Kategória: autós

 • Autós baleset

  írta:

  | kategória:

  A VW Sha­ra­nunk bal első ajta­ja saj­nos össze­tört kis­sé. Ráné­zés­re nem szép, és pénz­ügyi­leg (hét­főn viszem majd meg­né­zet­ni, de a javí­tás leg­ko­ráb­ban 1 hónap múl­va ese­dé­kes) sem az. A ked­ves olva­só­tá­bort egy kis játék­ra invi­tá­lom, és fel­te­szem a kér­dést, hogy vajon mi tör­tén­he­tett, ha pusz­tán annyit köz­lök, hogy az autó bal első ajta­ja össze van…

 • Így passzoltam el az Audit, avagy autóeladás Svájcban

  írta:

  | kategória: ,

  Ahogy azt pont egy hónap­ja írtam, úgy ala­kult, hogy el kel­lett adnunk a régi kocsin­kat. Ezen apro­pó­ból jelent­ke­zem egy gyors össze­fog­la­ló­val, ami­ben sze­re­pel­ni fog­nak nep­pe­rek, szá­mo­ló­gép, és még egy letört műanyag­da­rab is. Tart­sa­nak velünk! Hir­de­tés: én hat irány­ból támad­tam egy­szer­re, remél­ve, hogy így maxi­ma­li­zál­ni tudom a GRP-t és a rea­chet. (Regi 5 éve mesél ezek­ről…

 • Eladó az Audink!

  írta:

  | kategória:

  Nos, mivel vélet­le­nül vet­tünk egy VW Sha­rant teg­nap, ezért most van egy feles­le­ges, de annál job­ban sze­re­tett autónk. Jó álla­pot, sok érze­lem és élmény, pár karcolás. Itt a hir­de­tés, lehet kat­tin­ta­ni, ha már fizet­tem érte vagy 60 fran­kot: https://www.autoscout24.ch/de/d/audi-a4-kombi-2012-occasion?vehid=6623694 (ez a link már halott pénz) Egyéb­ként meg nem sze­ret­tük vol­na elad­ni, jó lett vol­na meg­tar­ta­ni,…

 • A kerékcsere

  írta:

  | kategória: ,

  Beve­ze­tés #1 F. Regi­na (aki később fér­je­zett nevén, M. Regi­na­ként foly­tat­ta pálya­fu­tá­sát) gödi lakos Suzu­ki Swift típu­sú gép­jár­mű­vét 2007 tava­szán elvit­te kerék­cse­ré­re. Regi­na az alka­lom­hoz illő öltö­ze­tet viselt: kis nyá­ri ruhács­ka, szan­dál, nap­szem­üveg. Idő­pont­ja volt, és mivel nem sze­ret kés­ni, ezért már 5 perc­cel koráb­ban meg­ér­ke­zett a garázs­ba. Szé­pen bepar­kolt, leál­lí­tot­ta a motort, sebes­ség­ben hagy­ta…

 • Szervízben

  írta:

  | kategória: ,

  A minap (iga­zá­ból sze­rin­tem egy hónap­ja, csak lus­ta vagyok) kigyul­ladt az autó­ban a “ser­vi­ce due” fel­irat, és mit volt mit ten­ni, beje­lent­kez­tünk (Regi jelent­ke­zett be) szer­víz­re. Sem­mi ext­ra, 80’000 km körül járunk, és eltelt egy újabb év. Egy ked­di napon reg­gel nyolc órá­ra vol­tam hiva­ta­los a köze­li AMAG (ez a sváj­ci Por­sche Hun­gá­ria) kiren­delt­ség­be. Nem kis…

 • Teslát vezettem

  írta:

  | kategória:

  nem sze­ret­nék károm­kod­ni, de a tes­la model s kur­va jó. az autó. a követ­ke­ző kocsink ez lesz, vagy a model x. addig tovább lottózom. :) — Mar­kert Laci (@markertlaci) April 18, 2015 Egy hónap­ja vol­tam a gen­fi autó­sza­lo­non. Ott vég­re bele­ül­het­tem egy iga­zi Tes­lá­ba, még­hoz­zá az új, P85D jelű autó­ba. Per­sze ez egy kiál­lí­tá­son, ahol az autó…