Kategória: bicikli

 • A biciklis ámokfutó

  írta:

  | kategória: ,

  Na, ki lehet az? A minap Regi­vel bicik­li­re pat­tan­tunk, hogy a lányok köze­li (2,5 km, 10 perc kényel­me­sen) isko­lá­já­ba men­jünk, mivel Kata osz­tály­fő­nö­ke foga­dott min­ket. Nem kell sem­mi komoly dolog­ra gon­dol­ni, de megy már az isko­la két hónap­ja (volt is már egy két­he­tes őszi szü­net, nehogy túl­ta­nul­ják magu­kat a gye­re­kek), és így, a 7. osz­tály­ba lép­ve…

 • Cilo

  írta:

  | kategória:

  Búcsú­zom a ked­venc biciklimtől. Írtam már róla (ld. A bicik­li), de azóta sok könny- és verí­ték­csepp gör­dült gon­dok­tól baráz­dált arco­mon bicik­li­sze­re­lés közben. A múlt héten spon­tán vet­tem egy bicik­lit — Regi­nek, így aztán annyi­ra sok drót­sza­már lett a tulaj­do­nunk­ban hir­te­len (és annyi­ra tele van a közös hasz­ná­la­tú bicik­li­tá­ro­ló, ahol egyéb­ként a baba­ko­csit és a long­boar­do­mat…

 • Biciklit vennék

  írta:

  | kategória: ,

  Jöt­tem haza bicaj­jal, már Weker­lén vol­tam, fél km-re az édes ott­hon­tól. Az Esze Tamás utcán teker­tem, mint min­dig. Egy­szer­csak a jár­dán ész­re­vet­tem Regit az iker­ba­ba­ko­csi­val. (Ebben per­sze segí­tett az is, hogy Regi kiál­tott egy jó nagyot.) Lehúzódtam… A tör­té­net foly­ta­tá­sa előtt néhány known issue a bicajról: rossz a váltó, ereszt mind­ket­tő kerék, akut olaj­hi­ány miatt akad a lánc,…

 • Wekerle biciklivel — how-to

  írta:

  | kategória:

  Igyek­szem annyit bicik­liz­ni mos­ta­ná­ban, amennyit csak tudok. Mind­járt itt a nyár vége, aztán jön az esős ősz, és a zer­ge­fa­gyasz­tó tél, egy­re keve­sebb lesz az olyan reg­gel, ami­kor rá tudom ven­ni magam a bicajozásra. Reg­gel álta­lá­ban fél 8 — 8 körül indu­lok, kilé­pek az utcá­ra, belö­vöm a séróm az endom­on­dót, és start. Ki a kis…

 • Hidegen tekerek

  írta:

  | kategória: ,

  Itt van az ősz, a hideg idő, viszont itt van az őszi BAM (gyk. Brin­gázz a Mun­ká­ba) is, tehát nye­reg­be kell pattanni! Nyá­ron egy­sze­rű a brin­gás dol­ga: cipő, boka­zok­ni (az a menő!), rövid­ga­tya, póló, sisak, kesz­tyű, és már mehe­tünk is. Beérsz a mun­ká­ba, gyor­san lezu­hany­zol, átöl­tö­zöl, és kisi­mult arc­cal ter­me­led a GDP‑t. Ugyan­ez hidegben, kis­sé…

 • Hét dolog, amit utáltam a bicajosokban, és már én is csinálom

  írta:

  | kategória: ,

  Átcso­rog­nak a “feles­le­ges” piros lámpán. Ha dugó van, fel­men­nek a jár­dá­ra, majd vissza, oda-vissza. Jár­dán men­nek, gya­lo­go­sok között, őrült módjára. Nem inde­xel­nek, vagy csak ritkán. A göd­rö­ket, úthi­bá­kat befe­lé kerü­lik, nem az úttest jobb olda­la felé. Elő­re­men­nek a kocsik mel­lett, ha sor van. Nem köszön­nek egy­más­nak, pedig még a BKV-sok is köszön­nek, ha szembetalálkoznak. Nem tudom, az…