Markert Laci blogja

 • Szkvas

  Csü­tör­tö­kön vol­tunk sk szk fal­lab­dáz­ni. Ez egy nehéz sport. Veszé­lyes és mozgásos. A terem, ahol vol­tunk nem tűnt szab­vá­nyos­nak, mint­ha kicsit szé­le­sebb, hosszabb és maga­sabb lett vol­na, mint kéne. De leg­alább jött le a vako­lat a falak­ról. Per­sze tök kez­dő­ként ez is töké­le­te­sen meg­fe­lelt nekünk, köl­csön­ütő­vel meg fris­sen vett lab­dá­val nem is vágy­tunk egy beka­me­rá­zott…

 • Hétvége…

  Mesé­lek a hét­vé­gé­ről, mert sze­rin­tem jól sike­rült, meg hasz­nos is volt. Pén­tek: este, mun­ka után bemen­tünk fél órá­ra egy kocs­má­ba. Ez a rövid idő is töké­le­te­sen elég volt ahhoz, hogy tel­je­sen magunk­ba szív­juk a kocs­mák jel­leg­ze­tes füs­tös-büdös illa­tát. Siet­tünk, mert­hogy este 10-re men­tünk a Rudas­ba, ahol pén­tek és szom­bat estén­ként éjsza­kai für­dő­zés van. Nos, én éle­tem­ben…

 • Chanbara

  Hol­nap este ide megyünk, mert Ger­gő kapott aján­dék­ba négy jegyet, és meg­hí­vott min­ket. Ha fele olyan jó lesz, mint a Yama­to volt, akkor már örülünk.

 • Számla…

  Azt hit­tem, hogy a múlt­ko­ri pan­no­nos csekk után már nem érhet meg­le­pe­tés. Téved­tem. Most csekk nem jött, csak szám­la. Szép borí­ték, két­ol­da­las össze­sí­tő, fel­adás­sal együtt nem kerül­he­tett töb­be 50 forintnál.

 • Apu

  Teg­nap pedig meg­ta­lál­tuk vég­re ezt is: “… a Vil­la­mos művek elő­adá­son a pro­fesszor úr szá­já­ból elhang­zott, hogy a sza­bad­ve­ze­té­kek vek­tor­áb­rá­ját dip­lo­ma­terv védé­sén nem kér­de­zik. Mit kér­dez­tek tőlem? Ezt az egyet.”

 • Deguk

  A mai nap folya­mán két fővel bővült a gödi kon­tin­gens. De ne sza­lad­junk ennyi­re előre! Még pár hete kez­dő­dött az egész, ami­kor vélet­le­nül betér­tünk egy állat­ke­res­ke­dés­be. Néze­lőd­tünk, nagyon meg­tet­szett pél­dá­ul a sisa­kos kamé­le­on, ami nagyon jófej állat. Vic­ces pél­dá­ul az, ami­kor meg­pró­bál­ja elhi­tet­ni a világ­gal, hogy ő egy fale­vél. Iga­zá­ból ennyi­ben ki is merül az egész…

 • EMA 2007

  Ez nagyon rossz volt. Nagyon. A kom­men­tár, a díjak, Amy Wine­hou­se pont 4g-vel töb­bet lőtt, mint kel­lett vol­na. Szé­gyen. A 30Y‑t nem is jelöl­ték semmire.

 • Minden napra három posztot! És ilyen rövideket! És rossz sorrendbe!

  Ez most kicsit talán meg­za­var­ja az RSS-olvasókat… Az milyen már, hogy a tele­fo­nok, a gépek meg min­den ilyen háj­tek kütyü tud­ja az óra­át­ál­lí­tást, de a Word­Press nem? Khm.

 • Az élet örök igazságai

  Regi az előbb tuda­to­sí­tot­ta ben­nem, hogy már csak egy hétig fogok egy tizen­éves­sel jár­ni… Brrrr, cudar kilátások!