OnePlus One teszt

OneP­lus One — a leg­jobb tele­fon azok közül, ame­lye­ket nem lehet* megszerezni.
*: lehet, de csak nehezen.

— Milyen tele­fon ez?
— OneP­lus One.
— HTC?
— Nem, OnePlus.
— Samsung?
— Nem, OneP­lus, ez a gyártója.
— ???

Mi is az a OneP­lus One? A OneP­lus egy kínai mobil­te­le­fon-gyár­tó, amit 2013. decem­ber 17-én (!) ala­pí­tot­tak. Nem a sem­mi­ből, mert a főnök koráb­ban VP volt az OPPO-nál, ami szin­tén egy fel­tö­rek­vő kínai gyár­tó. A One pedig az első mobil­juk, amit 2014. ápri­lis 23-án (azaz az ala­pí­tás után négy hónap­pal) jelen­tet­tek be, és nyár­tól kapható.

Miért írtam azt fenn, hogy nem lehet meg­sze­rez­ni? Mert a gya­kor­lat­ban ez így van, ezt a tele­font nem lehet csak úgy ukk-mukk-fuck-fukk meg­vá­sá­rol­ni. A vásár­lás aktu­sá­hoz szük­sé­ges egy meg­hí­vó, ami azt jelen­ti, hogy vala­ki­től meg­ka­pod a lehe­tő­sé­get arra, hogy elkölt­hes­sed a pén­ze­det. Az ipho­ne-osok ilyen­kor szok­tak elkez­de­ni nevet­ni, és belá­tom, hogy azért ez tény­leg elég meredek.

Miért és hogyan vet­tem OneP­lus One‑t? 2012 ele­je óta hasz­nál­tam a Sam­sung Galaxy Nexus-omat, ezt a tele­font sze­ret­tem eddig a leg­job­ban mind közül. Tovább­ra is tar­tom, hogy ez az egyik leg­job­ban össze­ra­kott mobil, de két és fél év rend­kí­vül aktív hasz­ná­lat után már kez­dett egy­re ide­ge­sí­tőbb len­ni. Az akku­mu­lá­to­ra már a fél napot se nagyon bír­ta, nap­köz­ben is töl­töt­tem, hogy estig ne merül­jön le. Egy­re több alkal­ma­zás visel­ke­dett fur­csán, a végén már a Chro­me sem nagyon ment. Saj­nos eljárt felet­te az idő. Sokat gon­dol­kod­tam a követ­ke­ző tele­fo­no­mon. A Nexus-szé­ria nagyon meg­tet­szett, viszont a Nexus 4‑et és 5‑öt is az LG gyár­tot­ta, én pedig az LG Opti­mus 2X óta szen­tül meg­fo­gad­tam, hogy soha töb­bé nem veszek LG‑t. HTC‑t, Sam­sun­got nem akar­tam ven­ni, mert se a HTC Sen­se, sem a kis­mil­lió S‑applikáció nem tet­szik. Pár hónap­ja hal­lot­tam elő­ször a OneP­lus One-ról, és kb. egy hónap­ja dön­töt­tem el, hogy ez lesz a követ­ke­ző tele­fo­nom. Per­sze hamar rájöt­tem, hogy ez nem lesz egy egy­sze­rű menet. Már szin­te fel­ír­tam a nap­tá­ram­ba az iPho­ne 6 bemu­ta­tó­já­nak idő­pont­ját, ami­kor a sem­mi­ből az ölem­be hul­lott egy meg­hí­vó (kösz, @kiramitsa és @GaborLenard). Ez volt múlt pén­te­ken, este meg­ren­del­tem a tele­font — Német­or­szág­ba, mert Svájc­ba nem szál­lí­ta­nak. Hét­főn dél­után adták fel a cso­ma­got Lon­don Heathrow‑n, kedd dél­után pedig már a német­or­szá­gi pos­ta­fi­ók­ba érke­zett. Szer­dán nyil­ván nyi­tás­ra ott vol­tam, hogy elhozhassam.

Ennyi beme­le­gí­tés elég is lesz, akkor tér­jünk is rá a telefonra.

Spe­ci­fi­ká­ció
A tele­fon­ban egy négy­ma­gos Qual­comm Snap­dra­gon 801-es pro­cesszor ketyeg 2,5 GHz-es óra­je­len. Emel­lett ter­mé­sze­te­sen van külön gra­fi­kus chip is, egy Adre­no 330-as, 578 MHz-en. Memó­ri­á­ból 3 GB, tár­hely­ből 16 vagy 64 GB (nekem ez utób­bi van). Az akku­mu­lá­tor 3100 mAh‑s, a kijel­ző 5,5 colos (ún. pék­la­pát), full HD fel­bon­tá­sú, Goril­la Glass 3‑mal borít­va. A tele­fon meg­bír­ja az LTE-háló­za­tot (ún. négy­gés), van ben­ne két­csa­tor­nás WiFi, Blu­e­to­oth 4.0, NFC, GPS, gyor­su­lás­mé­rő, girosz­kóp és digi­tá­lis irány­tű is. Elöl egy 5 mega­pi­xe­les, hátul egy 13 mega­pi­xe­les kame­ra talál­ha­tó. Van még alul dup­la hang­szó­ró, illet­ve három mikrofon.

Össze­fog­lal­va a tele­fon­ba nagy­já­ból min­dent bele­rak­tak, amit manap­ság szok­tak, az ipho­ne-osok ter­mé­sze­te­sen hiá­nyol­hat­ják az ujj­le­nyo­mat-leol­va­sót, tény, hogy ez nincs ben­ne. Hőmé­rő, nívó­pál­ca és lomb­fű­rész sincs ben­ne gyá­ri­lag, ez kérem gyász.

Kívül­ről
A OneP­lus One nagy. Lehet vitat­koz­ni, hogy az iPho­ne 5S-nél csak alig 3 cm-rel maga­sabb és szűk 2 cm-rel szé­le­sebb, de nem érde­mes. Nagy tele­fon hatal­mas kijel­ző­vel, egy­ke­zes hasz­ná­lat­ra nem vagy csak nagyon kor­lá­to­zot­tan alkal­mas. (Én az elej­tés­ve­szély miatt nem koc­káz­ta­tok, két kéz­zel hasz­ná­lom, de majd később bizo­nyá­ra átté­rek egy kéz­re, ha megszokom.)

A OneP­lus One szép. Nagyon apró­lé­ko­san van meg­ter­vez­ve min­den ív és rész­let, szin­te hihe­tet­len, hogy egy ilyen tele­font hozott össze egy gyár­tó, ame­lyik egy éve még nem is léte­zett. Az elő­la­pot ural­ja az 5,5 colos kijel­ző, ami­nek a szé­lén egy kes­keny króm­csík fut végig. (Iga­zá­ból a kijel­ző van felül és a csík alul, de ez szem­ből nem egy­ér­tel­mű.) Felül talál­ha­tó a fül­hall­ga­tó-kime­net és egy mik­ro­fon, alul a két hang­szó­ró, a mic­roUSB-csat­la­ko­zó és még egy mik­ro­fon. A hát­lap pedig … Fog­tam én már üveg hát­la­pot, ami csú­szó­sabb, mint egy aller­gi­ás mez­te­len­csi­ga; szap­pan­tar­tó-műanyag hát­la­pot; rücs­kö­sí­tett műanya­got, sima fémet, műanya­got fém­be­tét­tel. A hát­lap itt tex­tú­rá­zott műanyag, de itt a műanya­got nem sam­sun­gos műanyag­ként kell elkép­zel­ni. Nagyon kel­le­mes a tapin­tá­sa, és nagyon jó fogást ad a tele­fon­nak. Ha már itt járunk, meg kell emlí­te­ni a hát­só kame­rát, ami egy 13 mega­pi­xe­les, 6 len­csés Sony Exmor, dup­la LED-es vaku­val. És hátul is van egy mik­ro­fon, ami jó szol­gá­la­tot tesz a zaj­szű­rés­nél. A bal olda­lon van a hang­erőt sza­bá­lyo­zó gomb és a mic­ro­SIM tál­cá­ja, a jobb olda­lon pedig a bekapcsológomb.

A tele­fon háza mag­né­zi­um, sta­bil és merev. Jól ki van súlyoz­va, a 162 g‑os tömeg egy ekko­ra tele­fon­hoz jól passzol, nincs olyan érzé­sem, hogy ha most a tele­fon után nyú­lok, akkor a len­dü­let­től a szo­ba sar­ká­ba dobom.

Belül­ről
A OneP­lus One nem­zet­kö­zi ver­zi­ó­ját Cya­no­gen­Mod 11S-sel szál­lít­ják, ami a 4.4‑es And­ro­id­ra (Kit­Kat) épül. Én CM-et rak­tam fel a Galaxy Nexus-ra is, így a rend­szer nem volt új, már régen meg­szok­tam és meg­sze­ret­tem. Ren­ge­teg kisebb és nagyobb dol­got lehet raj­ta beál­lí­ta­ni, amik­kel még job­ban test­re­szab­ha­tó a tele­fon. A Quick Sett­ings (a “lehú­zós” menü, amit két ujjal lehet rög­tön elér­ni) is tel­je­sen módo­sít­ha­tó. Ren­ge­teg téma közül lehet válasz­ta­ni (ezek álta­lá­ban fize­tő­sek), amik­kel az iko­nok­tól a hát­te­ren keresz­tül a gom­bo­kig min­dent meg lehet változtatni.

A tele­fon érin­tés­sel is fel­éb­reszt­he­tő, nem kell hoz­zá a bekap­cso­ló­gomb. Ket­tőt “kat­tint­va” bekap­csol, kört raj­zol­va rög­tön elin­dul a kame­ra alkal­ma­zás, V‑t raj­zol­va pedig a vaku. Ter­mé­sze­te­sen műkö­dik a hang­ve­zér­lés is, de ezt embe­rek között nem pró­bál­nám ki, autó­ban pedig nem tele­fo­no­zunk, ugye?

Kame­ra: ez a Cya­no­gen­Mod-féle Came­ra app, ami a szo­ká­sok­hoz híven szin­tén ren­ge­teg beál­lí­tást tar­tal­maz. Fény­ké­pe­zés­nél, ha jól szá­mol­tam, 30-féle mód közül lehet válasz­ta­ni: HDR, ala­csony zár­idő, éjsza­kai mód, tucat­nyi “fil­ter” (szé­pia, scretch stb.). Van pano­rá­ma­kép készí­tés­re is lehe­tő­ség, mint ahogy lehet ját­sza­ni a fehér­egyen­súllyal és a kép mére­té­vel, minő­sé­gé­vel. Ennél viszont sok­kal érde­ke­sebb a vide­ó­fel­vé­tel: van time lap­se-mód, lehet készí­te­ni 4k‑s (UHD: 3840 × 2160, DCI: 4096 x 2160) fel­vé­te­le­ket is, és a leg­jobb: van slow moti­on! Maxi­mum 1080p-vel 60 fps, maxi­mum 720p-vel pedig 120 fps választ­ha­tó. Az így készí­tett vide­ók­kal én a magam részé­ről nem tudok betel­ni, a kiön­tött pohár víz­től kezd­ve az esőn keresz­tül a fűben sza­la­dó embe­re­kig min­den fan­tasz­ti­ku­san néz ki.

Néhány app­li­ká­ció még, ami­ket érde­mes meg­em­lí­te­ni: AudioFx — ren­ge­teg beál­lí­tás­sal ellá­tott leját­szó­prog­ram; Gal­lery — nagyon szép galé­ria, több­fé­le­kép­pen is ren­dez­he­tő fény­ké­pek és vide­ók, slide­show; Scre­enc­ast — ahogy a neve is mond­ja, a tele­fon kép­er­nyő­jé­nek tar­tal­ma rög­zít­he­tő, nagyon praktikus.

Akku­mu­lá­tor: a 3100 mAh a gya­kor­lat­ban annyit jelent, hogy jó soká­ig biz­to­san nem kell azon aggód­nia sen­ki­nek, hogy lemerül‑e a nap végé­re a tele­fon. Aktív hasz­ná­lat mel­lett könnye­dén kibírt két mun­ka­na­pot a tele­fon: egyik nap reg­gel 90%-ról indul­va más­nap késő este ment 10% alá a töltöttség.

Hasz­ná­lat: a négy­ma­gos pro­cesszor kitesz magá­ért, hihe­tet­le­nül gyors min­den. Szin­te sem­mi lag, az alkal­ma­zá­sok azon­nal indul­nak és gyor­san betöl­tőd­nek. Az appok közöt­ti vál­tás is folya­ma­tos, a bön­gé­sző­ben a köze­lí­tés-távo­lí­tás szin­tén vil­lám­gyors. Mond­juk 2014 van, ez manap­ság alap, de hát muszáj eze­ket leír­ni, ha egy “flags­hip kil­ler” tele­fon­ról van szó, nem?

Eze­ken túl
2012. már­ci­us 8‑én ezt írtam a Sam­sung Galaxy Nexus tar­tós­teszt­ben:

A végé­re hagy­tam még egy szub­jek­tív élményt. Ugyan a Galaxy Nexus már kap­ha­tó nálunk, még­is hihe­tet­le­nül illuszt­ris érzés volt nap mint nap hasz­nál­ni. Ezt erő­sí­tet­te az is, hogy napon­ta több­ször is meg­szó­lí­tot­tak isme­rő­sök (és néha kevés­bé isme­rő­sök is), hogy “hadd nyom­kod­jam egy kicsit”. Nem vagyok irigy (meg nem is az enyém a készü­lék, ugye), így hát min­den alka­lom­mal oda­ad­tam a tele­font pár perc­re, és min­den­ki­nek nagyon tetszett.

A OneP­lus One-nal ugyan­ezt sike­rült átél­nem: kol­lé­gák, bará­tok, gye­re­kek (saját) — jó sokan meg­néz­ték az elmúlt pár nap­ban. “Nagy”, “hatal­mas”, “jesszus, mek­ko­ra!”, mond­ták, majd meg­mu­tat­tam a tele­font is. Ez nem egy tucat­mo­bil: a kidol­go­zott­sá­ga, a tel­je­sít­mé­nye, és az ezek­hez tár­su­ló hihe­tet­len ár tel­je­sen egye­di­vé teszik. Mert­hogy az ára: a kiseb­bik, 16 GB-os modell 299, a nagyob­bik, 64 GB-os pedig 349 dol­lár (euró­ban: 269, ill. 299).

Ver­dikt
Sze­rin­tem egy­ér­tel­mű: ha vala­ki meg tud­ja ven­ni ezt a tele­font, akkor meg kell ven­ni. Nem baj, hogy túl nagy. Nem baj, hogy and­ro­i­dos. Nem baj, hogy nincs ujj­le­nyo­mat-olva­só. Ennél a tele­fon­nál sem­mi sem baj. Ez a tele­fon egy­sze­rű­en töké­le­tes, és ha nem is az, hát meg­vo­nom a vál­lam, és azt mon­dom: mit vár­hat­nék el egy 300 eurós telefontól?

UPDATE: cik­kem a kutyu.hu‑n: OneP­lus One – a leg­jobb tele­fon azok közül, ame­lye­ket nem lehet* meg­sze­rez­ni. Sok scre­ens­hot, scre­enc­ast videó, pár videó és fény­kép a tele­fon­nal, kevés­bé ide­ge­sí­tő sze­mé­lyes stílusban.

Közzétéve:
élet, mobil kategóriába sorolva

Galaxy Nexus uptime record (almost)

Néhány hét­tel ezelőtt vélet­le­nül ész­re­vet­tem, hogy a tele­fo­nom már vagy 200 órá­ja be van kap­csol­va. Álta­lá­ban 3–4 napon­ta reboo­to­lom, meg­szo­kás­ból, de ez vala­hogy kima­radt. Szó­val ment már több mint egy hete, de sem­mi las­su­lás vagy szag­ga­tás nem volt, töké­le­te­sen műkö­dött. Később aztán meg­kér­dez­tem a Google‑t, hogy mit tud “Galaxy Nexus upti­me record” témá­ban, csak úgy, kiván­csi­ság­ból. Fel­jött pár fórum, kis bön­gé­szés után 1000 fölöt­ti scre­ens­ho­to­kat talál­tam, talán 1089 volt a legtöbb.

Úgy vol­tam vele, hogy magam is sport­em­ber vagyok, tavaly decem­ber­ben pél­dá­ul még kett­le­bel­lez­tem is pár­szor, miért ne pró­bál­koz­zunk meg vala­mi hason­ló, még geek-körök­ben is szá­nal­mas rekord­kí­sér­let­tel. A nagy ráké­szü­lés annyi volt, hogy ugyan­úgy hasz­nál­tam tovább a tele­font, mint azelőtt, csak néha csi­nál­tam egy scre­ens­ho­tot az upti­me-ról, ill. fel­tet­tem egy upti­me widge­tet. Tel­tek-múl­tak a hetek …

Olyan 1050 óra körül jár­hat­tam, ami­kor vélet­le­nül talál­tam egy blo­got, ami­ben volt egy scre­ens­hot 1870 (!) órá­ról. Nem is blog volt, ráadá­sul saj­nos meg­ta­lál­tam, itt. Letör­tem, mint a letört fülű bili letört füle. Oly’ messze még a cél, pedig azt hit­tem, mell­kas­sző­röm­mel csak­ha­mar által sza­kaj­tom a cél­sza­la­got! Egyéb­ként azóta se talá­lom ezt a blo­got, tán igaz se vót.

Újabb nagy leve­gőt vet­tem, berak­tam még egy tele­fon­töl­tőt a háti­zsá­kom­ba (nem is hord­tam magam­nál egyéb­ként egyet sem, egy­szer kel­lett nap­köz­ben, akkor köl­csön­kér­tem, estén­ként töl­töt­tem). Tovább tel­tek-múl­tak a hetek, csak egy­re lassabban …

Aztán elkezd­tem beszél­ni erről a fan­tasz­ti­kus tel­je­sít­mény­ről isme­rő­se­im­nek, kol­lé­gá­im­nak. Figyel­tem a reak­ci­ó­kat, az arcu­kat, miköz­ben az upti­me-mal kap­cso­la­tos nehéz­sé­ge­ket ecse­te­lem nagy átélés­sel. Volt, aki nem nézett tel­je­sen hülyé­nek, sőt, akadt olyan is, aki később még rá is kér­de­zett, hogy hogy állunk. (Jól.)

Egyéb­ként 1000 óra fölött kez­dő­dött az iga­zi stressz. Mi van, ha tény­leg leme­rül? És ha vélet­le­nül kikap­cso­lom? Vagy ha Kata meg­ka­pa­rint­ja, a föld­höz vág­ja, és KIESIK AZ AKKUMULÁTOR??? Nem kívá­nom az ilyen izgal­ma­kat sen­ki­nek se.

És vég­re eljött ez a hét, amit már olyan régen vár­tam: vasár­nap este, csa­lá­dom köré­ben meg­ün­ne­pel­he­tem a rekor­dot, fogad­ha­tom a gra­tu­lá­ci­ó­kat Regi­től (aki végig mel­let­tem állt!) és az értet­len pil­lan­tá­so­kat Katá­tól és Zizitől.

(…)

És akkor beütött a menny­kő … Békés szom­bat este, a lányok alsza­nak, a tévé­ből szól a Voi­ce of Swi­tzer­land, ölem­ben a lap­top, mel­let­tem az ágyon (belül, le ne essen) a Szent Tele­fon. Aztán egy­szer csak azt mond­ja Regi: jé, de fura a tele­fo­nod. Rápil­lan­tok, hát meg­állt ben­nem az ütő. Ott a kez­dő­kép­er­nyő, a lock screen kicsit áttet­szik — min­dig így néz ki, mikor újra­in­dul … És tény­leg, fog­ta magát, és 2 perc­cel e pil­lan­tás előtt se szó, se beszéd, se pittye­gés, reboo­tolt. Így ér véget a világ dicsősége!

Szó­val ennyi, 19 óra hiány­zott, nem jött össze. Van egy scre­ens­ho­tom 1843 órá­ról, ill. a widget 1851 és felet mutat rekord­ként. 77 nap: sze­re­tem ezt a telefont!

1843:36:17 1851:30:00

Azért angol a poszt címe, hogy jól meg­ta­lál­jon a sok kocka.

Közzétéve:
élet, mobil kategóriába sorolva

Nexus 10 helyett …

Azt isme­ri­tek, hogy az App­le-utá­ló, And­ro­id-imá­dó mér­nök-infor­ma­ti­kus bemegy az App­le Store-ba, és vesz egy iPadet?

Szó­val az egész úgy kez­dő­dött, hogy elha­tá­roz­tuk, Regi lap­top­ja helyett (ami­re az elvér­zett Win­dows helyett egyéb­ként Ubun­tut rak­tam, éle­tem­ben a 3. linu­xos kor­sza­kot meg­nyit­ván) veszünk egy tab­le­tet. Evi­dens volt, hogy and­ro­i­dos legyen, mivel mind­ket­ten and­ro­i­dos tele­font hasz­ná­lunk, az App­le meg ugye egy fos — ahogy ezt koráb­ban kifej­tet­tem. Pár hét­nyi vívó­dás (kell, nem kell, milyen kell, Nexus 10 kell) után aztán végül meg­ren­del­tünk egy 16 gigás Nexus 10-et a digi­tec-nél. Azt írták, egy-két hét a kiszál­lí­tás, az tel­je­sen kor­rekt, úgy­sem sie­tünk sehova.

Aztán azt vet­tük ész­re, hogy ahogy elte­lik egy hét, min­dig hoz­zá­tesz­nek két hetet a vár­ha­tó kiszál­lí­tás­hoz. Szép las­san el is értünk janu­ár köze­pé­ig, ami­kor már feb­ru­ár köze­pét ígér­tek. Itt per­sze fel­me­rül a kér­dés, miért nem ren­del­tem meg a Goog­le Play-ből a ter­mé­ket, ami­kor úgy még ráadá­sul olcsóbb is lett vol­na. Nos, sváj­ci Goog­le Play nincs, a német­ben nem lehet kap­ni (még a 32 gigás vál­to­za­tot sem), Ang­li­á­ban elvi­leg van, de most nem lett vol­na tri­vi­á­lis elin­téz­ni az ideszállítást.

Itt sze­ret­ném elmon­da­ni, hogy nagyon-nagyon harag­szom a Goog­le-re. Nem értem, hogy a fené­be képes így beve­zet­ni egy ter­mé­ket, hogy kép­te­len­ség besze­rez­ni. Meg is értek a bukás­ra, úgy­is van az And­ro­id helyett Fire­fox OS.

Szó­val vár­tunk, vára­koz­tunk, aztán elun­tuk. Lemond­tam a meg­ren­de­lést. Erre jött egy levél, hogy min­den szu­per, lehet men­ni a meg­ren­delt ter­mé­kért. Wat? Belé­pek az online shop­ba, és látom, hogy szé­pen ki van nul­láz­va a Nexus 10, de ott figyel az átve­he­tő ren­de­lés­ben az egy éves, ful­los garan­cia — közel 100 fran­kért. Király, ha már Nexus 10 nem lesz, leg­alább kapok egy újat, ha vélet­le­nül bele­ej­te­ném a nem léte­ző tab­le­tet a für­dő­kád­ba. No, írtam is nekik rög­vest, hogy erről nagyon szí­ve­sen lemon­da­nék, marad­junk bará­tok. Kor­rek­tül vála­szol­tak, és szé­pen töröl­ték azt is. Digi­tec, szeretlek.

Szó­val itt áll­tunk így, se tab­let, se garan­cia, se sem­mi. Szó­val elmen­tünk múlt szom­ba­ton az App­le Store-ba (Bahn­hofstras­se, Zürich), ahol én még ötszáz­nál keve­sebb embert soha nem lát­tam, egé­szen elké­pesz­tő. Átve­re­ked­tük magun­kat a töme­gen (a lányok­kal men­tünk, azért így kihí­vás), keres­tünk egy szim­pa­ti­kus eladót, és onnan­tól kezd­ve 5 perc alatt vet­tünk egy iPadet.

Saj­nos be kell vall­jam, hogy az iPad egy jó cucc. Még az App­le sem tud­ta elron­ta­ni, pedig ez az iOS egy cso­mó szem­pont­ból sze­rin­tem béna, az And­ro­id­hoz képest néha pre-béta pilot szoft­ver­nek tűnik (erről majd talán később, bőveb­ben). De összes­sé­gé­ben nagyon elé­ge­det­tek vagyunk, pont ezt vár­tuk egy tab­let­től. Jó, kényel­mes, szép, gyors — csak kár, hogy nem androidos :)

Közzétéve:
élet, mobil kategóriába sorolva

Az iPhone-ról, utoljára

Nos, ahogy meg­ígér­tem, írok egy utol­só (iga­zá­ból össze­sen har­ma­dik) bejegy­zést, ami­ben elmon­dom, miért utá­lom az iPhone‑t, az Apple‑t, az iOS‑t és min­den ehhez kap­cso­ló­dó dol­got. Ezután sem élő­szó­ban, sem twit­te­ren, sem face­boo­kon, sem email­ben nem fogom ekéz­ni a tele­font, illet­ve az azt körül­öle­lő öko­szisz­té­mát. Még beszéd köz­ben is csak annyit mon­dok majd maxi­mum, hogy bit.ly/lacialma — ennyi.

Elöl­já­ró­ban még annyit, hogy lesz­nek köz­he­lyek, száz­szor ismé­telt frá­zi­sok és túl­zá­sok is. Van sok iPho­ne-os isme­rő­söm, és jóné­hány iPho­ne-os bará­tom is, rájuk nem vonat­ko­zik az alább leír­tak közül sem­mi sem.

Nehéz dolog bele­kez­de­ni egy ilyen fiká­zós poszt­ba, mert iga­zá­ból túl sok bajom magá­val a tele­fon­nal vagy a cég­gel nincs. Egy­szer vet­tem eddig éle­tem­ben App­le-ter­mé­ket, egy iPod shuffle‑t, Regi­nek, aján­dék­ba. Ezt leszá­mít­va úgy vagyok vele, hogy ren­ge­teg cég­nek ren­ge­teg ter­mé­ke és szol­gál­ta­tá­sa van, ami ugyan­úgy túl­ára­zott, túl­misz­ti­fi­kált, mint min­den App­le-cucc, még­sem írok/beszélek róla (ennyit). Ami iga­zán zavar, az az egész élet­ér­zés, ami ezt a tele­font kör­be­len­gi. Ez a fenn­költ, a világ gond­ja­in-baja­in felül­emel­ke­dő, azo­kat lené­ző újdzsent­ri fíling bassza a cső­röm, na, kimondtam.

Az iPho­ne drá­ga. Értem én tel­je­sen, az exk­lu­zi­vi­tást kell meg­fi­zet­ni. Azt nem értem, hogy miért exk­lu­zív az a tele­fon, ami­ből egy nap alatt 2.000.000 adnak el? Miért exk­lu­zív az a tele­fon, ami­nek az első magyar­or­szá­gi vásár­ló­ja így néz ki? Miért az, ami­kor min­den iPho­ne belül­ről ugyan­úgy néz ki?

Erre muszáj kitér­nem. Én még most is alig hiszem el (kérek vala­kit, cáfol­jon meg!), hogy az iOS-en nin­cse­nek widge­tek, nem lehet a home scre­e­ne­ket nor­má­li­san test­re­szab­ni. (Most kis gug­li­zás után mint­ha jailbre­ak­kel len­ne erre mód. Ennyi?) Ha vala­mit utá­lok egy tele­fon­ban (az and­ro­i­dos tele­fon­ja­im­ban is), az a vég­te­len hosszú alkal­ma­zás­ikon-lis­ta, ami olda­la­kon keresz­tül sora­ko­zik ren­dü­let­le­nül. Én a home scre­e­ne­ket pont azért hasz­ná­lom úgy, ahogy be van­nak nálam állít­va, hogy nap­köz­ben a lehe­tő leg­ke­ve­sebb alka­lom­mal kell­jen végig­men­nem a lis­tán. Ha bele­gon­do­lok, hogy az iPho­ne-nál ez van, és a maxi­mum, amit az ember csi­nál­hat, hogy az iko­no­kat fold­erek­be ren­de­zi — jesszus! Most őszin­tén, erre tény­leg nincs igé­nye iOS ese­tén az embe­rek­nek, vagy jól látom, hogy ez csak azért nincs itt, mert ott meg van?

iPhone home screen

Bal oldali home Jobb oldali home

Nekem pél­dá­ul min­dig ilyen jel­le­gű­ek a kép­er­nyő­im, ez a 10+ alkal­ma­zás 95%-ban lefe­di a tele­fon­hasz­ná­la­to­mat. Direkt van kihagy­va hely az iko­nok felett, hogy “meg lehes­sen fog­ni” gör­ge­tés­hez a kép­er­nyőt — nem mint­ha vélet­le­nül elin­dí­ta­nék bár­mi­lyen alkal­ma­zást is.

No, de túl is lépek ezen, van még elég vessző és pari­pa. Szó­val az iPho­ne exk­lu­zi­vi­tá­sát kell meg­fi­zet­ni. Meg a minő­sé­get. Ami nyil­ván szig­ni­fi­kán­san külön­bö­zik min­den más gyár­tó biz­to­sí­tot­ta minő­ség­től. Hiszen az App­le ere­jük tel­jé­ben levő, kipi­hent és bol­dog nyu­gat-euró­pai hobbi(t)munkások révén állít­ja elő ter­mé­ke­it, ezért aztán azok soha nem rom­la­nak el. Mi? Hogy pont ugyan­azok­ban vagy ugyan­olyan gyá­rak­ban (gye­rek­mun­ká­sok, veszé­lyes anya­gok stb.) készül az iPho­ne, mint a Galaxy S III? Mi? Hogy a Sam­sung nél­kül nem len­ne egy­ál­ta­lán iPho­ne, mert kis túl­zás­sal a fél beren­de­zést ők gyártják?

Ha már a gyár­tást hoz­tam szó­ba. Az iPho­ne 4S capt­cha kap­csán már írtam a bel­becs­ről, és ezt muszáj meg­ten­nem most, az iPho­ne 5 után is. Egy­sze­rű­en non­szensz, hogy 2012 vége felé ilyen tele­fon­nal lehet kijön­ni a piac­ra, ráadá­sul mind­ezt mint for­ra­da­lom haran­goz­zák be.

TELEFON iPho­ne 5 Galaxy S III Galaxy Nexus Lumia 920
MEGJELENÉS 2012.09. 2012.05. 2011.11. 2012.Q4?
CPU dual-core
1 GHz talán?
quad-core
1.4 GHz (inter­na­ti­o­nal)
dual-core
1.2 GHz
dual-core
1.5 GHz
KÉPERNYŐ 4“
1136×640
4.8“
1280x720
4.65“
1280x720
4.5“
1280x768
RAM,
TÁRHELY
1 GB,
max. 64 GB
1 GB (inter­na­ti­o­nal),
max. 64 GB + 64 GB
1 GB,
max. 32 GB
1 GB,
32 GB
KAMERÁK 8 MP 1080p,
1.2 MP 720p
8 MP 1080p,
1.9 MP 720p
5 MP 1080p,
1.3 MP 720p
8.7 MP 1080p,
1.3 MP 720p

Érzé­sem sze­rint hard­ver­ben az iPho­ne 5 a majd’ egy éves Galaxy Nexus­szal van egy súly­cso­port­ban, az S III-mal nem érde­mes össze­mér­ni. Vicc­ből ide­rak­tam a zász­lós­ha­jó Noki­át, lát­ni, hogy még az sem esély­te­len ebből a szem­pont­ból. A kép­er­nyő­mé­ret­ről: ez az egy ikon­so­ros tágí­tás sze­rin­tem vicc, a 4 hüvely­ket pont hoz­ta a Galaxy Nexus előt­ti Opti­mus 2X-em, és sze­rin­tem ez már akkor kicsi volt (jel­zem: LG O2X — 2011. feb­ru­ár!). Az and­ro­i­dos tele­fo­nok (a Note-okat felejt­sük el) most kez­dik elér­ni a kényel­met­len­ség hatá­rát méret­ben, sze­rin­tem 5 hüvelyk alatt kell marad­ni, mert ez az, ami még elfér egy nem-hipsz­ter mére­tű ember far­mer­zse­bé­ben. Mivel Ste­ve bácsi kiad­ta az ukázt, hogy mek­ko­ra lehet az iPho­ne kijel­ző­je, nem kell fél­ni attól, hogy bár­mi­kor meg­kö­ze­lí­te­né az App­le ezt a 4.5″ körü­li ide­á­lis tartományt.

A hard­ver per­sze mit sem ér szoft­ver nél­kül, és ez az, ahol sze­rin­tem pont mos­tan­ság dől az And­ro­id felé a mér­leg nyel­ve. Egé­szen a Jelly Beanig (4.1) — akár­mennyi­re is iOS-elle­nes és And­ro­id-pár­ti vagyok — min­dig úgy érez­tem, hogy az iPho­ne-ok egy kicsit mint­ha job­bak, gyor­sab­bak, reszpon­zí­vab­bak let­tek vol­na, mint a mel­lé­jük rakott, azo­nos kate­gó­ri­á­jú and­ro­i­dos tele­fon. Eddig. Innen­től kezd­ve sze­rin­tem már ez sem előny az iPhone-nál.

App Store vs. Goog­le Play: újfent csak azt tudom mon­da­ni, hogy ami még 1–2 éve egy­ér­tel­mű­en az iOS-paci­en­tú­ra felé bil­len­tet­te a kép­ze­let­be­li mér­leg kép­ze­let­be­li nyel­vét, az az előny sze­rin­tem már eltűnt. Kiló­ban mind a két helyen ugyan­úgy mil­lió-köze­li alkal­ma­zás talál­ha­tó, de nekem még min­dig úgy tűnik, hogy sok­kal több (és jóval drá­gább) ugyan­olyan jel­le­gű alkal­ma­zás van iPho­ne-ra, mint And­ro­id­ra. (Én ezt isme­rő­se­im twe­et­jei és tapasz­ta­la­tai alap­ján mondom.)

Kez­dek kicsit elmen­ni egy nem annyi­ra rej­tett iOS/Android össze­ha­son­lí­tás irá­nyá­ba, pedig itt és most a fiká­zás a cél. Vissza az iPhone-ra.

Tér­kép: nagyon magas lab­da, nem is arról sze­ret­nék írni, amit már előt­tem mil­li­ó­an kiele­mez­tek (gyk. szar tér­kép­ada­tok, ren­ge­teg hiba, hülye­ség, hiá­nyos­sá­gok stb.). Két dol­got viszont nem értek. 1.) Sokan azt mond­ják, hogy majd milyen jó lesz a Maps, és külön­ben is, mennyi­re szép. Jajj, na ne már, hát ha már egy tér­kép­al­kal­ma­zás­nál (!) is érv ez, amit az embe­rek nagy része autó­zás köz­ben hasz­nál, így csak 1–1 pil­lan­tás­ra néz rá — no com­ment. 2.) Siri kimond­ja az utca­ne­ve­ket — bra­vó! Csak a use case‑t nem látom ide. Ha Buda­pes­ten vagyok, akkor nem hasz­ná­lom a navi­gá­ci­ót, cse­ré­be tudom az utca­ne­ve­ket, pont, mint Siri. Ha a világ bár­mely más pont­ján vagyok, legyen az Csö­mör vagy Zürich, hót nem érde­kel, hogy a 2. utca, ami­be mind­járt behaj­tok, az Kos­suth Lajos kör­út vagy Bahn­hofstras­se. Nem elég, hogy az ember vezet, nézi az autó­kat, moto­ro­so­kat, gya­lo­go­so­kat, táb­lá­kat, időn­ként a navi­gá­ci­ót, most még az utca­név­táb­lá­kat is kezd­jem el sasol­ni, hogy tény­leg a Vej­ne­möj­nen tér­re kanyarodok‑e éppen ki?

Őfel­sé­ge Siri: sze­rin­tem ez egy paraszt­va­kí­tás, nem tudom elkép­zel­ni, hogy ennek bár­mi­lyen gya­kor­la­ti hasz­na len­ne. Az ennek meg­fe­le­lő hang­alá­mon­dá­sos tele­fon­ve­zér­lést én magam pél­dá­ul sosem hasz­nál­tam, és nem is hiszem, hogy bár­mi­kor hasz­nál­nám. Azt a sok App­le-alkal­ma­zot­tat, aki a Siri túl­ol­da­lán figye­li az uta­sí­tá­so­kat a Sirit fej­lesz­tet­te, sze­rin­tem száz­szor hasz­no­sabb terü­le­te­ket is lehe­tett vol­na alkal­maz­ni — ld. elő­ző bekezdés.

Kicsit elfá­rad­tam így a végé­re, nem is lett ez olyan vit­ri­o­los, mint akar­tam. Egy szó mint száz: sze­rin­tem ennek az egész­nek nincs sem­mi értelme!

Chewbacca iPhone
iPho­ne — “Ennek nincs értel­me!”

Regi: “Neked vala­mi látens App­le-imá­da­tod lehet, hogy min­dig fiká­zod őket!”

Közzétéve:
mobil, nem jó kategóriába sorolva

Samsung Galaxy Nexus negatívumok

Ami­kor bő egy hónap­ja tesz­tel­tem a Sam­sung Galaxy Nexus c. zász­lós­ha­jó-tele­font, nem gon­dol­tam vol­na, hogy az otta­ni enyel­gés­nek lesz (nega­tív) foly­ta­tá­sa. Annyi­ra meg­tet­szett, hogy az első adan­dó alka­lom­mal rög­tön vet­tem is egyet kár­tya­füg­get­le­nül. Vet­tem hoz­zá egy orange-os elő­fi­ze­tést is (ezt már meg­bán­tam), és azóta hasz­ná­lom itt kinn, illet­ve ott­hon, a pan­no­nos SIM-mel hasz­nál­tam. Mikor mutat­ja ki a foga fehér­jét a tele­fon, ami­kor ingyen tesz­te­led, vagy ami­kor egy marék­nyi JSF-ért (jó svej­ci fran­kért) meg­ve­szed? Úgy néz ki, hogy az utóbbi … :)

Szó­val a Galaxy Nexus tovább­ra is egy fan­tasz­ti­ku­san jó tele­fon. Csak szu­per­la­tí­vu­szok­ban tudok beszél­ni a kül­ső­ről, a kép­er­nyő­ről, a tel­je­sít­mény­ről, az üzem­idő­ről. Viszont az aláb­bi prob­lé­mák­kal saj­nos sike­rült ala­po­san megismerkednem.

 1. Újra­in­du­lá­sok: saj­nos a tele­fon igen gyak­ran (főleg a 0 db / 1 hét teszt­hez viszo­nyít­va) fagy be úgy, hogy fog­ja magát, és újra­in­dul. Álta­lá­ban vala­me­lyik alkal­ma­zás indí­tá­sá­nál üt be a krach, leg­több­ször a kame­rá­nál. Ért­he­tet­len, tény­leg nem tapasz­tal­tam sem­mi ilyet korábban.
 2. Tér­erő: a Nexus 4.0.1‑gyel bújt ki a doboz­ból, azon­nal fris­sült .2‑re, szó­val nem tudom, hogy ez ICS-ver­zió­füg­gő hiba‑e vagy sem, min­den­eset­re a tér­erő gyá­szos, főleg zárt helye­ken. (Nem atom­bun­ker­ben kívá­nok HSPA-netet hasz­nál­ni, csak az iro­dá­ban tele­fo­nál­ni.) Után­aol­vas­gat­va a fóru­mok­ban nem egye­di eset­ről van szó, .3 és .4 ese­té­ben is elő­for­dul. Hol van már a 4.0.5?
 3. Auto­ma­ti­kus repü­lő­gép-mód! Na, ez a leg­ide­ge­sí­tőbb hiba mind közül. Álta­lá­ban ala­csony tér­erő ese­tén (ld. fenn: nap­köz­ben min­dig) szo­kott olyat csi­nál­ni a tele­fon, hogy bekap­csol az air­pla­ne-mode! Ez azért jó, mert ilyen­kor azán mász­ha­tok fel az anten­ná­ra, akkor sem fog­nak tud­ni hív­ni, amíg ezt kéz­zel ki nem pöc­kö­löm. (Néha magá­tól hely­re­áll.) Szin­tén egy igen jól doku­men­tált hibá­ról van szó, van róla szó xda-deven (itt és itt), illet­ve van and­ro­i­dos issue is (itt). Nagyon zava­ró, és nagyon sok embert érint, jó len­ne tud­ni, hogy dol­goz­nak a javí­tá­son. “Hol van már a 4.0.5?”

Figyel­jük meg az “Air­pla­ne mode is ON” fel­ira­tot közé­pen, a 0 tér­erőt fenn, illet­ve ugyan­itt a repü­lő­gép-szim­bó­lum hiá­nyát — ami egyéb­ként air­pla­ne mode ese­tén ott kel­le­ne, hogy legyen.

UPDATE
Egy kol­lé­ga meg­ta­lál­ta a meg­ol­dást! Az and­ro­i­dos issue-ra kom­men­telt, ami tény­leg műkö­dik. Mivel nekem nem roo­tolt a tele­fo­nom, ezért a ROM update nem ját­szik, viszont a Jui­ce Defen­der lesze­dé­se min­den prob­lé­mát orvo­solt! Nincs töb­bé auto­ma­ti­kus air­pla­ne mód, nincs fagyás se. Jelen­leg 230+ óra upti­me-nál jár a tele­fon, ez sze­rin­tem min­dent elmond.

Közzétéve:
mobil, nem jó kategóriába sorolva

LG Optimus 2X egy két hónapos használat után a szervízben van

Néhány hete gon­dol­tam arra, hogy írok egy Opti­mus 2X tar­tós­tesz­tet. Mert van miről. Meg mert én is szí­ve­sen olvas­tam vol­na egy ilyet: min­den­kép­pen hasz­no­sabb, mint egy cikk, amit mond­juk két nap (igaz igen aktív) hasz­ná­lat után ír vala­mi Android-guru.

Aztán olvas­tam tar­tós­tesz­tet az AndroidPortál.hu‑n, ami ugyan nem tet­szett (nem volt ben­ne sem­mi olyan sze­rin­tem, ami miatt egy tar­tós­teszt tar­tós), de a címét azért leloptam.

Most pedig követ­ke­zik egy olyan iga­zi lebe­szé­lős (?), sírós, dühös, de leg­in­kább csa­ló­dott össze­fog­la­ló az Opti­mus 2X-szel eltöl­tött közel két hónapomról.

Bel­becs, kül­csín, tech­ni­kai spe­ci­fi­ká­ció: na, ezek­ről nem írok, akit érde­kel, olvas­sa el lipi­lee — egyéb­ként fran­kó — cik­két.

Ami nem jó… (És itt nem tudom meg­mon­da­ni, hogy álta­lá­nos Opti­mus 2X hibák­ról van‑e szó, vagy csak én fog­tam ki egy selej­tes készü­lé­ket — de egy fel­ső kate­gó­ri­ás tele­fon­nál én ezt konk­ré­tan lesza­rom.)

GPS: sokat szen­ved­tem vele, több alkal­ma­zás­nál (pl. Endom­on­do, Fours­qu­a­re, de akár a gyá­ri autós navi­gá­ci­ós appot is mond­hat­nám) is elő­for­dult, hogy per­ce­kig nem talál­ta meg a műhol­dak jelét a tele­fon, és mind­ezt sok­szor, sok külön­bö­ző helyen — nem atom­bun­ker­ben, nem fel­hő­kar­co­lók között, hanem kert­vá­ros­ban — tapasz­tal­tam. Az is fur­csa, hogy a Nokia E51-em (ami­ben nincs is GPS!) gyor­sab­ban és pon­to­sab­ban lőt­te be a hely­ze­tét Fours­qu­a­re-nél, mint az Opti­mus 2X.

Wifi: itt­hon is, cég­nél is sok­szor pró­bál­koz­tam, néha jó, néha nem. Elő­for­dult, hogy vala­mi­ért egy­ál­ta­lán nem talált wifit a tele­fon, pedig volt (de van, de van!). Sem a gyá­ri, sem a Wifi Mana­ger nevű app segít­sé­gé­vel nem sike­rült csat­la­koz­nom több alka­lom­mal is háló­za­tok­hoz, ilyen­kor álta­lá­ban a reboot segí­tett. Az is fur­csa volt, hogy — megint csak az E51-hez hason­lít­va — mint­ha gyen­géb­ben érzé­kel­né a jelet a tele­fon, pedig viszony­lag kevés alka­lom­mal pró­bál­tam netez­ni ólom­ta­ka­ró alá bújva.

3G: ha nincs Wifi (vagy van, csak nem klap­pol vala­mi, ld. elő­ző bekez­dés), akkor marad a 3G. Már ha van, mert sok­szor ezzel is volt gon­dom. Úgy értem, hogy nem vidé­ken, mobil­tor­nyok­tól távol, a ter­mé­szet lágy ölén pró­bál­tam netez­ni, hanem Buda­pes­ten, bel- és kül­vá­ros­ban, egyéb­ként tér­erő­vel tel­je­sen nor­má­li­san lefe­dett helye­ken. A tele­fon álta­lá­ban mutat­ta, hogy van háló­zat, de netez­ni vala­hogy nem sike­rült (se Ope­rá­val, se a gyá­ri böngészővel).

Tele­fo­ná­lás: hason­ló tapasz­ta­la­tok­ról tudok beszá­mol­ni, mint az elő­ző bekez­dés­ben. Ért­he­tet­len meg­sza­ka­dá­sok (TGV-vel való uta­zás nél­kül), hívás­kez­de­mé­nye­zés vagy ‑foga­dás siker­te­len­sé­ge — ezek vol­tak kb. napon­ta. Ezzel pár­hu­za­mo­san a háló­za­tot is szé­pen dobál­ta a tele­fon, hol nor­má­lis jel­erős­sé­get mutat­va, hol nem (inkább utóbbi).

Gyá­ri alkal­ma­zá­sok: ször­nyű­ek! Mivel most nincs nálam a tele­fon (ld. cím), lehet, hogy néhá­nyat kiha­gyok, de azért meg­pró­bá­lom őket fel­so­rol­ni: Twit­ter for LG, Face­book for LG, MyS­pace, Music, vala­mi Car-izé, és még szám­ta­lan app, amik feles­le­ge­sek, hasz­nál­ha­tat­la­nok, vagy csak hasz­nál­ni nem hasz­nál­tam őket soha. A leg­jobb, hogy unins­tal­lál­ni ugye nem lehet őket, és folya­ma­to­san fut­nak — ha vala­mi­lyen app kil­ler­rel ki is lövöd őket, pár másod­perc után vissza­jön­nek. Nem gyá­ri, de vala­hogy ide tar­to­zik a Teg­ra Zone: ez egy vicc, van ben­ne kb. 10 játék, azok közül 2 ingye­nes, na ezt a ket­tőt nem lehet letöl­te­ni, leg­alább­is nekem nem sikerült.

Memó­ria: fura ezt leír­ni egy zász­lós­ha­jó-tele­fon­nál, de — kevés. Több helyen írták, hogy az oprend­szer és a fen­ti nem-opci­o­ná­lis alkal­ma­zá­sok­nak “hála” soha nem lehet 200 MB sza­bad memó­ri­á­hoz jut­ni, és tény­leg. Auto Task Kil­ler fél órán­ként agresszív beál­lí­tás­sal öli az appo­kat, és a nap végé­re kb. 100–110 MB marad, pedig nem ját­szom egy­szer­re hét teg­rás játék­kal. Mivel az Opti­mus 2X az első (utol­só?) and­ro­i­dos tele­fo­nom, egy­elő­re nem tudom, ez sok vagy kevés, kell‑e a sok sza­bad memó­ria, vagy bőven elég, ha annyi van, hogy még egy appot elin­díts, min­den­eset­re furcsa.

Újra­in­dí­tá­sok: főleg a fris­sí­tés előtt (V10b-ről V10c-re fris­sí­tet­tem a tele­font) volt jel­lem­ző, de utá­na is meg­ma­rad az a “jó” szo­kás, hogy a tele­fon se szó, se beszéd, magá­tól újra­in­dul. Ez tör­tén­het nyu­gal­mi álla­pot­ban, vagy nyom­ko­dás köz­ben, nem iga­zán talál­tam kivál­tó okot. Per­sze az upti­me-mal ará­nyos volt a dolog, de azért volt olyan is, hogy a bekapcsolás/újraindítás/lefagyás után pár órá­val indult újra a telefon.

Lefa­gyá­sok: kb. mint az előbb, csak ez egy kicsit bosszan­tóbb jelen­ség. Ha újra­in­dul, hát újra­in­dul, leg­alább akkor újra 200 MB-ról indul a sza­bad memó­ria. De sok­szor csak fog­ta magát a tele­fon, és lefa­gyott. Játék, nete­zés vagy csak sima nyom­ko­dás köz­ben, de szám­ta­lan­szor elő­for­dult. Ilyen­kor álta­lá­ban a kikap­cso­lás sem műkö­dik, hanem hát­lap le, aksi ki, aksi vissza, hát­lap vissza. A ked­ven­cem, ami­kor kikap­cso­lás köz­ben fagyott le a tele­fon, ezt a mai napig nem tudom felfogni.

Tel­je­sít­mény: megint csak fur­csa erről írni, mert ugye két mag így, 1 GHz úgy, de a tele­fon las­sú. Alkal­ma­zá­sok tal­ló­zá­sa, nete­zés, de sok­szor játék (nem Cry­sis 2, hanem mond­juk Angry Birds) köz­ben is indo­ko­lat­lan las­su­lás lépett fel, amit más (egy­ma­gos) tele­fo­nok­nál nem nagyon tapasz­tal­tam. Nyil­ván az okok között nem elha­nya­gol­ha­tó az, hogy Froyo van a tele­fo­non, és még nem jött ki a Gin­gerb­re­ad, de akkor is (meg aztán ki tud­ja, hát­ha a Gin­gerb­re­ad még több memó­ri­át fog­lal majd, és akkor még las­sabb lesz a telefon).

SIM-lock: a végé­re hagy­tam a leg­ide­ge­sí­tőbb, leg­szá­nal­ma­sabb hibát, ami miatt végül szer­víz­be adtam a készü­lé­ket. Sok­szor, mit sok­szor, ren­ge­teg­szer for­dult elő az, hogy a SIM-kár­tya hasz­ná­lat köz­ben lock-oló­dott, azaz a tele­fon a bekap­cso­lás után isme­rős PIN-kód beké­rő kép­er­nyőt mutat­ta. Ez per­sze azzal jár, hogy ilyen­kor elér­he­tet­len vagy, nem tud­nak hív­ni, és te erről max. úgy veszel tudo­mást, hogy kapsz egy emailt — “már megint lefa­gyott a tele­fo­nod?”. (Ne mond­ja azt sen­ki, hogy vegyem le a PIN-kódot a SIM-ről, mert nem. Ebből nem enge­dek.) Ezek a hibák napi gya­ko­ri­ság­gal jelent­kez­tek, de volt olyan, hogy 2 óra alatt 6‑szor… Fel­me­rült, hogy talán a SIM-kár­tya a hibás, volt is egy kár­tya­cse­rém egy hete, de sem­mi sem vál­to­zott. Min­den áldott nap átlag 2–3 alka­lom­mal kel­lett meg­ad­nom a PIN-kódo­mat (az újra­in­dí­tá­so­kat nem szá­mít­va, ugye); attól füg­gő­en, hogy mennyi idő után vet­tem ész­re a lock-oló­dást, néha egy órá­ig nem tud­tak hív­ni; és mind­ez egy csúcs­mo­bil­nál, amit nyil­ván két év hűség­re vettem.

Elké­pesz­tő.

Ami jó: min­den más, de tény­leg. Szép a kijel­ző, jók a fény­ké­pek, erős a pro­ci stb., de ezt már min­den­ki olvas­ta szám­ta­lan­szor (én is, azért vet­tem meg).

Ennyit erről. Én még 22 hóna­pig biz­tos Opti­mus 2X hasz­ná­ló leszek, de aki tehe­ti, inkább válasszon vala­mi menő HTC‑t, vagy a non-plus-ult­ra Sam­sung Galaxy S II‑t (amit egyéb­ként volt sze­ren­csém nyo­mo­gat­ni — anyám!).

UPDATE
Két hét után jött vissza a tele­fon a szer­víz­ből. “Főrész cse­re” volt, ergó a kijel­ző és a borí­tás maradt, a töb­bi mind új. Egyéb­ként ez kicsit meg­le­pett, mert gon­dol­tam, ha már min­dent elvesz­tek, ami a tele­fo­non van, leg­alább szól­nak, hogy csi­nál­jak egy bac­ku­pot. Nem szól­tak, így pár kép, videó és SMS ment a lecsó­ba, ez van :)

Egy dara­big jó volt a hely­zet, keve­sebb gond volt a Wifi­vel, a 3G‑s nete­zés­sel, nem volt több újra­in­du­lás, sta­bi­labb lett min­den. Aztán szép las­san vissza­rom­lott min­den a szo­ká­sos szín­vo­nal­ra, annyi­val jobb (?) most a hely­zet, hogy leszed­tem a PIN-kódot, és így újra­in­du­lás­nál “gond nél­kül” fel­áll a tele­fon, és nem mara­dok elér­he­tet­len órá­kig. A 3G most már gya­kor­la­ti­lag hasz­nál­ha­tat­lan, a leg­rit­kább eset­ben tudok bön­gé­sző­ből netez­ni, a 4sq egy­foly­tá­ban timeoutol.

A héten gon­dol­tam egy nagyot, és fel­rak­tam a Cya­no­gen­Mod 7.1 RC1-et — mivel már úgy­is roo­tol­tam a tele­font. (Előt­te ter­mé­sze­te­sen min­dent lemen­tet­tem Clock­work­Mod Reco­very-vel — három­szor.) Elő­ször nem sike­rült az egész, mivel elfe­lej­tet­tem tel­jes cache‑t meg min­dent ürí­te­ni. (Ehhez jó tud­ni, hogy a CwMR akkor indul el, ha a hal­kí­tás bil­len­tyűt bekap­cso­lás után folya­ma­to­san benyom­va tart­juk.) Aztán elin­dult a CM, nagyon jól nézett ki, 250 MB memó­ri­át hagyott meg, ami nem rossz, de. De kép­te­len vol­tam netez­ni, se a Wifi, se a 3G nem ment egy­ál­ta­lán, ahogy látom, ezzel nem vagyok egye­dül. Egy okos­te­le­fon­nál nem hát­rány, ha tudsz netez­ni, szó­val CwMR újra, és vissza­ál­lí­tot­tam a leg­fris­sebb men­tést, most az van. Nigthly buil­dek­kel sze­me­zek, azok­kal állí­tó­lag nincs annyi gond, de ki tud­ja. Elvi­leg — LG sze­rint — idén nyá­ron jön a 2.3.x Gin­gerb­re­ad, hát, így Q3 vége felé ezt egy­re kevés­bé hiszem :)

Közzétéve:
mobil, nem jó kategóriába sorolva

Tépelődés (még mindig Nokia N8)

Igen, még min­dig az N8-as témá­nál tar­tok. Engem ez a tele­fon egy­sze­rű­en nem hagy békén, ezért én sem hagyom a témát békén.

Szó­val szép csend­ben, novem­ber köze­pén elin­dult a Nokia N8 magyar­or­szá­gi for­gal­ma­zá­sa. Jelen­leg ott tar­tunk, hogy 115.000 és 155.000 HUF között lehet kap­ni kár­tya­füg­get­len kivi­tel­ben; Telen­or­nál nincs, T‑Mo­bi­le-nál van, de rak­tá­ron nincs, én meg nem hagy­nám el a flot­tát. Ez min­den, ami konk­rét és tény­sze­rű. Min­den mást váz­la­to­san, ahogy a fejem­ben tekereg.

 • Sze­re­tem a mos­ta­ni Nokia E51-emet. A leg­jobb tele­fo­nom eddig.
 • Saj­ná­lok ennyi pénzt tele­fon­ra kiad­ni, mert azért ez még­is­csak egy tele­fon. Érted, beszélsz vele tíz per­cet egy nap, és min­den egyéb funk­ció meg nem létkérdés.
 • Lenyű­gö­ző az a sok dolog, amit az N8-ba bele­pa­kol­tak. Már írtam erről külön, de még egy­szer kiemel­ném: 12 MP kame­ra, 720p videó, HDMI-out stb.
 • Bán­tó az a sok dolog, ami csak most került bele a Nokia zász­lós­ha­jó­já­ba. Leg­alább egy évet késett az N8 ahhoz, hogy iga­zán esé­lye legyen a piacon.
 • Tar­tok a Symbian^3‑tól, főleg ami­óta Ert­li Ger­gő kipró­bál­ta a tele­font, és nem vol­tak túl pozi­tív élményei.
 • Olyan válasz­ték van a pia­con (itt főleg az and­ro­i­dos HTC-kre és egyéb, komo­lyabb tele­fo­nok­ra gon­do­lok), ami mel­lett kér­dé­ses, hogy egy Noki­á­val, egy sym­bia­nos tele­fon­nal érdemes‑e neki­men­ni a 2011-es évnek. Itt most első­sor­ban az elér­he­tő szoft­ve­rek­re gon­do­lok, az Ovi Store — hogy is mond­jam — ovis cipő­ben van még.
 • Más­fél év után az E51 szép las­san kez­di meg­ad­ni magát, főleg a tele­fon­nál nem elha­nya­gol­ha­tó tele­fo­ná­lás funk­ci­ó­já­val van­nak mos­ta­ná­ban gondok.
 • 150.000 forint­ból lehet kap­ni egy szu­per HTC‑t, vagy akár egy iPhone‑t is.
 • Kará­csony­ra kapok egy Ama­zon Kindle‑t, így nem érzem kín­zó szük­sé­gét még egy olyan kütyü­nek, ami­vel az egyéb­ként meg­le­he­tő­sen kevés sza­bad­idő­met hülye­sé­gek­kel tölt­het­ném ki.
 • Vala­hogy még min­dig ódz­ko­dom a “nem tele­fon­nak kiné­ző tele­fo­nok­tól”. Szó­val a tele­fon a bőrön­dös idők­től kezd­ve úgy néz ki, hogy alul a bil­len­tyűk, felül a kijel­ző. 2000 óta ezt kiegé­szít­het­jük azzal, hogy elfér a tenye­red­ben és a zse­bed­ben. És még azt is tegyük hoz­zá, hogy leejt­he­tő, nem kell a kijel­ző­jét úgy fél­te­ni, mint egy plaz­ma­té­vé­ét stb. Szó­val én ilyen kon­zer­va­tív elve­ket val­lok mobil­te­le­fon-témá­ban, ez pedig elég­gé távol tart az ilyen egész­mé­re­tű érintőképernyősöktől.

Rövi­den ennyi. Sze­rin­tem az lesz, hogy kivá­rás­ra ját­szom, idén biz­to­san nem lesz t.csere, jövő­re meg­vár­juk a csa­lád meg­dup­lá­zó­dá­sát, aztán meg­lát­juk, mi lesz. Egyéb­ként nekem már egy Nokia E52 is nagy elő­re­lé­pés len­ne, mert leg­alább van ben­ne GPS, így tök jól men­ne a 4sq, haha! :)

iPhone 4 Nokia N8

Én tény­leg komo­lyan gon­dol­kod­tam azon, hogy a követ­ke­ző tele­fo­nom iPho­ne lesz. Néz­tem össze­ha­son­lí­tá­so­kat, ámul­tam-bámul­tam az AppStore-on, az UI‑n, a dizáj­non, és egy­re köze­lebb sod­ród­tam a szi­fon­hoz. Aztán ugye meg­je­lent maga a készü­lék, és rög­tön jött az eddi­gi két fő gond: sár­ga pacás lesz a kijel­ző, illet­ve nem jó a vétel a tele­font kéz­ben tartva.

Hm.

Erre per­sze lehet azt mon­da­ni, hogy majd meg­ja­vul, kija­vít­ják, nem annyi­ra fon­tos, gyár­tá­si prob­lé­ma stb., el is hiszem. De az, hogy ilyet meg­en­ged­jen magá­nak Ste­ve Jobs, már nekem is sok.


a fotót ebből a cikk­ből szedtem

Érted, tartsd más­hogy. Bal­ke­zes vagy? (Én mond­juk nem.) Gye­rek­ko­rod­ban rúd­dal kel­lett vol­na a jobb­ra (vissza)szoktatni. Még beszólsz a szi­fon­ra? Vegyél vissza, suta gye­rek. Még eze­ket vár­tam vol­na SJ-tól, talán egy követ­ke­ző leve­lé­ben tovább­gon­dol­ja a témát.

De hogy mit is sze­ret­nék mon­da­ni: ez az iPho­ne azért még­is­csak egy tele­fon! Lehes­sen már tele­fo­nál­ni egy tele­fon­nal! Lehes­sen már a kép­er­nyőn meg­je­le­nő tar­tal­mat néz­ni, ne pedig sár­ga pacá­kat! Sze­rin­tem 2010-ben ez lehet, hogy nem hát­rány egy telefonnál.

Grip­p­ing any mobi­le pho­ne will result in some atten­ua­ti­on of its anten­na per­for­mance, with cert­ain pla­ces being wor­se than others depend­ing on the place­ment of the anten­nas. This is a fact of life for every wire­less pho­ne. If you ever expe­ri­en­ce this on your iPho­ne 4, avo­id grip­p­ing it in the lower left cor­ner in a way that covers both sides of the black strip in the metal band, or simply use one of many ava­i­lab­le cases.

Nem! Az előbb per­ce­kig mar­ko­lász­tam a tele­fo­no­mat (Nokia E51), és egy han­gya­bo­ká­nyit nem vál­to­zott a tér­erő. Szo­rí­tot­tam egy marok­ba, ket­tő­be, bele­szo­rí­tot­tam a könyök­haj­la­tom­ba, és még­is maxi­mu­mon volt az anten­na­jel­ző. Lehet, hogy az N8-as nem lesz olyan csil­li-vil­li, nem lesz rá 200.000 alkal­ma­zás, nem lesz olyan “tak­nyom-nyá­lam egybefolyik”-szerűen menő, de az biz­tos, hogy tele­fo­nál­ni lehet majd vele jól. És ezért veszek majd N8-ast. Mert — nem győ­zöm ele­get ismé­tel­ni Janit — a tele­fon: Nokia. A csil­lo­gás: App­le. Ha sok pén­zem lesz, a kará­csony­fán iPho­ne lesz a csúcsdísz.

Közzétéve:
mobil, nem jó kategóriába sorolva

Böngészni mobilon

Kb. egy hónap­ja úgy dön­töt­tem, hogy nem len­ne olyan rossz, ha bár­mi­kor, bár­hol tud­nék netez­ni, vagy leg­alább­is meg­néz­ni a leve­le­i­met, fours­qu­a­re-ezni, twit­te­rez­ni, ilye­nek. A Pan­non Telen­or akko­ri­ban csi­nált egy új mobil­ne­tes cso­ma­got, 100MB/hó talán 2000-ért, ami még min­dig nevet­sé­ge­sen drá­ga, de hát ez a magyar táv­köz­lé­si hely­zet, majd talán pár év múl­va jobb lesz. (Meg aztán még élén­ken él ben­nem az az eset, ami­kor tele­fon­ról néz­tem You­Tu­be-on 1 db Bugat­ti Vey­ro­nos vide­ót, és mivel vélet­le­nül nem WiFi‑n kap­cso­lód­tam, hanem 3G‑n, fizet­het­tem érte vagy 3000-et. Ahhoz képest a 2000 Ft mél­tá­nyos ár.) Szó­val azóta tudok netez­ni mobil­ról, ami jó, de egy fon­tos kér­dést vet fel.

Milyen bön­gé­szőt használjak?

A tele­fo­nom egy Nokia E51, az első tele­fo­nom, amit iga­zán, fel­té­tel nél­kül sze­re­tek, még a hibá­i­val együtt is. Jó, nincs ben­ne 2.1‑es hang­rend­szer (!), mint az elő­ző Alcat­el­ben, de van egy cso­mó más fea­tu­re. Szó­val Nokia tele­fon, Sym­bi­an oprend­szer, ezek a kere­tek, ami­ket a bön­gé­sző­vá­lasz­tás­nál figye­lem­be kell ven­ni. Végig­me­gyek az eddig kipró­bált brow­se­re­ken, aztán ti jöt­tök (ha még itt vagytok).

Defa­ult böngésző
++ min­dig működik
++ a web­ol­da­lak lát­ják, hogy mobil­ról nete­zem, így sok oldal­nak a mobil ver­zi­ó­ja jön be
++ tud “mobil néze­tet”, azaz össze­húz­za a szö­ve­get, hogy kifér­jen a képernyőre
— elég light-os az egész, nem tud túl sok mindent
— vala­mi­ért a beje­lent­ke­zős olda­la­kat nem sze­re­ti (pl. twit­ter, foursquare)
— könyv­jel­ző­ke­ze­lé­se nem tetszik

Ope­ra Mini
++ mivel az Ope­ra szer­ve­re­in keresz­tül zaj­lik a kom­mu­ni­ká­ció, ahol csök­ken­tik a képek mére­te­it, opti­ma­li­zál­ják az olda­la­kat mobil­ra stb., az adat­for­ga­lom töre­dé­ke a normálisnak
++ MyOpe­ra segít, hogy pl. szink­ro­ni­zál­jam a könyv­jel­ző­i­met mobi­lon, szá­mí­tó­gé­pen stb.
++ bön­gé­szés tabok­kal (már­mint lapok­kal, már­mint fülekkel)
— nagyon sok­szor kép­te­len vagyok csat­la­koz­ni bár­mi­lyen web­ol­dal­ra mobil­ne­ten keresz­tül, kat­tin­tok, és sem­mi; háló­zat­mó­do­sí­tás és/vagy reboot old­ja meg a problémákat
— annyi­ra nem gáz, de azért még­is­csak: min­den ada­tom átmegy az ő szer­ve­re­i­ken, ez azért kicsit fáj
— sok oldal nem sze­re­ti, szét­csú­szik, nem lehet elér­ni a nor­mál tar­tal­ma­kat stb.

Ope­ra Mobile
++ kb. mint az Ope­ra Mini
— nekem kicsit túl béta
— első­sor­ban nagyobb kijel­ző­jű és tel­je­sít­mé­nyű esz­kö­zök­re szán­ták, E51-en nem nyerő

Sky­fi­re
++ nagyon dur­va, de gya­kor­la­ti­lag min­dent tud, mint egy szá­mí­tó­gé­pes bön­gé­sző: Flash (!), Sil­ver­light stb.
++ mivel nincs nor­vég szer­ve­ren keresz­tül­me­nő for­ga­lom, min­dig min­den­ho­va tudok csatlakozni
— mivel nincs nor­vég szer­ve­ren keresz­tül­me­nő for­ga­lom, egy web­ol­dal letöl­té­se 1–2MB, és ehhez mér­ten 1–2 perc is (akár)
— kicsit “feke­te ló” nekem ez a program

Néz­tem az ide­vá­gó Wiki­pe­dia oldalt, ami a mobil bön­gé­szők­ről szól. Az otta­ni infor­má­ci­ók alap­ján még esé­lyes lehet a Fire­fox for mobi­le, talán az IE Mobi­le is.

VOT? (Véle­mé­nyek? Oltá­sok? Tanácsok?)

Nokia N8

Min­dig nagy prob­lé­ma nekem, hogy mikor, milyen tele­font vegyek majd. Most van elő­ször az, hogy jó elő­re tudom, mit fogok ven­ni majd. Nokia N8, ennyi.

Van ben­ne 12 mega­pi­xe­les kame­ra, HD-fel­bon­tá­sú fil­me­ket készít, HDMI kime­ne­te van, GPS ben­ne, Face­book és Twit­ter kli­ens is per­sze stb. stb. stb. Kell nekem, még akkor is, ha annyi­ba fog kerül­ni, mint egy iPho­ne. Nem kell nekem iPho­ne, Jani óta tud­juk, hogy “a tele­fon: Nokia”.

Már csak egy dolog­ban kell remény­ked­ni: nem lesz olyan csa­ló­dást kel­tő az egész, mint az N97.

Közzétéve:
mobil, pénz kategóriába sorolva