azzal csak a leen­dő (?) dip­lo­mám és a mos­ta­ni erő­fe­szí­té­se­im érté­két csök­ken­tem. Így lesz…

  • Ma ez jött nekem szem­be iwiw-en: “A Tata mel­let­ti Dió­spusz­tán gaz­dá­ra vár 30 ló, akik, ha nem tud­ják elad­ni őket, akkor vágó­híd­ra kerülnek. Vala­mennyi­en angol teli­vé­rek, külön­bö­ző kép­zett­sé­gi szinttel. Nagyon jutá­nyos áron lehet meg­vá­sá­rol­ni őket. Egyi­kük Gén­bank, ked­ves, barát­sá­gos 7 éves…

  • Hét évvel OTP‑s szám­lám meg­nyi­tá­sa, hat és fél évvel az első “de jó len­ne meg­szün­tet­ni ezt az OTP‑s szám­lát, és keres­ni egy nor­má­lis ban­kot” gon­do­lat fel­buk­ka­ná­sa, egy hét­tel a HBW‑s bank­szám­lám meg­nyi­tá­sát köve­tő­en ma betér­tem egy köze­li bank­fi­ók­ba, és kegyet­le­nül…

  • A nagyon jól eltöl­tött szil­vesz­tert köve­tő­en janu­ár 1‑én este neki­vág­tunk a város­nak, és érde­kes kalan­dok­ba kerül­tünk. Jól van, ezek ilyen nyu­godt, hideg kalan­dok vol­tak, de akkor is. A Lágy­má­nyo­si híd­tól kb. 50 méter­rel észak­ra van négy híd­pil­lér. (…) De most, 10…

  • A követ­ke­zők­ben arról lesz szó, hogy miként lehet egy sima panel­há­zas für­dő­szo­bá­ba fel­sze­rel­ni egy sima für­dő­szo­bai szekrényt. 1.) Vedd meg a szek­rényt. Ha IKEÁ‑s, akkor lap­ra­sze­relt, tehát sze­reld össze. Ha világítótestes/lámpás, akkor vegyél dró­tot, sze­rezz ára­mot, ilyenek. 2.) Vala­ki tart­sa…

  • Múlt héten nagy fel­újí­tá­si mun­ka folyt a szom­széd­ban, ami­nek hatá­sa erre a hét­re is átgyön­gyö­zött. (Beh szép.) Konk­ré­tan meg­pró­bál­ták kicse­rél­ni a régi csen­gőt, és kicsit rosszul sült el a dolog. Ezt Csep­elett onnan lehet tud­ni, hogy a közös kép­vi­se­lő kira­gaszt…