Szerző: Laci

 • Gyorshír — svájciak lettünk! 🇨🇭

  írta:

  | kategória: ,

  2010. júli­us 26-án lép­tem éle­tem­ben elő­ször sváj­ci föld­re. Kana­dá­ból utaz­tam haza, és mivel volt pár órám az átszál­lás között, bevo­na­toz­tam Zürich­be, és rög­tön bele­sze­ret­tem a hideg és esős sváj­ci nyárba. 2012. már­ci­us 9‑én érkez­tem élet­vi­tel­sze­rű­en Zürich­be. Más­fél órá­nyi alvás után rög­vest bank­szám­lát és tele­fon­szá­mot nyitottam. 2012. már­ci­us 12-én kezd­tem dol­goz­ni. Azóta is ugyan­an­nál a cég­nél…

 • Teraszkert 2024 v0

  írta:

  | kategória:

  A tava­lyi évhez hason­ló­an idén is meg­osz­tom kaland­ja­i­mat a teraszunkon. Az elmúlt fél évti­zed meg­mu­tat­ta, hogy mennyi­re ide­á­lis min­den adott­sá­gunk a nagy­üze­mi (sic!) zöld­ség­ter­mesz­tés­hez. 20nm észak­nyu­ga­ti fek­vé­sű terasz, itt tömény­te­len mennyi­sé­gű para­di­csom ter­mett már. Ehhez csat­la­ko­zott a dél­ke­le­ti tájo­lá­sú kis kilé­pőnk tavaly, ahol szep­tem­ber­ben ültet­tem salá­tát, hagy­mát, cék­lát, mér­sé­kelt siker­rel. Az idei terv az, hogy…

 • Beavis and Butt-Head (SNL)

  írta:

  | kategória:

  Ez egy rövid, ámde lényeg­re­tö­rő bejegy­zés lesz, amely­ben meg­osz­tok magam­ról egy fon­tos infor­má­ci­ót. Éle­tem­ben soha nem röhög­tem még annyi­ra erő­sen (ún. könnyes­re), mint ami­kor Regi­vel meg­néz­tük a Satur­day Night Live 49. évad 17. epi­zód­ját (host: Ryan Gos­ling), abban is a “Beavis and Butt-Head” név­re hall­ga­tó szkeccset. Mond­juk ki — ez a tele­ví­zi­ó­zás legteteje! Ha vala­ki…

 • A halolaj

  írta:

  | kategória: , ,

  Az élmény igen friss, még érez­ni. Tör­tént az a minap, még pon­to­sab­ban a mai napon, hogy dél­ben elmen­tem edze­ni. Nincs ebben sem­mi szé­gyell­ni­va­ló, hét­köz­nap dél­ben, ebéd helyett szok­tam, lesé­tá­lok a köze­li ún. dzsim­be, sze­re­tem a vasat. Az edzés után gyor­san fel­öl­töz­tem, ez nálam egy kabá­tot jelent — izzad­ság­tól sikam­lós ruhá­za­tom­ra. (Apro­pó, néha hideg verej­ték­ben (ún.…

 • A füllyukasztás

  írta:

  | kategória:

  Ha vala­ki azon gon­dol­ko­dik, mi az a fül­ly, és még inkább mi az, hogy ukasz­tás, annak van egy rossz hírem. Médi miatt a csa­lád­ban nagy­já­ból azóta téma (újra) a fülek kilyu­kasz­tá­sa, ami­óta elkez­dett beszél­ni. Sokak­nál ez azért nem így van, mert a leány­gyer­mek fülét ide­jé­ben / ide­je­ko­rán (cse­cse­mő­ként) kilö­vik. Nálunk ez sem az ikrek­nél (akik ma…

 • Kínzó hibák javítási javaslata — Kvirtek és kvartok

  írta:

  | kategória:

  Akik ismer­nek, tud­ják, hogy nem vagyok egy ODC‑s* típus. Sem­mi hák­li, főleg nem egy­re több hák­li, ahogy egy­re böl­csebb leszek. Ez vagyok én. Julia Donald­son egy angol író­nő, akit a gye­rek­köny­vei révén ismer­tünk meg, mint sok más szü­lő is. (Állan­dó tár­sa Axel Scheff­ler, aki bámu­la­to­san raj­zol, és most tény­leg nem túl­zok.) Emlé­ke­im sze­rint az első…