Markert Laci blogja

  • Hét évvel OTP‑s szám­lám meg­nyi­tá­sa, hat és fél évvel az első “de jó len­ne meg­szün­tet­ni ezt az OTP‑s szám­lát, és keres­ni egy nor­má­lis ban­kot” gon­do­lat fel­buk­ka­ná­sa, egy hét­tel a HBW‑s bank­szám­lám meg­nyi­tá­sát köve­tő­en ma betér­tem egy köze­li bank­fi­ók­ba, és kegyet­le­nül…

  • A nagyon jól eltöl­tött szil­vesz­tert köve­tő­en janu­ár 1‑én este neki­vág­tunk a város­nak, és érde­kes kalan­dok­ba kerül­tünk. Jól van, ezek ilyen nyu­godt, hideg kalan­dok vol­tak, de akkor is. A Lágy­má­nyo­si híd­tól kb. 50 méter­rel észak­ra van négy híd­pil­lér. (…) De most, 10…

  • A követ­ke­zők­ben arról lesz szó, hogy miként lehet egy sima panel­há­zas für­dő­szo­bá­ba fel­sze­rel­ni egy sima für­dő­szo­bai szekrényt. 1.) Vedd meg a szek­rényt. Ha IKEÁ‑s, akkor lap­ra­sze­relt, tehát sze­reld össze. Ha világítótestes/lámpás, akkor vegyél dró­tot, sze­rezz ára­mot, ilyenek. 2.) Vala­ki tart­sa…

  • Múlt héten nagy fel­újí­tá­si mun­ka folyt a szom­széd­ban, ami­nek hatá­sa erre a hét­re is átgyön­gyö­zött. (Beh szép.) Konk­ré­tan meg­pró­bál­ták kicse­rél­ni a régi csen­gőt, és kicsit rosszul sült el a dolog. Ezt Csep­elett onnan lehet tud­ni, hogy a közös kép­vi­se­lő kira­gaszt…

  • Nagy­ját már lát­hat­tuk (leg­alább­is mi, break.com elő­fi­ze­tők), de talál­tam egyet, ami sze­rin­tem messze a leg­jobb. 1:35-től kezd­ve egy bank­rab­lás­nak vagyunk 400 dol­lá­rért vide­ó­zó szem­lé­lői, ami­kor a bank­rab­lók mene­kü­lé­se és a rend­őrök hely­szín­re érke­zé­se nagy­já­ból egy­be­esik, de… nem lövöm le a poént :)…

  • Szi­asz­tok. Vala­ki­nek, vala­mi­kor köl­csön­ad­tam (?) a “sünis” gra­fi­ka köny­ve­met (Szir­may-Kalos Lász­ló, Antal György, Cson­ka Ferenc: Három­di­men­zi­ós gra­fi­ka, ani­má­ció és játék­fej­lesz­tés). Saj­nos nem tudom, hogy kinek, így nehéz vissza­kér­ni. Viszont kel­le­ne a könyv, mert gyp bará­tunk elért éle­te azon sza­ka­szá­hoz, ami­kor…