Kategória: film

 • Death to 2020 (2020)

  írta:

  | kategória:

  Mint ahogy ez a cím­ből követ­ke­zik (min­dig rakok évszá­mot záró­jel­be, ha film­ről van szó), egy ilyen film­kri­ti­ka vagy ‑bemu­ta­tó követ­ke­zik. Fura ez a “… 2020 (2020)”, de hát a naming con­vent­ion az naming convention. Teg­nap kijött a Death to 2020 Netf­lix-en, és mi rög­vest meg is tekin­tet­tük mele­gé­ben. Sze­ret­jük a Black Mir­rort, így ami­kor hal­lot­tuk,…

 • Házimozi-élmény 2016, egyben Jurassic World-kritika

  írta:

  | kategória: ,

  A minap csa­lá­dunk bővült egy Xbox One-nal, mert én minden­nek ellen tudok áll­ni, csak a kísér­tés­nek nem. Hogy jusz­ti­fi­kál­jam eme beru­há­zást, azt talál­tam ki, hogy fifáz­ni aka­rok így lesz vég­re Blu-ray leját­szás­ra alkal­mas esz­kö­zünk. Ez egy fon­tos szem­pont, mert össze­sen van egy Blu-ray fil­münk: Juras­sic World, Regi nyer­te a céges kará­cso­nyi tom­bo­lán, amit egyéb­ként ő…

 • Filmklub 2

  írta:

  | kategória:

  Decem­ber: Kará­csony, hó, advent, 16 óra túl­óra egy szom­ba­ton, és ren­ge­teg hor­ror­film. Plusz még pár nem (annyi­ra) hor­ror az új évből, eze­ket sike­rült megnéznem/megnéznünk az elmúlt pár hétben. Fal­ling Down (1993): lát­tam már régen, vala­hogy eszem­be jutott Micha­el Doug­las bácsi, és ez a csep­pet sem nyo­masz­tó, téli han­gu­la­tot sugár­zó film. Har­mad­szor már nem fogom meg­néz­ni,…

 • Filmklub

  írta:

  | kategória:

  Az utób­bi idő­ben a hir­te­len jött sza­bad­időm­ben — fut­ko­sás, német tanu­lás, rejt­vény­fej­tés, olva­sás stb. mel­lett — sike­rült kicsit műve­lőd­nöm fil­mi­leg. Az aláb­bi fil­me­ket (ill. soro­za­tot) lát­tam — mind­egyik­ről írok egy-két mon­da­tot, hát­ha vala­ki­nek ked­vet csinálok. Dirty Har­ry (1971): ezer éve lát­tam. Ami­kor Clint Eastwood a szék­kel palo­rá­zott, eszem­be jutott, szó­val meg­néz­tem. Most bizo­nyá­ra arra gon­dol­tok,…

 • Moziélmények

  írta:

  | kategória: ,

  A héten vol­tam egy iga­zi, sváj­ci mozi­ban, és néz­tem egy iga­zi, sváj­ci fil­met (The Expen­d­ab­les 2). Ezt kell tud­ni az itte­ni mozizásról: A film pon­to­san kez­dő­dik, a hiva­ta­los idő­pont­ban elkez­dik adni a rek­lá­mo­kat, pon­to­san 10 perc után átvál­ta­nak trai­le­rek­re, majd újabb 10:00.00 után jön a vár­va várt film. A büfé­ben van csa­polt sör. Lehet, hogy ez…

 • SzázbólEgy

  írta:

  | kategória:

  Iga­zá­ból jön­nie kel­le­ne már egy újabb sváj­ci szto­ri­nak, el is kezd­tem pár nap­ja írni az egy­há­zi adó­val kap­cso­la­tos kaland­ja­im­ról, de aztán inkább kitö­röl­tem. Viszont most muszáj írnom erről a Száz­bó­lEgy­ról, mert ez kész. Az Index írt ma egy cik­ket a web­so­ro­za­tok­ról, és abból mazso­láz­tam párat. Amik­be bele­néz­tem, mind szar volt, nem is bír­tam ki pár…