Markert Laci blogja

 • 6, 5, 4…

  Na, ezen a hét­vé­gén is túl vagyok. Szom­bat este steak-ezés és kocs­má­zás (mely során limo­ná­dét és teát ittam). Vasár­nap pihe­nés, és este bar­be­cue-par­ty az egyik jó messzi kül­vá­ros­ban. Innen kap­tok egy képet. Brat­wurst (vagy bajor kol­bász, kinek mi tet­szik) sül. Ha sör­rel locsol­juk, szép piros lesz. És még egy a hazaútról. A hagyo­má­nyos vona­tos kép. Reg­ge­len­te meg…

 • Haza

  Már nagyon-nagyon sze­ret­nék ott­hon lenni.

 • A frankfurti láncfűrészes

  Figye­lem­fel­kel­tő cím, mert mos­ta­ná­ban sen­ki sem kom­men­tel. Nem is csi­ná­lom tovább a blo­got, mert elha­nya­gol­tok. Megyek is haza pén­te­ken. (Már nagyon várom!) Teg­nap este volt egy ilyen kis össze­jö­ve­tel, ahol talál­koz­tunk egy har­ma­dik volt gimis osz­tály­tár­sunk­kal (az osz­tály 10%-a Frank­furt­ban, milyen ez már), meg raj­ta kívül 6–8 magyar­ral, meg pár vegyes nem­ze­ti­sé­gű ember­rel. 10-től ket­tő­ig…

 • Fi Szigma Epszilon — Deszka nélkül

  Fi Szig­ma Epszi­lon — Desz­ka nélkül Üldö­gé­lünk a top℗on, Az uccsó Hei­ne­kent bontom, Unott fej­jel ugrok Még egyet a medencébe! A par­ko­ló­ban par­ty van, Az isko­lá­val a fasz kivan! Per­cek kér­dé­se, hogy Mikor leszek merevrészeg! Béz­bólsap­kám felveszem, Leto­lom a farmerem: Alsó­ga­tyám kilóg, Kicsit — vágod — mert ezt így kell! Köz­ben Beas­tie Boys visít: Oh My God, That’s The Fun­ky Shit! Fel is…

 • Szoba kilátással

  Elöl­já­ró­ban annyit, hogy reg­gel kide­rült, az S‑Bahnon van első osz­tály, ülő­he­lyek­kel. Be is ültünk, és mivel nem volt kal­ler (eddig még egy­szer sem lát­tuk), ott is marad­tunk, nem pedig az álló­he­lyek­nél nyomorogtunk. Vége az első hét­nek. Ennek örö­mé­re dél­előtt (meg egy kicsit dél­után is) ki kel­lett töl­te­nem egy tesz­tet, ahol az eddig meg­szer­zett tudá­so­mat mér­ték…

 • Már csak nyolcat kell aludni…

  Ez az ágy ször­nyű. Olyan nehe­zen enge­di el az embert. Annyi­ra puha. Hatal­mas. Csak éppen üres… A reg­ge­li folya­mán ezút­tal meg­lá­to­gat­tam a gőzöl­gő ázsi­ai sar­kot, ahon­nan vala­mi­lyen sült hal­koc­ká­kat zsák­má­nyol­va tér­tem vissza az asz­tal­hoz. Az íze olyan sima hal, ellen­ben ször­nyen büdös volt. Nem baj, leg­alább ezt is kipró­bál­tam. (A hotel­ben annyi kínai meg japán van,…

 • Amikor nincs kedved és erőd meccsre menni…

  Regi teg­nap éjsza­ka elő­re nem meg­fon­tolt szán­dék­kal betört egy üveg­aj­tót. Ami ennél sok­kal rosszabb az az, hogy az orrá­val tet­te… Éppen MSN-en beszél­get­tünk, mikor hosszabb ide­ig nem írt sem­mit. Egy­szer­csak csöng a tele­fo­nom: ő hív. Kide­rült, hogy be akart men­ni a kony­há­ba, ami­nek az ajta­ja min­dig nyit­va van. De ezút­tal nem volt, ő meg nem…

 • Huszonötödike, kedd

  Teg­nap este abban marad­tunk, hogy álmos és fáradt vagyok. Ez a mai reg­gel­re kis­mér­ték­ben elmúlt, de egy-két órát még szí­ve­seb­ben töl­töt­tem vol­na abban a fan­tasz­ti­ku­san puha ágy­ban, mint a vonaton. Ha reg­gel, akkor reg­ge­li. Ami pedig ebben a hotel­ben reg­ge­li cím­szó alatt folyik, az dur­va nagyon. Van itt min­den, amit csak el lehet kép­zel­ni, pék­sü­te­mény­ből…

 • FurtBlog: az első nap

  Kelés 3:45-kor, fel­szál­lás vala­mi­kor 7 előtt. Fél 9‑kor már Frank­furt rep­te­rén vol­tunk, ami­ről rövi­den meg is emlé­kez­nék kicsit. Én ekko­ra rep­te­ret még éle­tem­ben nem lát­tam. Amed­dig a szem ellát, addig min­den­hol rep­tér, bal­ra rep­tér, jobb­ra rep­tér, elő­re meg megy a busz vagy 10 per­cig. Hatal­mas busz­ga­rázs a ter­mi­nál alatt, kiszál­lás után szin­tén tíz perc séta…