Meghúztam a tőke bajszát

Előz­mény: “Simon Gábor” szám­lá­ja a Mag­Net Banknál

LACI → BANK
Tisz­telt Mag­Net Bank!
Jelen­leg van még magyar­or­szá­gi lak­cí­mem, de azon gon­dol­ko­zom, hogy előbb-utóbb kije­lent­ke­zem, mivel évek óta kül­föl­dön élek. Ha nem lesz mo‑i lak­cí­mem, fogok még tud­ni Önök­nél ügye­ket intézni

pl. bis­sau-gui­ne­ai

vagy magyar útlevéllel?
Vála­szu­kat elő­re is köszönöm!
Üdvözlettel:
Mar­kert László

BANK → LACI
Tisz­telt Ügyfelünk!
Leve­lé­re vála­szol­va tájé­koz­tat­juk, hogy sze­mé­lyes azo­no­sí­tás­hoz érvé­nyes sze­mély­azo­no­sí­tó okmány szükséges.
Továb­bá tájé­koz­tat­juk, hogy amennyi­ben vál­toz­nak az ada­tai, úgy a módo­sí­tás­ra sze­mé­lye­sen bár­me­lyik bank­fi­ók­ban lehe­tő­sé­ge van.
(…)
Üdvözlettel:
(…)

Én maga­mat min­den továb­bi nél­kül elküld­tem vol­na messzi-messzi tájak­ra az ügy­in­té­ző helyé­ben. Nem tudom, napon­ta hány pöcs ügy­fél süti el ezt a vic­cet, de én azért moso­lyog­tam, ami­kor meg­ír­tam a levelet.

Pszichológia és a pénzügyi válság

Cour­se­rán hall­ga­tok most egy kur­zust, igen ambí­ci­ó­zu­san mind­össze az a címe, hogy Finan­cial Mar­kets. Gya­kor­la­ti­lag min­den­ről szól, amit pénz­pi­a­cok alatt érte­ni lehet, érték­pa­pí­rok, ban­kok, sza­bá­lyo­zás, ingat­la­nok, bár­mi, amit venni/eladni lehet. Néhány hét után esett csak le, hogy a pro­fesszor bácsi (Robert J. Schil­ler), aki tart­ja az egé­szet, nem egy túl nagy kopo­nya, tavaly pél­dá­ul meg­kap­ta a köz­gaz­da­sá­gi Nobel-díjat.

Egy szó mint száz, a kur­zus maga igen jó, a tanár pedig igen hite­les. Már kicsit bánom, hogy nem fogad­tam meg Regi taná­csát, hogy kap­jak róla hiva­ta­los certificate-et.

De nem is ez a lényeg.

Pár hete volt egy érde­kes házi fel­adat. Egy rövid, tizen­egy­né­hány olda­las paper (pépör, pap­per) alap­ján kel­lett írni egy max. 500 sza­vas esszét, amit aztán az osz­tály­tár­sak érté­kel­tek. Mivel 10/10-et kap­tam rá, úgy gon­dol­tam, hogy ide rakom, mert ilyen nagy siker­ben nem volt részem a dip­lo­ma­vé­dés óta (az Óbu­dai Egye­tem nyil­ván nem számít).

A cikk: Nic­ho­las Bar­be­ris: Psy­cho­logy and the Finan­cial Cris­is of 2007–2008

Az esszém:

Mr. Bar­be­ris’ paper is focus­ing on three aspects of the cris­is: the sur­ge in hou­se pri­ces, bank’s lar­ge posit­ions in sub­p­ri­me lin­ked secu­ri­ti­es; and the dec­line in value of many risk asset clas­ses. To study tho­se, he is using psy­cho­logy-bas­ed mechan­isms, espe­ci­ally over-ext­ra­po­la­ti­on of past pri­ce changes; and beli­ef manipulation.

The sur­ge in hous­ing pri­ces, as Mr. Bar­be­ris expla­ins, was pro­ba­bly cau­s­ed by the abo­ve ment­ion­ed over-ext­ra­po­la­ti­on: fore­cast is using expe­ri­en­ce from the past, but the samp­le is too small, and the fore­cast is rea­ch­ing too far into the futu­re. In case of hous­ing pri­ces, this hap­pe­ned in many dif­fe­rent cas­es. Buyers paid too much for the hou­se, beca­u­se they tho­ught it will worth much more in the futu­re. Len­ders, who are pro­vi­ding the money for the purc­ha­se, were also over-ext­ra­po­lat­ing the pri­ces, so they lent more than they sho­uld. They could do that, beca­u­se the­se sub­p­ri­me loans were very att­rac­tive to inves­tors, who bought the secu­ri­ti­zed pro­ducts beca­u­se they over-ext­ra­po­la­ted the hous­ing pri­ces. And the att­rac­ti­ve­ness of the­se secu­ri­ti­es was pro­vi­ded by rat­ing orga­ni­za­tions, who were over-ext­ra­po­lat­ing the inc­re­a­se of pri­ces aga­in. As a result, more people were able to spend more money on over-valu­ed hous­es then desirable.

The lar­ge posit­ions in sub­p­ri­me-lin­ked secu­ri­ti­es that many banks had accu­mu­la­ted, as it is writ­ten in the paper, could be cau­s­ed by beli­ef mani­pu­la­ti­on. First of all, the mortgage tra­ders might mani­pu­la­ted the­ir beli­efs to remo­ve the­ir dis­so­nance, which was cau­s­ed by the­ir tho­ughts abo­ut sub­p­ri­me-lin­ked secu­ri­ti­es being very ris­ky. The same beli­ef mani­pu­la­ti­on could pro­ba­bly hap­pen at cre­dit risk agen­ci­es. Everyone wan­ted the­se assets to have low risk, and when analysts were eva­luat­ing the risk of the­se pro­ducts, cal­cu­lat­ing a high risk might cau­s­ed dis­so­nance in them. To sol­ve that, beli­ef mani­pu­la­ti­on hel­ped them to think that the­se secu­ri­ti­es were not so risky.

The dra­ma­tic dec­line in value of many ris­ky asset clas­ses is expla­ined with two psy­cho­log­i­cal amp­li­fi­ca­ti­on mechan­isms, loss avers­ion and ambi­gu­ity avers­ion. Loss avers­ion, when we are tal­king abo­ut the sub­p­ri­me mortgage cris­is, means that when inves­tors star­ted to lose money beca­u­se of dec­re­a­se of hous­ing pri­ces, they wan­ted to get a rid of other ris­ky assets. This cau­s­ed pri­ce reduc­ti­on not just for mortgage bac­ked secu­ri­ti­es, but also other ris­ky pro­ducts. Ambi­gu­ity avers­ion means that when the hous­ing pri­ces were fal­ling, inves­tors tho­ught that they are less com­pe­tent as they were not for­ese­e­ing this hap­pe­ning. Beca­u­se of that, they were sel­l­ing the­se pro­ducts, as they wan­ted to redu­ce the­ir risk in assets they didn’t under­stand so well any­mo­re. Also, losing com­pe­tency could also cau­se losing self-con­fi­den­ce, which could cau­se the same hap­pe­ning for other assets.

Bes­ide many other rea­sons, it is pos­sib­le that psy­cho­log­i­cal fac­tors were also play­ing a big role in the finan­cial cris­is. To pre­vent a cris­is in the futu­re, it is impor­tant to work on both ins­ti­tu­ti­o­nal and psy­cho­log­i­cal changes.

Levelezésem a NAV-val, avagy hogyan kell külföldi jövedelmet (nem) leadózni Magyarországon

A minap Pont egy hónap­ja írtam egy leve­let a NAV-nak, mivel 5 perc gug­li­zás után nem tud­tam kita­lál­ni, hogy a kül­föl­di jöve­del­met hogyan kell beval­la­ni. Így utó­lag átgon­dol­va ott volt a sze­mem előtt a meg­ol­dás, de még­sem talál­tam. Nosza, írtam is egy hosszú, hiva­ta­los leve­let a NAV ügyfélszolgálatának.

Ked­ves NAV!

Tavaly már­ci­us köze­pé­ig dol­goz­tam Magyar­or­szá­gon, azóta Svájc­ban dol­go­zom. Be kell jelen­te­nem a sváj­ci mun­ka­bé­re­met és adó­mat a 1253-ason? Ha igen, hogyan és miként?

Köszi,
Laci

Gon­dol­tam, nem húzom el hosszan, mert akkor vissza­jo­gász­kod­nak nekem, azt meg úgy­sem értem. Pusz­tán a tények­re hivat­ko­zó leve­lem­mel tehát gyors sikert reméltem.

De nem tör­tént sem­mi. Egy hét, két hét, négy hét, sem­mi. Aztán teg­nap meg­jött a válasz. Elő­ször azt hit­tem, élet­fogy­tig­lan­ra ítél­tek, mert a ráné­zés­re is kis­re­gény hosszú­sá­gú levél nem lehet válasz egy ilyen pri­mi­tív és egy­sze­rű kérdésre.

Dehogy­nem.

Mielőtt tovább­men­nénk, egy dol­got sze­ret­nék leszö­gez­ni. Tény­leg ala­pos és átfo­gó választ kap­tam, meg­vá­la­szol­ták a kér­dést, sőt, még kap­tam hoz­zá némi olvas­ni­va­lót is. Az viszont vic­ces, hogy a 196 karak­te­rem 9.104 karak­te­res lavi­nát indított.

Tisz­telt Ügyfelünk!

Szia, Laci!

Tájé­koz­tat­juk, hogy a sze­mé­lyi jöve­de­lem­adó­ról szó­ló 1995. évi CXVII. tör­vény (a továb­bi­ak­ban: Szja tv.) jelen­leg hatá­lyos 2. § (4)-(5) bekez­dé­se alap­ján a bel­föl­di ille­tő­sé­gű magán­sze­mély adó­kö­te­le­zett­sé­ge összes bevé­te­lé­re kiter­jed (tel­jes körű adó­kö­te­le­zett­ség). A kül­föl­di ille­tő­sé­gű magán­sze­mély adó­kö­te­le­zett­sé­ge kizá­ró­lag a jöve­de­lem­szer­zés helye alap­ján bel­föld­ről szár­ma­zó, vagy egyéb­ként nem­zet­kö­zi szer­ző­dés, viszo­nos­ság alap­ján a Magyar­or­szá­gon adóz­tat­ha­tó bevé­te­lé­re ter­jed ki (kor­lá­to­zott adó­kö­te­le­zett­ség). A nem­zet­kö­zi szer­ző­dés elő­írá­sát kell alkal­maz­ni, amennyi­ben tör­vénnyel vagy kor­mány­ren­de­let­tel kihir­de­tett nem­zet­kö­zi szer­ző­dés e tör­vény­től elté­rő elő­írást tartalmaz.

Magyar ember min­dig adó­zik. Nem magyar ember (turis­ta) csak a magyar jöve­del­me alap­ján adó­zik. Van­nak egyéb sza­bá­lyok is.

A Magyar Nép­köz­tár­sa­ság és a Sváj­ci Állam­szö­vet­ség között a ket­tős adóz­ta­tás elke­rü­lé­sé­re a jöve­de­lem- és a vagyon­adók terü­le­tén Buda­pes­ten, az 1981. évi ápri­lis hó 9. nap­ján alá­írt egyez­mény kihir­de­té­sé­ról szó­ló 1982. évi 23. tör­vény­ere­jű ren­de­let (a továb­bi­ak­ban: Egyez­mény) rendelkezik.

Első óra: tör­té­ne­lem. Ma 32 éve a kapi­ta­lis­ta svej­ci­ek Buda­pest­re láto­gat­tak, és kötöt­tek egy jófé­le egyez­ményt a magyar betyárokkal.

A fen­ti­ek figye­lem­be­vé­te­lé­vel elő­ször azt kell meg­ha­tá­roz­ni, hogy Ön a jöve­de­lem meg­szer­zé­se­kor bel­föl­di, vagy kül­föl­di ille­tő­sé­gű­nek minő­sült, majd azt kell meg­ál­la­pí­ta­ni, hogy az Ön által szer­zett jöve­de­lem az Egyez­mény alap­ján hol (melyik állam­ban) adóztatható.

Kita­lál­juk, hogy magyar vagy‑e, és hogy kell‑e Magyar­or­szá­gon adóznod.

I. Ille­tő­ség­re vonat­ko­zó álta­lá­nos szabályok

Min­de­nek előtt tájé­koz­tat­juk, hogy a magán­sze­mély tény­le­ges ILLETŐSÉGÉT egy­részt az ille­tő­ség­re vonat­ko­zó MAGYAR sza­bá­lyok, más­részt az érin­tett KÜLFÖLDI ÁLLAM ille­tő­ség­re vonat­ko­zó elő­írá­sai, har­mad­részt a két állam között fenn­ál­ló, a KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉRŐL SZÓLÓ nem­zet­kö­zi EGYEZMÉNY sza­bá­lyai (jel­lem­ző­en annak 4. Cik­ke) együt­te­sen hatá­roz­zák meg. Szin­tén meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy az Egyez­mény sza­bá­lyai dön­tő­bí­ró­ként funk­ci­o­nál­nak, azaz amennyi­ben mind a magyar, mind a kül­föl­di állam meg­ál­la­pí­tot­ta a saját bel­ső joga sze­rint a magán­sze­mély bel­föl­di ille­tő­sé­gét, akkor ennek az ellent­mon­dás­nak a fel­ol­dá­sá­ra az Egyez­mény sza­bá­lyai szolgálnak.

Az Szja. tv. 3. § 2. pont­ja alap­ján bel­föl­di ille­tő­sé­gű magán­sze­mély töb­bek között a magyar állam­pol­gár (kivé­ve, ha egy­ide­jű­leg más állam­nak is állam­pol­gá­ra, és bel­föl­dön nem ren­del­ke­zik a pol­gá­rok sze­mé­lyi ada­ta­i­nak és lak­cí­mé­nek nyil­ván­tar­tá­sá­ról szó­ló tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott lakó­hellyel vagy tar­tóz­ko­dá­si hellyel).

Abban az eset­ben, ha egy magán­sze­mélyt két állam a saját bel­ső joga alap­ján egy­aránt bel­föl­di ille­tő­sé­gű­nek tekin­ti, akkor a tény­le­ges ille­tő­ség kér­dé­sét az Egyez­mény ille­tő­ség­ről szó­ló Cik­két kell alkalmazni.

A tan­könyv­ben ez az ún. kis­be­tűs rész.

TÁJÉKOZTATÁSUNKAT AZZAL A FELTÉTELEZÉSSEL ADJUK, HOGY ÖN MAGYAR ILLETŐSÉGŰNEK MINŐSÜL.

Sze­rin­tünk magyar vagy.

II. Az Egyez­mény 15. Cik­ke tar­tal­maz­za a mun­ka­vi­szony­ból szár­ma­zó jöve­de­lem adóz­ta­tá­sa helyé­nek meg­ha­tá­ro­zá­sá­ra vonat­ko­zó szabályokat.

Az Egyez­mény 15. Cikk (1) bekez­dés értel­mé­ben a 16., 18. és 19. Cik­kek fenn­tar­tá­sá­val a fize­tés, a bér és más hason­ló térí­tés, ame­lyet az egyik Szer­ző­dő Állam­ban (Magyar­or­szá­gon) ille­tő­ség­gel bíró sze­mély nem önál­ló mun­ká­ért kap, csak ebben az Állam­ban (Magyar­or­szá­gon) adóz­tat­ha­tó, kivé­ve, ha a mun­kát a másik Szer­ző­dő Állam­ban (Svájc­ban) vég­zik. Amennyi­ben a mun­kát ott vég­zik, úgy az ezért kapott térí­tés a másik Állam­ban (Svájc­ban) adóztatható.

Az Egyez­mény 15. Cikk (2) bekez­dés úgy ren­del­ke­zik, hogy tekin­tet nél­kül az (1) bekez­dés­re, az a térí­tés, ame­lyet az egyik Szer­ző­dő Állam­ban (Magyar­or­szá­gon) ille­tő­ség­gel bíró sze­mély a másik Szer­ző­dő Állam­ban (Svájc­ban) vég­zett nem önál­ló mun­ká­ért kap, csak az elő­ször emlí­tett Állam­ban (Magyar­or­szá­gon) adóz­tat­ha­tó, ha
a) a ked­vez­mé­nye­zett a másik Állam­ban (Svájc­ban) a vonat­ko­zó adó­év­ben össze­sen nem tar­tóz­ko­dik hosszabb ide­ig, mint 183 nap, és
b) a térí­tést olyan mun­ka­adó fize­ti vagy olyan mun­ka­adó nevé­ben fize­tik, aki nem bír ille­tő­ség­gel a másik Állam­ban (Svájc­ban), és
c) a térí­tést nem a mun­ka­adó­nak a másik Állam­ban (Svájc­ban) levő telep­he­lye vagy állan­dó beren­de­zé­se viseli.

A 15. Cikk (1) bekez­dés ren­del­ke­zé­sé­nek alap­ján Önnek, mint magyar ille­tő­sé­gű mun­ka­vál­la­ló­nak a Svájc­ban vég­zett, mun­ka­vi­szony­ból szár­ma­zó jöve­del­me Svájc­ban adóz­tat­ha­tó, azon­ban a 15. Cikk (2) bekez­dé­sé­ben fog­lalt kon­junk­tív fel­té­te­lek tel­je­sü­lé­se ese­tén (vagy­is ha a 15. Cikk (2) bekez­dés­ben fog­lalt mind­há­rom fel­té­tel tel­je­sül) Önnek, mint magyar ille­tő­sé­gű mun­ka­vál­la­ló­nak a Svájc­ban vég­zett, mun­ka­vi­szony­ból szár­ma­zó jöve­del­me még­is Magyar­or­szá­gon adóz­tat­ha­tó (rövid­tá­vú kiküldetés).

Akkor adó­zol kinn, ha ott vagy töb­bet, mint itt­hon, és kin­ti cég­nél dolgozol.

A leve­lé­ben közöl­tek­ben nincs uta­lás arra vonat­ko­zó­an, hogy Ön Svájc­ban kikül­de­tés kere­té­ben végez­ne mun­kát, ezért vélel­mez­zük, hogy a Svájc­ban vég­zett jöve­del­met egy Svájc­ban ille­tő­ség­gel bíró mun­kál­ta­tó­tól kap­ta. Ennek alap­ján az Ön ese­té­ben, mivel a 15. Cikk (2) bekez­dé­sé­ben fog­lalt kon­junk­tív fel­té­te­lek nem áll­nak fenn, azaz nem tel­je­sül a 15. Cikk (2) bekez­dé­sé­ben fog­lalt mind­há­rom fel­té­tel mara­dék­ta­la­nul, ezért ÖNNEK, MINT MAGYAR ILLETŐSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓNAK A SVÁJCBAN VÉGZETT, NEM ÖNÁLLÓ MUNKÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELME nem Magyar­or­szá­gon, hanem SVÁJCBAN ADÓZTATHATÓ.

Kiszá­mol­tuk, hogy már­ci­us­tól decem­be­rig több mint 183 nap van, és úgy vél­jük, Svájc­ban nem egy türk­mén cég­nek dolgozol.

Az Egyez­mény 23. Cikk (1) bekez­dés a) pont sze­rint a Magyar Nép­köz­tár­sa­ság­ban a ket­tős adóz­ta­tást a követ­ke­ző­kép­pen kell elke­rül­ni: amennyi­ben a Magyar Nép­köz­tár­sa­ság­ban ille­tő­ség­gel bíró sze­mély jöve­del­met élvez vagy vagyo­na van és ez a jöve­de­lem vagy vagyon az Egyez­mény értel­mé­ben a Sváj­ci Állam­szö­vet­ség­ben adóz­tat­ha­tó, úgy a Magyar Nép­köz­tár­sa­ság a b) és c) pon­tok fenn­tar­tá­sá­val ezt a jöve­del­met vagy vagyont kive­szi az adóz­ta­tás alól.

A Magyar Nép­köz­tár­sa­ság a hanyat­ló (és kapi­ta­lis­ta) Nyu­gat felé nemes gesz­tust gya­ko­rol, és nem kér adót azon jöve­de­lem után, ami­hez a Magyar Nép­köz­tár­sa­ság­nak egyéb­ként sem­mi köze sincs.

Az Egyez­mény 23. Cikk (1) bekez­dés c) pont sze­rint azon­ban a Magyar Nép­köz­tár­sa­ság­ban ille­tő­ség­gel bíró sze­mély olyan jöve­del­me vagy vagyo­na, amely az Egyez­mény értel­mé­ben a Magyar Nép­köz­tár­sa­ság­ban ki van véve az adóz­ta­tás alól, a Magyar Nép­köz­tár­sa­ság­ban ennek a sze­mély­nek a töb­bi jöve­del­mé­re vagy vagyo­ná­ra vonat­ko­zó adó meg­ál­la­pí­tá­sá­nál még­is figye­lem­be vehető.

Az Szja. tv. 7. § (1) bekez­dés m) pont sze­rint jöve­de­lem kiszá­mí­tá­sá­nál nem kell figye­lem­be ven­ni a tör­vénnyel vagy kor­mány­ren­de­let­tel kihir­de­tett nem­zet­kö­zi szer­ző­dés alap­ján az adó alól Magyar­or­szá­gon men­te­sí­tett azon jöve­del­met, ame­lyet egyéb­ként az össze­vont adó­lap­ba kel­le­ne beszá­mí­ta­ni. Ugyan­ak­kor az Szja tv. 3. § 75. pont ab) alpont­ja az éves összes jöve­de­lem szá­mí­tá­sá­nál figye­lem­be kell ven­ni a tör­vénnyel vagy kor­mány­ren­de­let­tel kihir­de­tett nem­zet­kö­zi szer­ző­dés alap­ján az adó alól Magyar­or­szá­gon men­te­sí­tett azon jöve­del­met, ame­lyet az össze­vont adó­lap­ba nem kell beszámítani.

Azért írd be az adó­be­val­lá­sod­ba, hogy mennyit keres­tél, mert sze­ret­jük azt tud­ni. Ben­nünk megbízhatsz!

ÖSSZEGEZVE A FENT ÍRTAKAT: HA ÖN MAGYARORSZÁGON BELFÖLDI ILLETŐSÉGŰ ÉS SVÁJCBAN VÉGZETT MUNKÁRÓL VAN SZÓ, AKKOR AZ EBBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM SVÁJCBAN ADÓZTATHATÓ, AMENNYIBEN AZ EGYEZMÉNY 15. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAK NEM TELJESÜLNEK MARADÉKTALANUL.
EZ A JÖVEDELEM AZ EGYEZMÉNY SZERINT MAGYARORSZÁGON MENTESÍTETT AZ ADÓ ALÓL, MIVEL AZONBAN ÖNNEK MAGYARORSZÁGRÓL IS SZÁRMAZOTT JÖVEDELME A KÖZÖLT INFORMÁCIÓK ALAPJÁN, ÍGY TÁJÉKOZTATÓ ADATKÉNT A 2012. ADÓÉVRŐL SZÓLÓ 1253 SZÁMÚ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ BEVALLÁS 44. SORÁBAN KELL FELTÜNTETNI A SVÁJCBAN SZERZETT, NEM ÖNÁLLÓ MUNKÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMET.

Lac­kó, ha meg­nyi­tod az Abev­Ja­vát (ami egy iga­zi hun­ga­ri­kum), akkor a 44-es sor­ba írd be azt az össze­get, m’kay?

Vége­ze­tül utal­ni kívá­nunk arra, hogy az Szja tv. 5. § (7) bekez­dé­se sze­rint a kül­föl­di pénz­nem­ben kelet­ke­zett bevé­telt, fel­me­rült kiadást, vala­mint bár­mely bizony­la­ton kül­föl­di pénz­nem­ben meg­adott, az adó mér­té­ké­nek meg­ha­tá­ro­zá­sá­hoz fel­hasz­nált ada­tot a 6. § ren­del­ke­zé­se­i­nek figye­lem­be­vé­te­lé­vel a Magyar Nem­ze­ti Bank (a továb­bi­ak­ban: MNB) hiva­ta­los devi­za­ár­fo­lya­má­nak, olyan kül­föl­di pénz­nem ese­té­ben, amely nem sze­re­pel az MNB hiva­ta­los devi­za­ár­fo­lyam-lap­ján, az MNB által köz­zé­tett, euró­ban meg­adott árfo­lyam ala­pul­vé­te­lé­vel kell forint­ra átszámítani.
Az Szja tv. 6. §-a alap­ján a kül­föl­di pénz­nem­ről tör­té­nő átszá­mí­tás­hoz bevé­tel ese­té­ben — ha e tör­vény más­ként nem ren­del­ke­zik — a BEVÉTELSZERZÉS IDŐPONTJÁBAN, kiadás ese­té­ben a tel­je­sí­tés idő­pont­já­ban érvé­nyes árfo­lya­mot kell alkalmazni.

Ha a sváj­ci fize­té­se­det Svájc­ban sváj­ci frank­ban kap­tad (van rá esély), akkor eltölt­hetsz azzal egy bol­dog egy fer­tály­órát, hogy egye­sé­vel átszá­mol­ga­tod az MNB-árfo­lya­mok­kal forintra

Ettől elté­rő­en ha a bevé­telt kül­föl­di pénz­nem­ben sze­rez­te, vagy ha a kiadást kül­föl­di pénz­nem­ben fizet­te ki, és ren­del­ke­zik a bevé­tel meg­szer­zé­se idő­pont­ját (a kül­föl­di pénz eladá­sát) köve­tő 15 napon, illet­ve kiadás ese­tén a tel­je­sí­tést (kül­föl­di pénz véte­lét) meg­elő­ző 15 napon belül PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY ÁLTAL az adott kül­föl­di pénz eladását/vételét iga­zo­ló, a nevé­re kiál­lí­tott bizony­lat­tal, akkor a figye­lem­be vett ÁRFOLYAMOT a bizony­lat sze­rin­ti összeg mér­té­ké­ig alkal­maz­hat­ja a forint­ra tör­té­nő átszámításhoz.

Ha vol­tál olyan hülye, és forin­tot vet­tél, akkor szá­mol­hatsz azzal az árfolyammal.

Lehe­tő­ség van arra is, hogy a leír­tak­tól elté­rő­en — válasz­tá­sa sze­rint — az adó­elő­leg, adó meg­ál­la­pí­tá­sá­hoz a bevé­tel forint­ra tör­té­nő átszá­mí­tá­sá­ra a meg­szer­zé­se NAPJÁT MEGELŐZŐ HÓNAP 15. NAPJÁN ÉRVÉNYES MNB HIVATALOS DEVIZAÁRFOLYAMOT, olyan kül­föl­di pénz­nem ese­té­ben, amely nem sze­re­pel az MNB hiva­ta­los devi­za­ár­fo­lyam-lap­ján, az MNB által köz­zé­tett, euró­ban meg­adott árfo­lya­mot alkalmazza.

Még min­dig nem elég bonyo­lult a tör­vény, ezért bele­rak­tunk még egy §-t.

Itt vet­ném köz­be, hogy ennek az árfo­lyam­szá­mí­tás­nak azért nincs a vilá­gon sem­mi értel­me, mert a brut­tó jöve­del­me­met nem mon­dom meg (nem is kell). Innen­től kezd­ve aztán hót mind­egy, hogy az X‑et szor­zom 220-szal, vagy az Y‑t 230-cal. Good luck!

Ter­mé­sze­te­sen a fen­ti­ek­ben emlí­tett forint­ra tör­té­nő átszá­mí­tás­nál a brut­tó jöve­del­met kell ala­pul venni.

A brut­tó béred­del szá­mol­jál. Tudod, ez az, ami Svájc­ban a net­tó 110%-a, Magyar­or­szá­gon a net­tó 200%-a.

Az Alkot­mány­bí­ró­ság 60/1992. (XI.17.) AB hatá­ro­za­tá­ban rög­zí­tet­tek­kel össz­hang­ban tájé­koz­tat­juk, hogy a válasz­le­vél­ben rész­le­te­zet­tek szak­mai véle­mény­nek minő­sül­nek, köte­le­ző jogi erő­vel nem bírnak.

Köszi, hogy elol­vas­tad a leve­lün­ket. Ha így jársz el, még min­dig meg­bün­tet­he­tünk, ez van.

Üdvöz­let­tel:
Nem­ze­ti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyar­or­szá­gi Regi­o­ná­lis Adó Főigazgatósága
Tájé­koz­ta­tá­si Főosztály

Mari­ka a 3‑as szobából.

Pilatus

Khm, ez egy spon­tán bejegy­zés lesz. Csak a pén­zért csi­ná­lom, ves­se­tek meg! :D

Pilatus
Pila­tus (for­rás: Wikipedia)

Az a nagy terv, hogy szom­ba­ton egy kol­lé­gám­mal elme­gyünk Luzern­be (a.k.a. Lucer­ne, Lucer­na (!), Lozärn), illet­ve ha már ott vagyunk, akkor meg­másszuk a Pila­tust. Amennyi­ben rossz len­ne az idő, akkor itt­hon mara­dok, és póke­rez­ni fogok. (Ezt a bekez­dést nehe­zen bír­tam ki kaca­gás nélkül.)

A Pila­tus­ról egyéb­ként több dol­got is érde­mes tud­ni. A nevét Pon­ci­us Pilá­tus­ról kap­ta, aki a legen­da sze­rint itt van elte­met­ve, illet­ve egy másik legen­da sze­rint az olasz Vet­to­re nevű hegyen nyug­szik. Mind­egy, Pila­tus köze­lebb van, így oda megyünk. Ha Pilá­tus sír­ja nincs is itt, egy sár­kánnyal bár­mi­kor össze­fut­hat itt az ember, hiszen egy har­ma­dik legen­da sze­rint egy sár­kány lakik itt. Ami viszont tény, hogy a Pila­tus 2128 méter magas. Nagy mászás nem lesz, van vas­út, azzal megyünk majd.

Bocs!

Közzétéve:
élet, pénz kategóriába sorolva

Egy linkért 150 dollárt?

Nálam már szin­te hagyo­má­nya van a nem túl sok mun­ká­val tör­té­nő “online” pénz­ke­re­sés­nek, ld. kob­rás videó, online foga­dás (most is 300%-os plusz­ban vagyok egy ingye­nes kupon­nal) stb. A mos­ta­ni tör­té­net viszont min­dent visz, illet­ve vihet, ha úgy dön­tök, hogy belevágok.

Szó­val az egész úgy kez­dő­dött, hogy júli­us 12-én kap­tam egy spa­met. Volt már ilyen cso­da, a leg­jobb gmail pos­ta­fi­ók­nál is elő­for­dul. Egy Amy nevű hölgy/robot írt nekem egy angol digi­tá­lis ügynökségtől.

I work for (…); a UK bas­ed Dig­ital Mar­ke­ting Consultancy.
We rep­re­sent cli­ents inter­es­ted in soci­al media mar­ke­ting on smal­ler sites with litt­le or no exist­ing advert­ising and we’­re cur­rently loo­king for advert­ising partners.
We pay a fixed upfront annu­al fee which we will agree on with you. Once the ad is in place, pay­ment is made wit­hin app­ro­xi­ma­tely 48 hours.
Would you be inter­es­ted in pla­cing a small text-bas­ed ad on Markert.hu?

Hm, mond­tam a boros­tám alatt, hm, hm. Ez már most mókás volt, nosza, vála­szol­tam is neki egy óvatosat.

Yeah, why not?
Ple­a­se send me the details.

Alá is írtam hiva­ta­lo­san, mint a markert.hu nagy­ha­tal­mú tulaj­do­no­sa (“Laci”). Bő egy hétig csend volt, aztán meg­kap­tam az ere­de­ti leve­let Lupé­től, de ezút­tal egye­ne­sen nekem címez­ve. Mivel még min­dig nem tud­tam, hogy most akkor ez mi a szösz, megint kér­tem tőle konk­ré­tu­mo­kat. Kis­vár­tat­va vála­szolt is.

New Page With the Cont­ent of your Choice
You will be free to crea­te a new page or blog post and write the cont­ent how you wish. We will pro­vi­de you with the URL to our cli­ents web­site that we would like you to link to, you can link to our cli­ents site in any man­ner you see fit. We would offer you 150USD for a one year placement.
(…)
We pay the full annu­al fee via secu­re pay­ment part­ners Pay­pal or Money­boo­kers wit­hin 48 hours of the advert going live on your site.
(…)

Hop­pá, mond­tam ekkor magam­ban, ezek itt tény­leg úgy tesz­nek, mint akik komo­lyan gon­dol­ják. Írtam is nekik.

I’m still inter­es­ted. Can you ple­a­se show me a web­site whe­re you have such an advertising?

Erre teg­nap kap­tam választ, íme a lényeg.

My sin­ce­re apo­lo­gi­es for the dela­yed res­pon­se but I am glad to let you know that we are now ready to pro­ce­ed with our offer.
I sent your site to our tech­ni­cal team for furt­her assess­ment and I am ple­as­ed to inform you that your site has been approved!
(…)
1) Kindly crea­te a new blog post on Markert.hu writ­ten in Hun­ga­ri­an. It can be abo­ut anyth­ing you nor­mally write on this site. We are not requ­i­ring you to write abo­ut our cli­ent but you can do that if you prefer.
2) Once you have writ­ten the post, you sho­uld find a sec­ti­on or key­word in the cont­ent to link to:
(…)
3) It would be ide­al if the anc­hor text is rela­ted to the cli­ent’s nic­he. We sug­gest pla­cing it in the midd­le of the page and embed­ded in the cont­ent to opti­mi­se its exposure.
(…)
Ple­a­se let me know your tho­ughts on this. Sho­uld you deci­de to move for­ward, ple­a­se send me an email along with your Pay­pal or Money­boo­kers reg­is­te­red email add­ress when you have uplo­a­ded the ad so we could pro­cess the payment.

Ezen felül kül­dött még nekem egy scre­ens­ho­tot is egy koráb­bi pos­tom­ról, ami­ben egy szót link­ké kon­ver­tált, és mutat­ta, hogy ennyi az egész, így kell ezt csinálni.

Itt tar­tunk most. 150 dol­lá­rért “elad­ha­tom a blo­gom füg­get­len­sé­gét” (by Regi). Hol itt a kamu? Töke van a menyasszonynak?

Közzétéve:
pénz, spam kategóriába sorolva

Magánnyugdíjpénztáras összefoglaló (UPDATED)

Mivel sehol eddig nem talál­tam egy össze­fog­la­lót arról, hogy gya­kor­la­ti­lag mit csi­nál­jon az ember, ha netán pénz­tár­tag sze­ret­ne marad­ni, gon­dol­tam, írok egyet. Saját tapasz­ta­la­tok, poli­ti­ka­i­lag inkor­rekt tar­ta­lom, 18-as kari­ka. Sen­ki se olvas­son tovább!

Hol?
Az ONYF olda­lán lehet ügy­fél­szol­gá­la­to­kat keres­ni, ami fon­tos: bár­ki bár­me­lyik iro­dá­ban elin­téz­he­ti a nyi­lat­ko­zat­té­telt, nem kell a lak­hely sze­rin­ti iro­dá­ba men­ni! (Buda­pes­ten egyéb­ként három hely van: VIII. ker., Fiu­mei út 19/a., XIII. ker., Váci út 73.; XIII. ker., Viseg­rá­di u. 49.)

Mikor?
Minél előbb, mert 2011. janu­ár 31. (illet­ve nagyon indo­kolt eset­ben feb­ru­ár vége) a határ­idő. Nyit­va­tar­tá­si idő­ket érde­mes megint csak az ONYF olda­lán keres­gél­ni, ahol én vol­tam (Váci út 73.), ott fél 8‑tól van­nak nyit­va (két ünnep között pedig fél 7‑től vol­tak).
Egyéb­ként nem kell meg­ijed­ni a sor­tól, én 20 embert kap­tam magam elé, és brut­tó egy óra alatt végez­tem. Töb­bek elmon­dá­sa sze­rint ez az idő inkább még ennél is keve­sebb szo­kott len­ni, kis sze­ren­csé­vel 30 perc alatt is megúszható.

Mi kell hozzá?
TAJ-kár­tya, sze­mé­lyi iga­zol­vány (/útlevél/jogosítvány), lak­cím­kár­tya. Tőlem nem kér­tek tag­sá­gi okira­tot, tag­sá­gi szá­mot, csak a magán­nyug­díj­pénz­tár nevét kel­lett tudnom.

Hogyan?
Ez is iro­dá­ról iro­dá­ra eltér­het, de alap­ve­tő­en így néz ki a folyamat:

 • bemész az ügyfélszolgálatra;
 • kérsz for­ma­nyom­tat­ványt*, amit három pél­dány­ban adnak oda neked (az a pon­tos neve, hogy “Nyi­lat­ko­zat a magán-nyug­díj­pénz­tár tag­sá­gi jog­vi­szony fenn­tar­tá­sá­ról”; és én nem talál­tam meg az ONYF olda­lán sehol sem);
 • kitöl­töd mind­egyik pél­dány “tete­jét”, egé­szen az alá­írá­sig (alá­ír­ni már az ügy­in­té­ző­nél kell), amit beírsz: név, lak­cím, TAJ-szám, pénz­tár neve;
 • kérsz sor­szá­mot (lehet, hogy más­hol a for­ma­nyom­tat­ványt és a sor­szá­mot egy­szer­re adják);
 • türel­me­sen várakozol;
 • szó­lí­ta­nak, oda­mész az ablakhoz/pulthoz, oda­adod a papí­ro­kat, a fent fel­so­rolt igazolványokat;
 • a néni (min­dig néni) kitöl­ti a hiány­zó dol­go­kat, ellen­őr­zi az adataidat;
 • alá­írod mind­há­rom példányt;
 • a néni is alá­ír­ja, még egy néni­vel alá­i­rat­ja, majd addig pecsé­tel, amíg van fehér felü­let a papíron;
 • meg­tar­ta­nak két pél­dányt, vissza­ad­nak egyet, plusz én még kap­tam egy fény­má­so­la­tot is;
 • a fény­má­so­la­tot öt (munka?)napon belül leadod a munkáltatódnak.

Aztán elte­lik 30–40 év, “nyug­díj­ba mész”, és kapod a nyug­dí­ja­dat a magán- és (ha van) az önkéntes-nyugdíjpéntáradtól.

Ennyi.

Annyi befo­lyá­so­lást még meg­en­ged­nék magam­nak, hogy a sorbanállás/ügyintézés ne riasszon el sen­kit. Ha egy egész (szabad)nap rá is megy, akkor se. Sze­rin­tem ne ezen múl­jon a döntés!

*: a Sta­bi­li­tás fel­tett egy nyi­lat­ko­zat­min­tát, amit akár ott­hon is ki lehet nyom­tat­ni (3 pél­dány, ugye), kitöl­te­ni az alá­írá­sig, és akkor továb­bi 1..5 perc spó­rol­ha­tó. Meg­ta­lál­ha­tó itt: nyi­lat­ko­zat.

Nokia N8

Min­dig nagy prob­lé­ma nekem, hogy mikor, milyen tele­font vegyek majd. Most van elő­ször az, hogy jó elő­re tudom, mit fogok ven­ni majd. Nokia N8, ennyi.

Van ben­ne 12 mega­pi­xe­les kame­ra, HD-fel­bon­tá­sú fil­me­ket készít, HDMI kime­ne­te van, GPS ben­ne, Face­book és Twit­ter kli­ens is per­sze stb. stb. stb. Kell nekem, még akkor is, ha annyi­ba fog kerül­ni, mint egy iPho­ne. Nem kell nekem iPho­ne, Jani óta tud­juk, hogy “a tele­fon: Nokia”.

Már csak egy dolog­ban kell remény­ked­ni: nem lesz olyan csa­ló­dást kel­tő az egész, mint az N97.

Közzétéve:
mobil, pénz kategóriába sorolva

0

Azt hit­tem, hogy a Pan­non két­fo­rin­tos csek­két nem lehet übe­rel­ni unte­rol­ni. A Főtáv meg­mu­tat­ta, hogy mégis.

0

Volt hoz­zá (SAP‑s) szám­la is, meg két szép pros­pek­tus. Nyom­da­költ­ség­gel-pos­tá­val együtt kijött az egész egy százasból.

Közzétéve:
nem jó, pénz kategóriába sorolva

OTP -> HBW

Hét évvel OTP‑s szám­lám meg­nyi­tá­sa, hat és fél évvel az első “de jó len­ne meg­szün­tet­ni ezt az OTP‑s szám­lát, és keres­ni egy nor­má­lis ban­kot” gon­do­lat fel­buk­ka­ná­sa, egy hét­tel a HBW‑s bank­szám­lám meg­nyi­tá­sát köve­tő­en ma betér­tem egy köze­li bank­fi­ók­ba, és kegyet­le­nül meg­szün­tet­tem a szám­lá­mat. Hiá­ba pro­bál­ko­zott a pénz­tá­ros néni, nem tudott meggyőzni.

— Meg­kér­dez­he­tem, hogy miért szün­te­ti meg a számláját?
— Meg.
— Miért szün­te­ti meg a számláját?
— Mert az OTP a leg­drá­gább, leg­rosszabb, leg­ócs­kább bank, évek óta sze­ret­tem vol­na “sza­kí­ta­ni”, de min­dig lus­ta vol­tam, most vég­re nem.
— Miért len­ne drága?
— Pél­dá­ul a netes uta­lás 360 forint.
— Fogad­junk, hogy tudok olyan össze­get mon­da­ni, ami­nél csak 180 forint a netes uta­lás díja!
— Az új ban­kom­nál 0, az sze­rin­tem vala­mi­vel keve­sebb, mint a 180 vagy a 360. Egyéb­ként meg fogad­junk, hogy meg­szün­te­tem a szám­lá­mat, akár­mit is mond!

Erre már nem tudott mit mon­da­ni, szó­val alá­ír­tam tucat­nyi kis papír­fec­nit, és készen is voltunk.

Én csak annyit mon­dok: HBW Exp­ress. 0 forint a szám­la­nyi­tás, a szám­la­ve­ze­tés, a net­bank, a netes uta­lás, a rend­sze­res netes uta­lás, a cso­por­tos besze­dé­si meg­bí­zás, a kész­pénz­fel­vé­tel fiók­ban, egy ATM-es és még két saját ATM-es készpénzfelvétel.

És a logó­juk se olyan, mint­ha a kövér ban­kár lesz*patná a sze­ren­csét­len ügy­fe­let. (Vagy pedig a Cool TV-től lop­ták, az se jobb.)

Közzétéve:
nem jó, pénz kategóriába sorolva

Számla…

Azt hit­tem, hogy a múlt­ko­ri pan­no­nos csekk után már nem érhet meg­le­pe­tés. Téved­tem. Most csekk nem jött, csak szám­la. Szép borí­ték, két­ol­da­las össze­sí­tő, fel­adás­sal együtt nem kerül­he­tett töb­be 50 forintnál.

0,00 Ft

Közzétéve:
nem jó, pénz kategóriába sorolva