2020: 20 nap

Egy rövid össze­fog­la­ló, ami alá­tá­maszt­ja, miért 2020 a leg­ki­rá­lyabb év mind közül, ami­nek csak szá­ma van. Az egész móka 20 nap­pal ezelőtt, 2020. júli­us 29-én, szer­dán kezdődött.

Júli­us 29., szer­da: nehe­zen indult a nap, volt némi hisz­ti, kia­bá­lás, “nem aka­rok fel­öl­töz­ni!”, miköz­ben eze­ket csi­nál­tam, a töb­bi­ek csak néz­tek engem. Mind­egy, össze­ké­szü­lőd­tünk, mert elkí­sér­tük Regit mind­annyi­an a dol­go­zó­ba, hogy fizi­kai és szel­le­mi támo­ga­tást nyújt­sunk neki. A las­sí­tó autó­ból Regit kilök­tük az iro­da előtt, lepar­kol­tunk, majd az összes gye­rek­kel (a.k.a. har­ma­dik tri­um­vi­rá­tus) elin­dul­tunk, hogy talál­junk vala­mi elfo­gad­ha­tó idő­töl­tést. Én a John Baker­re és kávé­zás­ra sza­vaz­tam, de ezzel elég­gé egye­dül marad­tam a 9 éve­sek és a cse­cse­mő között, így egy köze­li ját­szó­tér felé indul­tunk. Itt kb. két per­cet töl­töt­tünk, én épp leül­tem vol­na, hogy lecsa­tol­jam Médit a hasam­ról, ami­kor egy nagy puf­fa­nást és egy kis reccse­nést hal­lot­tam, amit Kata sírá­sa köve­tett. Gyors tele­fo­ná­lás Regi­nek (“gye­re, mert eltört Kata kar­ja!”), autó, Tri­em­li (kór­ház), pár óra múl­va műtét. két hétig vál­lig, két hétig könyö­kig lesz sín­ben a kar­ja, pont jókor, ami­kor indul a 4. osz­tály. Ide­je volt már egy ilyen ese­mény­nek, hisz leg­utóbb már­ci­us­ban fűré­szel­ték el a bal és a jobb síp­csont­ját, most jött a bal kar, a jobb kar még kitart.

Augusz­tus 8., szom­bat: kinn vol­tunk a köze­li stran­don. Sütö­ge­tés, pan­cso­lás, beszél­ge­tés isme­rő­sök­kel, csak a szo­ká­sos. Hat körül Regi Médi­vel haza­in­dult, hogy ne borul­jon a napi­rend. Haza­sé­tál­tak, aztán Regi hívott, hogy baj van: nem érzi jól magát, 38 fölött van a láza. (Nor­mál test­hő­mér­sék­le­te 36 szo­kott len­ni.) Ez így is maradt egész hét­vé­gén, sőt, volt 40 fölött is pár­szor, gyógy­sze­rek­kel és a végén már bru­tá­lis hűtő­für­dő­vel 38–39 között tud­tuk sta­bi­li­zál­ni Regit, a hősu­gár­zót. Mivel van ez a 👑, elmen­tünk tesz­tel­ni is, na, az is meg­ér egy külön bejegy­zést (tel­jes káosz, a hot­line-nak fing­ja sincs, hogy hova lehet men­ni hét­vé­gén késő este, mi van nyit­va; a teszt­re két napot kell vár­ni, és előbb jön ki levél­ben az ered­mény, mint SMS-ben; meg­húz­tam a kocsi JOBB olda­lát par­ko­lás köz­ben). Nega­tív ered­mény. Pár nap­pal később kide­rült, hogy vírus helyett bak­té­ri­um a bűnös, folyt. köv.

Augusz­tus 11., kedd: Regit diag­nosz­ti­zál­ták, miu­tán vissza­ment a szü­lé­szet­re. Haza­en­ged­ték pakol­ni, majd meg­mond­ták, hogy két napig int­ra­vé­nás anti­bio­ti­ku­mos keze­lé­sen lesz, és azért (is) fek­te­tik be, hogy legyen némi esé­lye pihen­ni. Én ott­hon marad­tam a gye­re­kek­kel, első este még volt ven­dé­günk segí­te­ni, illet­ve a nagyo­kat sike­rült lepasszol­ni egy pizsa­ma-par­ti­ra, de szer­dán már full­ba nyom­tuk a kre­tént, velem aludt az a Médi, aki 9 hónap­ja nem aludt át éjsza­kát, és cici lesz a jele az ovi­ban. Sok­kal job­ban kibír­tuk, mint ahogy gon­dol­tunk vol­na, ezt a két napot (éjsza­kát) is túl­él­tük, Regi csü­tör­tö­kön hazatért.

Augusz­tus 14., pén­tek: az utol­só hét az isko­la­kez­dés előtt, így muszáj ven­ni pár dol­got (papucs, cipő, klum­pa stb.). Regi bepa­kol­ta a két nagyot a kocsi­ba, míg Médi aludt. Van egy ilyen garázs­ki­já­ró, ami kive­zet a mély­ga­rázs­ból. Na, itt nem tudott Regi kimen­ni, mert egy ked­ves autós­tár­sunk szin­te rápar­kolt a három méter szé­les “meg­áll­ni tilos” fel­fes­tés­re, pont a “ide meg aztán plá­ne ne állj” táb­la alá, ami a garázs­aj­tón volt. A VW Sha­ran nem az a kocsi, ami­vel egy­sze­rű egy egyéb­ként is nagyon szűk kapu­be­já­ró­ban navi­gál­ni, de így plá­ne nem volt az, hiá­ba segí­tett egy idő után több arra tén­fer­gő szom­széd. Ered­mény: Regi meg­húz­ta a kocsi BAL olda­lát. Én még aznap meg­ír­tam a kár­ese­tet a biz­to­sí­tóm­nak, illet­ve küld­tem egy “no park­ing means no park­ing” képes­la­pot az elkö­ve­tő­nek (rend­szám alap­ján lekér­dez­tem a nevét, címét, a képes­la­pot online meg­csi­nál­tam a saját fotó­ink­ból). Azt hiszem, főleg ez utób­bi a pro­to­koll része.

Augusz­tus 17., hét­fő: hétfő.

Gipsz Jakab

Sok évvel ezelőtt olvas­tam egy kísér­let­ről. Egy a nyelv­tan­nal nagy barát­ság­ban álló ille­tő kita­lált egy új ragot, ami egy léte­ző, de koráb­ban le nem írt viszonyt feje­zett ki. Nem tudom, hogy volt pon­to­san, de ezt úgy kell elkép­zel­ni, hogy ahogy a ‑ra/-re kife­je­zi, vala­mit vala­mi más dolog­ra helyez az ember, a ‑ba/-be pedig a bele­ra­kást jele­ní­ti meg, a kita­lált rag arra vonat­ko­zott, hogy mond­juk vala­mit vala­mi­re de bele raksz. (Remé­lem, ez eddig ért­he­tő, mert ha nem, akkor a szto­ri máso­dik fele nem fog átjön­ni.) Egy szó mint száz, az úr ezt a ragot elkezd­te gye­re­kek neve­lé­se köz­ben hasz­nál­ni (eset­leg tanár volt? ki tud­ja), akik ezt szé­pen el- vagy meg­ta­nul­ták, és olyan ter­mé­sze­tes­ség­gel hasz­nál­ták, mint a töb­bi, egyéb­ként hagyo­má­nyos ragot. Ez volt a gonosz nyelv­ta­ni incepció.

Ami­kor gye­re­ke­im szü­let­tek, koráb­ban elkép­zel­he­tet­len lehe­tő­sé­gek nyíl­tak szá­mom­ra, főleg ami az ember­kí­sér­le­te­ket ille­ti. Per­sze nyil­ván nem célom Kata és Zizi (illet­ve most már Médi) éle­tét egy prosz­tó poén ked­vé­ért tönk­re­ten­ni, de gon­dol­kod­tam, mit lehet­ne ebből a fen­ti pél­dá­ból vic­ce­sen újrahasznosítani.

A szü­lők károm­kod­nak. Ebben mi Regi­vel sem vagyunk kivé­te­lek, de nagyon figye­lünk arra, hogy lehe­tő­leg a lányok előtt ne részeg kocsis­ként nyil­vá­nul­junk meg. Időn­ként (havon­ta, heten­te, napon­ta stb) ki-kicsú­szik az ember szá­ján egy “a manó­ba”, egy “a fűz­fán­fü­tyü­lő réz­an­gya­lát”, eset­leg egy “azt a kire­lej­zu­mát”. Ezt a köl­kök hall­ják, értik, tanul­ják, hasz­nál­ják, kicsit job­ban meg­ra­gad ez ben­nük, mint mond­juk az, amit az ember ezer­szer elis­mé­tel és kér tőlük. A lényeg a lényeg, a gye­re­ke­ink károm­kod­nak. Ezzel nincs nagy baj addig, amíg ott­hon, a négy fal között csi­nál­ják, csak akkor kezd ciki len­ni, ami­kor egy rokon vagy barát előtt ereszt el vala­me­lyik egy “a kutya picsá­ját” c. szössze­ne­tet (meg­tör­tént eset).

Arra gon­dol­tam, hogy ha már károm­ko­dik vala­me­lyik, akkor úgy tegye, hogy az mások előtt ne legyen vál­lal­ha­tat­lan. Ezért aztán egy ben­ső­sé­ges és őszin­te pil­la­nat­ban leül­tem a két lur­kó­val, és elvé­gez­tem a beültetést.

Tud­já­tok, lányok, most már elég nagyok vagy­tok ahhoz, hogy meg­ta­nul­ja­tok vala­mi nagyon fon­to­sat. A magyar nyelv­ben van egy kife­je­zés, ami arra néz­ve nagyon sér­tő, aki­re mond­juk. Azért mon­dom el nek­tek, hogy tud­ja­tok róla, de sem­mi­lyen körül­mé­nyek között nem sza­bad ezt hasz­nál­ni. Ez a kife­je­zés a “Gipsz Jakab”. Aki­re mond­juk, azt nagyon meg­bánt­juk, és biz­to­san nagyon hara­gud­ni fog rátok, ha hallja.

Laci, a gonosz apa

Darab idő múl­tán figyel­tem, hogy mi tör­té­nik. A gye­re­kek sus­to­rog­tak maguk­ban, lát­szott, hogy vala­mi nagyon tit­kos dolog­ban sán­ti­kál­nak. Kihall­gat­tam, hogy mit mondanak.

Ez a <ran­dom osz­tály­társ neve> annyi­ra bun­kó! Egy iga­zi Gipsz Jakab!

Kata és/vagy Zizi

Vár­tam egy kicsit, aztán elmond­tam nekik az iga­zat, hogy Gipsz Jakab a magyar John Doe. Azóta nem beszél­nek velem, de ez sze­rin­tem nor­má­lis, fél évig ez belefér.

Közzétéve:
gyerekek kategóriába sorolva

Névválasztás

Hogy, hogy nem, úgy ala­kult, hogy megint csak kel­lett válasz­ta­nunk egy nevet az egyéb­ként töké­le­tes “Mar­kert” csa­lád­név mel­lé. Nem egy­sze­rű az ilyen fel­adat. Elő­ször is, van­nak prak­ti­kus megfontolások:

 1. Néme­tes veze­ték­név­hez nem olyan jó a lati­nos kereszt­név, ezért nem lehet mond­juk Mar­kert Alejandro.
 2. Hagyo­má­nyos hang­zá­sú veze­ték­név­hez nem passzol a hala­dó szel­le­mű kereszt­név, így nem lehet Mar­kert Aviána.
 3. Nem lehet mind­ket­tő hosszú, mert kifogy a tin­ta­pat­ron, így elvet­he­tő a Mar­kert Bonaventúra.
 4. Érde­mes figyel­ni arra is, hogy ha ala­csony hang­ren­dű az egyik név, akkor a másik is legyen az, ugyan­ez magas/magas ese­tén is, de a Mar­kert az vegyes hang­ren­dű, így végü­lis erre nem kell figyelni?
 5. Vigyáz­ni kell a magán­hang­zók és más­sal­hang­zók ütkö­zé­sé­re, mert a Mar­kert Dzsam­alt még a len­gye­lek is nehe­zen ejtik ki.
 6. Nem árt oda­fi­gyel­ni az áthal­lá­sok­ra, mert nem mind­egy, hogy Mar­kert Esz­ter vagy Mar­ker Teszter.

Ha eze­ken túl vagyunk, akkor jöhet az ötle­te­lés a mara­dék nagy­já­ból 600 poten­ci­á­lis névvel.

Viszony­lag hamar eldön­töt­tem, hogy ha fiú len­ne az új gyer­mek, akkor az egyet­len lehet­sé­ges név az a Ben­de­gúz. Mar­kert Ben­de­gúz, baro­mi menő. Mond­juk a fen­ti 6 alap­elv­ből 2–3 sérül, de hát még­is­csak Ben­de­gúz. Mivel a csa­lád­ban van más is, muszáj volt támo­ga­tó­kat sze­rez­nem az ötle­tem­hez. Katá­val elég volt egy­szer meg­néz­ni az Indul a bak­ter­há­zat, és már rög­tön meg­volt a buy-in a részé­ről. Zizi elég­gé Regi befo­lyá­sa alá került, és azt mond­ta, hogy “ne már, Apa, ne ront­suk már el az éle­tét egy ilyen név­vel”. Non­szensz. Gon­dol­tam, csel­hez folya­mo­dok, és meg­pró­bá­lom meg­győz­ni máshogy:

- Zizi, kapsz 20 fran­kot, ha támo­ga­tod a Ben­de­gúz nevet.

- Apa, ne hülyés­kedj már! Ezt nem lehet így eldönteni!

- 50 frank.

- Oké, lehet Bendegúz!

Akár­hogy is szá­mol­juk, meg­volt a két­har­mad a csa­lá­don belül, sőt, három­ne­gyed is. Regit min­den továb­bi nél­kül leszavazhattuk.

Kide­rült a gye­rek neme: leány.

Kata, Zizi, Laci (egy­szer­re): basszus, nem lesz Bendegúz!

Men­tünk hát tovább női vona­lon, ami azért nem egy­sze­rű, mert két igen jó nevet 2011-ben már ellőt­tünk. Sőt, nem is ket­tőt, hanem négyet, hiszen Kata­lin Zóra is, Iza­bel­la pedig Han­ga. A hát­tér­ben az volt egyéb­ként ezek­kel a nevek­kel kap­cso­lat­ban az ötlet, hogy legyen egy hagyo­má­nyo­sabb és egy moder­nebb, aztán a gye­rek majd válogat.

Több nevet is kipró­bál­tunk, de vala­hogy nem volt az iga­zi, nem állt rá a szánk. Volt egy hosszabb idő­szak, ami­kor a Szon­ját favo­ri­zál­tuk, de újra­néz­tük a Sofő­rö­ket, és ez min­dent elron­tott. Aztán beug­rott, hogy a nagy fehér dene­vér­nek nagy fehér guá­nó­ja van Anna. Hagyo­má­nyos, szép, ki tud­ják mon­da­ni Svájc­ban is, nem ütkö­zik (nagyon) a Markerttel.

De mi legyen a másik név?

Egy­szer csak fel­iz­zott a hori­zon­ton Dénes bará­tom (aki szin­tén janu­ár 20-ai és szin­tén iker) ex-barát­nő­jé­nek a neve.

Médea, azaz Médi.

Jelen­té­se: bölcs asszony. Ízlel­get­tük, pró­bál­gat­tuk, meg­cse­len­dzsel­tük, és áll­va maradt. Elkezd­tük hasz­nál­ni, és úgy is műkö­dött. Aztán egy kel­le­mes nyá­ri napon a tera­szon henyél­tünk, beszél­get­tünk, és hir­te­len szem­be jött a név ere­de­ti­jé­ül szol­gá­ló Méde­ia Wiki­pé­dia-szó­cik­ke:

Méde­ia (görö­gül Μήδεια, „fér­fi­as­ság”) kolk­hi­szi varázs­ló­nő, Heka­té pap­nő­je a görög mito­ló­gi­á­ban.
Aié­tész király és Idü­ia lánya. Héra és Aph­ro­di­té sze­rel­met kel­tet­tek ben­ne Iaszón iránt, ezért segí­tett a Kolk­hisz­ba hajó­zott Iasz­ón­nak az arany­gyap­jú meg­szer­zé­sé­ben. Utá­na meg­szö­kött Iasz­ón­nal és az argo­na­u­ták­kal Iol­kosz­ba indul­tak. Útköz­ben meg­öl­te test­vé­rét, Apszürt­oszt, akit maguk­kal vit­tek.
Iol­kosz­ban rávet­te Peli­a­sz lánya­it, hogy öljék meg öreg édes­ap­ju­kat, mert varázs­ere­jé­vel meg fog­ja őt fia­ta­lí­ta­ni. Mivel az ígé­re­tét nem tel­je­sí­tet­te, Peli­a­sz fia kiűz­te őket a város­ból. Ezután Iaszón és Méde­ia több évig Korin­thosz­ban, Kre­ón udva­rá­ban éltek. Később Iaszón elhi­de­gült Méde­iá­tól és Kre­u­szát akar­ta fele­sé­gül ven­ni, de Méde­ia egy méreg­gel átita­tott dísz­kön­tös­sel meg­öl­te vetély­társ­nő­jét. A kitű­zött eskü­vő nap­ján Méde­ia meg­öl­te saját két gyer­me­két is, hogy ezzel is bánt­sa a hűt­len Iasz­ónt.
Ezután Athén­ba repült sár­kány­fo­ga­ton, itt Aige­usz befo­gad­ta. A haza­té­rő Thé­sze­uszt meg akar­ta mér­gez­ni, de nem sike­rült neki. A gyil­kos­sá­gi kísér­let miatt Aige­usz is elűz­te, ekkor vissza­tért Kolkhiszba.

Tehát a név első és leg­hí­re­sebb vise­lő­je test­vér- és gyer­mek­gyil­kos, de szimp­lán soro­zat­gyil­kos és fel­búj­tó is.

A szó­cikk elol­va­sá­sa után Regi­vel egy­más­ra néz­tünk, és azt mondtuk:

Jó, akkor legyen Médi!

Mond­juk az Édes Anna áthal­lás se sem­mi, nemdebár?

Közzétéve:
gyerekek kategóriába sorolva

Én vagyok Kata

sze­re­tem a nyuszikat

a ked­venc éte­lem a spa­ge­ti bolo­nyai szószal

sze­re­tek olvasni

ha nagy leszek ker­tész leszek

Közzétéve:
gyerekek kategóriába sorolva

Én vagyok Zizi

sze­re­tem az ele­fán­to­kat a fagyit is szeretem

sze­re­tem a családomat

ma van vasár­nap a csa­ládal elme­gyűnk bran­csol­ni mert hol­nap elutaszunk

Közzétéve:
gyerekek kategóriába sorolva

A hétvége 3 képben

Szom­batGat­ter­hüt­te, Win­terthur

Nagy volt a hőség, medence nem volt, csak egy marhaitató. Az alján a lyukat egy műanyag pohár tömte be. Hideg volt a víz, kondérban forralt vízzel melegítettük meg. Fotó: én.
Nagy volt a hőség, meden­ce nem volt, csak egy mar­ha­ita­tó. Az alján a lyu­kat egy műanyag pohár töm­te be. Hideg volt a víz, kon­dér­ban for­ralt víz­zel mele­gí­tet­tük meg. Fotó: én.

Vasár­napKat­zen­see, Regens­dorf

Zizi, a gyerek, aki néha a sima kenyeret sem eszi meg, mert van rajta néhány szezámmag, úgy tolta magába a libazsíros piros arannyal telenyomott (!) kenyeret, mintha YOLO. Fotó: Geyer Zoli.
Zizi, a gye­rek, aki néha a sima kenye­ret sem eszi meg, mert van raj­ta néhány sze­zám­mag, úgy tol­ta magá­ba a liba­zsí­ros piros arannyal tele­nyo­mott (!) kenye­ret, mint­ha YOLO. Fotó: Geyer Zoli.

Kata, akit néha nem lehet rávenni, hogy fél másodpercig egy helyben üljön, és a kamerába meg csak grimaszolva néz, végre hagyja magát lefotózni. Fotó: Zizi (!).
Kata, akit néha nem lehet ráven­ni, hogy fél másod­per­cig egy hely­ben üljön, és a kame­rá­ba meg csak gri­ma­szol­va néz, vég­re hagy­ja magát lefo­tóz­ni. Fotó: Zizi (!).

Azon ked­ves olva­só­im­nak, akik nem ren­del­kez­nek szé­les­sá­vú inter­net­tel, le is írom címszavakban.
Szom­ba­ton Gábor bará­tom 40. szü­le­tés­nap­ját ünne­pel­tük. Fa-ala­pú tüzön sütött vég­te­len kaja, tucat­nyi gye­rek, róka­csap­da készí­té­se az én ter­ve­im alap­ján. Haza­fe­lé egy üveg bor elfo­gyasz­tá­sa az autó­ban (kilé­pő pohár helyett), köz­ben Wel­co­me to St. Tro­pez.
Vasár­nap kis késés­sel (4 óra) érkez­tünk egy nagy magyar (de nem nagy­ma­gyar) csa­lá­di nap­ba. Pör­költ­fő­ző-ver­seny, negye­dik hely (négy­ből), mert elaján­dé­koz­tuk a tüze­lőt. A har­ma­dik helye­zett pör­költ fel­rúg­va egy úr által, pör­költ fele a lábán, majd a por­ban. Kat­zen­see meg­is­me­ré­se, tisz­ta Bala­ton (észa­ki part). Ango­los távo­zás sza­lon­na­sü­tés előtt/helyett.

Kalandok az okmányirodában, avagy hogyan kell kijelentkezni Magyarországról gyerekkel

Újabb hatás­va­dász cím és poszt, mint az adó­zós még rég­ről. Ha hason­ló ütem­ben stag­nál az olva­só­tá­bor, akkor pár éven belül ki tudok ven­ni 10 eurót az AdSense-ből.

Ahogy az egy jog­kö­ve­tő magyar állam­pol­gár­tól elvár­ha­tó, las­san négy év Svájc után elkez­dett fog­lal­koz­tat­ni ez a kije­lent­ke­zé­ses dolog. Volt több kisebb-nagyobb ok is, hogy miért kel­le­ne meg­lép­ni, pl.

 • lehet­ne levél­ben sza­vaz­ni, nem kel­le­ne a követ­ség­re zarándokolni,
 • nem pisz­kál­ná­nak min­ket a gye­re­kek óvo­dai elhe­lye­zé­se miatt,
 • ron­ta­nánk a statisztikákat;

nyil­ván ez utób­bi volt a leg­nyo­mó­sabb érv. Szó­val szent foga­dal­mat tet­tem, hogy a leg­kö­ze­leb­bi csa­lá­di haza­té­ré­sünk alkal­má­val min­den­kép­pen sort kerí­tünk egy kis ügyintézésre.

Mivel tisz­tá­ban vagyok a magyar ügy­fél­szol­gá­la­tok által nyúj­tott szol­gál­ta­tá­sok­kal, illet­ve Kata és Zizi igé­nye­i­vel (főleg akkor, ha nincs Inter­net az iPa­den, mert nincs adat­roa­ming!), első kör­ben egye­dül men­tem el a lakó­hely sze­rin­ti okmány­iro­dá­ba. Azért oda, mert pont arra jár­tam, egyéb­ként nem kell lakó­hely sze­rint men­ni. Ja, és nem is okmány­iro­da, hanem kor­mány­ab­lak, de a lénye­gen ez nem változtat.

Szó­val a kis­pes­ti kor­mány­ab­lak­ba men­tem, tép­tem egy sor­szá­mot, és meg­lep­ve lát­tam, hogy 27-en van­nak előt­tem. Hét­fő dél­után 3‑kor, nem mun­ka­idő előtt-után, na mind­egy. Sokan ácso­rog­tak-ücsö­rög­tek a szá­muk­ra vár­va, még­is az volt a fur­csa, hogy a szá­mok sok­kal job­ban pörög­tek, mint az embe­rek. Nem hin­ném, hogy sta­tisz­ti­ká­kat akar­ná­nak javí­ta­ni, hogy egy nap 2000 szá­mot hív­tak, de akkor is érde­kes volt, hogy miért csak min­den 2–3. hívás­ra megy oda vala­ki vala­me­lyik ablak­hoz. Mind­egy, vár­tam, néze­lőd­tem, játék­gé­pez­tem Down the Moun­tain­nel ját­szot­tam. Szólítottak.

Egy ked­ves ügy­in­té­ző­höz kerül­tem, aki­vel nagyon nehéz volt szem­kon­tak­tust terem­te­ni. No nem azért, mert én ilyen per­verz vagyok, hanem mert ügye­sen beült a moni­tor mögé, én meg pró­bál­tam a kép­er­nyő alatt-fölött-mel­lett beszél­ni hoz­zá, kevés siker­rel. Hív­juk tehát az ügy­in­té­ző höl­gyet stíl­sze­rű­en Benq­né­nek.

Rövi­den elme­sél­tem az elmúlt négy évünk tör­té­ne­tét. Dzsent­ri élet­stí­lus, fele­ség, két kis­ko­rú gyer­mek, Svájc, kis­pes­ti állan­dó lak­cím, szán­dék, hogy admi­niszt­ratí­ve is disszi­dál­junk. Benq­né kér­te a lak­cím­kár­tyá­mat, per­sze én fel­ké­szült vol­tam tel­je­sen, már a kocsi­ban eszem­be jutott, hogy azt Regi­nél hagy­tam. Nincs, mond­tam neki, láto­ga­tá­so­mat vegye infor­má­ció­igény­lés­nek, a kije­lent­ke­zés aktu­sát hagy­juk inkább később­re, jó? Jó, bólin­tott, per­sze én ezt nem lát­tam, de a moni­tor egy kicsit meg­dőlt felém. Foly­tat­tam, mesél­tem a rém­tör­té­ne­tek­ről, ami­ket olvas­tam a külön­fé­le bal­li­be­rá­lis szenny­por­tá­lo­kon, misze­rint elve­szik a gye­re­ke­ket, fel­mé­rik a kül­föl­di lakást, és ha vala­mi nincs rend­ben, neadj­is­ten hiány­zik a gye­rek seg­gé­ről az okmány­bé­lyeg, akkor kér­de­zés nél­kül jön a brisz, már­mint nekem. Benq­né fel­ka­ca­gott vol­na hal­kan, ha lett vol­na humor­ér­zé­ke, de ehe­lyett talán ráz­ta a fejét, vagy vala­mi arra emlé­kez­te­tőt csi­nált. Azt mond­ta, hogy nincs sem­mi ilyen. Hm. Akkor mi igaz ebből a sok hülye­ség­ből? Régi lak­cím­kár­tya be, új lak­cím­kár­tya azzal a bizo­nyos “kül­föl­di cím” fel­irat­tal ki? Így van. Sze­mé­lyi iga­zol­vány be, útle­vél marad­hat? Nem a sze­mé­lyit sem veszik be. Hop­pá. Azért itt már gya­nút fog­tam, szó­val elő­vet­tem a gonosz kereszt­kér­dé­se­ket is. Elég az, ha mind­annyi­an — szü­lők, gyerek(ek) — jövünk, és jelent­ke­zünk, már­mint ki? Minek hoz­ná a gye­re­ke­ket, kér­dez­te Benq­né, maguk a gond­vi­se­lők, nem? De. Akkor nem kell gye­rek? Nem. Biz­tos? Biz­tos. Jó, de a szü­le­té­si anya­köny­vi kivo­nat biz­tos kell, az sok­szor fon­to­sabb Magyar­or­szá­gon gyer­mek­el­lá­tás szem­pont­já­ból, mint a nutel­lás kalács. Nem kell. Biz­tos? Biztos.

Azok ked­vé­ért, akik elvesz­tet­ték a fona­lat a fen­ti, igen hosszú bekez­dés­ben, rövi­den összefoglalom.

 • Sze­mé­lye­sen lehet kije­lent­kez­ni, de nem kel­le­nek a kis­ko­rú gyerekek.
 • Nem veszik el a sze­mé­lyi igazolványt.
 • Kapunk új lakcímkártyát.
 • Nem kell a szü­le­té­si anya­köny­vi kivo­nat, még a gye­re­ke­ké sem.
 • Tény­leg nem kel­le­nek a gyerekek.
 • Elég a két szü­lő, gye­re­ket nem kell vin­ni, oké?!

Soha ilyen bol­do­gan még nem áll­tam fel ügy­in­té­zés helyet­ti infor­má­ció­szer­zés után a magyar bürok­rá­cia bár­me­lyik intézményében.

A továb­bi­ak­ban meg­tud­ha­tod, ked­ves olva­só, hogy az elmé­let után hogyan sike­rült mind­ez a gyakorlatban!

Pár nap­pal később Regi­vel elau­tóz­tunk a szi­get­szent­mik­ló­si okmány­iro­dá­ba (nem kor­mány­ab­lak — ide még nem ért el a fül­ke­for­ra­da­lom, úgy lát­szik, kom­csi egy vidék ez a Cse­pel-szi­get) kije­lent­ke­zés végett. Nem volt nálunk se Kata, se Zizi, azaz egy fő gyer­mek sem, ők akkor éppen anyu­ká­mék­kal kor­zóz­tak a szi­get­hal­mi állat­si­mo­ga­tó­ban, nem mint­ha ez kije­lent­ke­zés szem­pont­já­ból rele­váns len­ne, de infor­má­ci­ó­nak infor­má­ció. Szó­val men­tünk az okmány­iro­dá­ba, aho­va anyu­kám még idő­pon­tot is fog­lalt nekünk — ez egyéb­ként nem hát­rány, aján­lott. Negyed órá­val koráb­ban értünk oda, mint kel­lett vol­na, és csak úgy meg­szo­kás­ból sor­szá­mot is tép­tünk. Ami meg­le­pő volt, hogy azon­nal behív­tak min­ket, még a várót se talál­tuk meg idő­ben, ennyi­re gyor­san megy min­den vidé­ken. Bemen­tünk, leül­tünk — vol­na, mert csak egy szék volt, így én áll­tam. Mind­egy. Az ügy­in­té­zőt hív­juk Gizi­ké­nek, mert őt spe­ci­el lehe­tett lát­ni, de a nevé­re saj­nos nem emlékszem.

Megest fel­vá­zol­tuk láto­ga­tá­sunk cél­ját, elmond­tuk, hogy mi bizony kül­föl­dön élő magyar állam­pol­gár­ként kíván­juk a továb­bi­ak­ban magun­kat defi­ni­ál­ni, ehhez pedig a magyar­or­szá­gi lak­cím meg­le­he­tő­sen kont­ra­in­di­kált. Volt pár gyors kér­dé­se Gizi­ké­nek, ami­ket csí­pő­ből meg­vá­la­szol­tunk, illet­ve pár aka­dé­kos­ko­dá­sa, ami­ket csí­rá­já­ban elfoj­tot­tunk. Nem, nem töl­töt­tünk ki sem­mi­lyen lapot elő­re. Nem, nem hoz­tunk szü­le­té­si anya­köny­vi kivo­na­tot. Itt Gizi­ke fel­ad­ta, lát­ta, hogy gya­kor­lott ügyet inté­ző állam­pol­gá­rok­kal van dol­ga, és mivel ő ilyen ügyet még nem inté­zett, áthív­ta Mari­kát a 3‑as szo­bá­ból. Ami­kor már Mari­ka is ismer­te az egész csa­lá­dun­kat, úgy dön­töt­tek, hogy meg­ke­gyel­mez­nek, és adnak négy darab A4-es “Kül­föl­di lete­le­pe­dés­re vonat­ko­zó nyi­lat­ko­zat” c. papírt, ami­ket min­den­ki­re egye­sé­vel ki kel­lett töl­te­ni. Nem egy bonyo­lult dolog, név, szü­le­té­si hely és idő, régi lak­cím, új lak­cím, házas­ság­kö­tés ide­je és helye — mond­juk ez utób­bit elron­tot­tam, de azon túl, hogy Regi furán nézett rám, ebből admi­niszt­rá­ci­ós gond nem lett. A kitöl­tött nyom­tat­vány mel­lé oda­ad­tuk min­den­ki­nek min­den léte­ző papír­ját — a szü­le­té­si anya­köny­vi kivo­na­tot nem! — útle­vél, sze­mé­lyi (a lányok­nak nincs), lak­cím­kár­tya, Auslän­der­a­us­weis. Ez utób­bi érde­kes, mert ebben a kül­föl­di cím nem sze­re­pel (mos­ta­ná­ban nem írják bele, ha az ember köl­tö­zik), így a cím abszo­lút bemon­dás­ra megy, javas­lom ang­li­ai olva­só­im­nak a “10 Dow­ning Street, Lon­don, UK” hasz­ná­la­tát pél­dá­ul. Az aus­weis-okat és az útle­ve­le­ket nem is néz­ték meg Gizi­ék, csak a nyi­lat­ko­za­to­kat, azok alap­ján intéz­ték a kije­lent­ke­zést vala­me­lyik szép eMa­gyar­or­szág alme­nü­ben. Nagy­já­ból sze­mé­lyen­ként 5 perc az egész, ebben ben­ne van már a régi lak­cím­kár­tya kilyu­kasz­tá­sa és az új kinyom­ta­tá­sa és lami­ná­lá­sa is, szó­val megy min­den flottul.

Ilyen egy­sze­rű az egész. Annyi­ra könnyen ment a kije­lent­ke­zés, hogy el is gon­dol­kod­tam azon, hogy haza­köl­tö­zünk, és akkor meg­pró­bál­hat­juk ennek az egész­nek a recip­ro­kát. Not.

A szmájli

Még csak feb­ru­ár van, és már meg is van az első idei poszt.

Teg­nap vol­tak nálunk ven­dé­gek. Kata és Zizi jó nagyot ját­szot­tak a gye­re­kek­kel, el is fárad­tak ala­po­san. Kata meg­le­he­tő­sen zeher­nyés lesz egy idő után, ami­kor az álmos­sá­ga elér egy bizo­nyos, kri­ti­kus szin­tet. Ilyen­kor tet­sző­le­ges, nem várt és nega­tív ese­mény hatá­sá­ra nem túl ked­ve­sen rea­gál, ejtsd hisz­ti­zik. Teg­nap este ez a ven­dég­ség végén, búcsúz­ko­dás után tör­tént, ami­kor tel­je­sen kiakadt, mert pizsa­má­ban és orosz­lá­nos mamusz­ban nem mehe­tett ki a par­ko­ló­ba. Hogy anna­pet­iger­gő­sen fejez­zem ki magam,

keser­ve­sen sír­va fakadt”.

Mi köz­ben a háló­szo­bánk­ból inte­get­tünk kife­lé, ami­kor Kata a leg­ve­he­men­seb­ben hisz­ti­zett. Elég han­gos volt, aztán fej­jel bele­ug­rott az ágy­ba, arc­cal lefe­lé, ettől a hang­erő a töre­dé­ké­re esett vissza. Per­sze ez nem tar­tott soká­ig, mert elég nehéz léle­gez­ni a har­minc cen­tis Vej­ne­möj­nen-mat­ra­con keresz­tül. Kata fel­kelt, és kiro­hant a szo­bá­ból (Zizi így talál­ko­zott elő­ször a Dopp­ler-effek­tus­sal). Ez maradt a lepe­dőn Kata után.

Kata nem boldog

Nekem rög­tön a For­rest Gump-féle saras póló jutott az eszembe.

forrest_boldog

Az élet a leg­jobb ren­de­ző, én meg a leg­jobb fényképész.

Közzétéve:
gyerekek, vicc kategóriába sorolva

Gyerekek ’15 Q4 update

Nem hogy gye­re­kes update nem volt, egy ide­je már sem­mi­lyen update sem volt. Pedig írhat­nék éle­tem első hac­kat­hon-élmé­nyé­ről, az idei Movem­ber­ről, vagy arról, hogy hogyan teszem meg Magyar­or­szág EB-győ­zel­mét 501-sze­res ods-szal.

Mind­egy, amíg a gye­re­kek nem tud­nak til­ta­koz­ni, hogy fény­ké­pe­zem és vide­ó­zom őket, addig most miért ne?

Elő­ször is, kezem­be vet­tem a zenei nevel­te­té­sü­ket, most tar­tunk a Hap­py Gang­nél és Csá­szár Előd­nél (akit mint zenész, nem sze­re­tek, ember­ként pedig kife­je­zet­ten utálom). 

Kata erős Boomshakában.

Zizi pedig min­den­kit megtalál.

Mehe­tünk is tovább. Ren­del­tem magam­nak a Dein­de­al­ről (a.k.a. sváj­ci Bónusz Bri­gád) egy pár sílé­cet, mert ugyan hó nincs és nem is lesz, viszont ha len­ne, akkor idén is inkább síel­nék, mint snow­boar­doz­nék. A lécek két nap alatt érkez­tek meg pos­tán, egy akko­ra doboz­ban, ami alig fért be az ajtón. Per­sze Kata és Zizi rög­tön kisa­já­tí­tot­ták a dobozt, kiszí­nez­ték, fel­mat­ri­cáz­ták. A len­ti vide­ón pedig éppen csúsz­da­ként funk­ci­o­nál. Azóta már kidob­tuk, miu­tán hatod­szor estünk át raj­ta egy éjsza­ka alatt.

Ma csen­de­sü­lős napot tar­tot­tunk, mely­nek kere­té­ben — töb­bek között — VLC-ikont készí­tet­tünk papír­ból. Mi egy ilyen hala­dó szel­le­mű warez-csa­lád vagyunk.

Csoki és VLC

Ennyi.