Kategória: olimpia

 • 3! 3! 3!

  írta:

  | kategória:

  Gra­tu­lá­lok a vízi­lab­dá­zó srá­cok­nak! Köszi! Nagyok voltatok!

 • Na, talán most

  írta:

  | kategória:

  (Gyk.: női kézi­lab­da csa­pa­tunk­ról szól e bejegy­zés, azon belül is az utób­bi napok­ban az olim­pi­án muta­tott játékukról.) Magyar­or­szág — Orosz­or­szág 24–33 Magyar­or­szág — Dél-Korea 22–33 (Azaz: a két utol­só meccsen két vere­ség, össze­sen 20 gólos különbséggel.) Tegye fel a kezét, aki ezek után erre számított: Magyar­or­szág — Romá­nia 34–30 Egy­sze­rű­en lehe­tet­len kiis­mer­ni ezt a csa­pa­tot.…

 • Munkahelyi drukkolás

  írta:

  | kategória: ,

  11.00: min­den­ki be van sóz­va, nem­so­ká­ra jön Fodor Zol­tán dön­tő­je! Meg­le­het az első aranyunk! 11.10: kb. hatan (az a fél “osz­tály”) levo­nu­lunk a föld­szint­re, mert ott van tévé. 11.12: meg­van a tévé, egy méte­res plaz­ma lóg a falon. Ki van kap­csol­va, sehol senki. 11.13: egy föld­szin­ti kol­lé­ga bekap­csol­ja a tévét, de nincs meg a táv­irá­nyí­tó. Az m1-es…

 • Ötkarikás álmatlanság

  írta:

  | kategória: ,

  Per­sze, hogy nem tud­tam vissza­alud­ni haj­na­li négy­kor :) De nem is baj, leg­alább lát­tam egy cso­mó bir­kó­zó meccset, pár úszó­dön­tőt, a spa­nyo­lok elle­ni vízi­lab­da­meccset, és még néhány kisebb szá­mot. Meg lesz még ennek a böjt­je, szerintem. Most meg druk­ko­lunk csend­ben a még ver­seny­ben levő magya­rok­nak. 11-kor Fodor Zoli­ka dön­tő­jét pedig meg­pró­bál­juk vala­hogy meg­néz­ni, állí­tó­lag van…

 • Gyurta Dani

  írta:

  | kategória: ,

  Haj­na­li négy óra van, és fel­kel­tem. Meg­né­zem a Dani 200 mel­les dön­tő­jét, aztán nyo­más vissza aludni. Dani a ket­tes pályán. A selej­te­ző­ben király volt, a közép­dön­tő­ből viszont csak ötö­dik­ként jutott tovább. Ezt rak­juk össze, mi lehet ebből. (…) Hm. Kitaj­ima bekap­has­sa. Dani ötö­dik. Én meg megyek vissza alud­ni. Pá.

 • Blog vs. Olimpia

  írta:

  | kategória: ,

  Most mit mond­jak, egész nap olim­pi­át nézünk, nincs tar­ta­lom­fris­sí­tés, nem is lesz soha. De leg­alább­is nem ígé­rek semmit. Eddig az olim­pia ször­nyű, nagyon nehéz kitar­ta­ni, de kitar­tunk. A vere­sé­gek­ben is meg kell talál­ni a pozi­tí­vu­mo­kat, pl. Bedák Pál­nak Szán­tó Imre szöv. edző kia­bál (“meg kell ütni, a k*rva any­ját”), a kom­men­tá­tor erre: “Szán­tó Öcsi bácsi…