Kategória: munka

 • A halolaj

  írta:

  | kategória: , ,

  Az élmény igen friss, még érez­ni. Tör­tént az a minap, még pon­to­sab­ban a mai napon, hogy dél­ben elmen­tem edze­ni. Nincs ebben sem­mi szé­gyell­ni­va­ló, hét­köz­nap dél­ben, ebéd helyett szok­tam, lesé­tá­lok a köze­li ún. dzsim­be, sze­re­tem a vasat. Az edzés után gyor­san fel­öl­töz­tem, ez nálam egy kabá­tot jelent — izzad­ság­tól sikam­lós ruhá­za­tom­ra. (Apro­pó, néha hideg verej­ték­ben (ún.…

 • LinkedIn karma

  írta:

  | kategória:

  Kicsit ciki volt már ez a gines poszt, így akar­tam írni vala­mit, hogy lej­jebb men­jen. Mond­juk nem tudom, hogy ez nem cikibb‑e, de leg­alább ezután nem hánytam. Van nekem a Lin­ke­dI­nen majd­nem 1500 bará­tom, mond­juk ezek­nek egy részé­ről akkor se tud­nám elmon­da­ni, hogy hon­nan isme­rem, ha nagyon komo­lyan fenye­get­né­nek. Na jó, ez nem igaz, tudom,…

 • Bullet Journal “light”

  írta:

  | kategória:

  Ez egy ilyen unal­mas jegy­ze­te­lős bejegy­zés lesz. Szok­tam írni. Papír­ra, tol­lal. Min­dig van jegy­zet­fü­ze­tem, viszem magam­mal meg­be­szé­lé­sek­re talál­ko­zók­ra ran­de­vúk­ra mee­tin­gek­re. Egy­részt kb. 7%-kal eme­li az ember IQ-ját, ha van nála egy feke­te notesz; más­részt meg egy igen kor­lá­to­zott memó­ri­á­val meg­ál­dott ember ese­té­ben a gon­do­la­tok és meg­be­szél­tek rög­zí­té­se egy­sze­rű­en muss sein muszáj. Múlt héten kap­tam egy új…

 • Viszlát, 2017!

  írta:

  | kategória: ,

  Ez ilyen mun­kás poszt lesz, vigyázat! Néhány órán belül vég­re véget ér ez az év, ami olyan volt, mint a Well­hel­lo-film (gy.k. #soha­vé­get­ne­mé­rős), bár a film mond­juk tava­lyi, az évről pedig éppen az imént írtam, hogy mind­járt véget ér. Jó hason­lat, ket­tes, leülhet! Milyen volt 2017? Kemény. A janu­ár jól kez­dő­dött, már­mint a leg­ele­jén. Min­den…

 • Az interjú

  írta:

  | kategória:

  Egy köze­li isme­rő­söm mesélte. Egy Busi­ness Analyst-jelöl­tet inter­júz­tat­tunk tele­fo­non. Ami­kor néz­tük a CV-jét, fel­tűnt, hogy az ille­tő az elmúlt 5 évben 6 helyen dol­go­zott, és még volt egy fél­éves szü­ne­te is. (Én az első mun­ka­évem­ben 9 hónap IBM után 2 hónap Ernst&Youngot tud­tam fel­mu­tat­ni, ezért nem íté­lek el sen­kit első­re. — a szerk.) Nem baj,…

 • A hely

  írta:

  | kategória: ,

  Egy köze­li isme­rő­söm mesélte. Egy nagy pro­jekt zárá­sát ünne­pel­tük. Kb. 700 embert hív­tak meg a Go-Live par­ty-ra, amit egy hatal­mas ren­dez­vény­köz­pont­ban tar­tot­tak. (Sváj­ci­ak ked­vé­ért: Stage One, Oer­li­kon-Zürich — a szerk.) Az egész egy álló­fo­ga­dás­sal kez­dő­dött, hord­ták kör­be az ita­lo­kat, falat­ká­kat kínál­tak, kor­rekt nasi volt. Aztán leve­tí­tet­tek egy negyed­órás össze­ál­lí­tást a pro­jekt­ről, dró­nos fel­vé­te­lek az iro­da­épü­le­tek­ről,…