Kategória: játék

 • Ulti

  Hete­di­kes osz­tály­ki­rán­du­lá­son tanul­tam meg ultiz­ni. Görög­or­szág­ba men­tünk ’97 nya­rán, emlé­ke­im sze­rint egy kor­rekt kis kör­uta­zás volt a szo­ká­sos hely­szí­nek­kel (Korin­thosz, Athén, Mete­or­ák és így tovább). Engem annyi­ra nem fogott meg az egész, anyu­val és apu­val hason­ló kör­uta­zá­son is vol­tunk, nya­ral­ni is több­ször jár­tunk arra. Így hát igen nyi­tott vol­tam, ami­kor két osz­tály­tár­sam meg­kör­nyé­ke­zett, hogy tanul­jak […]

 • Mai gyerekek

  Emlék­szem az első talál­ko­zá­som­ra a szá­mí­tó­gép­pel. 1990-et írtunk talán, 6 éves vol­tam, és anyu­ék egy 286-os AT‑t vet­tek 55.000 forin­tért (meg­van a befi­ze­tést iga­zo­ló csekk), ami egyéb­ként a Kamé­le­on Gyu­ri által elfog­lalt MNB kal­ku­lá­to­ra sze­rint 620.000 2011-es forint­nak felel meg (nem sem­mi). Ele­in­te vala­mi macs­kás játék­kal ját­szot­tam: be kel­lett jut­ni a kerí­té­sen, kuká­kon ugrál­va, kutyá­kat […]

 • A Mojang-sztori

  Part 1 Part 2 Jó len­ne egy­szer lesz csi­nál­ni vala­mi ehhez hasonlót.

 • Fajáték

  Egyik kol­lé­gám (ilyen­kor szok­tam köszön­ni egyet, és ide­ír­ni a nevét, úgy­hogy — szia, Vik­tor!) hozott be pár hete egy fajá­té­kot. E kész­ség ide­á­lis volt akkor, ha vala­ki nyu­godt volt, és pár perc alatt halál­ra akar­ta magát ide­ge­sí­te­ni egy lehe­tet­len kül­de­tés­sel. Én magam sze­re­tem az ilyen logi­kai játé­ko­kat, de csak akkor, ha reá­lis esé­lyem van a […]

 • Guitar Hero, mint régen

  Hóna­po­kig nem volt itt­hon a Gui­tar Hero szet­tünk, mert köl­csön­ad­tuk. Ma vissza­kap­tuk (köszi, Nusi!), ennek örö­mé­re most megy a játék ezerrel. Sike­rült a Wii Shop­ban Wii Pon­to­kat vásá­rol­ni. Ehhez per­sze be kel­lett hazud­ni, hogy UK-ben vagyunk, mert anél­kül nem megy. Utá­na viszont simán meg­et­te a magyar bank­kár­tyát, és már mienk is lett a 3000 pont. Gui­tar […]

 • THPS2

  Uh, micso­da nosz­tal­gi­kus han­gu­lat. 2000–2001, ez jött most kicsit vissza. Ezzel a játék­kal annyit ját­szot­tam, ami­hez csak a Championship/Football Mana­ger mér­he­tő. Akko­ri­ban az egész “klán” (Dénes, Ores, Zsol­ti, …) ezzel ját­szott, és sor­ra dön­töt­tük meg egy­más csúcsait. Ja, hogy miért is mon­dom ezt. Vala­me­lyik nap keres­tem vala­mit, és meg­ta­lál­tam ezt a játé­kot. És vala­mi elké­pesz­tő, […]