Kategória: család

 • Teraszkert 2024 v1

  írta:

  | kategória:

  Mivel nem­so­ká­ra köl­tö­zünk, ide­je gyor­san meg­néz­ni, mi folyik a tera­szon, mert nem­so­ká­ra már nem így néz majd ki! Ez a bejegy­zés a v0 foly­ta­tá­sa, értelemszerűen. Leg­utóbb a krump­li­val kezd­tem, így legyen most is az első fotó erről! Ahogy lát­szik, szé­pen meg­nőtt a bur­go­nya, abszo­lút nem zavar­ja, hogy alig van föld­je a virág­lá­dá­ban. Alat­ta bal­ra egy főnix…

 • Gyorshír — svájciak lettünk! 🇨🇭

  írta:

  | kategória: ,

  2010. júli­us 26-án lép­tem éle­tem­ben elő­ször sváj­ci föld­re. Kana­dá­ból utaz­tam haza, és mivel volt pár órám az átszál­lás között, bevo­na­toz­tam Zürich­be, és rög­tön bele­sze­ret­tem a hideg és esős sváj­ci nyárba. 2012. már­ci­us 9‑én érkez­tem élet­vi­tel­sze­rű­en Zürich­be. Más­fél órá­nyi alvás után rög­vest bank­szám­lát és tele­fon­szá­mot nyitottam. 2012. már­ci­us 12-én kezd­tem dol­goz­ni. Azóta is ugyan­an­nál a cég­nél…

 • Teraszkert 2024 v0

  írta:

  | kategória:

  A tava­lyi évhez hason­ló­an idén is meg­osz­tom kaland­ja­i­mat a teraszunkon. Az elmúlt fél évti­zed meg­mu­tat­ta, hogy mennyi­re ide­á­lis min­den adott­sá­gunk a nagy­üze­mi (sic!) zöld­ség­ter­mesz­tés­hez. 20nm észak­nyu­ga­ti fek­vé­sű terasz, itt tömény­te­len mennyi­sé­gű para­di­csom ter­mett már. Ehhez csat­la­ko­zott a dél­ke­le­ti tájo­lá­sú kis kilé­pőnk tavaly, ahol szep­tem­ber­ben ültet­tem salá­tát, hagy­mát, cék­lát, mér­sé­kelt siker­rel. Az idei terv az, hogy…

 • Markerték @ run4kids 2023

  írta:

  | kategória:

  Ez nem vala­mi szo­ká­sos, sír­va röhö­gős bejegy­zés (Regi sír­va röhög a helyes­írá­so­mon, ahogy kor­rek­tú­ráz­za, haha), hanem inkább ilyen figyelemfelhívós. Tavaly Katá­val és Zizi­vel vol­tunk a run4kids nevű ese­mé­nyen, ami egy jóté­kony futás. Én szív­ből utá­lok fut­ni (ezért is vagyok focis­ta), és a lefu­tott 14 km után hete­kig jár­ni is alig tud­tam. A csa­jok­nak meg se…

 • Így vesztem el

  írta:

  | kategória:

  Pén­te­ken a Ravens­bur­ger Spi­e­le­land­ban jár­tunk négyes­ben, mert Zizi épp táborozott. Hét­fő reg­gel Buda­pest­re repül­tem, aztán csü­tör­tök reg­gel vissza. Aznap utaz­tam met­ró­val, repü­lő­vel, vonat­tal, busszal, autó­val és komp­pal, mind­ezt pár óra lefor­gá­sa alatt. De nem ez a lényeg. Nyi­tás után nem sok­kal érkez­tünk a vidám­park­hoz. Némi szo­ká­sos hisz­ti (nehe­zen bírok magam­mal, na) után bebo­csá­tást nyer­tünk, köl­csö­nöz­tünk…

 • Eladó a kispesti házunk

  írta:

  | kategória:

  Eljött ez a pil­la­nat is… Könnyek­ben tér­dig gázol­ván, de úgy dön­töt­tünk (iga­zá­ból Regi, mivel az övé, de én tel­jes mell­be­do­bás­sal támo­ga­tom), hogy elad­juk a kis­pes­ti — mit kis­pes­ti?! weker­lei!!! — házunkat. Van­nak azok a dol­gok, amik fon­to­sak (kívül­ről befelé): van egy nagyobb, és egy kisebb kert, szép sövény a kerí­té­sen belül; van egy ker­ti suf­ni, oda…