Kategória: rafz

 • Lakásátadás (thriller, 2013)

  írta:

  | kategória: ,

  Az októ­ber ele­jei köl­tö­zé­sünk (Rafz → Klo­ten) óta egy­re töb­bet gon­dol­tunk a lakás­át­adás­ra. Ez az, ami­kor a régi lakást kita­ka­rít­va bemu­tat­ja az ember a főbér­lő­nek, aki aztán bol­do­gan és sváj­ci-néme­tül hörög­ve jegy­zi meg, hogy poros a tera­szon a roló kül­ső éle, és ezért kény­te­len 300 fran­kot levon­ni a kau­ci­ó­ból. Per­sze ez csak egy vicc, és…

 • Herbstmesse Rafz 2013

  írta:

  | kategória: ,

  (Remél­he­tő­leg) utol­só, rela­tí­ve nor­má­lis hét­vé­gén­ket (illet­ve a szom­bat egy jelen­té­keny részét) a Herbst­mes­sén (Raf­zi Őszi Vásár — RŐV, kb. mint egy mini, helyi BNV) töl­töt­tük. Az itte­ni élmé­nye­ink­ből mazsolázom. A “buli” (a lányok­nak nem akar­tam se a Herbst­mes­sét, se a RŐV‑t, se mást meg­ta­ní­ta­ni, így marad­tunk egy szá­muk­ra is ért­he­tő és kiejt­he­tő kife­je­zés­nél) hiva­ta­lo­san szom­bat…

 • Rafzi lakás kiadó

  írta:

  | kategória:

  Az elmúlt hetek lakás­ke­re­sés­sel kap­cso­la­tos poszt­ja­i­nak apro­pó­ja — nem nagy meg­le­pe­tés — az volt, hogy hama­ro­san köl­tö­zünk. Rövi­den: adieu, Rafz; grü­e­zi, Kloten! A jelen­le­gi hely­zet az, hogy 1.) raf­zi lakás fel­mond­va; 2.) klo­te­ni lakás alá­ír­va; 3.) dobo­zo­lás folya­mat­ban. Mivel a mos­ta­ni helyünk decem­ber­rel meg­ürül, a főbér­lő cég már fel is rak­ta az ingatlan.ch-ra (ha ha)…

 • Rafz lakosságának összetétele állampolgárságuk szerint (2012)

  írta:

  | kategória:

  sváj­ci: 3362 német: 302 olasz: 86 mace­dón: 62 por­tu­gál: 36 szerb v. mon­te­neg­rói: 32 koszo­vói: 26 spa­nyol: 21 len­gyel: 16 oszt­rák: 15 brit, magyar, szlo­vák: 9 dél-afri­kai, fran­cia, török: 8 bos­nyák: 7 hol­land: 6 afgán, ira­ki: 5 ango­lai, indi­ai, román, thai: 4 bel­ga, erit­re­ai, irá­ni, tuné­zi­ai, ukrán: 3 ame­ri­kai, hor­vát, kolum­bi­ai, kubai, mál­tai, orosz: 2 bra­zil, dán, finn, fülöp-szi­ge­te­ki, görög, kenyai, kínai, mexi­kói, namí­bi­ai, perui: 1 Nem sem­mi.

 • Állásinterjú

  írta:

  | kategória: ,

  A mai posz­tot rövid­re fogom, most (este 10) tud­tuk a lányo­kat lefek­tet­ni, és az éjsza­ka is elég döcö­gő­sen telt, elég annyi, hogy Zizi haj­na­li ötkor aludt el.. Nekem pedig ma még muszáj egy kis svic­cer­düccsöt is tanul­ni, hogy ne tör­tén­hes­sen meg még egy­szer egy hason­ló szto­ri, mint a most következő. Kedd dél­után tet­tem egy kiadós…

 • Grüezi!

  írta:

  | kategória: ,

  Szi­asz­tok, Regi vagyok! Hosszas töp­ren­gés után arra jutot­tunk Laci­val, hogy ahe­lyett, hogy tele­spam­el­nénk a blog­uni­ver­zu­mot még egy újabb doma­in­nel, inkább ezen a jól ismert, bevált és nagy olva­só­tá­bor­ral (sic!) ren­del­ke­ző plat­for­mon jelent­ke­zünk élmény­be­szá­mo­ló­ink­kal a továb­bi­ak­ban svej­ci min­den­nap­ja­ink­ról, remél­he­tő­leg heti gya­ko­ri­ság­gal. Néz­zük is akkor az első hét eseményeit! A csa­lád női szek­ci­ó­ja Nusi­val kiegé­szül­ve pén­te­ken indult…