Kategória: politika

 • Védett: Mo.

  írta:

  | kategória:

  Nincs kivonat, mert ez egy védett tartalmú bejegyzés.

 • Meseország Mindenkié (a hagyományostól eltérő)

  írta:

  | kategória: ,

  Poli­ti­ka. Ma olvas­tam a 444-en (ami­nek, ugye, első­szá­mú támo­ga­tó­ja vagyok), hogy a Mese­or­szág Min­den­kié c. mese­könyv nem mesekönyv. Mint írják, a köz­ér­de­kű beje­len­tés­re indult vizs­gá­lat­ban a kor­mány­hi­va­tal azt álla­pí­tot­ta meg, hogy a köny­vet mese­könyv­ként érté­ke­sí­tik, a meg­ne­ve­zés és a borí­tón lévő gra­fi­kus ábrá­zo­lás is erre utal, az viszont nincs fel­tün­tet­ve, hogy a mesék a hagyo­má­nyos…

 • Idegenellenesség Svájcban

  írta:

  | kategória: ,

  Van ez a ked­ves sváj­ci párt, az a nevük, hogy SVP (Sváj­ci Nép­párt). Nem popu­lis­ták egy kicsit se, csak annyi­ra, hogy ott­hon is lehet­ne tanul­ni tőlük. Egyéb­ként övék a leg­na­gyobb frak­ció itt, no para. A minap kijött egy vide­ó­juk, ami­vel a leg­kö­ze­leb­bi, beván­dor­lás-elle­nes sza­va­zás­ra kam­pá­nyol­nak. Regi segít­sé­gé­vel csi­nál­tunk egy gyors sza­bad­for­dí­tást (ld. a videó utá­ni…

 • Egy választás margójának a lábjegyzetének a függelékébe

  írta:

  | kategória:

  Nem szok­tam poli­ti­zál­ni. (De.) Nem az a szo­mo­rú, hogy nyolc ilyen (milyen?) év után ez (mi?) lett az eredmény. Az a szo­mo­rú, hogy van ez a faj­ta “magyar vagyok” érzés. Hogy mit jelent magyar­nak len­ni. A magyar utá­nad lép be a for­gó­aj­tón, de előt­ted lép ki belő­le. A “magyar rap­per ember baj­sza, mint a magyar…

 • Kalandok az okmányirodában, avagy hogyan kell kijelentkezni Magyarországról gyerekkel

  írta:

  | kategória: , ,

  Újabb hatás­va­dász cím és poszt, mint az adó­zós még rég­ről. Ha hason­ló ütem­ben nő stag­nál az olva­só­tá­bor, akkor pár éven belül ki tudok ven­ni 10 eurót az AdSense-ből. Ahogy az egy jog­kö­ve­tő magyar állam­pol­gár­tól elvár­ha­tó, las­san négy év Svájc után elkez­dett fog­lal­koz­tat­ni ez a kije­lent­ke­zé­ses dolog. Volt több kisebb-nagyobb ok is, hogy miért kel­le­ne meg­lép­ni, pl.…

 • Meghúztam a tőke bajszát

  írta:

  | kategória: ,

  Előz­mény: “Simon Gábor” szám­lá­ja a Mag­Net Banknál LACI → BANK Tisz­telt Mag­Net Bank! Jelen­leg van még magyar­or­szá­gi lak­cí­mem, de azon gon­dol­ko­zom, hogy előbb-utóbb kije­lent­ke­zem, mivel évek óta kül­föl­dön élek. Ha nem lesz mo‑i lak­cí­mem, fogok még tud­ni Önök­nél ügye­ket intézni pl. bis­sau-gui­ne­ai vagy magyar útlevéllel? Vála­szu­kat elő­re is köszönöm! Üdvözlettel: Mar­kert László BANK → LACI Tisz­telt Ügyfelünk! Leve­lé­re…