Kategória: család

 • Markerték @ run4kids 2023

  írta:

  | kategória:

  Ez nem vala­mi szo­ká­sos, sír­va röhö­gős bejegy­zés (Regi sír­va röhög a helyes­írá­so­mon, ahogy kor­rek­tú­ráz­za, haha), hanem inkább ilyen figyelemfelhívós. Tavaly Katá­val és Zizi­vel vol­tunk a run4kids nevű ese­mé­nyen, ami egy jóté­kony futás. Én szív­ből utá­lok fut­ni (ezért is vagyok focis­ta), és a lefu­tott 14 km után hete­kig jár­ni is alig tud­tam. A csa­jok­nak meg se…

 • Így vesztem el

  írta:

  | kategória:

  Pén­te­ken a Ravens­bur­ger Spi­e­le­land­ban jár­tunk négyes­ben, mert Zizi épp táborozott. Hét­fő reg­gel Buda­pest­re repül­tem, aztán csü­tör­tök reg­gel vissza. Aznap utaz­tam met­ró­val, repü­lő­vel, vonat­tal, busszal, autó­val és komp­pal, mind­ezt pár óra lefor­gá­sa alatt. De nem ez a lényeg. Nyi­tás után nem sok­kal érkez­tünk a vidám­park­hoz. Némi szo­ká­sos hisz­ti (nehe­zen bírok magam­mal, na) után bebo­csá­tást nyer­tünk, köl­csö­nöz­tünk…

 • Eladó a kispesti házunk

  írta:

  | kategória:

  Eljött ez a pil­la­nat is… Könnyek­ben tér­dig gázol­ván, de úgy dön­töt­tünk (iga­zá­ból Regi, mivel az övé, de én tel­jes mell­be­do­bás­sal támo­ga­tom), hogy elad­juk a kis­pes­ti — mit kis­pes­ti?! weker­lei!!! — házunkat. Van­nak azok a dol­gok, amik fon­to­sak (kívül­ről befelé): van egy nagyobb, és egy kisebb kert, szép sövény a kerí­té­sen belül; van egy ker­ti suf­ni, oda…

 • Teraszkert 2023 v0

  írta:

  | kategória:

  Ma csa­lá­di­lag kifosz­tot­tuk a Coop Bau+Hobby‑t Jum­bót, hogy a magyar­or­szá­gi sza­bad­sá­got köve­tő sváj­ci tavaszt meg­lo­va­gol­ván növé­nyek­kel népe­sít­sük be a teraszt. A bevá­sár­lást köve­tő­en pedig anyu­kám segí­tett min­dent szé­pen elül­tet­ni, köszi. Még tavaly vet­tem két boros­tyánt (ami­kor egy­más­sal har­col­nak, az az Ivy League, kac-kac), amik szé­pen meg­nőt­tek. Egy idő után jött az ötlet, hogy legye­nek fel­ló­gat­va egy…

 • Eladó az érdi házunk

  írta:

  | kategória:

  Eladó az érdi házunk: nagy, és ehhez képest nagyon jó áron van. Nem vagyok ingat­la­nos, és mivel sze­mé­lyes élmé­nyem nincs, nem tudok olyan frap­páns bejegy­zést írni, mint leg­utóbb. Viszont Balogh Zol­tán (Magic Hou­se) fan­tasz­ti­kus képe­ket és vide­ót csi­nált a ház­ról, ezek és min­den más rész­let meg­ta­lál­ha­tó a hir­de­tés­ben: https://ingatlan.com/33494732

 • Az én koronanaplóm

  írta:

  | kategória: ,

  Akko­ra trend mos­ta­ná­ban a COVID-19, hogy gon­dol­tam, én is kipró­bá­lom. Múlt héten egyéb­ként Svájc tize­de fer­tő­ző­dött meg. Janu­ár 12., szer­da: a szo­ká­sos szer­dai foci­edzé­sünk­re össze­jöt­tünk heten. Mivel kinn zer­ge­ba­szó hideg van, ezért novem­ber­től már­ci­u­sig egy isko­la tor­na­ter­mé­ben “edzünk”, azaz foci­zunk más­fél órát. Kel­le­mes han­gu­la­tú 4v3 / 3v4 / 3v3 meccse­ket ját­szot­tunk, bár csak egy gólt rúgtam.…