Szerző: laci

 • A füllyukasztás

  írta:

  | kategória:

  Ha vala­ki azon gon­dol­ko­dik, mi az a fül­ly, és még inkább mi az, hogy ukasz­tás, annak van egy rossz hírem. Médi miatt a csa­lád­ban nagy­já­ból azóta téma (újra) a fülek kilyu­kasz­tá­sa, ami­óta elkez­dett beszél­ni. Sokak­nál ez azért nem így van, mert a leány­gyer­mek fülét ide­jé­ben / ide­je­ko­rán (cse­cse­mő­ként) kilö­vik. Nálunk ez sem az ikrek­nél (akik ma…

 • Kínzó hibák javítási javaslata — Kvirtek és kvartok

  írta:

  | kategória:

  Akik ismer­nek, tud­ják, hogy nem vagyok egy ODC‑s* típus. Sem­mi hák­li, főleg nem egy­re több hák­li, ahogy egy­re böl­csebb leszek. Ez vagyok én. Julia Donald­son egy angol író­nő, akit a gye­rek­köny­vei révén ismer­tünk meg, mint sok más szü­lő is. (Állan­dó tár­sa Axel Scheff­ler, aki bámu­la­to­san raj­zol, és most tény­leg nem túl­zok.) Emlé­ke­im sze­rint az első…

 • Ezeket olvastam 2023-ban

  írta:

  | kategória:

  A nagy siker­re való tekin­tet­tel idén is olvas­tam könyveket. Az idei év a “gyor­sab­ban, maga­sabb­ra, erősebben”-jegyében telt. Töb­bet bicik­liz­tem, töb­bet edzet­tem (a nul­lá­hoz képest ez nem volt nehéz), és töb­bet is olvas­tam, mint tavaly. Az olva­sást első­sor­ban azért akar­tam job­ban meg­tol­ni, mert saj­nos for­dí­tott arány van a kép­er­nyő­időm és az alvá­som minő­sé­ge és mennyi­sé­ge között,…

 • Védett: Befektetési nemtanácsok svájci kisbefektetőknek

  írta:

  | kategória:

  Nincs kivonat, mert ez egy védett tartalmú bejegyzés.

 • Így lettem influenszer

  írta:

  | kategória:

  Inf­lu­en­szer, def.: az ~ szót leg­in­kább a közös­sé­gi médi­á­ban hír­ne­vet szer­zett tar­ta­lom­al­ko­tók­ra hasz­nál­ják, akik nép­sze­rű­sé­gük­nek köszön­he­tő­en befo­lyá­sol­ni képe­sek a köve­tő­i­ket akár véle­mény­for­má­lás, akár fogyasz­tói visel­ke­dés tekin­te­té­ben. (Wiki­pe­dia) Már évek óta köve­tem a Twit­te­ren (tud­já­tok, X…) a @TerribleMaps c. kon­tót. Elon Musk egy évvel ezelőt­ti hata­lom­át­vé­te­le óta egy­re kevés­bé sze­re­tem a plat­for­mot, de tipi­ku­san az ilyen…

 • Autós baleset

  írta:

  | kategória:

  A VW Sha­ra­nunk bal első ajta­ja saj­nos össze­tört kis­sé. Ráné­zés­re nem szép, és pénz­ügyi­leg (hét­főn viszem majd meg­né­zet­ni, de a javí­tás leg­ko­ráb­ban 1 hónap múl­va ese­dé­kes) sem az. A ked­ves olva­só­tá­bort egy kis játék­ra invi­tá­lom, és fel­te­szem a kér­dést, hogy vajon mi tör­tén­he­tett, ha pusz­tán annyit köz­lök, hogy az autó bal első ajta­ja össze van…