Kategória: frankfurt

 • Check this out

  írta:

  | kategória:

  Most jelent­kez­tünk ki. 10 perc netez­ge­tés, aztán irány a rep­tér. Fél 5‑kor szál­lunk fel, 6‑kor érke­zünk. Vég­re, vég­re, végre.

 • Sorozatok, végre

  írta:

  | kategória: ,

  Elin­dul­tak a nagy ame­ri­kai soro­za­tok, amik közül négy­nek a rab­ja vagyok. Ennek örö­mé­re teg­nap letor­ren­tez­tem meg­vet­tem a Vide­o­On­De­mand-rend­sze­ren keresz­tül a My Name Is Earl (3. évad) első (dupla)részét, a Pri­son Break (3. évad) első három részét, és meg is néz­tem mind. Most jön le fize­tek elő a Hero­es (2. évad) első két részé­re, és a Hou­se…

 • Utolsó napok

  írta:

  | kategória:

  Ma van az utol­só tel­jes nap, sze­ren­csé­re ennek a jó része is izgal­ma­san telt. De előbb a teg­nap máso­dik feléről. Nagy euro-jel, ami alatt át is lehet men­ni, de én babo­nás vagyok. Van egy nagy park, és körü­löt­te egy cso­mó felhőkarcol(gat)ó. Ez a régi ope­ra­ház. Idá­ig men­tünk, aztán vissza a Hauptwachéig. A “nagy” séta előtt…

 • Pihenés — már csak két nap

  írta:

  | kategória: ,

  Ma van a német egy­ség nap­ja. Ennek örö­mé­re teg­nap este meg­néz­tem a Táv­kap­csot (amin én vala­mi­ért min­dig meg­ha­tó­dok, és tel­je­sen meg­vál­to­zik a han­gu­la­tom), ma meg az Ellen­sé­ges terü­le­tet (ami meg ilyen Owen Wil­son-os szer­bes hábo­rús film). Sőt, napok óta elő­ször ren­de­sen kialud­tam magam, a meg­fá­zá­som nagy­já­ból elmúlt, ráadá­sul már csak ket­tőt kell alud­ni, és megyünk…

 • Malajzia

  írta:

  | kategória:

  Nem ter­vez­tem mára még egy bejegy­zést, de az élet köz­be­szólt. Az előbb jött — mit jött, özön­lött — be a hotel­be vagy száz távol-kele­ti lány­ka. Úgy 16–18 éve­sek lehet­nek, és nem tudom, hogy ki fizet ki ennyi pénzt szál­ló­ra nekik. A lob­bi megtelt. Ist­ván se érti.

 • 6, 5, 4…

  írta:

  | kategória:

  Na, ezen a hét­vé­gén is túl vagyok. Szom­bat este steak-ezés és kocs­má­zás (mely során limo­ná­dét és teát ittam). Vasár­nap pihe­nés, és este bar­be­cue-par­ty az egyik jó messzi kül­vá­ros­ban. Innen kap­tok egy képet. Brat­wurst (vagy bajor kol­bász, kinek mi tet­szik) sül. Ha sör­rel locsol­juk, szép piros lesz. És még egy a hazaútról. A hagyo­má­nyos vona­tos kép. Reg­ge­len­te meg…