Markert Laci blogja

  • Na, ki lehet az? A minap Regi­vel bicik­li­re pat­tan­tunk, hogy a lányok köze­li (2,5 km, 10 perc kényel­me­sen) isko­lá­já­ba men­jünk, mivel Kata osz­tály­fő­nö­ke foga­dott min­ket. Nem kell sem­mi komoly dolog­ra gon­dol­ni, de megy már az isko­la két hónap­ja (volt is már…

  • Ez nem vala­mi szo­ká­sos, sír­va röhö­gős bejegy­zés (Regi sír­va röhög a helyes­írá­so­mon, ahogy kor­rek­tú­ráz­za, haha), hanem inkább ilyen figyelemfelhívós. Tavaly Katá­val és Zizi­vel vol­tunk a run4kids nevű ese­mé­nyen, ami egy jóté­kony futás. Én szív­ből utá­lok fut­ni (ezért is vagyok focis­ta),…

  • Pén­te­ken a Ravens­bur­ger Spi­e­le­land­ban jár­tunk négyes­ben, mert Zizi épp táborozott. Hét­fő reg­gel Buda­pest­re repül­tem, aztán csü­tör­tök reg­gel vissza. Aznap utaz­tam met­ró­val, repü­lő­vel, vonat­tal, busszal, autó­val és komp­pal, mind­ezt pár óra lefor­gá­sa alatt. De nem ez a lényeg. Nyi­tás után nem…

  • Nincs kivonat, mert ez egy védett tartalmú bejegyzés.

  • Nem gyak­ran for­dul elő, hogy az olva­só­tá­bor fele már a cím köze­pén lemor­zso­ló­dik, de most pont ez a helyzet. Akik ismer­nek, vagy rend­sze­res olva­só­im, vagy mind­ket­tő, vagy egyik sem, azok iga­zán tud­hat­nák már ennyi idő után, hogy 2012-ben érkez­tünk meg…

  • Van egy kár­tya­já­ték, amit Regi csa­lád­ja csak mint “kiba­szós” emle­get. Elég spe­ci­á­lis sza­bá­lyai van­nak, és mivel egy­elő­re nem sike­rült meg­ta­lál­ni a leírást online, úgy dön­töt­tem, meg­blo­go­lom, hát­ha akko­rát megy, mint az ulti licit táb­lá­za­tom. Elő­ször is, azért len­ne jó tud­ni,…