Kategória: pénz

 • Meghúztam a tőke bajszát

  Előz­mény: “Simon Gábor” szám­lá­ja a Mag­Net Banknál LACI → BANK Tisz­telt Mag­Net Bank! Jelen­leg van még magyar­or­szá­gi lak­cí­mem, de azon gon­dol­ko­zom, hogy előbb-utóbb kije­lent­ke­zem, mivel évek óta kül­föl­dön élek. Ha nem lesz mo‑i lak­cí­mem, fogok még tud­ni Önök­nél ügye­ket intézni pl. bis­sau-gui­ne­ai vagy magyar útlevéllel? Vála­szu­kat elő­re is köszönöm! Üdvözlettel: Mar­kert László BANK → LACI Tisz­telt Ügyfelünk! Leve­lé­re…

 • Pszichológia és a pénzügyi válság

  Cour­se­rán hall­ga­tok most egy kur­zust, igen ambí­ci­ó­zu­san mind­össze az a címe, hogy Finan­cial Mar­kets. Gya­kor­la­ti­lag min­den­ről szól, amit pénz­pi­a­cok alatt érte­ni lehet, érték­pa­pí­rok, ban­kok, sza­bá­lyo­zás, ingat­la­nok, bár­mi, amit venni/eladni lehet. Néhány hét után esett csak le, hogy a pro­fesszor bácsi (Robert J. Schil­ler), aki tart­ja az egé­szet, nem egy túl nagy kopo­nya, tavaly pél­dá­ul meg­kap­ta…

 • Levelezésem a NAV-val, avagy hogyan kell külföldi jövedelmet (nem) leadózni Magyarországon

  A minap Pont egy hónap­ja írtam egy leve­let a NAV-nak, mivel 5 perc gug­li­zás után nem tud­tam kita­lál­ni, hogy a kül­föl­di jöve­del­met hogyan kell beval­la­ni. Így utó­lag átgon­dol­va ott volt a sze­mem előtt a meg­ol­dás, de még­sem talál­tam. Nosza, írtam is egy hosszú, hiva­ta­los leve­let a NAV ügyfélszolgálatának. Ked­ves NAV! Tavaly már­ci­us köze­pé­ig dol­goz­tam Magyar­or­szá­gon, azóta…

 • Pilatus

  Khm, ez egy spon­tán bejegy­zés lesz. Csak a pén­zért csi­ná­lom, ves­se­tek meg! :D Az a nagy terv, hogy szom­ba­ton egy kol­lé­gám­mal elme­gyünk Luzern­be (a.k.a. Lucer­ne, Lucer­na (!), Lozärn), illet­ve ha már ott vagyunk, akkor meg­másszuk a Pila­tust. Amennyi­ben rossz len­ne az idő, akkor itt­hon mara­dok, és póke­rez­ni fogok. (Ezt a bekez­dést nehe­zen bír­tam ki kaca­gás…

 • Egy linkért 150 dollárt?

  by

  in ,

  Nálam már szin­te hagyo­má­nya van a nem túl sok mun­ká­val tör­té­nő “online” pénz­ke­re­sés­nek, ld. kob­rás videó, online foga­dás (most is 300%-os plusz­ban vagyok egy ingye­nes kupon­nal) stb. A mos­ta­ni tör­té­net viszont min­dent visz, illet­ve vihet, ha úgy dön­tök, hogy belevágok. Szó­val az egész úgy kez­dő­dött, hogy júli­us 12-én kap­tam egy spa­met. Volt már ilyen cso­da,…

 • Magánnyugdíjpénztáras összefoglaló (UPDATED)

  Mivel sehol eddig nem talál­tam egy össze­fog­la­lót arról, hogy gya­kor­la­ti­lag mit csi­nál­jon az ember, ha netán pénz­tár­tag sze­ret­ne marad­ni, gon­dol­tam, írok egyet. Saját tapasz­ta­la­tok, poli­ti­ka­i­lag inkor­rekt tar­ta­lom, 18-as kari­ka. Sen­ki se olvas­son tovább! Hol? Az ONYF olda­lán lehet ügy­fél­szol­gá­la­to­kat keres­ni, ami fon­tos: bár­ki bár­me­lyik iro­dá­ban elin­téz­he­ti a nyi­lat­ko­zat­té­telt, nem kell a lak­hely sze­rin­ti iro­dá­ba men­ni!…