Kategória: játék

 • Kibaszós

  írta:

  | kategória:

  Van egy kár­tya­já­ték, amit Regi csa­lád­ja csak mint “kiba­szós” emle­get. Elég spe­ci­á­lis sza­bá­lyai van­nak, és mivel egy­elő­re nem sike­rült meg­ta­lál­ni a leírást online, úgy dön­töt­tem, meg­blo­go­lom, hát­ha akko­rát megy, mint az ulti licit táb­lá­za­tom. Elő­ször is, azért len­ne jó tud­ni, hogy mi ez a játék, mert akkor len­ne nor­má­lis neve, és nem kel­le­ne ilyen csú­nya…

 • Ulti

  írta:

  | kategória: ,

  Hete­di­kes osz­tály­ki­rán­du­lá­son tanul­tam meg ultiz­ni. Görög­or­szág­ba men­tünk ’97 nya­rán, emlé­ke­im sze­rint egy kor­rekt kis kör­uta­zás volt a szo­ká­sos hely­szí­nek­kel (Korin­thosz, Athén, Mete­or­ák és így tovább). Engem annyi­ra nem fogott meg az egész, anyu­val és apu­val hason­ló kör­uta­zá­son is vol­tunk, nya­ral­ni is több­ször jár­tunk arra. Így hát igen nyi­tott vol­tam, ami­kor két osz­tály­tár­sam meg­kör­nyé­ke­zett, hogy tanul­jak…

 • Mai gyerekek

  írta:

  | kategória: ,

  Emlék­szem az első talál­ko­zá­som­ra a szá­mí­tó­gép­pel. 1990-et írtunk talán, 6 éves vol­tam, és anyu­ék egy 286-os AT‑t vet­tek 55.000 forin­tért (meg­van a befi­ze­tést iga­zo­ló csekk), ami egyéb­ként a Kamé­le­on Gyu­ri által elfog­lalt MNB kal­ku­lá­to­ra sze­rint 620.000 2011-es forint­nak felel meg (nem sem­mi). Ele­in­te vala­mi macs­kás játék­kal ját­szot­tam: be kel­lett jut­ni a kerí­té­sen, kuká­kon ugrál­va, kutyá­kat…

 • A Mojang-sztori

  írta:

  | kategória:

  Part 1 Part 2 Jó len­ne egy­szer lesz csi­nál­ni vala­mi ehhez hasonlót.

 • Fajáték

  írta:

  | kategória:

  Egyik kol­lé­gám (ilyen­kor szok­tam köszön­ni egyet, és ide­ír­ni a nevét, úgy­hogy — szia, Vik­tor!) hozott be pár hete egy fajá­té­kot. E kész­ség ide­á­lis volt akkor, ha vala­ki nyu­godt volt, és pár perc alatt halál­ra akar­ta magát ide­ge­sí­te­ni egy lehe­tet­len kül­de­tés­sel. Én magam sze­re­tem az ilyen logi­kai játé­ko­kat, de csak akkor, ha reá­lis esé­lyem van a…

 • Guitar Hero, mint régen

  írta:

  | kategória: ,

  Hóna­po­kig nem volt itt­hon a Gui­tar Hero szet­tünk, mert köl­csön­ad­tuk. Ma vissza­kap­tuk (köszi, Nusi!), ennek örö­mé­re most megy a játék ezerrel. Sike­rült a Wii Shop­ban Wii Pon­to­kat vásá­rol­ni. Ehhez per­sze be kel­lett hazud­ni, hogy UK-ben vagyunk, mert anél­kül nem megy. Utá­na viszont simán meg­et­te a magyar bank­kár­tyát, és már mienk is lett a 3000 pont. Gui­tar…