Kategória: havas

 • Karácsonyi síeléses élménybeszámoló

  Sen­ki sem talál­ná ki, hogy hol vol­tunk idén utol­já­ra síel­ni: Saas-Fee­ben. Ha nem let­tem vol­na ott, csak olvas­nám, akkor már én is unnám. Decem­ber 22-én, szom­bat dél­után érkez­tünk. Elfog­lal­tuk a szál­lást, ami lég­vo­nal­ban 30 méter­re volt a tavaly szil­vesz­te­ri kecó­tól, szó­val isme­rős volt a kör­nyék. A kilá­tás az ablak­ból elvi­sel­he­tő volt. Kipa­kol­tuk a cuc­ca­in­kat, Regi pél­dá­ul (aki…

 • Regi balesete (S02E01)

  A tava­lyi nagy siker­re való tekin­tet­tel idén újra jelent­ke­zünk a “Regi bal­ese­te” soro­zat leg­újabb epizódjával. Nem sok( rossz)at ígé­rő ápri­lis máso­di­ka volt. A hús­vé­ti hét­vé­gét Saas-Fee­ben töl­töt­tük, hogy a sze­zon­bér­le­tünk utol­só mor­zsá­it is kihasz­nál­juk. (Ami­kor a sísze­zont egy hónap­pal ezelőtt ünne­pé­lye­sen lezár­tam, akkor ez az út még hal­vány gon­do­lat sem volt.) Csü­tör­tö­kön érkez­tünk, pén­te­ken már…

 • Síszezon vége

  Ma majd­nem elmen­tünk síel­ni, de helyet­te inkább a Land­es­mus­e­um­ban töl­töt­tük a dél­utánt. Ezzel hiva­ta­lo­san is lezárt­nak tekin­tem a 2017–18-as síszezont. Ezen a télen baro­mi sokat síel­tünk. Ahhoz képest, hogy én 10 éve spor­tol­tam elő­ször télen (már­mint téli spor­tot űzni, úgy értem), sze­rin­tem iga­zán gya­kor­lott síző let­tem. Még min­dig ret­te­ne­te­sen megy, vala­hogy nincs hoz­zá érzé­kem, de…

 • Első síelés

  Ugyan mind­járt 8 éves a blog, mos­ta­ná­ban még­is min­den bejegy­zés úgy kez­dő­dik, hogy “első”. Ennyi­re úju­lok meg hét­ről hétre. Feb­ru­ár végén fel­ke­re­ked­tünk, és elin­dul­tunk, hogy első csa­lá­di síe­lé­sün­ket a már meg­szo­kott kap­ru­ni (Zell am See-régió, Auszt­ria) kör­nye­zet­ben tölt­sük. Tud­ni kell, hogy 2008-ban én ott tanul­tam meg snow­boar­doz­ni, aztán 2009-ben is vissza­tér­tünk, így ez szá­mom­ra hazai pálya. Csak…

 • Amikor a gyermek lehagyja az apját

  Az első: A har­ma­dik: Ez már leg­alább a negyedik: Kata már most töb­bet síelt, mint én, pedig még csak négy éves. Egy hónap múl­va megyünk csa­lá­di­lag Kap­run­ba, akkor majd én, a nagy snow­boar­dos, meg­ta­nu­lok síel­ni is! Körül­mé­nyek: a fen­ti “pályá­ról” annyit érde­mes tud­ni, hogy a busz­meg­ál­ló­nál (Klo­ten, Buch­hal­den) van egy domb, leg­alább 5 méter magas. Mivel…

 • Egy hazaút margójára

  Pont ma kér­dez­te egy kol­lé­gám, hogy blogolok‑e még. Azt mond­tam, igen, pedig hát olyan az álta­lam biz­to­sí­tott blog­ol­va­sá­si élmény, mint a kutya vacso­rá­ja: vagy van, vagy nincs; és ha van, akkor se biz­tos, hogy jó. Előz­mény: pén­te­ken, mun­ka után Regi eljött értem a gye­re­kek­kel. 3 körül (na jó, ez annyi­ra nem mun­ka “után”) indul­tunk, volt pár…

 • Hegyet hágék, ötöt lépék

  (Tudom, hogy “lőtőt lép­ék”, a cím direkt más.) Teg­nap Miki kol­lé­gám­mal úgy dön­töt­tünk, hogy ren­de­zünk egy kis­cso­por­tos osz­tály­ki­rán­du­lást. Kocsi­ba vág­tuk magun­kat, és meg sem áll­tunk Luzernig. Luzern egy gyö­nyö­rű város, 80.000 lako­sa iga­zán örül­het annak, hogy ilyen körül­mé­nyek között ten­get­he­ti sváj­ci éle­tét. A HB-nál rak­tuk le a kocsit, onnan indul­tunk meg a Kapell­b­rüc­ke irá­nyá­ba, ami­ről…

 • Dachstein 2011

  Megyünk ma Dachs­te­in­be. Pon­to­sab­ban Sch­lad­ming­ba, még pon­to­sab­ban egy Rohr­mo­os nevű város­ká­ba. Nagy téli spor­to­lók vagyunk mi, majd­nem min­den évben akár egy hetet is a hegyek­ben töl­tünk. Tavaly pél­dá­ul egé­szen Mát­ra­szent­ist­vá­nig jutot­tunk, ahol a 145 méte­res szint­kü­lönb­sé­get snow­boar­doz­tuk be két tel­jes napig. Úgy érez­tem magam, mint egy Alber­to Tomba. A sísze­zon arra­fe­lé decem­ber 3‑án kez­dő­dik, de sebaj,…

 • Kaprun 2009 — fényképek

  Néhány kép, tessék. Csak a közön­ség­nek játszunk.