Markert Laci blogja

  • Fel­gyűlt pár kép a tele­fo­nom­ban, amik­hez egy-egy rövid, fél­mon­da­tos tör­té­net tar­to­zik. Önma­guk­ban nem len­né­nek jók, de így ömleszt­ve sem. Az utób­bi idő­ben a Tele­táltól ren­de­lek ebé­det. Finom, nem drá­ga, de a múlt héten a leves­ben talál­tam egy fél kati­ca­bo­gár-szárny­fe­dél-kitin­pán­cél-dara­bot (bár ezt…

  • Lehet, hogy csak nekem új, de én ezen tel­je­sen ledöbbentem. Regi: ezért a zené­ért meg mehe­tünk Sound-ra :)

  • Cse­pel egy külön­le­ges hely. Itt min­den kicsit más, kicsit fur­csa, kicsit más­hogy működik. Hogyan kom­mu­ni­kál egy nor­mál tár­sas­ház­ban a közös kép­vi­se­lő a lakók­kal? Van egy fali­új­ság (mond­juk a lift­köz­ben), ami­re min­den­ki szá­má­ra érde­kes és fon­tos üze­ne­te­ket rakos­gat. Leg­alább­is én így…

  • Ezt is meg­ér­tük. (Már­mint a 300. bejegy­zést.) Fan­tasz­ti­kus sebes­ség­gel hala­dunk az egy­mil­li­o­mo­dik felé!

  • Akik ismer­nek, tud­ják, hogy szá­mom­ra a break több, mint egy sima vide­ó­meg­osz­tó. Ha szé­pen és köl­tő­i­en sze­ret­ném kife­jez­ni magam, azt írnám, hogy “az elmúlt évek­ben a break és az éle­tem kéz a kéz­ben kacs­ka­rin­góz­tak az Inter­net ösvé­nye­in”, vagy vala­mi hason­ló.…

  • Már hal­lot­tam régeb­ben erről, de ez tény­leg jó ötlet. Meg­lát­juk, mi lesz belő­le a köze­li v. távo­li jövő­ben. Jobb ötlet­ből is lett már sem­mi, rosszab­ból meg vala­mi, ha tud még vala­ki követni.