Kategória: zene

 • How Dubstep Stole Christmas: Pt.1

  írta:

  | kategória:

  Mint min­den főál­lá­sú blog­ger­nek és/vagy inf­lu­en­cer­nek, nekem is van egy lis­tám azok­ról a témák­ról, amik­ről írni szán­dé­ko­zok. Mivel hala­dok a kor­ral, nem egy blog.txt-ben van a kont­ent, hanem Goog­le Keepen van egy jegy­ze­tem “Blog témák” cím­szó alatt. Ennek a lis­tá­nak a leg­te­te­jén ült egé­szen mos­ta­ná­ig ez a téma. 8 éve már, hogy Regi­vel meg­ta­lál­tuk 8tracks-en a…

 • Most múlik, pontosan!

  írta:

  | kategória: ,

  Nos, kevés zenei kont­en­tünk egyi­két olvas­hat­ja a tisz­telt pub­li­kum az alábbiakban. Néhány hete men­tem reg­gel mun­ká­ba kocsi­val. Éppen az MR2 Akusz­tik ment SD-ről, amit pár nap­pal koráb­ban másol­tam fel. Meg­szó­lalt a Most múlik pon­to­san (Csík Zene­kar és Kiss Tibor, a mik­ro­fon­nál Majo­ro­si Mari­an­na és a szer­ző, Kiss Tibor), és én majd­nem neki­men­tem a sza­lag­kor­lát­nak. Annyi­ra…

 • Rammstein 2011

  írta:

  | kategória:

  Vol­tunk teg­nap­előtt a Rammste­in kon­cer­ten. Nagy kon­cert­re járó­sak vagyunk mi, majd­nem min­den évben elju­tunk egy egész kon­cert­re, és az az egy az min­dig Rammste­in. Tavaly már­ci­us 16-án (aznap volt az első EPAM-os mun­ka­na­pom) vol­tunk, idén pedig novem­ber 10-én. Ha jövő­re jön­nek, akkor is men­ni fogunk, és ha a fene fenét eszik, akkor is álló­hely­re megyünk.…

 • Karaoke, mindenki boldog

  írta:

  | kategória: ,

  EFOTT 2009, Baja Edda: A kör. Elő­ad­ják: Buci, Bálint, isme­ret­len lány, Laci, Annus­ka, Regi. Az nem (csak) az én hangom.

 • Csörög

  írta:

  | kategória:

  Meg­ta­lál­tam az ide­á­lis csör­gés­kom­bi­ná­ci­ót a magán és a céges tele­fo­nom­ra, végre. Magán: nár­cisz­ti­kus haj­la­mom miatt Fí Szig­ma Epszi­lon — Desz­ka nélkül. Céges: a fen­ti pár­ja, tehát Blo­od­ho­und Gang — Pennsylvania. Ha ango­lul csöng, ango­lul kell fel­ven­ni, egyéb­ként meg magyarul. Nek­tek mit csörög?

 • Hehe, cipőm

  írta:

  | kategória:

  Regi most látott egy kli­pet a VH1-on, ami­ben ben­ne volt a ket­tő­vel ezelőt­ti cipőm. Sze­gény fehér Lacos­te már nagyon meg­vi­selt, egy hete ki lett nevez­ve mun­kás­ci­pő­nek, azóta már pur­ha­bos is lett. Bocsi. A klip meg itt lát­ha­tó: jútyúb. 1:34-nél kell néz­ni, de sok­szor meg­je­le­nik. Huhu. (Ha bera­kok egy vide­ót, azt kb. két napon belül tör­lik, nem tudom,…