Rólam


Neve: Mar­kert Lász­ló, Laci.

Szü­le­tett: Buda­pes­ten, Magyar­or­szá­gon; abban az évben, ami­ről Orwell regényt írt.

Lak­he­lye: Zürich­ben, Svájc­ban; a város­ban 2016, az ország­ban 2012 óta.

Csa­lá­di álla­po­ta: férj (Regi­nek), apa (Katá­nak, Zizi­nek, Médi­nek), fiú (anyu­nak), vő (töb­bek­nek).

Fog­lal­ko­zá­sa: seni­or soft­ware engi­ne­e­ring mana­ger vagyok, koráb­ban pro­ject mana­ger, azelőtt pedig busi­ness analyst vol­tam. 2010-ben kerül­tem az EPAM-hoz, előt­te dol­goz­tam egy kicsit a Shell­nél és az IBM-nél, nagyon kicsit az EY-nál is. A BME‑n dip­lo­máz­tam 2007-ben mér­nök informatikusként.

Hob­bi­jai: foci­zás, foci nézés, foci­ról olva­sás, ping­pon­go­zás, síe­lés, könyv­ol­va­sás, írás.

A blog­ról: ez a blog a saját véle­mé­nyem. Néha Regié, eset­leg Katáé, vagy Zizié. Médi is egy­re töb­bet beszél, előbb-utóbb blo­gol­ni is csak elkezd. Egy­szer pén­zért blo­gol­tam, de az kivé­tel. Szok­tam írni foci­ról, mun­ká­ról, Svájc­ról, poli­ti­ká­ról, de leg­in­kább a csa­lád­ról. Egy­szer majd ki lesz adva kemény­kö­té­ses for­má­ban, vegán műbőr­rel bevon­va. Addig marad a markert.hu (ala­pít­va 2007-ben).

Vegyél nekem egy kávét! Buy me a coffee!

Utol­só fris­sí­tés: 2021. júli­us 14.