Kategória: krav-maga

 • Combat run

  írta:

  | kategória:

  Com­bat run à la Ervin: talál­ko­zó a Bor­áros téren; más­fél órás edzés a követ­ke­ző­kép­pen: 5 perc futás, 5 perc krav­ma­gá­zás; cél a ZP mel­let­ti rét; köz­ben pedig D‑Pest és D‑Buda tel­jes bejá­rá­sa. Ami­kor teg­nap olvas­tam a leve­let, gon­dol­tam, már csak ez hiány­zik az éle­tem­ből. Szó­val elmen­tem rá. (…) Ez dur­va, kegyet­len és iszo­nyú. Kb. ez volt…

 • Ultimate weapon

  írta:

  | kategória:

  Az elmúlt hetek­ben krav­ma­gán első­sor­ban bot elle­ni véde­ke­zé­se­ket gya­ko­rol­tunk: fenye­ge­tés innen-onnan, szú­rás, ütés jobb­ról-bal­ról-felül­ről-alul­ról. A bot időn­ként nem is iga­zi bot, inkább sti­li­zált pus­ka: azt is gya­ko­rol­juk, hogy ilyen pus­kás fenye­ge­tés­nél mit kell tenni. (Kis kité­rő: kurucin­fón és hason­ló helye­ken volt régeb­ben egy cikk, ami arról szól, hogy a krav­ma­ga az a zsi­dó Magyar Gár­da. Kikép­zés…

 • Sportos visszatérés

  írta:

  | kategória: , ,

  Nem is merem meg­néz­ni, mikor írtam utol­já­ra bejegy­zést, volt már egy ide­je. És akkor is csak Lin­da-kvíz volt, nem vala­mi ere­de­ti kont­ent. Száni. Teg­nap, ahogy azt twit­te­ren meg­ígér­tem (első­sor­ban) saját magam­nak, elmen­tem edzés­re. Mit edzés­re, edzé­sek­re! Az aláb­bi­ak­ban a gon­do­la­ta­i­mat, de leg­fő­kép­pen az érzé­se­i­met fogom meg­osz­ta­ni a kett­le­bell és a krav­ma­ga edzé­sen tör­tén­tek­ről. Ha az olva­só­tá­bor­ban…

 • Az a hír…

  írta:

  | kategória:

  Szó­val megyek ma kravmagázni. Nem is tudom, mikor vol­tam utol­já­ra, de réges-régen. Kiván­csi vagyok, mennyi­re fáj még a herén­rú­gás :) Per­sze még min­dig van szusz­pen­zo­rom, de hát az csak tom­pít, nem véd teljesen. Wig­ner kol­lé­gi­um, hét­fő és szer­da, 18:30. Gyertek! UPDATE: vég­re fáj a bal könyö­köm, a jobb alka­rom, és egy kicsit a lába­im. Tökön…

 • Jövő hét

  írta:

  | kategória:

  A jövő hét­ről sok min­dent nem áru­lok el, de krav­ma­gáz­ni hét­főn és szer­dán sze­ret­nék elmenni. Pszt.

 • P2 — 84%

  írta:

  | kategória:

  Szom­ba­ton vol­tam krav-maga vizs­gán, ezút­tal a P2 foko­zat meg­szer­zé­sé­re törekedvén. Tomi­val és Nor­bi­val (két srác, akik szin­tén krav-magáz­nak Ervin­nél) 9‑kor talál­koz­tunk az I épü­let előtt, ahon­nan aztán kocsi­val meg­in­dul­tunk a vizs­ga hely­szí­ne felé. Ráérő­sen men­de­gél­tünk az edző­te­rem­hez fél 10 után 5 perc­cel, hiszen csak 10-kor kez­dő­dik a vizs­ga — gon­dol­tuk akkor… Mint utóbb kide­rült, ez…