Műszaki rajzoljunk!

A múlt héten (pon­to­san 12-én, Gab­ri­el­la napon, bol­dog név­na­pot, Gabó!) volt (elvi­leg) a leadá­sa egy fan­tasz­ti­kus tárgy­nak, név sze­rint a Műsza­ki ábrá­zo­lás­nak. Nem vélet­le­nül ret­teg­tem én ettől a tárgy­tól már hóna­pok­kal ezelőtt, hihe­tet­len sokat szen­ved­tünk Bálint­tal, míg végül sike­rült min­dent elfo­gad­ha­tó szin­ten megrajzolni.

Több hét­vé­gén is össze­ül­tünk, és raj­zol­tunk seré­nyen órá­kon át. Nem értet­tük, hogy most akkor mit meg hogyan, de azért dol­goz­tunk a raj­zo­kon. Csü­tör­tök este még egy utol­só dra­wing ses­si­on volt, el is tar­tott pén­te­kig. Aztán Bálint lead­ta a raj­za­in­kat határ­idő­re. Jött is gyor­san a visszajelzés:

A raj­zok kataszt­ró­fá­li­sak.….. 7. rajz: külön­bö­ző irá­nyú sraffozások.…több datab­ból áll? a mére­te­zés tel­je­sen hibás. csak olyant sza­bad meg­ad­ni, ame­lyi­ket mér­ni lehet! Rossz a vetü­le­ti rend!!! szö­veg­me­zőt ki kell töl­te­ni! fogas­ke­rék: a táb­lá­zat­ban hülye­sé­gek van­nak írva.. a raj­zot mére­tez­ni kell!!! a fogas­ke­rék rajz­ra pél­da van a könyv­ben!! 9. rajz: vetü­le­ti rend rossz!!!! a met­szés vona­lát jelöl­ni kell! a könyv­ben olvas­sa el!!! csa­var­rajz: az alsó lemez­ben menet kell legyen! csa­var­ral együtt kell ábrá­zol­ni!!! nincs a rajz­nak címe!

Fasza… No mind­egy, Bálint vissza­sze­rez­te a műal­ko­tá­so­kat, és a hét­vé­gén meg­pró­bál­tunk min­dent kija­ví­ta­ni. És… úgy néz ki, sike­rült, mert nekem hár­mas lett. (Bálint­nak meg most már heten­te vál­to­zik a tárgy­fel­vé­te­le, időn­ként már min­den tár­gya meg­van, de aztán eltű­nik az összes, mert kitör­lik. Ez a BMF.)

És akkor most itt ülnek a cso­dá­la­tos raj­za­im, bes­cannel­tem őket az utókornak.

Közzétéve:
élet, rajz kategóriába sorolva

Mai alkotásaim

Nap?
Ez az első alko­tá­som, amit soká­ig csi­nál­tam. Elő­ször átló­san csi­nál­tam meg, aztán füg­gő­le­ge­sen és víz­szin­te­sen. A ceru­zát lazán tar­tot­tam, és direkt let­tek ilyen gör­bék a vonalak.

Bárányok?
Máso­dik alko­tá­som, viszony­lag gyor­san kész let­tem vele. Ez egy úgy­mond sza­lag, ami tele van bárá­nyok­kal. Érdekes.

Bog?
Az utol­só, ezt csi­nál­tam a leg­to­vább. Sze­rin­tem tök jó lett, plusz még az alko­tó ujjai is lát­szód­nak. Csak az a rossz, hogy kicsit eltom­pult a cer­ka a végé­re, és így nem lett olyan jó. Meg aztán a kriksz-krak­szok nem 3D-sek, csak egy­más alatt-fölött men­nek, ami továb­bi hátrány.

Közzétéve:
rajz kategóriába sorolva