Angol félreértés

Van nekem egy nagyon ked­ves távo­li roko­nom (a pon­tos rokon­sá­gi fokot nem mon­da­nám meg, mert nem tudom, nekem már az uno­ka­test­vér is olyan kap­cso­lat, amit fél per­cig gon­do­lok végig, hogy akkor most ki ‑kivel-mikor-mit csi­nált, hogy az ered­mény az én uno­ka­test­vé­rem legyen). E távo­li roko­nom Jo név­re hall­gat, egy 70 (80?) év fölöt­ti, nagyon ara­nyos hölgy, Ame­ri­ká­ban él (óh, Cali­for­na), vala­mint van egy nála is kicsit idő­sebb fér­je, Jack. Velük vagyok most már jóide­je rend­sze­res leve­lez­ge­tés­ben, havi 1–2 leve­let vál­tunk: mi van velünk, mi van velük, meg ilyen álta­lá­nos dol­gok, amik egy magyar gyö­ke­rek­kel ren­del­ke­ző ame­ri­ka­it érdekelhetnek.

Hála a kilenc IBM-es hóna­pom­nak olyan túl nagy prob­lé­mám az angol­lal (főleg írás­ban) már nincs, rit­kán kell szó­tár­hoz nyúl­ni. De néha-néha elő­for­dul, hogy vala­mi hir­te­len nem ugrik be, ilyen­kor elő­ka­pom meg­nyi­tom a szotar.sztaki.hu nevű fan­tasz­ti­kus oldalt, kike­re­sem, ami kell, és már megyek is tovább a gon­do­la­tom fona­la mentén.

Két tény a szta­ki szó­tár­ral kapcsolatban:

  1. köz­is­mert, hogy kihí­vá­sok­kal küsz­kö­dik;
  2. köz­is­mert, hogy a szta­ki más pró­bál­ko­zá­sai sem túl jól működnek.

Mind­ezek elle­né­re eddig túl sok prob­lé­ma nem volt vele, ami kel­lett, meg­mond­ta, örülés.

De.

Írtam egy leve­let nem­rég, ami­ben bizo­nyos okok­ból kifo­lyó­lag kel­lett az “össze­köl­tö­zés” szó. Tudom, tudom, “move toget­her”, értem, de én vala­mi szo­fisz­ti­kál­tab­bat sze­ret­tem vol­na. Nosza, szotar.sztaki.hu meg is mond­ja a frankót:

shack up

Azért le is ellen­őriz­tem, hogy vissza­fe­le se legyen vala­mi rej­tett jelentés:

shack up

Szó­val leír­tam, hogy “shack up”, és men­tem tovább a levél­lel. Kész lett, örül­tem, elküld­tem. Erre mi jön a válaszlevélben:

I won­der whe­re you lear­ned the exp­r­es­si­on ‘shac­king up’????? It’s a slang exp­r­es­si­on which, in the USA, is dera­ga­to­ry. In the U.S. of A., people who ‘shack up’ have other than honor­ab­le intentions (…)

Eh, dur­va. Szó­val ráke­res­tem a “shack up”-ra:

shack up

Kor­rekt. Köszi, szta­ki. Hasz­nál­ja­tok dicfort :)

Közzétéve:
angol, család kategóriába sorolva