Kategória: zürich

 • Gyorshír — svájciak lettünk! 🇨🇭

  írta:

  | kategória: ,

  2010. júli­us 26-án lép­tem éle­tem­ben elő­ször sváj­ci föld­re. Kana­dá­ból utaz­tam haza, és mivel volt pár órám az átszál­lás között, bevo­na­toz­tam Zürich­be, és rög­tön bele­sze­ret­tem a hideg és esős sváj­ci nyárba. 2012. már­ci­us 9‑én érkez­tem élet­vi­tel­sze­rű­en Zürich­be. Más­fél órá­nyi alvás után rög­vest bank­szám­lát és tele­fon­szá­mot nyitottam. 2012. már­ci­us 12-én kezd­tem dol­goz­ni. Azóta is ugyan­an­nál a cég­nél…

 • Megsvájciasíthatatlanságoskodásaitokért, avagy így megy a svájci állampolgárság megszerzése Zürichben

  írta:

  | kategória: ,

  Nem gyak­ran for­dul elő, hogy az olva­só­tá­bor fele már a cím köze­pén lemor­zso­ló­dik, de most pont ez a helyzet. Akik ismer­nek, vagy rend­sze­res olva­só­im, vagy mind­ket­tő, vagy egyik sem, azok iga­zán tud­hat­nák már ennyi idő után, hogy 2012-ben érkez­tünk meg Svájc­ba. Előbb én, nőna­pon indul­ván, más­nap érkez­vén, aztán rá nem egé­szen két hónap­ra Regi az…

 • A kuponok

  írta:

  | kategória: ,

  Sokan írnak a koro­na­ví­rus­sal kap­cso­la­tos szkep­ti­ciz­mu­suk­ról, illet­ve az oltást érin­tő fenn­tar­tá­sa­ik­ról. 5G? Veté­lés? Korai mag­öm­lés? Ezek egyi­ke sincs bizo­nyít­va a vak­ci­ná­ci­ó­val össze­füg­gés­ben, de tény, hogy az utol­só bejegy­zé­sem a 2. lövés nap­ján készült, még júni­us 30-án, most pedig decem­ber 7‑e van. Vélet­len? Aligha! A mai napon egy érde­kes, hossza­dal­mas szto­rit sze­ret­nék elme­sél­ni, ami vala­hogy nagyon…

 • Arról, hogy mennyibe kerül strandolni Zürichben, illetve Budapesten

  írta:

  | kategória:

  Ez a bejegy­zés aktu­á­lis, mert mos­ta­ná­ban sokat stran­do­lunk. De már évek óta gon­dol­ko­dom azon, hogy érde­mes egy ilyen össze­ha­son­lí­tást csi­nál­ni, mert vic­ces a téma. Majd most! Svájc­ban lak­ni jó, ha nem len­ne jó, elég hülyék len­nénk itt élni ide­s­to­va 9 éve. Lehet­ne most tag­lal­ni a miér­te­ket, de inkább ne poli­ti­zál­junk, jó? Zürich­ben lak­ni sok szem­pont­ból még…

 • Regi büntetése

  írta:

  | kategória:

  Nem Regi áll bosszút, és nem én állok bosszút raj­ta. Jegy nél­kül uta­zott, ezért meg­bün­tet­ték. Per­sze ennél bonyo­lul­tabb és érde­ke­sebb a történet. Tör­tént az egy önma­gá­ban sokat nem ígé­rő augusz­tu­si hét­főn, hogy Regi Médi­vel fel­ke­re­ke­dett, és elvil­la­mo­so­zott egy gyógy­szer­tár­hoz, mert a vil­la­mo­so­zás nél­kül elér­he­tő (ún. köze­li) gyógy­szer­tá­rak­ban nem volt az, amit ven­ni szán­dé­ko­zott. Meleg­ben, fárad­tan,…

 • Idegenellenesség Svájcban

  írta:

  | kategória: ,

  Van ez a ked­ves sváj­ci párt, az a nevük, hogy SVP (Sváj­ci Nép­párt). Nem popu­lis­ták egy kicsit se, csak annyi­ra, hogy ott­hon is lehet­ne tanul­ni tőlük. Egyéb­ként övék a leg­na­gyobb frak­ció itt, no para. A minap kijött egy vide­ó­juk, ami­vel a leg­kö­ze­leb­bi, beván­dor­lás-elle­nes sza­va­zás­ra kam­pá­nyol­nak. Regi segít­sé­gé­vel csi­nál­tunk egy gyors sza­bad­for­dí­tást (ld. a videó utá­ni…