Kategória: foci

 • A woni-sztori

  A woni.ch az egy ilyen helyi ingatlan.com, de kicsi­ben. Sose hal­lot­tam róla koráb­ban. A Woh­nung az lakást jelent, és mivel Svájc­ban min­dent becéz­nek, ezért Woni. Tör­tént az, hogy folyó­év janu­ár máso­di­kán, az esti órák­ban, a blog kon­takt form­ján keresz­tül meg­ke­res­tek. A robo­tok és spam­me­rek között meg­le­he­tő­sen nép­sze­rű­nek szá­mít az olda­lam, mond­hat­ni, egy­más­nak adják a vir­tu­á­lis kilin­cset, […]

 • Premier League 2018/19 versenykiírás, részlet

  Egy érde­kes rész­re buk­kan­tam a Pre­mi­er League idei kiírá­sá­ban (PDF). 164. §, 7. bekez­dés, (8) és (9) — for­dí­tás általam: (8) A Pre­mi­er League 2018/19-es évad­já­nak 3. (har­ma­dik) és 5. (ötö­dik) helye­zett­je a sze­zon végez­té­vel sem­le­ges hely­szí­nen meg­mér­kő­zik egy­más­sal az UEFA elő­írá­sa­i­nak meg­fe­le­lő­en (ren­des játék­idő: 2 x 45 perc, dön­tet­len ese­tén: 2 x 15 perc, […]

 • Focihét 2019/#19

  Ez a hét foci szem­pont­já­ból annyi­ra meg­is­mé­tel­he­tet­len volt, hogy muszáj rövi­den meg­em­lé­kez­nem róla. Hét­fő: nem fociz­tam és nem néz­tem focit. Ajvé. Kedd: este végig­néz­tem a Liver­pool — Bar­ce­lo­na BL-elő­dön­tő vissza­vá­gót. Az első meccsen ugye a Bar­ce­lo­na 3–0‑ra nyert, de aztán jött a vissza­vá­gó, és a Pool a sérü­lé­sek és min­den egyéb dacá­ra olyan 4–0-t ját­szott, hogy […]

 • Focista lettem

  Évek óta (ld. 2016, 2017) fenye­ge­tő­zöm azzal, hogy focis­ta leszek. 2018. ápri­lis 21-én — ahogy egy csa­pat­tár­sam mond­ta — vég­re fér­fi lettem. Az egész a NAGY MECCS előt­ti nap pén­te­kén kez­dő­dött. Van nekünk egy WhatsApp-cso­por­tunk, a fél­re­ér­té­sek elke­rü­lé­se végett az a neve, hogy “Ulti és foci” — itt szok­tuk meg­be­szél­ni, hogy ki milyen ala­po­zót vett […]

 • Foci 2017-ben

  Mit is írtam tavaly? Gimi­ben sokat fociz­tak froc­liz­tak a bará­ta­im, hogy olyan kevés gólt rúgok, hogy egy kézen meg lehet szá­mol­ni. Iga­zuk volt. Idén hát meg­szá­mol­tam, hogy hány gólt rúgtam. Ez pedig immá­ron hagyo­mány, mert idén is így tet­tem. Sőt, ebben az évben továb­bi ada­tok­kal bőví­tet­tem a sta­tisz­ti­kát: azt is fel­je­gyez­tem, hogy milyen össze­ál­lí­tás­ban (hány […]

 • Foci 2016-ban

  Nem vagyok egy Cris­ti­a­no Ronal­do, de még egy Bácsi Sán­dor se. Nem vagyok se tech­ni­kás, se gyors, erőn­lé­ti­leg sem vagyok éppen kima­gas­ló. Nem vagyok gól­ér­zé­keny, nem tudok jól sze­rel­ni, kapus­nak alka­lom­ad­tán jó vagyok. Fejel­ni nem tudok, jó passzok­kal tár­sa­i­mat rit­kán szol­gá­lom ki. Gimi­ben sokat fociz­tak froc­liz­tak a bará­ta­im, hogy olyan kevés gólt rúgok, hogy egy […]

 • Magyarországon majdnem elpazarolták Markert tehetségét”

  And­re­as Möl­ler, a magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott pálya­edző­je sze­rint Mar­kert Lász­ló jó kezek­ben van a sváj­ci FC Kappeliben. Nagyon örü­lünk Lász­ló pozi­tív fej­lő­dé­sé­nek – mond­ta Andy Möl­ler a Bild­nek. – Még rela­tí­ve fia­tal játé­kos (Király Gábor­hoz képest), és fej­lőd­ni, tanul­ni akar. Ugyan nem lő jól, de leg­alább keve­set fut, rend­kí­vül sta­ti­kus fut­bal­lis­ta, oda csap a pályán, ahol […]

 • #HUNPOR Lyonban (rövid beszámoló)

  Szer­dán Lyon­ban vol­tam meccsen. Magyar­or­szág — Por­tu­gá­lia 3–3, ugye. 7‑kor indul­tunk kocsi­val. 9 után értünk át fran­cia Svájc­ba (FCH, nem össze­té­vesz­ten­dő GCH-val és ICH-val, ugye), itt meg is áll­tunk reg­ge­liz­ni. Itt két fon­tos dolog történt: Kide­rült, hogy FCH még drá­gább, mint GCH (vagy Zürich), leg­alább­is ilyen kevés reg­ge­lit 20 fran­kért még nem ettem. Az autós­pi­he­nő / Autogrill […]

 • Albánia — Svájc

  Ugye sen­ki sem felej­tet­te el, hogy júni­us 11-én albán-sváj­ci meccs lesz Lens-ban? Mivel rég nem volt feles­le­ges focis kont­ent, ezért most lesz. Teg­nap néz­tem válo­ga­tott meccse­ket, töb­bek között Svájc és Albá­nia is a pályán volt. Előb­bi külö­nö­sebb meg­eről­te­tés nél­kül kapott ki Zürich­ben Bosz­nia-Her­ce­go­vi­ná­tól, utób­bi pedig Luxem­bourg­ban dia­dal­mas­ko­dott, mint az köz­is­mert. De nem is ez a […]

 • Csocsó 2014

  Én hagyo­mány sze­rint nem vol­tam egy nagy cso­csós soha­sem, de idén az év ele­jé­től elkezd­tünk igen komo­lyan “edze­ni”. Ebéd­szü­net­ben és a dél­utá­ni szi­esz­ta alkal­má­val álta­lá­ban lemen­tünk egy-két (sic!) meccset ját­sza­ni. Vala­mi­lyen okból kifo­lyó­lag elkezd­tem fel­ír­ni, hogy milyen ered­mé­nye­ket értem el. Ezt elem­zem ki decem­ber 31. alkalmából. Min­den meccs 10 rúgott gólig ment, 2 vs 2, […]