Kategória: mobil

 • iPhone-os lettem…

  írta:

  | kategória:

  Én, aki egy­kor azt írta, hogy “a tele­fon az Nokia” (ezt mond­juk Jani is mond­ta), meg hogy “nekem aztán sose lesz iPho­ne-om”… Ide süllyedt a világ! Moti­vá­ció: Regi­től 2019 novem­be­ré­ben kap­tam meg álma­im tele­fon­ját, a leg­újabb, leg­kü­lön­le­ge­sebb, leg­cso­dá­la­to­sabb OnePlus‑t, a 7T Pro Mcla­ren Edit­iont. Nem is tudom, hánya­dik OneP­lus-om volt ez a sor­ban, talán a har­ma­dik…

 • OnePlus One teszt

  írta:

  | kategória: ,

  OneP­lus One — a leg­jobb tele­fon azok közül, ame­lye­ket nem lehet* megszerezni. *: lehet, de csak nehezen. — Milyen tele­fon ez? — OneP­lus One. — HTC? — Nem, OnePlus. — Samsung? — Nem, OneP­lus, ez a gyártója. — ??? Mi is az a OneP­lus One? A OneP­lus egy kínai mobil­te­le­fon-gyár­tó, amit 2013. decem­ber 17-én (!) ala­pí­tot­tak. Nem a…

 • Galaxy Nexus uptime record (almost)

  írta:

  | kategória: ,

  Néhány hét­tel ezelőtt vélet­le­nül ész­re­vet­tem, hogy a tele­fo­nom már vagy 200 órá­ja be van kap­csol­va. Álta­lá­ban 3–4 napon­ta reboo­to­lom, meg­szo­kás­ból, de ez vala­hogy kima­radt. Szó­val ment már több mint egy hete, de sem­mi las­su­lás vagy szag­ga­tás nem volt, töké­le­te­sen műkö­dött. Később aztán meg­kér­dez­tem a Google‑t, hogy mit tud “Galaxy Nexus upti­me record” témá­ban, csak úgy,…

 • Nexus 10 helyett …

  írta:

  | kategória: ,

  Azt isme­ri­tek, hogy az App­le-utá­ló, And­ro­id-imá­dó mér­nök-infor­ma­ti­kus bemegy az App­le Store-ba, és vesz egy iPadet? Szó­val az egész úgy kez­dő­dött, hogy elha­tá­roz­tuk, Regi lap­top­ja helyett (ami­re az elvér­zett Win­dows helyett egyéb­ként Ubun­tut rak­tam, éle­tem­ben a 3. linu­xos kor­sza­kot meg­nyit­ván) veszünk egy tab­le­tet. Evi­dens volt, hogy and­ro­i­dos legyen, mivel mind­ket­ten and­ro­i­dos tele­font hasz­ná­lunk, az App­le meg…

 • Az iPhone-ról, utoljára

  írta:

  | kategória: ,

  Nos, ahogy meg­ígér­tem, írok egy utol­só (iga­zá­ból össze­sen har­ma­dik) bejegy­zést, ami­ben elmon­dom, miért utá­lom az iPhone‑t, az Apple‑t, az iOS‑t és min­den ehhez kap­cso­ló­dó dol­got. Ezután sem élő­szó­ban, sem twit­te­ren, sem face­boo­kon, sem email­ben nem fogom ekéz­ni a tele­font, illet­ve az azt körül­öle­lő öko­szisz­té­mát. Még beszéd köz­ben is csak annyit mon­dok majd maxi­mum, hogy bit.ly/lacialma…

 • Samsung Galaxy Nexus negatívumok

  írta:

  | kategória: ,

  Ami­kor bő egy hónap­ja tesz­tel­tem a Sam­sung Galaxy Nexus c. zász­lós­ha­jó-tele­font, nem gon­dol­tam vol­na, hogy az otta­ni enyel­gés­nek lesz (nega­tív) foly­ta­tá­sa. Annyi­ra meg­tet­szett, hogy az első adan­dó alka­lom­mal rög­tön vet­tem is egyet kár­tya­füg­get­le­nül. Vet­tem hoz­zá egy orange-os elő­fi­ze­tést is (ezt már meg­bán­tam), és azóta hasz­ná­lom itt kinn, illet­ve ott­hon, a pan­no­nos SIM-mel hasz­nál­tam. Mikor mutat­ja…