Kategória: rajz

 • Műszaki rajzoljunk!

  írta:

  | kategória: ,

  A múlt héten (pon­to­san 12-én, Gab­ri­el­la napon, bol­dog név­na­pot, Gabó!) volt (elvi­leg) a leadá­sa egy fan­tasz­ti­kus tárgy­nak, név sze­rint a Műsza­ki ábrá­zo­lás­nak. Nem vélet­le­nül ret­teg­tem én ettől a tárgy­tól már hóna­pok­kal ezelőtt, hihe­tet­len sokat szen­ved­tünk Bálint­tal, míg végül sike­rült min­dent elfo­gad­ha­tó szin­ten megrajzolni. Több hét­vé­gén is össze­ül­tünk, és raj­zol­tunk seré­nyen órá­kon át. Nem értet­tük, hogy…

 • Mai alkotásaim

  írta:

  | kategória:

  Ez az első alko­tá­som, amit soká­ig csi­nál­tam. Elő­ször átló­san csi­nál­tam meg, aztán füg­gő­le­ge­sen és víz­szin­te­sen. A ceru­zát lazán tar­tot­tam, és direkt let­tek ilyen gör­bék a vonalak. Máso­dik alko­tá­som, viszony­lag gyor­san kész let­tem vele. Ez egy úgy­mond sza­lag, ami tele van bárá­nyok­kal. Érdekes. Az utol­só, ezt csi­nál­tam a leg­to­vább. Sze­rin­tem tök jó lett, plusz még az…