Kategória: oktatás

 • Hoffmann

  írta:

  | kategória: , ,

  Van ez a videó erről a nem túl okos néniről. Kiele­mez­te a Cink, a 444, az Index, és min­den mini­má­li­san füg­get­len hír­ol­dal. Iga­zuk is van tel­je­sen, de sze­rin­tem a leg­fon­to­sabb dolog felett elsik­lot­tak (ld. a vide­ót 2:09-nél). A tan­köny­vek a leg­fon­to­sabb taneszközök. Sze­rin­tem az elmúlt­há­rom­és­fél­év leg­na­gyobb faszsága. A sze­mé­lyes tapasz­ta­la­tom az, hogy a világ leg­jobb…

 • Most múlik, pontosan!

  írta:

  | kategória: ,

  Nos, kevés zenei kont­en­tünk egyi­két olvas­hat­ja a tisz­telt pub­li­kum az alábbiakban. Néhány hete men­tem reg­gel mun­ká­ba kocsi­val. Éppen az MR2 Akusz­tik ment SD-ről, amit pár nap­pal koráb­ban másol­tam fel. Meg­szó­lalt a Most múlik pon­to­san (Csík Zene­kar és Kiss Tibor, a mik­ro­fon­nál Majo­ro­si Mari­an­na és a szer­ző, Kiss Tibor), és én majd­nem neki­men­tem a sza­lag­kor­lát­nak. Annyi­ra…

 • ÓE, nincs több félév

  írta:

  | kategória:

  Pár nap­ja vala­mi­ért belép­tem az ÓE (Óbu­dai Egye­tem a.k.a. BMF) Nep­tun­já­ra, ahol újfent kons­ta­tál­tam, hogy elbo­csá­tot­tak. Ez nem annyi­ra meg­le­pő, lévén más­fél éve nem jár­tam felé­jük. Iga­zá­ból nem is az zavar, hogy “félig” meg­ír­tam már a szak­dol­go­za­to­mat, és 3–4 tár­gyam lett vol­na még hát­ra. Inkább az, hogy milyen kár volt azért a több tucat­nyi végig­szen­ve­dett…

 • Két gondolat a felsőoktatásról

  írta:

  | kategória: ,

  1.) Tan­díj Eszem­be jutott pár algon­do­lat a tan­díj­jal kap­cso­lat­ban. Pél­dá­ul az, hogy milyen fur­csa az egye­te­mis­ták demonst­rá­ci­ó­ja a tan­díj ellen. Egy­részt alap­eset­ben (ez Magyar­or­szá­gon már nem fel­tét­le­nül igaz saj­nos) ez őket vaj­mi kevés­sé érint­he­ti, hiszen az ilyen vál­toz­ta­tá­sok fel­me­nő rend­szer­ben kerül­nek beve­ze­tés­re, ergó nekik hót mind­egy. Ez iga­zá­ból csak azok­nak rossz, akik utá­nuk jön­nek. Kik…

 • ÓE, 6. félév

  írta:

  | kategória:

  Negyed­éves hall­ga­tó vagyok, egy passzív fél­év­vel a hátam mögött. Egy fél­évem van vissza, aztán sze­vasz. Soha nem vár­tam még sem­mit úgy, mint máso­dik egye­te­mi tanul­má­nya­im végét. Rövi­den: 4/4 tárgy, 14/14 kredit. Mecha­ni­ka (V, 4 kr.): ez egy vic­ces tör­té­net. Ami­kor elő­ször bead­tam akk­re­di­tá­ci­ós kérel­met (a három­ból…), akkor elfo­gad­ták. Aztán egy­szer csak eltűnt a Nep­tun­ból, és hiá­ba…

 • ÓE, 5. félév

  írta:

  | kategória:

  Az elő­ző fél­év volt a negye­dik, de iga­zá­ból az ötö­dik. Ez tehát az ötö­dik, de való­já­ban a hato­dik. Mind­egy, a lényeg, hogy ez volt a har­mad­év tava­szi féléve. Rövi­den: 4/4 tárgy, 13/13 kredit. Igen, még min­dig 30 kre­dit az elő­irány­zat fél­éven­te. Ez van. Drá­ga a kre­dit, de leg­alább laza a sze­mesz­ter, ez van a hátam­ra…