Kategória: nem jó

 • Házimozi-élmény 2016, egyben Jurassic World-kritika

  írta:

  | kategória: ,

  A minap csa­lá­dunk bővült egy Xbox One-nal, mert én minden­nek ellen tudok áll­ni, csak a kísér­tés­nek nem. Hogy jusz­ti­fi­kál­jam eme beru­há­zást, azt talál­tam ki, hogy fifáz­ni aka­rok így lesz vég­re Blu-ray leját­szás­ra alkal­mas esz­kö­zünk. Ez egy fon­tos szem­pont, mert össze­sen van egy Blu-ray fil­münk: Juras­sic World, Regi nyer­te a céges kará­cso­nyi tom­bo­lán, amit egyéb­ként ő…

 • Shake & Fold

  írta:

  | kategória:

  Néhány nap­ja talál­tam twit­te­ren az aláb­bi oldal­ra muta­tó linket: What are com­mon acti­vi­ti­es people get wrong every day but don’t know it? Iga­zán érde­kes “you are doing it wrong”-koncepció, nem abból a szem­pont­ból, hogy mit hogyan kel­le­ne inkább csi­nál­ni, hanem hogy mennyi­re osto­bák az ame­ri­ka­i­ak. Bizo­nyá­ra mil­li­ó­nyi repub­li­ká­nus és demok­ra­ta sza­va­zó fog innen­től kezd­ve másod­per­ce­ket meg­spó­rol­ni…

 • Hoffmann

  írta:

  | kategória: , ,

  Van ez a videó erről a nem túl okos néniről. Kiele­mez­te a Cink, a 444, az Index, és min­den mini­má­li­san füg­get­len hír­ol­dal. Iga­zuk is van tel­je­sen, de sze­rin­tem a leg­fon­to­sabb dolog felett elsik­lot­tak (ld. a vide­ót 2:09-nél). A tan­köny­vek a leg­fon­to­sabb taneszközök. Sze­rin­tem az elmúlt­há­rom­és­fél­év leg­na­gyobb faszsága. A sze­mé­lyes tapasz­ta­la­tom az, hogy a világ leg­jobb…

 • Az egyéniségek köztünk vannak, mind a 9 millió

  írta:

  | kategória:

  iPho­ne-eladá­sok az 1. hét­vé­gén | Info­gra­phics Én tovább­ra sem értem ezt az egé­szet. Félig-med­dig értem magát az app­le-izmust: alá­írom, hogy az iPad pél­dá­ul egé­szen jó, néhány dolog­ban veri a Nexus 10-et (pl. meg tud­tuk ven­ni), de ez az iPho­ne-hisz­té­ria szá­mom­ra felfoghatatlan. Néhány kér­dé­sem, amik­re nem tudom a választ: Miért exk­lu­zív az a tele­fon, amit tény­leg…

 • Levelezésem a NAV-val, avagy hogyan kell külföldi jövedelmet (nem) leadózni Magyarországon

  írta:

  | kategória: , ,

  A minap Pont egy hónap­ja írtam egy leve­let a NAV-nak, mivel 5 perc gug­li­zás után nem tud­tam kita­lál­ni, hogy a kül­föl­di jöve­del­met hogyan kell beval­la­ni. Így utó­lag átgon­dol­va ott volt a sze­mem előtt a meg­ol­dás, de még­sem talál­tam. Nosza, írtam is egy hosszú, hiva­ta­los leve­let a NAV ügyfélszolgálatának. Ked­ves NAV! Tavaly már­ci­us köze­pé­ig dol­goz­tam Magyar­or­szá­gon, azóta…

 • El lehet menni — de törvényt sérthet, ha a gyereket is viszi!”

  írta:

  | kategória:

  Ellen­té­tes az Euró­pai Unió alap­el­ve­i­vel, pél­dá­ul az embe­rek sza­bad moz­gá­sá­val az a hazai jog­sza­bály, amely sze­rint kül­föld­re köl­tö­zés­nél a magya­rok csak a gyám­ha­tó­ság enge­dé­lyé­vel vihe­tik maguk­kal a gye­re­ke­i­ket. Ha ilyet nem kér­nek, olyan — hosszas, kínos pil­la­na­tok­kal járó — pro­ce­dú­rá­val néz­het­nek szem­be, mint a hvg.hu-nak erről mesé­lő orvos házaspár. A HVG közölt cik­ket a témá­ban.…