Kategória: oktatás

 • Hoffmann

  Van ez a videó erről a nem túl okos néniről. Kiele­mez­te a Cink, a 444, az Index, és min­den mini­má­li­san füg­get­len hír­ol­dal. Iga­zuk is van tel­je­sen, de sze­rin­tem a leg­fon­to­sabb dolog felett elsik­lot­tak (ld. a vide­ót 2:09-nél). A tan­köny­vek a leg­fon­to­sabb taneszközök. Sze­rin­tem az elmúlt­há­rom­és­fél­év leg­na­gyobb faszsága. A sze­mé­lyes tapasz­ta­la­tom az, hogy a világ leg­jobb […]

 • Most múlik, pontosan!

  Nos, kevés zenei kont­en­tünk egyi­két olvas­hat­ja a tisz­telt pub­li­kum az alábbiakban. Néhány hete men­tem reg­gel mun­ká­ba kocsi­val. Éppen az MR2 Akusz­tik ment SD-ről, amit pár nap­pal koráb­ban másol­tam fel. Meg­szó­lalt a Most múlik pon­to­san (Csík Zene­kar és Kiss Tibor, a mik­ro­fon­nál Majo­ro­si Mari­an­na és a szer­ző, Kiss Tibor), és én majd­nem neki­men­tem a sza­lag­kor­lát­nak. Annyi­ra […]

 • ÓE, nincs több félév

  Pár nap­ja vala­mi­ért belép­tem az ÓE (Óbu­dai Egye­tem a.k.a. BMF) Nep­tun­já­ra, ahol újfent kons­ta­tál­tam, hogy elbo­csá­tot­tak. Ez nem annyi­ra meg­le­pő, lévén más­fél éve nem jár­tam felé­jük. Iga­zá­ból nem is az zavar, hogy “félig” meg­ír­tam már a szak­dol­go­za­to­mat, és 3–4 tár­gyam lett vol­na még hát­ra. Inkább az, hogy milyen kár volt azért a több tucat­nyi végig­szen­ve­dett […]

 • Két gondolat a felsőoktatásról

  1.) Tan­díj Eszem­be jutott pár algon­do­lat a tan­díj­jal kap­cso­lat­ban. Pél­dá­ul az, hogy milyen fur­csa az egye­te­mis­ták demonst­rá­ci­ó­ja a tan­díj ellen. Egy­részt alap­eset­ben (ez Magyar­or­szá­gon már nem fel­tét­le­nül igaz saj­nos) ez őket vaj­mi kevés­sé érint­he­ti, hiszen az ilyen vál­toz­ta­tá­sok fel­me­nő rend­szer­ben kerül­nek beve­ze­tés­re, ergó nekik hót mind­egy. Ez iga­zá­ból csak azok­nak rossz, akik utá­nuk jön­nek. Kik […]

 • ÓE, 6. félév

  Negyed­éves hall­ga­tó vagyok, egy passzív fél­év­vel a hátam mögött. Egy fél­évem van vissza, aztán sze­vasz. Soha nem vár­tam még sem­mit úgy, mint máso­dik egye­te­mi tanul­má­nya­im végét. Rövi­den: 4/4 tárgy, 14/14 kredit. Mecha­ni­ka (V, 4 kr.): ez egy vic­ces tör­té­net. Ami­kor elő­ször bead­tam akk­re­di­tá­ci­ós kérel­met (a három­ból…), akkor elfo­gad­ták. Aztán egy­szer csak eltűnt a Nep­tun­ból, és hiá­ba […]

 • ÓE, 5. félév

  Az elő­ző fél­év volt a negye­dik, de iga­zá­ból az ötö­dik. Ez tehát az ötö­dik, de való­já­ban a hato­dik. Mind­egy, a lényeg, hogy ez volt a har­mad­év tava­szi féléve. Rövi­den: 4/4 tárgy, 13/13 kredit. Igen, még min­dig 30 kre­dit az elő­irány­zat fél­éven­te. Ez van. Drá­ga a kre­dit, de leg­alább laza a sze­mesz­ter, ez van a hátam­ra […]

 • BMF ÓE, 4. félév

  Pár per­ce kap­tam egy auto­ma­ti­kus e‑mailt a Nept­un­tól, misze­rint “jegy­be­írás tör­tént”, így kije­lent­he­tem, hogy ez a fél­év is befe­je­ző­dött. Még egy ilyen fél­év, és készen is vagyunk, ha min­den jól megy (kopp, kopp, kopp). Rövi­den: 5/5 tárgy, 20/20 kredit. Itt kell meg­je­gyez­nem, hogy ez a negye­dik fél­év, de iga­zá­ból az ötö­dik, csak az elő­ző passzív volt. […]

 • Mi van, mi van, mi van?

  Az elmúlt héten és ezen a héten sincs túl sok una­lom erre­fe­lé, min­den­fé­le sza­bad­sá­gok miatt hét­köz­nap nap­köz­ben (hét­köznapköz­ben) van mit csi­nál­nom. Hét­vé­gén vol­tunk Gödön, és hol­nap is megyünk majd ki. Teg­nap talál­koz­tam Zsol­ti­val, Geri­vel, Ricsi­vel, Dénes­sel, Peti­vel, azaz gimis osz­tály- és évfo­lyam­tár­sak­kal, és hogy egy élő klasszi­kust idéz­zek, “meg­it­tuk egy fél sör fél hab­ját”. Jó […]

 • BMF, 3. félév

  Még len­ne pár nap a vizs­ga­idő­szak­ból, de tár­gyam már nincs több, így most fejez­tem be ezt a félévet. Rövi­den: 6/6 tárgy, 20/20 kredit. Mak­ro­ö­ko­nó­mia (V, 5 kr.): a tárgy, amit elő­ző fél­év­ben kihagy­tam, nem men­tem el belő­le vizs­gáz­ni. Fél­tem tőle, na, mert egy­részt BME‑n se nagyon sze­ret­tem, vért izzad­va lett meg a ket­tes, más­részt meg […]

 • WAT?

  Az elmúlt közel egy órám azzal telt, hogy a szom­ba­ti Vál­la­lat­gaz­da­ság­tan 2 / Vál­lal­ko­zá­sok pénz­ügyei (való­szí­nű­leg egyik­nek se ez a neve, de mind­egy) vizs­ga­kom­b­óra készül­jek. Kicsit fel­bosszan­tott, hogy emelt­dí­jas SMS-ért lehet­ne gya­kor­ló fel­ada­to­kat letöl­te­ni, de ezen hamar túl­tet­tem magam. De ami­kor az imént meg­ta­lál­tam az egyik tárgy tan­tár­gyi adat­lap­ját, akkor nem hit­tem a szememnek. Szó­val: wat? […]