Kategória: állatok

 • Remizmenti Buflák Linda (2009–2020)

  Lin­dus, a mi első és talán egyet­len kutyánk, aki pont az eskü­vőnk nap­ján (2009. szep­tem­ber 12.) lát­ta meg a nap­vi­lá­got, ma örök­re elaludt. Ami­kor meg­ér­ke­zett, nem olyan régen kezd­tük el Regi­vel a közös ker­tes és házas éle­tün­ket, a növé­nyek­kel nem volt sze­ren­csénk, így a gye­rek előtt kutyán kísér­le­tez­tünk tovább. Jó volt lát­ni fel­nő­ni. Aller­gi­ás volt […]

 • Zsófi (2001–2013)

 • Brúnó (2002–2013)

 • A kis Vuk (2012)

  Regi­vel men­tünk be csü­tör­tök este a város­ba (Göd -> Buda­pest), ami­kor lát­tunk egy rókát (nem az elsőt, ami­óta haza­jöt­tünk, sze­zon van vagy mi). Ami a jó ebben, hogy egy ara­nyos kis róka volt (ld. Vuk), és sike­rült vide­ó­ra ven­ni őt. Az alá­fes­tő zenét a korai Wolf Kati biz­to­sí­tot­ta számunkra.

 • Tibi, a degu (2007–2012)

  Képünk illuszt­rá­ció. Ma reg­gel szo­mo­rú hírt kap­tam: “Tibi..” — Regi csak ennyit írt. Tibit és lakó­tár­sát, Ste­ve McQu­eent még 2007. novem­ber 4‑én vet­tük. Én koráb­ban nagy deg­ute­nyész­tő vol­tam (na jó, volt egy pár degum, és volt pár alom is), ennek hatá­sá­ra rábe­szél­tem Regit, hogy legye­nek deguink. Let­tek, és aztán lett is nagy csa­ló­dás, mert ezek […]

 • Rózsabokor legyilkolása — CHECK

  Lin­dá­val kimen­tünk a kert­be, és elő­re meg­fon­tolt szán­dék­kal meg­öl­tük a rózsa­bok­rot. Egy ekko­ra rózsá­val a kert nem kife­je­zet­ten gye­rek­biz­tos, mikor leg­utóbb két kis kölök fut­ká­ro­zott fel-alá, per­cen­ként akadt fenn hol egyi­kük, hogy mási­kuk. (Mond­juk addig leg­alább Lin­da pihen­he­tett, mert őt kergették.) Rég volt már JS-es fotó­cse­re, tehát tes­sék a kép­re men­ni egérrel. Lin­da, a rózsa­bo­kor­evő […]

 • Szabadság miatt zárva

  Igen, ezt kel­lett vol­na kiír­nom még a hét ele­jén, de nem tet­tem :) Hét­főn intéz­tünk sok min­dent, ked­den lemen­tünk Angya­li­szi­get­re, pén­te­ken (teg­nap) haza­jöt­tünk, és még min­dig van egy tel­jes hét­vé­ge. Rakok ide egy képet. Egyéb­ként ha már szó­ba­jött: Angya­li­szi­get egy kis szi­get a rác­ke­vei Kis-Duná­nál, tehát ez egy holt­ág. Egyik oldal­ról a Cse­pel-szi­get, másik oldal­ról pedig […]

 • Fekete macska és foci

  Teg­nap éjfél körül jöt­tünk haza kocsi­val az Üllői úton. A Kli­ni­kák magas­sá­gá­ban sze­mem sar­ká­ból látom, hogy vala­mi feke­te­ség rohan át az úton. Egy feke­te macs­ka futott át előt­tünk. Fékez­tem, pont átért a szem­be­sáv­ba a macsek, ahol az ott köz­le­ke­dő Q7-essel már nem volt olyan mák­ja, mint velünk. Szó­val sze­ret­nék kér­ni egy perc néma csen­det a […]

 • Linda kvíz — eredményhirdetés

  Dob­per­gés, füg­göny fel, Lin­da beti­peg a szín­pad­ra két­lá­bon, man­csai között egy üveg “finom” bor­ral — ugye min­den­ki lát­ja e képet maga előtt? Kezd­jük a válaszokkal. válasz: Lin­da 2009. szep­tem­ber 12-én szü­le­tett, pon­to­san azon a napon, ami­kor Regi­vel a temp­lo­mi eskü­vőnk volt. válasz: Valen­tin-napon Lin­da 5,1 kg-ot nyo­mott, itt elfo­gad­tam helyes válasz­nak min­dent 4 és 6 között. válasz: […]

 • Linda kvíz

  Elha­tá­roz­tam, hogy nagy­sza­bá­sú kvízt csi­ná­lok, mert rég volt már bár­mi ilyen vagy bár­mi­lyen eksön itt. A játék­sza­bály egy­sze­rű: a leg­gyor­sabb ember nyer, aki min­den kér­dés­re helye­sen vála­szol, illet­ve ha a határ­idő­ig (ami legyen mond­juk 2010. feb­ru­ár 28. 23:59) nincs 100%-os meg­fej­tés, akkor az, aki sze­rin­tem a leg­kö­ze­lebb volt. A győz­tes kap egy üveg finom bort, […]