Kategória: állatok

 • Remizmenti Buflák Linda (2009–2020)

  írta:

  | kategória: ,

  Lin­dus, a mi első és talán egyet­len kutyánk, aki pont az eskü­vőnk nap­ján (2009. szep­tem­ber 12.) lát­ta meg a nap­vi­lá­got, ma örök­re elaludt. Ami­kor meg­ér­ke­zett, nem olyan régen kezd­tük el Regi­vel a közös ker­tes és házas éle­tün­ket, a növé­nyek­kel nem volt sze­ren­csénk, így a gye­rek előtt kutyán kísér­le­tez­tünk tovább. Jó volt lát­ni fel­nő­ni. Aller­gi­ás volt…

 • Zsófi (2001–2013)

  írta:

  | kategória:

  :’(

 • Brúnó (2002–2013)

  írta:

  | kategória:

  :’(

 • A kis Vuk (2012)

  írta:

  | kategória:

  Regi­vel men­tünk be csü­tör­tök este a város­ba (Göd -> Buda­pest), ami­kor lát­tunk egy rókát (nem az elsőt, ami­óta haza­jöt­tünk, sze­zon van vagy mi). Ami a jó ebben, hogy egy ara­nyos kis róka volt (ld. Vuk), és sike­rült vide­ó­ra ven­ni őt. Az alá­fes­tő zenét a korai Wolf Kati biz­to­sí­tot­ta számunkra.

 • Tibi, a degu (2007–2012)

  írta:

  | kategória:

  Képünk illuszt­rá­ció. Ma reg­gel szo­mo­rú hírt kap­tam: “Tibi..” — Regi csak ennyit írt. Tibit és lakó­tár­sát, Ste­ve McQu­eent még 2007. novem­ber 4‑én vet­tük. Én koráb­ban nagy deg­ute­nyész­tő vol­tam (na jó, volt egy pár degum, és volt pár alom is), ennek hatá­sá­ra rábe­szél­tem Regit, hogy legye­nek deguink. Let­tek, és aztán lett is nagy csa­ló­dás, mert ezek…

 • Rózsabokor legyilkolása — CHECK

  írta:

  | kategória: ,

  Lin­dá­val kimen­tünk a kert­be, és elő­re meg­fon­tolt szán­dék­kal meg­öl­tük a rózsa­bok­rot. Egy ekko­ra rózsá­val a kert nem kife­je­zet­ten gye­rek­biz­tos, mikor leg­utóbb két kis kölök fut­ká­ro­zott fel-alá, per­cen­ként akadt fenn hol egyi­kük, hogy mási­kuk. (Mond­juk addig leg­alább Lin­da pihen­he­tett, mert őt kergették.) Rég volt már JS-es fotó­cse­re, tehát tes­sék a kép­re men­ni egérrel. Lin­da, a rózsa­bo­kor­evő…