Kategória: német

 • Ich bin bereit

  írta:

  | kategória:

  Janu­ár else­jén nagy és halk (ki nem mon­dott) foga­dal­mat tet­tem: min­den nap fogok vala­mennyit néme­tül tanul­ni. Plat­form­nak a Duolin­gót válasz­tot­tam (pro­fi­lom). Reg­ge­len­te 10 perc alatt letol­tam 4–5 lec­két, ezzel tel­je­sí­tet­tem a napi 50 XP‑t, amit beál­lí­tot­tam. Mivel egy ide­je nem vol­tam aktív, min­den skil­lem lecsök­kent, az első hetek azzal men­tek el, hogy azo­kat tor­náz­tam vissza…

 • Első német

  írta:

  | kategória: ,

  Múlt­kor itt fel­vág­tam az angol­lal, hogy 12 év tanu­lás és 7 év mun­ka után mennyi­re flot­tul megy a paraszt hung­lish. Nos, most német­re vál­tok, mert ma volt az első sky­pe-os német­órám. Ingye­nes pró­ba­óra, főleg szint­fel­mé­rő, de akkor is az első­nek számít. Jól indult az este. Direkt eljöt­tem a “koráb­bi” vil­la­mos­sal, de aztán dugó­ba került a…

 • Chindermuul

  írta:

  | kategória: ,

  Ha min­den igaz, akkor e poszt címe azt jelen­ti, hogy gye­rek­száj. A Chin­der az Kin­der, a Muul pedig Maul. Biz­tos van olyan kan­ton, ahol ez tény­leg így van. Néhány hét­tel ezelőtt kap­tunk egy leve­let a klo­te­ni város­há­zá­tól. Vár­tuk már, mert nagy emai­le­zés­ben vol­tunk velük, t.i. mind­járt (2015 augusz­tu­sá­ban) kez­dik a gye­re­kek az ovit, és van némi…