Kategória: london

 • Arang

  írta:

  | kategória: ,

  Az nem lehet, hogy egy hónap­ban egy poszt sem jele­nik meg. De nem ám! Ápri­lis 11. és 15. között újfent Lon­don­ban jár­tam. (Majd­nem pont két éve vol­tam elő­ször.) Megint nem lát­tam sem­mit, dol­goz­tunk 8‑tól 6–7‑ig, utá­na alud­tam, egy­szer elmen­tünk egy ún. páb­ba, egy­szer talál­koz­tom Zsom­borékkal (és meg­néz­tünk egy OWASP-elő­adást egy kocs­má­ban, ingyen sör­rel!), egy­szer pedig elmen­tünk…

 • Ciki

  írta:

  | kategória: ,

  Mint azt bizo­nyá­ra min­den­ki ész­re­vet­te, nem volt lon­do­ni blo­go­lás. Nem ért meg nekem napi £15-öt az, hogy legyen net a szo­bá­ban, vagy órán­ként £6‑ot ugyan­ez a lobby-ban. (Nem értem, hogy miért kell min­de­nért fizet­ni, és miért kell min­de­nért ennyi­re sokat fizet­ni, főleg a szál­lás árá­nak tudatában.) Szó­val pén­te­ken haj­nal­ban haza­ér­tem, és ez jó. Nem lesz­nek képek…

 • Az új tag neve: lndn

  írta:

  | kategória:

  Szó­val akkor most egy tény­leg kis idő­re megint elme­gyek, ezút­tal Lon­don­ba, csü­tör­tö­kön már jövök is haza. Ha lesz net a hotel­ben, akkor rend­sze­re­sen jelent­ke­zem. Uta­zá­som cél­ja egyéb­ként nem más, mint Zimány Lin­da köve­té­se, meg­pró­bá­lok én is inter­jút készí­te­ni a Jonas Bro­thers-szel. Ha nem is sike­rül, hát egy vide­ob­lo­got azért én is össze­ho­zok, mint a művésznő. Akkor…