A kuponok

Sokan írnak a koro­na­ví­rus­sal kap­cso­la­tos szkep­ti­ciz­mu­suk­ról, illet­ve az oltást érin­tő fenn­tar­tá­sa­ik­ról. 5G? Veté­lés? Korai mag­öm­lés? Ezek egyi­ke sincs bizo­nyít­va a vak­ci­ná­ci­ó­val össze­füg­gés­ben, de tény, hogy az utol­só bejegy­zé­sem a 2. lövés nap­ján készült, még júni­us 30-án, most pedig decem­ber 7‑e van. Vélet­len? Aligha!

A mai napon egy érde­kes, hossza­dal­mas szto­rit sze­ret­nék elme­sél­ni, ami vala­hogy nagyon jól bemu­tat­ja, hogy milyen is ez az ún. Svájc, mi hogyan műkö­dik, mik a pro­cesszek, és leg­in­kább a cégek és az azo­kat alko­tó embe­rek hoz­zá­ál­lá­sa az ügy­fe­le­ik­hez. Hiá­ba élek itt most már mind­járt 10 éve, sose fogom meg­szok­ni, hogy itt nem egy segg­lyuk­ból elő­rán­ga­tott embe­ri roncs vagyok, ha pénzt aka­rok vala­hol köl­te­ni, hanem egy meg­be­csült enti­tás. (De azért van­nak kivé­te­lek, ugye, Atu­pri?) (Az Atu­pri az egész­ség­biz­to­sí­tónk, nem vagyok velük tel­jes mér­ték­ben — khm — elégedett.)

Médi­ke nem alszik. Már­mint nem úgy nem alszik, mint Al Paci­no az Insom­ni­á­ban, hanem hogy nem jól, pedig pont ma lett 2 éves és 3 hóna­pos. Lefek­szik és gyor­san elal­szik 8 körül, de aztán meg­éb­red vala­mi­kor éjfél és 1–3 körül, néha már este 10-kor. Van, ami­kor ébren van mond­juk 2 és 4 között, vagy fel­kel fél 6‑kor (mint pél­dá­ul máma). Éjsza­kát utol­já­ra 2019-ben aludt (és alud­tunk) át, ha nem szá­mít­juk azt az alkal­mat, ami­kor pár hete egy­szer vélet­le­nül 8 órát aludt egy­hu­zam­ban, amin nagyon meg­le­pő­dött az egész csa­lád. Szó­val Médi­ke nem egy jól alvós gyerek.

Álta­lá­ban azt szok­tuk csi­nál­ni, hogy vál­to­gat­juk Regi­vel, hogy ki mikor kel hoz­zá, néha van­nak hosszabb szé­ri­á­ink, hogy vala­me­lyi­künk akár egy hétig móká­zik vele éjsza­kán­ként (amennyi­ben móka az, ha a gye­rek ordít, nem akar alud­ni, eset­leg az ember mell­bim­bó­ját vakar­ja a kör­me­i­vel, és tépi a mell­szőrt — ez utób­bi Regi­nél nem szá­mot­te­vő). Néha éjsza­ka cse­ré­lünk, néha reg­gel, ami­kor már tény­leg nem bír­juk. A hét­vé­gék álta­lá­ban spe­ci­á­li­sak, mivel a kölök korán kel, és vagyunk néhá­nyan ide­ha­za, vala­mit ki kel­lett talál­nunk, hogy ne ébred­jen min­den­ki hatkor.

Elég sokat írtam már, és még a köze­lé­be se vagyok a tör­té­net­nek. Lám-lám, csak nem volt ben­nem kont­ent mégiscsak?!

Főleg jó idő­ben (tehát nyá­ron, júli­us 17. és 25. között) az lett a mi (Médi+Laci) kis szo­ká­sunk, hogy szom­ba­ton­ként és vasár­na­pon­ként útnak indul­tunk, hogy a töb­bi­ek alhas­sa­nak még. Volt néhány ext­rém túránk (pl. 6 órás start, hegy­má­szás az Uet­li­ber­gen, de volt 10 km-es sétánk is), de álta­lá­ban csak a követ­ke­ző pro­to­kollt követ­tük: 1.) indu­lás 2.) a sar­kon (128 méter a ház­tól) beme­gyünk a Mig­ro­li­nó­ba (éjjel-nap­pa­li bolt) 3.) kif­li (Médi­nek) és kávé (nekem) véte­le­zé­se 4.) séta. Vala­hogy van egy diszk­rét bája annak, ha az ember szar kávét (Star­bucks) iszik drá­gán, de leg­alább saját pohárba.

Szó­val mond­juk ki: hét­vé­gi törzs­ven­dé­gek let­tünk a Mig­ro­li­nó­ban! Ezért aztán olyan dol­go­kat is elkezd­tem hasz­nál­ni, mint koráb­ban sose, pl. a Mig­ro­li­no mobi­los alkal­ma­zá­sát. (Ez nem a rek­lám helye, így nem lin­ke­lem. Na, jól van, de.) Ez azért volt érde­kes, mert volt ben­ne egy ilyen sze­ren­cse­já­té­kos rész (dob­ni kell koc­ká­val, meg­for­gat­ni a sze­ren­cse­ke­re­ket, ilyen komoly játé­kok), ami­vel meg­le­pő gya­ko­ri­ság­gal lehe­tett nyer­ni vala­mit — ásvány­vi­zet, jég­kré­met, sütit, ilyen apró­sá­go­kat. Médi­vel hamar depen­dens­sé vál­tunk, reg­ge­len­te haj­na­lon­ként dobtunk/pörgettünk, és ha hét­vé­ge volt, rög­tön men­tünk is bevál­ta­ni a nyereményt.

Na, ja, a beváltás…

Az volt a prob­lé­ma, hogy volt egy kis bibi a bevál­tás folya­ma­tá­ban. Úgy ezt a dol­got elkép­zel­ni, hogy ott az app­ban a bón, rányo­mok, hogy bevál­tás, és akkor van pár per­cem, amíg azt le kell csip­pan­ta­nia a pénz­tá­ros­nak, és akkor ingyen van a kóla. Eddig lehet követ­ni? Jó, akkor bonyo­lí­tom tovább! A bevál­tá­sos kép­er­nyőn ket­tő (2!) vonal­kód van: az egyik, ami a nye­re­ményt jelen­ti (-3 frank kóla), a másik pedig az én pont­gyűj­tős kár­tyám (mert a Mig­ro­li­nó­ban, ami a Mig­ros része, van ún. Cumu­lus-kár­tya is). És itt jön a tur­pis­ság! Az első néhány alka­lom­mal elő­for­dult, hogy a bol­tos, aki­nek ugye az orra alá nyo­mom a tele­fo­no­mat, lecsip­pan­tot­ta a hoz­zá köze­lebb eső vonal­kó­dot (a Cumu­lus-kár­tyá­ét), és ennyi! Mi tör­tént hát ekkor? Vet­tem egy kólát (amit egyéb­ként utá­lok) 3 fran­kért, pedig se nem akar­tam ven­ni, se nem kólát, se nem 3 frankért.

Iga­zi FWP, nem? Még csak most kez­dek belejönni.

Pár alka­lom­mal sike­rült bevál­ta­ni jól a kupo­no­kat, de néhány­szor a fen­ti dol­gok tör­tén­tek velünk, és volt, hogy ész­re sem vet­tem a dol­got. (Utá­na, ami­kor már igen, akkor min­dig szól­tam — és szó­lok még most is -, hogy tes­sék mind­két vonal­kó­dot becsip­pan­ta­ni. No hard fee­lings.) És furán érez­tem magam, mert volt egy nagyon jó kez­de­mé­nye­zés (a nye­re­mény­já­ték), ami­vel tök jól bevon­zot­ták az egy­sze­ri, kora haj­na­li apu­kát a 8és8-ba, de aztán rossz száj­íz­zel távoz­tam (nem a kóla miatt, azzal mi a vécét taka­rít­juk). Nem tet­szett ez. Ezért mit csi­nál­tam? Írtam a Mig­ro­li­no központjába.

Sorry for writing in Eng­lish, but it’s too early for my Ger­man.
I’ve been using the Mig­ro­li­no app for a few months now. I espe­ci­ally like the win­ning part with vari­o­us games and promo­tions. After win­ning the first few items and gett­ing them wit­ho­ut prob­lems, some weeks ago I star­ted to expe­ri­en­ce a qui­te weird beha­vi­or in the shop. One time I won som­eth­ing, I took the item to the cas­hi­er along­si­de with other items I wan­ted to purc­ha­se. I paid, and later, chec­king the rece­ipt, I rea­li­zed that I paid the full amount of the item that I won.
Next time when I won som­eth­ing, I was more care­ful. I’ve seen that the shop wor­ker som­etimes (depends on the per­son) when using the bar code reader, only scans the Cumu­lus bar code, and not the one giving the dis­count for the pro­duct I won. Sin­ce then I’ve been asking always to scan both of the codes. (Last time I had to do this was today mor­ning.)
I don’t want anyth­ing back, I accept that I made a mis­take in the past not chec­king the rece­ipt on time. But I find this user expe­ri­en­ce qui­te bad, and I won­der how many times it hap­pens every day across Swi­tzer­land with other cus­to­mers. Is it pos­sib­le to take an acti­on and remind all shop per­son­nel how to properly use this part of the Mig­ro­li­no app? Or may­be auto­mat­ing this ser­vi­ce — when som­eo­ne is acti­vat­ing the dis­count for a pro­duct, that dis­count will be trans­fer­red to the cas­hi­er upon scan­ning the asso­ci­a­ted Cumu­lus bar code?
Thanks for read­ing and have a good day!

Kor­rekt levél, nem? Vegyük ész­re, hogy a közel 10 év Svájc nem múlt el nyom­ta­la­nul (most Regi köz­be­szól­na, ha len­ne szerk. jogo­sult­sá­ga, hogy “de, ami­kor az Atu­prit hívod tele­fo­non”), mert nem anyá­zok, nem köve­te­lő­zöm, sőt, még konst­ruk­tív módon két meg­ol­dá­si javas­la­tot is adok! És direkt oda is írtam — mivel tény­leg nagy­já­ból 3 fran­kos tétel­ről van szó -, hogy nem kérek sem­mit, tisz­tán a vilá­got és a Mig­ro­li­nót job­bí­tó szán­dé­kú sza­ma­ri­tá­nus­ként nyi­lat­koz­tat­tam ki magamat.

Egy nap múl­va vála­szol­tak, hogy köszö­nik a konst­ruk­tív kri­ti­kát, majd még egy nap múl­va írtak, hogy kül­de­nek 15 frank­nyi mig­ro­li­nós vócsert. Be-sza-rás! Még egy nap eltelt, amíg meg­jött a levél, ben­ne az érté­kes juta­lom, meg­kö­szön­tem újfent, írtó elé­ge­dett vásár­ló vol­tam. Csak az volt a fura, hogy ezek a vócse­rek olyan házi­as­ra sike­red­tek, konk­ré­tan úgy kell elkép­zel­ni egy 5 fran­kos bónt, mint­ha 130 g‑os papír­ra nyom­tat­tam vol­na, hogy “5 frank, Mig­ro­li­no”, se vonal­kód a bevál­tás­hoz, se víz­jegy, hanem egy sze­let pap­per. Már ekkor gon­dol­tam, hogy ebben a szto­ri­ban még több lesz, és talán még blog­poszt is keve­red­het belő­le. És nem tévedtem!

Sze­rin­tem eddig­re már ki lehet talál­ni, hogy mi tör­tént: naná, hogy nem fogad­ták el a vócse­re­ket a tet­te­sek! Több­ször pró­bál­koz­tam (több külön­bö­ző eladó­nál), de 10-ből 9‑szer lepat­tan­tam, és ment­he­tet­le­nül köze­le­dett a lejá­ra­ti idő (dec. 31.). Így aztán kb. egy hete újra írtam a Köz­pont­nak, hogy az elé­ge­dett ügy­fél megint elé­ge­det­len, per­sze nyil­ván abban a tudat­ban, hogy már az 5 fran­kos bón­nal is plu­szos vagyok a 3 fran­kos kólás ügy után. Megint szin­te azon­nal vála­szol­tak, misze­rint a kör­ze­ti meg­bí­zott (!) kiszállt a hely­szín­re (!!), ahol ala­pos okta­tás­ban része­sí­tet­te a dol­go­zó­kat (!!!), akik most már értik, hogy mit kell csi­nál­ni. Vasár­nap pedig elmen­tem újra a bolt­ba, és prob­lé­ma­men­te­sen bevál­tot­tam a mara­dék 10 frank érté­ket is.

Így működ­nek itten a dol­gok. Ha nem az Atu­pri­ról van szó.

Közzétéve:
élet, zürich kategóriába sorolva

Arról, hogy mennyibe kerül strandolni Zürichben, illetve Budapesten

Ez a bejegy­zés aktu­á­lis, mert mos­ta­ná­ban sokat stran­do­lunk. De már évek óta gon­dol­ko­dom azon, hogy érde­mes egy ilyen össze­ha­son­lí­tást csi­nál­ni, mert vic­ces a téma. Majd most!

Svájc­ban lak­ni jó, ha nem len­ne jó, elég hülyék len­nénk itt élni ide­s­to­va 9 éve. Lehet­ne most tag­lal­ni a miér­te­ket, de inkább ne poli­ti­zál­junk, jó? Zürich­ben lak­ni sok szem­pont­ból még jobb, ebből egyet fogok most kiemel­ni: a strandokat.

Ami­kor kijöt­tünk ide anno, emlék­szem, milye­nek vol­tak a nya­rak. Az esős idő­szak régeb­ben júni­u­sig tar­tott, volt némi meleg és keve­sebb eső júli­us­ban és augusz­tus­ban, aztán újra eső, amíg nem jön a hó. Emlék­szem, ami­kor 2012. már­ci­us 9‑én meg­ér­kez­tem Zürich­be, és két hóna­pon keresz­tül majd­nem folya­ma­to­san esett az eső, aztán jött a nyár, akkor is esett, csak mele­gen. Egy alka­lom­mal haza­men­tünk talán augusz­tus­ban, mire vissza­ér­tünk (és esett), lát­tuk, hogy pont lema­rad­tunk a nyár­ról, de kiégett a fű! Aztán jött ugye a COVID-13 klí­ma­vál­to­zás, és tény­leg elkez­dett emel­ked­ni a hőmér­sék­let. A nya­rak szá­mot­te­vő­en mele­geb­bek let­tek, olyan is elő­for­dult, hogy az ember ún. izzadt! Régeb­ben nem értet­tük, hogy miért van min­den apró falu­ban strand­für­dő (Badi), ha egy­szer hideg van, és esik. Sose felej­tem el a raf­zi stran­don az egyik (egyet­len?) für­dé­sün­ket, ami­kor Regi tol­ta a lányo­kat a gumi­mat­ra­con, és meg mer­nék esküd­ni, hogy a mat­rac aljá­ról jég­csa­pok lóg­tak le, ami­kor kiemel­tük az egyik helyi fóka segítségével.

Kicsit csa­pon­gok, de most majd fókusz­ál­ni fogok, mert ez egy tény­fel­tá­ró cikk.

Egy szó mint száz: sok a strand. Ami­kor Zürich­be köl­töz­tünk, akkor meg arra is rájöt­tünk, hogy itt szin­te min­den kerü­let­nek meg negyed­nek van saját strand­ja: nekünk pél­dá­ul rossz idő­ben adott az alt­stet­te­ni für­dő, jó idő­ben a let­zi­gra­be­ni möd­an­szék, illet­ve akár a sebes sod­rá­sú Lim­mat is, mind­ezek maxi­mum pár kilo­mé­ter­re tőlünk.

Mi a kör­nek lát­szó alak­zat­nál vagyunk, az X‑ek a fen­tebb emlí­tett für­dé­si lehe­tő­sé­gek. Nem tudom, hogy miért van jelez­ve a Mr Brunch és a La Taque­ria, tény, hogy szok­tunk oda men­ni, de ez a für­dés szem­pont­já­ból tel­je­sen irre­le­váns. Kösz, Google!

A stran­dok, azon túl, hogy van­nak (és hogy mennyi­be kerül­nek, de erre majd még vissza­té­rünk), azért is jók, mert nem csak stran­dok. Telen­te pél­dá­ul nyit­va van­nak a kin­ti stran­dok (pl. Let­zi­gra­ben), így akkor is be lehet men­ni, mint egy park­ba. Az, hogy van min­den­fé­le szol­gál­ta­tás (étel-ital, masszázs), nyil­ván alap, de hogy van­nak kiál­lí­tá­sok, prog­ra­mok, sütö­ge­tés­re kije­lölt helyek, ját­szó­tér stb., az már emlí­tés­re mél­tó. Ha messzebb tekin­tünk (egé­szen a züri­chi tó mel­let­ti Myt­hen­qu­ai-ig, ami tőlünk bicik­li­vel akár 10 perc is), akkor olyan­ról is tud­nék írni, mint a sima ham­bur­ger — sült krump­li — jég­krém hár­ma­son túl­mu­ta­tó, a világ leg­ré­geb­bi vege­tá­ri­á­nus étter­mé­nek (Hiltl, est. 1898) tópar­ti kiren­delt­sé­ge fan­ta­szi­kus kíná­lat­tal, vízi­bi­cik­li- és SUP-bér­lés, meg hogy für­dés a züri­chi tóban! Szó­val ez nem strand, ez strand++.

De marad­junk a szám­sze­rű tények­nél, és tegyük cik­kün­ket innen­től kezd­ve anya­gi­as­sá! Mennyi az annyi?

A züri­chi stran­dok egy­sé­ges ára­zás­sal működ­nek (kivé­tel a Dold­er, de ott len­gyel pros­ti­tu­ál­to­kat dara­bol­nak), mind sima belé­pőt, mind kom­bó­kat és bér­le­te­ket tekint­ve. Egy sima fel­nőtt­be­lé­pő 8 frank, nagyobb gye­rek­nek 6, kisebb­nek 4, 6 éves kor alatt ingye­nes. Sőt, és itt kezd érde­kes len­ni a dolog, a bér­let az egy olyan spe­ci­á­lis dolog itt, ami nem strand-spe­ci­fi­kus, hanem egy olyan rend­szer, ami min­den (kiv. Dold­er) züri­chi strand­ra egy­sé­ge­sen érvé­nyes. Ez tehát egy kár­tya, ami­vel min­den­ho­va be lehet men­ni, akár­mi­kor, akár­mennyi­szer, ki-be, haza, újra be, kimász­ni a kerí­té­sen és újra be, szó­val ilyen világjegy.

Lehet tip­pel­ni, hogy mennyi­be kerül ebből az éves ver­zió, illet­ve a sze­zon­ra szó­ló, de inkább ide­ra­kom a szá­mo­kat: 240, illet­ve 110 frank (ellen­őriz­ni itt lehet: sportabo.ch). Ezek a fel­nőt­tek­re vonat­koz­nak, a gye­re­kek és egyéb lábas­jó­szá­gok­ra vonat­ko­zó tari­fák még ennél is kedvezőbbek.

Fel­me­rül­het a kér­dés, hogy az ország­ban, ahol egy víz­ve­ze­ték­sze­re­lő 200 frank alatt ki se száll (én sok vonat­ko­zó vide­ó­ra gon­do­lok, ami­kor a plum­ber úr szó­ba jön, de itt tény­leg arra gon­do­lok, hogy vala­ki kijön, és sze­rel, sem­mi más ext­ra), még­is hogyan lehet hosszú hóna­po­kon keresz­tül vala­mit csi­nál­ni ennyi­re kevés pénz­ből. Az ok az, hogy Zürich váro­sa nagyon támo­gat­ja eze­ket a helye­ket, mivel tud­ják, hogy 1.) az embe­rek ott tud­nak kikap­cso­lód­ni, pihen­ni, fel­töl­tőd­ni, így utá­na bol­do­gan men­nek vissza dol­goz­ni, és pörög a GDP 2.) min­den szart meg­ve­szünk a büfé­ben, és pörög a GDP. (Ezek a sváj­ci­ak nem csak jól fociz­nak, de oko­sak is!)

Az egy­sze­rű­ség ked­vé­ért a követ­ke­zők­ben a szá­mo­lás ránk (mire­ánk) vonat­ko­zik, tehát 2 föl­nőtt, 2 gye­rek, 1 baba, illet­ve sze­zon­bér­let­tel pél­dá­ló­zok, mert azt vet­tem. Fel­nőt­ten­ként 110, gye­re­ken­ként 35, az össze­sen 290 frank, ami­vel jók vagyunk ápri­lis 10-től októ­ber 31-ig. CHF-ben kevés­bé, JMF-ben (jó magyar forint, a.k.a. HUF) inkább ott­ho­no­san moz­gó olva­só­ink ked­vé­ért ezt átdob­tam pil­la­nat­nyi árfo­lya­mon, és pon­to­san annyi jött ki, ahány km2 Magyar­or­szág terü­le­te: 93’030. Vélet­len? Alig­ha. Soros? Bizonyára.

Igen sokat írtam eddig, és most tar­tok a mon­dan­dóm felé­nél, azaz hogy mennyi­be kerül stran­dol­ni Zürich­ben. Innen­től pró­bá­lok gyor­sul­ni, mert három­ne­gyed 11 van, és hol­nap a máso­dik oltás­tól fogok ago­ni­zál­ni egész nap.

Szó­val a buda­pes­ti hely­zet a követ­ke­ző: régeb­ben sem­mi­lyen ilyen kom­bi­nált bér­let nem volt. Most meg­le­pőd­ve olva­som, hogy egé­szen júni­us 1. óta van Buda­pest Spas c. “bér­let”, ami­vel lehet ven­ni 100, 200, és 365 alkal­mas belé­pőt. Ne kép­zel­jük azt, hogy mi napon­ta végig­ro­bo­gunk az összes züri­chi stran­don csak azért mert meg­te­het­jük, és hogy ezt vár­nám el Buda­pes­ten is, de vala­mennyi­re vegyük figye­lem­be, hogy akár ezt is meg­te­het­nénk! Min­den­eset­re téte­lez­zük fel, hogy tény­leg napon­ta mehe­tünk stran­dol­ni, és a fen­ti két dátum különb­sé­gét véve pon­to­san 204-et kapunk, ami szin­te fel­hí­vás arra, hogy a spás árak közül a 200-as belé­pős­sel szá­mol­jak. De nem teszek ilyet, mert azért még mi sem megyünk min­den nap a strand­ra (mert esik) (meg mert drá­ga a kaja), szó­val akkor vegyünk a 100-as abót, ami­ből a leg­ala­pabb ver­zió (amit a köl­tő bron­ze néven nevez nevén), ez 83’300 forint. Ebből rög­tön kell négy darab, mivel ahogy látom, ebből gye­rek­ver­zió az pont nincs, fel­té­te­lez­vén, hogy 3 éves korig a belé­pés ingye­nes. Ez akkor a mi kis csa­lá­dunk­ra kere­ken 333’200 forint len­ne mind­össze. Ha komo­lyab­ban ven­nénk azt a 204 napos lehe­tő­sé­get Zürich­ben, és a 200 alkal­mas ver­zi­ók­kal hason­lí­ta­nánk össze, akkor már­is 476’000 forint­nál jár­nánk. Ha meg azt ven­ném, hogy mi tény­leg tel­je­sen hülyék vagyunk, és min­den nap megyünk leg­alább 2 strand­ba (vagy ami pél­dá­ul hét­vé­gén reá­li­sabb: kime­gyünk dél­előtt és kime­gyünk dél­után is), akkor a 365-ös kell, az így össze­sen 680’000. Itt most végig a törzs­vá­sár­lói ára­kat vet­tem (akik­nek már volt ilyen befek­te­té­sük), ha a tel­jes ára­kat néz­ném, akkor a fen­ti­ek így ala­kul­ná­nak: 372’400, 532’000 és 760’000 forint.

Ezek dur­va nagy szá­mok, sose lát­tam még ennyi pénzt egyben!

Érde­mes egyéb­ként még egy kicsit tovább bal­li­be­ra­li­zál­ni a sta­tisz­ti­ká­kat, ha már elmúlt 11 óra. Szó­val most még a strand­ra bevi­szem a Mekit is, és azzal is her­ge­lem itt a népe­ket. (Mond­juk ennek sok értel­me nincs.)

Gyö­nyö­rű össze­ál­lí­tás arról, hogy hol mennyit kell dol­goz­ni (átlag­ban) ahhoz, hogy az ember vehes­sen egy Big Mac szend­vi­cset: Wor­king time requ­i­red to buy one Big Mac in selec­ted citi­es around the world in 2018. Zürich: 13,4 perc, Buda­pest: 55,6 perc. Ezt kere­kít­sük mond­juk 4‑re, tehát hazud­juk azt, hogy Zürich­ben 4x töb­bet tud­nak ven­ni az embe­rek a pén­zük­ből. (Tudom, hogy ez így értel­met­len, de las­san men­nék aludni.)

Ennyi­be kerül nekünk Zürich­ben faszán stran­dol­ni: 93 ezer. Ennyi­be kerül­ne nekünk Buda­pes­ten faszán stran­dol­ni: 760 ezer (sic!). Nor­ma­li­zál­va (ami tudom, hogy nem ezt jelen­ti): 93 ezer itt, több mint 3 mil­lió ott. Ez több mint 30x drágább.

Ennek sem­mi értel­me. Jó éjsza­kát mindenkinek!

Közzétéve:
zürich kategóriába sorolva

Regi büntetése

Nem Regi áll bosszút, és nem én állok bosszút raj­ta. Jegy nél­kül uta­zott, ezért meg­bün­tet­ték. Per­sze ennél bonyo­lul­tabb és érde­ke­sebb a történet.

Tör­tént az egy önma­gá­ban sokat nem ígé­rő augusz­tu­si hét­főn, hogy Regi Médi­vel fel­ke­re­ke­dett, és elvil­la­mo­so­zott egy gyógy­szer­tár­hoz, mert a vil­la­mo­so­zás nél­kül elér­he­tő (ún. köze­li) gyógy­szer­tá­rak­ban nem volt az, amit ven­ni szán­dé­ko­zott. Meleg­ben, fárad­tan, Médis­tül, baba­ko­csis­tul fel­szállt a 3‑as vil­la­mos­ra, mobil­lal pró­bált (!) jegyet ven­ni. Azért csak pró­bált, mert egy hiba­üze­ne­tet kapott, amit viszont már csak a vil­la­mo­son vett ész­re, pont akkor, ami­kor ellen­őrök száll­tak fel. Pró­bál­ta kima­gya­ráz­ni a szi­tu­á­ci­ót, de nem sike­rült, 90 fran­kos hely­szí­ni bír­sá­got kapott. Ami­kor a körül­mé­nyek­ről érte­sül­tem, leve­let írtam.

Az aláb­bi­ak­ban az angol nyel­vű leve­let mini­má­lis vál­toz­ta­tá­sok­kal (for­má­zás, helyes­írá­si- és auto­cor­rect-hibák eli­mi­ná­lá­sa) köz­löm. Mobi­lon pötyög­tem be nap­köz­ben, hir­te­len majd azt köve­tő folya­ma­tos és növek­vő fel­in­dult­ság­ban. Nem magyar­kod­ni aka­rok, hogy “így ver­tem át a züri­chi BKV‑t”, hanem inkább azt pró­bá­lom bemu­tat­ni, hogy miként műkö­dik (és működ­het­ne más­hol is) a mél­tá­nyos­ság. Ehhez per­sze egy olyan rend­szer­re van szük­ség, ahol az ember tény­leg csak akkor ír ilye­ne­ket, ha igaz, nem pedig a meg­fe­le­lő kifo­gás-for­ma­nyom­tat­ványt elő­rán­gat­va. Kieme­lé­sek utó­lag tőlem.

Dear Team,

I’d like to raise a com­p­la­int beca­u­se of the fine that my wife got ear­li­er today.

My wife was tra­ve­ling from Fel­len­berg­stras­se towards Alb­is­rie­der­platz with tram 3 when she was stop­ped at Huber­tus by a tic­ket cont­rol­ler. Befo­re she got on the tram with a baby strol­ler and our 11-month-old daugh­ter, she ini­tia­ted a Kurzstrec­ke tic­ket buying using her iPho­ne and the ZVV app. If you check her pro­fi­le, you can see how many times she was buying a tic­ket with ZVV. As our daugh­ter — who is by the way hav­ing seri­o­us milk‑, butter‑, etc. aller­gi­es that stops her and also us from sle­e­ping more than 3 hours in a row sin­ce Novem­ber (I’m just adding this here so that you under­stand how rela­xed and fresh we are) — star­ted to cry, my wife was gett­ing her out of the strol­ler, hol­ding her and also the strol­ler whi­le juggling with her pho­ne. She didn’t see that the tic­ket buying pro­ce­du­re was inter­rup­ted with an error mes­sage. Once she was sett­led down and our baby stop­ped crying, she chec­ked her pho­ne and seen that the tic­ket was not bought. This was hap­pe­ning at Huber­tus, 2 stops (2 minutes) after she got on the tram. Whi­le she bought the tic­ket, she noti­ced that the tic­ket cont­rol­ler was alre­ady on the tram. He asked her to show the tic­ket that she did, which was valid from Fel­len­berg­stras­se but bought a minute befo­re. When he asked her whe­re she came from, my wife said Fel­len­berg­stras­se (which is true) and also expla­ined that the­re was an error when she first tried to purc­ha­se the tic­ket, but sin­ce then she alre­ady had a valid tic­ket for the whole tra­vel. The tic­ket cont­rol­ler was very rude and didn’t accept the tic­ket just beca­u­se it was not bought 2 minutes befo­re but 1, even tho­ugh it was still valid. They got off at Alb­is­rie­der­platz whe­re my wife was fined.

I’m very upset by the fact that she was fined and the way she was trea­ted. Aga­in, ple­a­se check her records and see how many tic­kets she bought befo­re. This time, beca­u­se of an app­li­ca­ti­on error, she was trea­ted as a chea­ter and was fined for 90 CHF, even tho­ugh she was hol­ding a valid tic­ket. If she would have said that she ente­red the tram at Huber­tus (which would have been a lie), she would be let go, but now she was fined, and what is even wor­se, she was trea­ted badly. I can’t accept that.

I don’t care abo­ut the 90 CHF fine. As a mem­ber of FC VBZ (ez a köz­le­ke­dé­si vál­la­lat­hoz tar­to­zó foci­csa­pat, ahol ját­szom — szerk.), I pay 250 CHF every year so that I can play with fri­ends who work for VBZ and rep­re­sent the club pro­udly. But I never want to see anyth­ing like this hap­pen to my wife or to any other mother who juggles bet­ween 100 things every sing­le day, just beca­u­se they are tired and an app­li­ca­ti­on is not working.

Atta­ched you can find the fine tic­ket and also the valid tic­ket. Ple­a­se check this case and let me know the outcome.

Many thanks,

Lasz­lo Markert

Ered­mény? Egy ügy­in­té­ző hölgy bírál­ta el az ese­tet, és hosszan ecse­tel­te, hogy miként kell az uta­zást meg­elő­ző­en jegyet ven­ni, és meg­bi­zo­nyo­sod­ni annak érvé­nyes­sé­gé­ről. Viszont, ám, de, ellen­ben! A körül­mé­nyek­re és a bün­tet­len elő­élet­re való tekin­tet­tel, ezút­tal, kivé­te­le­sen, elő­ször és utol­já­ra, csak mert ilyen szép leve­let írtam (ezt nem írta le, de sze­rin­tem ben­ne volt a gon­do­la­ta­i­ban) elen­ge­dik a bün­te­tést, és tör­lik az ese­ményt az adatbázisból.

Mit mond­jak? BKV BKK VBZ for pres­ident! Ked­den megint meccs, az ellen a csa­pat ellen, akik tavaly júni­us­ban 11–2‑re ver­tek el min­ket. Haj­rá, FC VBZ! Akit vélet­le­nül érde­kel a komoly céges és nagy­pá­lyás foci, az ezen­túl olvas­hat­ja az FCVBZ.ch-t is, ahol három nyel­ven blo­go­lok, mert annyi­ra ráérek.

Közzétéve:
zürich kategóriába sorolva

Idegenellenesség Svájcban

Van ez a ked­ves sváj­ci párt, az a nevük, hogy SVP (Sváj­ci Nép­párt). Nem popu­lis­ták egy kicsit se, csak annyi­ra, hogy ott­hon is lehet­ne tanul­ni tőlük. Egyéb­ként övék a leg­na­gyobb frak­ció itt, no para. A minap kijött egy vide­ó­juk, ami­vel a leg­kö­ze­leb­bi, beván­dor­lás-elle­nes sza­va­zás­ra kam­pá­nyol­nak. Regi segít­sé­gé­vel csi­nál­tunk egy gyors sza­bad­for­dí­tást (ld. a videó utá­ni szö­ve­get), ha eset­leg nem men­ne olyan jól vala­ki­nek a züri­chi sváj­ci-német. Nyil­ván a leg­me­nőbb az len­ne, ha újra­fel­ira­toz­nánk és/vagy Kata/Zizi mon­da­nák a szö­ve­get magya­rul, de pont tele van a stú­dió, így ez nem fog menni.

Látom a ter­mé­sze­tet, olyan szép, mint sehol más­hol. Látom a hegye­ket, nagyok es erő­sek. Isme­rem a kris­tály­tisz­ta folyó­kat. Anyu­kám azt mond­ja, a világ leg­szebb orszá­gá­ban vagyunk. Tudom, hogy a kör­nye­ze­tün­ket óvnunk kell. Sza­ba­dok vagyunk, es nem állunk hábo­rú­ban sen­ki­vel. Ki sza­bad mon­da­nunk, amit gon­do­lunk. Isko­lá­ba járok, es jó nekünk. Apu­kám azt mond­ja, a kultu­ránk nagyon fon­tos. Meg kell őriz­nünk, és nagyon kell rá figyel­nünk, véde­nünk kell. Egy kis ország vagyunk, és nagy­apa nagyon keme­nyen dol­go­zott ezért az orszá­gért. Ha nagy leszek, én is ezt sze­ret­ném csi­nál­ni. Min­dig azt mond­ja, hogy nagyon oda kell figyel­nünk, sok ember akar a mun­kánk­ból hasz­not húz­ni. Egy­re több ember akar ide­jön­ni Svájc­ba, pedig nincs min­den­ki­nek hely. Egy­re több az ember az utcá­kon, min­den­hol dugók, es annyi autó! Apu­kám­nak tavaly nyár óta nincs mun­ká­ja. Nem sza­bad a házunk előtt töb­bet ját­sza­nom. Az osz­tá­lyom­ban már csak Sarah és Lai­la sváj­ci­ak raj­tam kívül. Min­den nap látok rab­ló­kat a tévé­ben. És félek, ami­kor telen­te haza­jö­vök az isko­lá­ból. Min­den­hol épít­ke­zés es beton. Embe­rek, akik az utcán vagy a pálya­ud­va­ron ücsö­rög­nek. A vil­la­mos min­dig tele, sose tudok leül­ni. Ez las­san nem túl sok? Miért tesszük tönk­re a hazán­kat? Nem most jött el az a pil­la­nat, hogy nemet mond­junk? A fele­lős­ség a ti keze­tek­ben van a mi Sváj­cun­kért! Gon­dol­ja­tok ránk! Nem akar­juk a beván­dor­lást újra mi sza­bá­lyoz­ni? Ön is meg akar­ja véde­ni a hazán­kat? Mond­jon igent a beván­dor­lás-kor­lá­to­zá­si kezdeményezésünkre!

Erre vála­szul kijött az SRF Devil­le (kb. late night show) aláb­bi vide­ó­ja, amit szin­ten lefor­dí­tot­tunk. Fon­tos hang­sú­lyoz­ni, hogy ez a helyi MTV(A)-n készült, egy sza­tí­ra, ami­vel a leg­na­gyobb pár­tot ekézik.

A fene, már megint unom magam! Sehol sen­ki, aki ját­sza­na velem! Apu azt mond­ja, men­jél kicsit bicik­liz­ni, ha már ilyen mar­ha drá­ga cuc­cot vet­tünk neked! Neki úgy­sincs most ide­je rám, a rek­lám­ügy­nök­sé­gé­nek épp jó sok fura vide­ót kell for­gat­nia vala­mi­lyen válasz­tás­hoz. Az anyu­kám egész nap utá­la­to­san visel­ke­dik, mert a smo­ot­hie-képei az Ins­tán nem sok láj­kot kap­nak. Köz­ben visz engem vagy lova­gol­ni, vagy gye­rek­jó­gá­ra. Ma még tenisz­edzé­sem is lesz. Annyi­ra nincs ked­vem! De anyu­kám azt gon­dol­ja, hogy biz­tos én leszek a követ­ke­ző Mart­ina Hin­gis. Mart­ina Hin­gis? Az a nő a pla­ká­ton, aki egy mosó­gé­pen ül? Annyi­ra uncsi itt! Lefek­vés előtt még csel­lóz­nom is kell. Utá­lom a csel­lót! Fené­be! Szí­ve­sen len­nék kinn a sza­bad­ban, Ahmed­del es Fatimá­val játsz­va! Kicsi hip-hopot hall­gat­nánk, es elszív­nánk egy cigit! Velük leg­alább tör­té­nik vala­mi. Mondj igent a több Ahmed­re es Fatimá­ra Svájc­ban! Szük­sé­günk van rájuk!

Elkép­ze­lem ezt ott­hon, vala­mi fide­szes vide­ó­ra rea­gá­ló m1 hír­adó­val… Mit lehet még ehhez hozzátenni?

Utá­lom a csellót!

Szervízben

A minap (iga­zá­ból sze­rin­tem egy hónap­ja, csak lus­ta vagyok) kigyul­ladt az autó­ban a “ser­vi­ce due” fel­irat, és mit volt mit ten­ni, beje­lent­kez­tünk (Regi jelent­ke­zett be) szer­víz­re. Sem­mi ext­ra, 80’000 km körül járunk, és eltelt egy újabb év.

Egy ked­di napon reg­gel nyolc órá­ra vol­tam hiva­ta­los a köze­li AMAG (ez a sváj­ci Por­sche Hun­gá­ria) kiren­delt­ség­be. Nem kis túra ez, a mel­lé­kelt raj­zon jól lát­szó­dik, micso­da távol­sá­gok­ról van itt szó.

Kicsit kés­tem, mert 7:57 körül lép­tem ki a lakás­ból. Lepar­kol­tam a szer­víz előtt, bemen­tem, beje­lent­kez­tem. Az egyik szer­vi­zes úr szin­te azon­nal foga­dott, hellyel kínált, és elkez­dő­dött a tár­gya­lás. Ilyen­kor szé­pen végig­me­gyünk egy lis­tán, mit cse­rél­nek, mi mennyi­be fog fáj­ni, mi van ingyen (pl. a mosás és a taka­rí­tás!). Akár­mit kérek, min­dig 1000 frank körül jön ki, úgy­hogy én ilyen­kor csak fáj­dal­ma­san hara­pom a szá­mat belül­ről. (Egyéb­ként végig néme­tül beszél­tünk, “hoch­deutsch-ul”. Az albán-sváj­ci úrnak nagyon gyön­gyö­zött a hom­lo­ka, mert ilyen­kor nem svic­cel­het.) Azt hit­tem, hogy végez­tünk, de nem, fel­hí­vott még vala­kit a back offi­ce-ban, és komo­lyan tár­gyal­ni kez­dett. Mivel ez már svic­cül volt, csak a kötő h‑kat értet­tem. Gyor­san vége lett a hívás­nak, és jó híre­ket kap­tam: mivel meg­bíz­ha­tó (és balek) ügy­fél vagyok, ezért nem kell 5‑re vissza­ér­nem, hogy hely­ben fizes­sek, hanem kül­dik majd a szám­lát és a csek­ket pos­tán, plusz később is elhoz­ha­tom az autót. Hop­pá, meg vagyok becsül­ve ren­de­sen. Meg­kö­szön­tem, végü­lis minél később adom ki a pénzt, annál töb­bet kama­to­zik nálam. (Mond­juk Svájc­ban, a nega­tív kamat­láb orszá­gá­ban, lehet, hogy ez hülye­ség.) Megint elját­szot­tuk a szo­ká­sos játé­kot (Kérek‑e jegyet? — Nem, itt dol­go­zom a sar­kon túl. — Hehe, az közel van.), aztán besé­tál­tam dolgozni.

Fél hat körül indul­tam a kocsi­ért. 5 perc alatt oda­ér­tem, és gyor­san meg is kap­tam a kul­csot. Hogyan? Ez egy nagyon érde­kes pro­cessz. Mivel meg­bíz­ha­tó ügy­fél vagyok, ezért nem kell hely­ben fizet­nem, és nyit­va­tar­tá­si időn túl is el tudom hoz­ni a kocsit. Ehhez be kell men­ni az elő­tér­be (ami nyit­va van), ahol van egy ún. kulcs­ki­adó auto­ma­ta. Itt az ember­nek be kell adnia egy kódot, és akkor a gép kikö­pi a kul­csot. Namár­most. Nem aka­rok bele­men­ni a rész­le­tek­be, mert még­is­csak magya­rok is olvas­sák ezt a blo­got (a sváj­ci kol­lé­gák sokat rek­la­mál­nak, hogy milyen unal­mas), de legyen elég annyi, hogy a kód, amit adtak, igen egy­sze­rű­en kide­ri­vál­ha­tó az autó tulaj­do­no­sá­ból. Ez azért is vic­ces, mert a kocsi­ban az anyós­ülé­sen ott van a for­gal­mi enge­dély is, ami kb. adás­vé­tel ese­tén simán gaz­dát cse­rél. Ez a gya­kor­lat­ban annyit jelent, hogy ha nálad van az autó, a kul­csa és a for­gal­mi­ja, akkor 1.) a tied 2.) most vet­ted, és viszed átirat­ni 3.) most lop­tad, és viszed átirat­ni. Mind­egy, itt ez simán bele­fér. Beül­tem a kocsi­ba, szé­pen leta­ka­rí­tot­ták belül és lemos­ták kívül. Per­sze sike­rült a hát­só ülé­se­ket lehajt­va hagy­ni, raj­ta a kihaj­to­ga­tott ike­ás dobo­zok (mert kere­ke­ket is hoz­tam cse­ré­re), nyil­ván annyi eszük már nem volt, hogy ott is kipor­szí­vóz­za­nak. A kül­ső mosás­ról meg annyit, hogy fél óra múl­va kez­dett esni az eső.

Vissza­men­tem az iro­dá­hoz, lepar­kol­tam szé­pen, dol­goz­tam még egy kicsit, és utá­na ele­gán­san haza­haj­tot­tam a kocsi­val. Így köz­le­ke­dik egy iga­zi úr!

Éljenek a (svájci) nők!

A nem­zet­kö­zi nőnap alkal­má­ból sze­ret­ném meg­osz­ta­ni azt az óvo­dai fel­ada­tot, amit a gye­re­kek kap­tak. Vala­hogy ez annyi­ra sváj­ci, hogy nem is kell nagyon magya­rá­zat hozzá.

Mit csi­nál apa?

Apa autót vezet, tele­fo­nál (biz­tos vala­mi fon­tos mee­ting, mert öltöny­ben-nyak­ken­dő­ben van), foci­zik, túrá­zik, síel (ver­seny­sze­rű­en), kávé­zik (kis­ujj!), úszik, olvas (mert ő tud).

Mit csi­nál anya?

Eköz­ben anya éne­kel (kara­oke?), főz, sütit süt (biz­tos jön haza apa), kite­re­ge­ti a ruhá­kat, moso­gat (az az arc!), varr, vasal (nagyon mókás ez a tevé­keny­ség), bevásárol.

A lényeg, hogy min­den­ki tud­ja, hol a helye!

Közzétéve:
vicc, zürich kategóriába sorolva

A hobó

Múlt héten hogy, hogy nem, nem Alt­stet­ten­ből men­tem haza vil­la­mos­sal-tro­li­val-vonat­tal-busszal (nem vicc), hanem Opfi­kon­ból, mint a régi szép idők­ben. Lesé­tál­tam az iro­dá­tól a város­köz­pon­tig, és gon­dol­tam, hogy fogok egy buszt, kime­gyek a rep­tér­re (fon­tos, hogy az ember­nek legyen egy kály­há­ja; na, ilyen nekem a züri­chi rep­tér), és onnan haza­me­gyek egy másik busszal. Leül­tem hát a busz­meg­ál­ló­ba, egy ilyen pla­kát alá/elé.

Schwein

Ott ültem, és ját­szot­tam a tele­fo­no­mon, ahogy az egy 30 éves Sr. BA-tól elvár­ha­tó. Nem soká­ig tar­tott a mennyei nyu­ga­lom, egy pár koszos szan­dál tűnt fel előt­tem, ame­lyek egy pár koszos láb­szár­ban foly­ta­tód­tak, és így tovább, leg­fö­lül pedig ott volt egy iga­zi Miku­lás-fej, ősz haj és ősz sza­káll, per­sze hót koszo­san. Egy iga­zi hob­bit hobó állt előttem.

A hobó lát­ta, hogy pont beszél­het­né­kem van, elkez­dett hát mesél­ni, per­sze irtó­za­tos sváj­ci­né­me­tül. Nagyon mond­ta, és mivel egy­foly­tá­ban a pla­kát­ra muto­ga­tott, és bőszen röfö­gött, rájöt­tem, hogy a pla­kát­ról beszél. Vala­mit arról magya­rá­zott, hogy a Coop milyen cég, és sok pénz, és mire köl­tik, meg disz­nó. Nagyon hatá­ro­zot­tan mond­ta, én meg elő­vet­tem a CV-mből már ismert “active lis­te­ning” skil­le­met, és meg­fe­le­lő frek­ven­ci­á­val bólo­gat­tam. Pár perc után kér­dez­te a hobó, hogy beszélek‑e néme­tül, mond­tam, hogy “nur ein bis­s­c­hen”, ez pont ele­gen­dő volt neki, folytatta.

Meg­ér­ke­zett a busz, remél­tem, hogy büdös bará­tom­tól szo­mo­rú búcsút vehe­tek, de nem, ő is a rep­tér fele tar­tott. Leült tőlem meg­le­he­tős távol­ság­ra, de tovább beszélt, és egy­re job­ban bele­jött. Még a meg­ál­ló­ban volt néhány szó, amit meg­ér­tet­tem, de hat méter­ről, buszon utaz­va, zöty­kö­lőd­ve annyi esé­lyem volt meg­ér­te­ni a mon­dan­dó­ját, mint egy süket­né­má­nak meg­nyer­nie a Mega­sztárt. Annyit még a nyu­godt, meg­ál­lós idők­ből tud­tam, hogy vala­mi­lyen össze­es­kü­vés-elmé­le­tet fejt ki éppen nekem, ren­ge­teg szám­mal, és gya­kor­la­ti­lag az összes sváj­ci bank­kal és nagy­vál­la­lat­tal kap­cso­lat­ban. Emlí­tet­te még az NSA‑t is, Geor­ge Bush‑t és Moni­ka Lewinsky‑t (külön mon­dat­ban), és még vagy tucat­nyi híres és kevés­bé híres (ejtsd: sváj­ci) poli­ti­kust. Komo­lyan fel­me­rült ben­nem, hogy vala­ho­gyan jegy­ze­tel­ni kel­le­ne, mert ha annak az 1%-nak, amit meg­ér­tet­tem, csak a tize­de igaz, akkor elég nagy szar­ban van a világ­gaz­da­ság. Per­sze arra is gon­dol­tam, hogy ha rájön a hobó, hogy baro­mi­ra nem értem, akkor igen dühös lesz, és vagy meg­tá­mad, vagy — ami még rosszabb — köze­lebb ül, és újra­kez­di, lassabban.

Nem koc­káz­tat­tam hát, a rep­tér előtt pár meg­ál­ló­val egy alkal­mas pil­la­nat­ban leug­rot­tam a busz­ról, és ott­hagy­tam a hobót. Ő bele­túrt bozon­tos sza­kál­lá­ba, elő­vett egy félig meg­rá­gott csir­ke­lá­bat, és unot­tan bámult maga elé.

Közzétéve:
élet, zürich kategóriába sorolva

Lakáskeresés Svájcban, advanced edition

Tavaly már­ci­us­ban írtam egy hosszabb és naí­vabb posz­tot a témá­ban, ami­hez továb­bi ada­lé­kok­kal szol­gál­nék, amennyi­ben vala­kit érde­kel. Ha nem, akkor tes­sék később vissza­néz­ni, a héten lesz még mez­te­len nős videó és tom­bo­la is. *

Szó­val leg­utóbb ott hagy­tam abba, hogy lakás­ke­re­sés, ‑nézés, ‑pályá­zat, illet­ve az ehhez tar­to­zó papír­mun­ka. Ez eddig alap, a töb­bi leg­in­kább akkor derül ki, ami­kor az ember már lehú­zott egy évet vala­hol, és aztán újfent bele­ve­ti magát az albérletkeresésbe.

Elő­ször is, kezd­jük az idő­zí­tés­sel. Álta­lá­nos sza­bály­nak lát­szik az, hogy a köl­tö­zés erre­fe­lé igen börsz­tös. Ez kan­to­non­ként vál­toz­hat, itt, Zürich­ben ez annyit tesz, hogy leg­in­kább két idő­pont van az évben, ami­kor sok beköl­töz­he­tő lakás van: ápri­lis 1. és októ­ber 1. Mos­ta­ná­ban a hir­de­té­sek 80%-a októ­be­ri beköl­tö­zés­sel kecseg­tet, a mara­dék fele “sofort”, azaz azon­nal beköl­töz­he­tő, a töb­bi pedig a “nem októ­ber 1.” — sza­bályt erő­sí­tő kivé­tel. Ez egy­részt jó, mert amennyi­ben vala­ki ezzel tisz­tá­ban van, akkor könnyen ter­vez­het, viszont ha nem (vagy csak későn kezd neki), akkor nehéz dol­ga lesz.

Ha már idő­zí­tés: álta­lá­ban a laká­sok 1–2‑3 hóna­pos fel­mon­dá­si idő­vel fut­nak, és sok­szor alá kell írni mini­mum egy évet. Ez utób­bi velünk is így volt, amit tel­je­sen vélet­le­nül, pár hete talál­tunk meg az albér­le­ti szer­ző­dés­ben. Ha mi ezt tavaly, beköl­tö­zés­kor tud­juk, való­szí­nű­leg gyo­mor­fe­kélyt kap­tunk vol­na az ide­ges­ke­dés­től (“mi lesz, ha haza kell men­ni?!), így sze­ren­csé­re már lejárt a “hűség­idő”, marad a három hóna­pos fel­mon­dás. Az alá­írt szer­ző­dés­ből is van egyéb­ként kilé­pé­si lehe­tő­ség: ilyen­kor a bér­lő fel­ada­ta (és költ­sé­ge) újabb bér­lő fel­ku­ta­tá­sa. Az ilyen hir­de­té­se­ket onnan lehet kiszúr­ni, hogy a cím­ben vagy szö­veg­ben vala­ho­va bele­ír­ták, hogy “Nach­mi­e­ter”. Ilyen­kor a kiadás idő­pont­ja nem nagyon vál­toz­tat­ha­tó, mert amennyi­vel később köl­töz­ne be az új bér­lő, annyi­val töb­bet kel­le­ne fizet­nie a régi bérlőnek.

Nachmieter

Ha már itt tar­tunk: ami­re még nem jöt­tünk rá, az az, hogy ha min­den­ki ápri­lis vagy októ­ber else­jé­vel köl­tö­zik be, akkor mikor, de leg­fő­kép­pen hogyan köl­töz­nek ki? Ha én októ­ber 1‑jével kive­szem az új lakást, akkor nyil­ván nem szep­tem­ber 30-ával mon­dom fel az elő­zőt (hacsak nem egy éjsza­ka cuc­col át min­den­ki). Mivel álta­lá­ban egész hóna­po­kat (vagy sze­ren­csé­sebb ese­tek­ben fél hóna­po­kat) lehet fel­mon­da­ni, októ­ber 31-ével mon­da­nám fel a régit. De akkor azt csak novem­ber 1‑jével lehet­ne kiad­ni (sőt) — de akkor hogy is van az, hogy min­den albér­let októ­ber 1‑jei? Az évez­red talánya.

Tegyük fel, hogy van régi lakás, van új lakás, meg­pá­lyáz­tuk és meg­nyer­tük az újat, illet­ve fel­mond­tuk a régit. A be- és kiköl­tö­zés között van egy kényel­mes 2–4 hét átfe­dés, ennyi idő van lebo­nyo­lí­ta­ni magát a Nagy Köl­tö­zést. Ezzel kap­cso­lat­ban pár tudnivaló.

Köl­töz­te­tés: ha hiva­tá­sos céget bérel az ember, akkor igen drá­ga. Nem, inkább úgy fogal­maz­nék, hogy baro­mi drá­ga (mint min­den, ami­hez ember kell). Mennyi­ség­től és távol­ság­tól függ, de simán lehet ezres nagy­ság­rend­ben gon­dol­kod­ni, vagy kon­zer­va­tív becs­lés­sel mond­juk egy­ha­vi lak­bér szá­mít­ha­tó. Olcsób­ban lehet meg­úsz­ni, ha isme­rő­sök segí­te­nek és/vagy kocsit bérelsz, illet­ve simán olcsóbb lehet egy bri­gád moz­gó­sí­tá­sa Németországból.

Taka­rí­tás, fel­újí­tás: ez lakás­tól és lakás­hasz­ná­lat­tól függ. Az alap, hogy a beépí­tett disz­kó­göm­böt és tánc­ru­dat le kell sze­rel­ni, és a lyu­ka­kat eltün­tet­ni. Ezen felül lehet kal­ku­lál­ni egy fes­tés­sel (vagy leg­alább helyen­kén­ti javí­tás­sal), patyo­lat­tisz­ta­sá­gú, ipa­ri taka­rí­tás­sal, és a kisebb-nagyobb hibák kifi­ze­té­sé­vel. Van­nak cégek, amik full ext­rás fel­újí­tás­sal fog­lal­koz­nak, és még garan­ci­át is vál­lal­nak, a másik vég­let meg az, hogy fog­krém­mel tömöd be a szö­gek lyu­ka­it, és az átadás előt­ti hetet napi 8 óra siká­lás­sal töl­töd. Árban a köl­tö­zés­hez hason­ló nagy­ság­rend­ben lehet gondolkodni.

Átadás-átvé­tel: ilyen­kor a főbér­lő (kép­vi­se­lő­je) és a bér­lő négy­zet­mi­li­mé­te­ren­ként végig­né­zik a lakást, és jegy­ző­könyv­ben rög­zí­te­nek min­den mini­a­tűr hibát. Ez azért fon­tos, mert amit ekkor fel­ír­tok, azt nem kell kifi­zet­ni, ami­kor kiköl­tö­zöl, min­den egyéb a te fele­lős­sé­ged, és fizet­hetsz. (Illet­ve ez nem fel­tét­le­nül igaz, pél­dá­ul lehet­sé­ges, hogy a lakás ren­del­te­tés­sze­rű hasz­ná­la­tá­ból ere­dő hibá­kat meg­té­rí­ti a biztosítód.)

Nem kevés infor­má­ció, de van még egy kicsi. Kitar­tás, ked­ves olvasó!

Pár oldal, ahol érde­mes körül­néz­ni, ha az ember lakást keres:

Rövi­den ennyi. Aki Svájc­ban lakik, és vélet­le­nül idá­ig olva­sott, és nem read only, az kom­ment­ben kor­ri­gál­hat vagy kiegé­szít­het. Aki nem Svájc­ban lakik, és vala­mi­lyen kín­zó kér­dés­re nem kapott választ, az kom­ment­ben kér­dez­het. Amennyi­ben nem lesz egy kom­ment sem, tud­ni fogom, hogy meg­szü­le­tett a töké­le­tes poszt, ami egy­részt hibát­lan, más­részt teljes.

*: Nem lesz egyik sem.

Közzétéve:
élet, zürich kategóriába sorolva

Hiltl (Sihl utca)

Ugye a cím­ből is kide­rül, hogy étte­rem­kri­ti­ka következik?

Regi­vel múlt héten volt egy kime­nős esténk, és meg­ün­ne­pe­len­dő sváj­ci közös éle­tünk első évfor­du­ló­ját, egyéb­ként pedig hato­dik évfor­du­lón­kat, elmen­tünk egy étte­rem­be. Válasz­tá­sunk a Haus Hiltl c. étte­rem­re esett, ahol Regi már volt egy­szer egy barát­já­val, és azóta min­den­áron el akart vinni.

Magam­ról annyit, hogy ami­óta fogam van, min­den nap ettem húst. Nem­rég pró­bál­tam étren­dem­be beik­tat­ni egy hús­men­tes napot, nos, este hat­kor már tik­kel­tem, és tömeg­gyil­kos gon­do­la­ta­im vol­tak. Nem vagyok egy vegán hip­pi, na.

A Hiltl­ről annyit, hogy a leg­ré­geb­bi vege­tá­ri­á­nus étte­rem a vilá­gon (1898 — pedig akko­ri­ban még nem volt divat a lege­lés), és saját szó­cik­ke van a Wikipédián.

A fen­ti két bekez­dés­ből is lát­szik, hogy a Hiltl vert hely­zet­ből indult, főleg, hogy ezt meg­elő­ző­en leg­utóbb a Pam­pas­ban vol­tunk (amely­nek web­ol­da­la nemes egy­sze­rű­ség­gel a steak.hu). De Regi tény­leg annyi­ra ára­do­zott róla, hogy egy idő után már engem is nagyon érde­kelt. Féle­lem­mel vegyes vára­ko­zás­sal lép­tem be az étte­rem­be, Regi csak szimp­lán éhes volt.

Regi tapasz­ta­la­tai alap­ján úgy dön­töt­tünk, hogy a büfé­va­cso­rát választ­juk, abból is a lemé­rős ver­zi­ót. Ez annyit jelent, hogy a föld­szin­ti büfé­asz­ta­lok­ról bár­mit lehet válasz­ta­ni, min­den ugyan­annyi­ba kerül, attől füg­get­le­nül, hogy “hús”, köret, salá­ta, mousse vagy szósz. Min­den tányért le kell mér­ni, jön a blokk, aztán a pin­cér elve­szi és leköny­ve­li szé­pen. Van egyéb­ként à la car­te ren­de­lés is, illet­ve a büfé­ből 55 fran­kért all-you-can-eat mód­szer­rel is lehet táp­lál­koz­ni (ez egyéb­ként a lemé­rős ver­zi­ó­ban egy kiló­nak számít).

Tányér 1

Mind­ket­ten három-három tányér­ral ettünk, két sósat (azt még­sem írha­tom, hogy húst köret­tel) és egy éde­set (desszert). Összes­sé­gé­ben sike­rült meg­kós­tol­nom leg­alább tíz­fé­le főzöld­sé­get és ugyan­ennyi mel­lék­zöld­sé­get, min­den­fé­le szín­ben, for­má­ban, elké­szí­té­si módon.

Tányér 2

Elké­pesz­tő­en vál­to­za­tos módo­kon készül­nek az éte­lek, kis túl­zás­sal tény­leg szin­te ész­re sem lehet ven­ni, hogy az ember csir­ke­mell helyett épp tofut rág­csál. Min­den nagyon kel­le­me­sen fűsze­re­zett, nem az a sót­lan-ízet­len párolt zöld­ség, ami­re asszo­ci­ál­nék. Ren­ge­teg fogá­suk van az indi­ai kony­há­ból, így kel­le­me­sen csí­pős ada­go­kat is sike­rült kifog­nom. Az egész vacso­rá­val kap­cso­lat­ban az egyet­len nega­tí­vum, ami eszem­be jut, hogy még a “három­csi­lis” éte­lek sem vol­tak erő­sek, csak csípősek.

Tányér 3

Szum­ma szum­m­árum, nagyon jó volt min­den, szép étte­rem, jó étel-ital, ked­ves sze­mély­zet. Éle­tem leg­jobb* vege­tá­ri­á­nus étterme!

*: első

A törvényenkívüli

Az utób­bi hetek­ben úgy elka­ná­szod­tam, hogy csak na, el is mon­dom mind­járt, mennyi­re bűnö­ző kelet-euró­pai vagyok én. De ennek most vége!

1. Gyors­haj­tás
Még feb­ru­ár­ban egy késő este men­tem haza kocsi­val. Hót sötét volt, sehol egy jár­mű, az embe­rek ott­hon ültek a gőzöl­gő fon­dü fölött. Win­terthur­ból men­tem haza­fe­lé, az útról azt kell tud­ni, hogy 20 km, és ha nincs útköz­ben 30 falu, akkor egy sem. A leg­el­ső­nek vélet­le­nül elnéz­tem a táb­lá­ját, akko­ra vil­la­nást lát­tam, hogy fél per­cig nem lát­tam sem­mit — ezt neve­zik úgy, hogy traf­fi­pax, ill. itt Svájc­ban Trääf­fi­pax­li (nem). Eltelt két hét, jött is a levél: 250 frank. Ouch.

Büntetés

2. Bicik­li­vel vonatozás
Pár hete vet­tünk Velo­bör­sén (ejtsd bicik­li­vá­sár) egy brin­gát nekem, hogy a lakás-vas­út­ál­lo­más (2 km) távol­sá­got reg­ge­len­te ne 20 perc alatt tegyem meg, hanem kicsit gyor­sab­ban. Igen jó bicajt sike­rült kifog­ni, csak a meg­vé­tel után jöt­tünk rá, hogy nem tud­juk haza­vin­ni. No, ket­té­vált a Mókus-örs (lányok, fiúk), és mi, fiúk vonat­ra száll­tunk. Per­sze ehhez kel­lett nekem jegy, mivel bér­le­tem az nincs. Meg­vet­tem magam­nak, 12,40 frank, jutá­nyos ár. Aztán ész­re­vet­tem, hogy van ilyen opció is, hogy bicik­li­jegy, az is 12,40. Na, akkor ez nyil­ván azt jelen­ti, hogy egy sze­mély egy bicik­li­vel ingyen mehet, nem? Egli­sa­u­ban talál­koz­tam egy ellen­őr­rel, és miu­tán átad­tam neki a jegye­met, meg­vá­la­szol­ta az elő­ző kér­dést (nem). Már éppen töl­töt­te vol­na ki a bün­te­tést, ami­kor meg­kér­tem, hogy tes­sék engem meg­pi­pil­tet­ni leszál­lít­tat­ni. Jean-Jür­gen (ez az egyik leg­gya­ko­ribb fér­fi­név) jó ötlet­nek tar­tot­ta ezt, és úgy kirú­gott a vonat­ról, hogy hazá­ig kerékpároztam.

3. Par­ko­lás
A minap kéz­be­sí­tet­tem egy leve­let, amit fel is adhat­tam vón, de mivel pont arra megyek haza­fe­lé, aho­va címez­tem (igen titok­za­tos vagyok ma este), inkább magam­mal hur­col­tam, mint a véres kar­dot. Lepar­kol­tam a kocsit, körül­néz­tem. Vala­mi kiírás, hogy köz­pon­ti par­ko­ló­óra (ez annyit jelent, hogy meg­jegy­zed, melyik szá­mon állsz, benyo­mod a par­ko­ló­ó­rán, bedo­bod a pénzt, és nincs cet­li, nem kell vissza­men­ni a kocsi­hoz). Volt még ott egy táb­la, misze­rint max. két óra vala­mi, és egyéb­ként is csak 19:00-ig. (Ennyit értet­tem belő­le, néme­tül volt.) Ránéz­tem az órám­ra (az örök­if­jú Galaxy Nexus), látom, hogy fél 7 múlt, ilyen­kor a par­ko­ló­őrök már ott­hon tun­kol­ják a fon­düt (nem vagyok ám elő­íté­le­tes a helyi­ek­kel szem­ben, ugye?). No, azért kirak­tam a roki­kár­tyát par­ko­lá­si idő kez­de­tét muta­tó papír kész­sé­get (ami­vel beje­lö­löd, hogy mikor jöt­tél, ha pl. 2..10 óra ingye­nes). Kiszáll­tam, oda­men­tem a pos­ta­lá­dá­hoz, bedob­tam a leve­let, és ami­kor vissza­for­dul­tam, lát­tam két (!) rend­őrt az autó­nál. Sprint, már fél­úton (ld. a mel­lé­kelt képet) ordí­tot­tam, hogy most jöt­tem, ácsi, “hagy­ja a kövér bün­te­tést más­ra / engem enged­jen el , szá­mít­hat hálám­ra” stb. Nem hatot­ta meg őket, kap­tam egy hely­szí­ni bír­sá­got 40 frank­ról. Ouch.

Parkolás

4. Bicik­li nél­kül vonatozás
Ma este a foci (Dort­mund — Real, hogy a fene essen a Mad­rid­ba!) elé szer­vez­tem egy focit, ti. szok­tunk jár­ni ked­den­ként egy műfü­ves pályá­ra ún. sport­nak lát­szó test­moz­gást végez­ni. Erről annyit sze­ret­nék még mesél­ni, hogy elke­rí­tett, homok­kal fel­szórt, műfü­ves, fan­tasz­ti­kus pálya, egy-más­fél órát szok­tunk ját­sza­ni, és ingyen van, mert vad­fut­bal­lo­zunk, fog­la­lás nél­kül. (Egyéb­ként kép­te­len­ség pályát fog­lal­ni itt, évek­re elő­re be van­nak táb­láz­va, ezért kell suttyom­ban csi­nál­ni.) Ma igen jól ment a játék, 10 gól­lal kap­tunk ki, én vol­tam a raf­zi Bácsi Sán­dor, csak gólok nél­kül. Nem is ez a lényeg, hanem a haza­út. Gábor kol­lé­gám eldo­bott a gla­ttbrug­gi állo­má­sig, itt jár az S5-ös (van neki Wiki­pe­dia-szó­cik­ke is), ami­ről azt kell tud­ni, hogy 3 vége van, ami­ből csak az egyik jó. Meg­vet­tem a jegyet, észak­nak megyek, 4 zónát érin­tek, mind­egy is, majd egy­szer elme­sé­lem ezt is, jöj­jön hát a Zug (gyk. vonat)! Nézem a menet­ren­det, jön két S5-ös is, az egyik megy Pfäf­fi­kon­nak (ez tény­leg egy város), a másik meg Nie­der­we­nin­gen­nek. Egyik jobb, mint a másik, pont sike­rült két perc­cel lekés­nem a jó vona­tot (Rafz). Köz­ben meg­néz­tem a menet­ren­det, és hamar kide­rült, hogy vagy majd’ egy órát várok a raf­zi S5-ösre, vagy megyek dél­nek, aztán átszál­lok Oer­li­kon­ban egy RE-re (ez itt a zóná­zó talán), és Bülach­ban egy S22-esre. (Remé­lem, lehet követ­ni.) Oké, akkor legyen ez. Igen ám, de ha dél­nek megyek, akkor átlé­pek egy zóna­ha­tárt, sőt, pont bele­me­gyek Zürich­be (110-es zóna), ami ráadá­sul dup­lán szá­mít! És erre nyil­ván nem gon­dol­tam, ami­kor a jegyet vet­tem, ellen­ben pont akkor jöt­tem rá, ami­kor a dél­nek tar­tó vonat ajta­ja becsu­kó­dott, és meg­lát­tam egy lát­ha­tó­sá­gi mel­lény­ben köze­le­dő egyént … Laci, nyu­ga­lom, biz­tos face cont­rol lesz, ha úgy teszel, mint­ha Osló­ban száll­tál vol­na fel, tuti, hogy nem kérik a jegyet! És ami­lyen máz­lim volt, tény­leg nem kér­ték, de nem az igen laza (kéz­tör­de­lés, per­cen­ként fél deci izzad­ság kivá­lasz­tá­sa hom­lok­ról stb.) meg­je­le­né­sem miatt, hanem mert nem kala­uz köze­le­dett, hanem biz­ton­sá­gi őr. Sze­ren­csé­re Oer­li­kon egy meg­ál­ló csak, leszáll­tam, rohan­tam a jegy­au­to­ma­tá­hoz, és vet­tem egy jegyet onnan Gla­ttbrugg­ba, hogy lega­li­zál­jam a vissza­uta­mat. (Így a 121-es zónát két­szer vet­tem meg, de ez legyen a leg­na­gyobb tékoz­lá­som éle­tem­ben.) És a nagy jegy­vá­sár­lás köz­ben pedig majd­nem lekés­tem a RE-vonatot.

Szó­val mos­tan­tól kezd­ve 1.) min­dig a leg­meg­fe­le­lőbb vonat­je­gyet fogom ven­ni; 2.) akkor se fogok gyor­san haj­ta­ni, ha betör a tatár az ország­ba; 3.) akkor is fogok par­ko­ló­je­gyet ven­ni, ha szán­tó­föl­dön parkolok.

Közzétéve:
élet, zürich kategóriába sorolva