Teraszkert 2024 v0

írta:

| kategória:

A tava­lyi évhez hason­ló­an idén is meg­osz­tom kaland­ja­i­mat a teraszunkon.

Az elmúlt fél évti­zed meg­mu­tat­ta, hogy mennyi­re ide­á­lis min­den adott­sá­gunk a nagy­üze­mi (sic!) zöld­ség­ter­mesz­tés­hez. 20nm észak­nyu­ga­ti fek­vé­sű terasz, itt tömény­te­len mennyi­sé­gű para­di­csom ter­mett már. Ehhez csat­la­ko­zott a dél­ke­le­ti tájo­lá­sú kis kilé­pőnk tavaly, ahol szep­tem­ber­ben ültet­tem salá­tát, hagy­mát, cék­lát, mér­sé­kelt siker­rel. Az idei terv az, hogy mind­két olda­lon para­di­csom­mal táma­dok, és foly­ta­tom a chi­lis pró­bál­ko­zá­sa­i­mat is, még akkor is, ha nekem sze­mély sze­rint a csí­pős nagyon nem tesz jót.

Elme­sé­lem elő­ször azo­kat a dol­go­kat, amik­ről nincs kép, mert nagy vál­to­zás nincs, vagy van, de ettől még nincs kép:

 • szé­pen átte­lelt a boros­tyán, mivel folya­ma­to­san öntöz­tem, ezért nem szá­radt ki, szé­pen nyúl kife­lé, komoly zöld­ség­ér­ze­tet kelt abban is, aki a tér­ről néz fel ránk;
 • egy medi­ter­rán, egy­nyá­ri dísz­nö­vény, ahogy vár­ha­tó volt, kipusz­tult, de a másik, szép, indás vala­mi, magá­hoz tért, és elkez­dett nőni, lesz majd neki virág­ja is sok;
 • a pink virá­gos virág már virág­zott is;
 • az egyik pet­re­zse­lyem túl­él­te a telet, és nagyon nő, a másik begom­bá­so­dott (kala­pos faj­ta), eze­ket kiszed­tem, hát­ha magá­hoz tér majd;
 • a roz­ma­ring hatal­mas, kife­lé dől, 3 év alvás után nagyon bein­dult, de annyi­ra átnyú­lik a kor­lá­ton, hogy köl­töz­tet­he­tet­len­né vált;
 • kicsí­rá­zott egy vörös­hagy­ma a spájz­szek­rény­ben (spájz-szek­rény vs. spájzs-zek­rény), ezt elül­tet­tem, szép újhagy­ma nőtt ki belőle;
 • kirak­tam szin­tén egy meg­evett zel­ler­szárt, ez hatal­mas­ra nőtt, betet­ve­se­dett (mint némely gyer­me­künk, hagy­juk), dohány­lé­vel kiír­tot­tam a tet­ve­ket, most min­den rend­ben van;
 • a juhar­fánk elfa­gyott, le kel­lett vág­nom, de lett belő­le egy kor­rekt séta­pál­ca Médi­nek, egy vihar letör­te az egyik ágát, de a mara­dék most szép leve­le­ket hoz;
 • van ilyen kőró­zsa is, uncsi.

Na, de akkor legyen vala­mi­vel érde­ke­sebb kont­ent is, jöj­je­nek hát a fotók!

Burgonya

A hagy­má­hoz hason­ló­an volt egy krump­li is, amely az evo­lú­ci­ós fej­lő­dé­sé­nek új sza­ka­szá­ba ért (ejtsd: kicsí­rá­zott), mivel ilyen­kor már nem fogyaszt­juk el inkább, beül­tet­tem a pink virág mel­lé, és szé­pen kihaj­tott. Médi nagyon be van sóz­va, hogy már lát­szik a ter­més (a képen a szár mögött), de el kel­lett kese­rí­te­nem, hogy az a krum­ped­li, amit elültettem…

Chili

Egy­elő­re négy külön­bö­ző chi­li­vel ope­rá­lok, de ehhez jön még talán 3–4, mert van még hely. Nincs itt sem­mi lát­ni­va­ló (főleg, hogy sötét­ben fotóz­tam), de szép pap­ri­kák­ra szá­mí­tok a nyár köze­pé­től egé­szen őszig.

No, de tér­jünk is át a lényeg­re, a paradicsomra!

Paradicsomok, ültetés előtt

A Veg and the City nevű bolt­ban vásá­rol­tunk nyolc külön­bö­ző para­di­cso­mot, van köz­te dato­lyás, San Mar­za­no, de még édes magyar is! Innen felül­ről az összes para­di­csom­nak néz ki, de így, pár hét növés után már kezd lát­szód­ni a különb­ség, főleg, ami­kor majd jön­nek a parik is. Ha nem felej­tem el, lesz majd v1 ebből a bejegy­zés­ből (ne adj isten v2), és akkor majd jól ledokumentálom.

Médi ás

Regi C‑s volt, én B‑s, Médi ás. Min­den évben azzal kez­dem a ker­tész­ke­dést, hogy kicse­ré­lem az elhasz­ná­ló­dott föld egy részét friss­re, egy­út­tal át is nézem a mara­dék föl­det pajo­rok után kutat­va. Médi nagy segít­ség a folya­mat során, nél­kü­le sok­kal nehe­zebb len­ne min­den négy­zet­cen­ti­mé­tert vas­ta­gon bebo­rí­ta­ni termőfölddel.

Föld

Mit is látunk itt? A láda félig föld­del teli, már ki van ala­kít­va a két lyuk a palán­ták­nak. Lehet, hogy kicsit kevés hely ez két nagy para­di­csom­tő­nek, de eddig min­dig jó volt nekik, majd kicsit össze­húz­zák magu­kat, nem? Sok jó para­di­csom kis helyen is, ugye.

Zsinór és mulcs

Mit is látunk itt? Nagyon érde­kes, szó­val elme­sé­lem. Elő­ször is, a koráb­bi évek­ben már kipró­bált és bevált módon mulcs­ágy­ra helye­zem a palán­tá­kat, ami sze­rin­tem jó, mert egy­részt a mulcs miatt így nem áll­nak víz­ben, más­részt pedig ez a tör­me­lék szé­pen lebom­lik, és finom nasit kínál az éhes növény­nek (leg­alább­is én így gon­do­lok rá vic­ces pil­la­na­ta­im­ban). De mi ez a madzag? Tavaly, már ülte­tés után, néz­tem több para­di­cso­mos vide­ót, és több helyen is lát­tam a kikö­tö­zé­ses mód­szert. Mit jelent ez? Ülte­tés­nél bera­kok egy madza­got a palán­ta alá, amit aztán majd gyö­ke­rek­kel szé­pen kör­be­nő, így rög­zit. A madza­got fel­ve­ze­tem a szár men­tén, és utá­na felül rög­zí­tem egy karó+madzag áll­vány­zat­hoz. Ahogy nő a para­di­csom, folya­ma­to­san utá­na­ál­lí­tom a madza­got, érde­kes módon eddig csak egy­szer kel­lett veszí­te­nem, egyéb­ként min­dig csak teker­in­tek raj­ta egyet. Így szép egye­nes lesz a növény, és olyan tar­tá­sa lesz, mint nekem kett­le­bell swing köz­ben, ha nagyon figye­lek én is és az edző is.

Hónaljhajtások

A palán­ták lebom­lós cse­rép­ben érkez­tek, ami sok­kal jobb, mint a hagyo­má­nyos műanyag meg­ol­dás, amit min­dig gyűj­töt­tem, aztán kidob­tam. Én cse­rép nél­kül rakom őket föld­be, de utá­na a cse­re­pe­ket apróbb dara­bok­ra töröm, és a gyö­kér­zet mel­lé helye­zem táp jel­igé­vel. Ami szin­tén újdon­ság a korai para­di­cso­mo­zás­hoz képest, az a len­ti haj­tá­sok eltá­vo­lí­tá­sa (hogy ne legyen gom­bás fer­tő­zés a föld­ről fel­kúsz­va), illet­ve a hón­alj­haj­tá­sok folya­ma­tos letö­ré­se és betrá­gyá­zá­sa, ami itt szin­tén már látszik.

Kukackaka

Hihe­tet­len izgal­mak­kal foly­ta­tó­dik a bejegy­zés! Nem írtam még róluk, de majd fogok, szó­val az van, hogy van egy kuka­cos kom­posz­tá­lónk is! Egy sváj­ci crowd­fund­ing-olda­lon támo­gat­tam egy pro­jek­tet, ami bel- és kül­té­ri (már­mint hogy a szo­bá­ban is tart­ha­tó) kom­posz­tá­lót ígért, némi késés­sel meg is jött, kará­csony előtt beüze­mel­tük. Alig fél év után ki is nyer­tem belő­le pár kiló humuszt (ez ugye kukac­ka­ka, a.k.a. gilisz­ta­fos), amit szin­tén meg­kap­nak szé­pen ada­gol­va a parik.

Kész!

Az ülte­tés vége, a föld szé­pen el van egyen­get­ve, madzag fel­te­ker­ve, de még nem meghúzva.

Állványzat és paradicsomok

Pár hét után ez a szi­tu­á­ció oda­kint, nőnek a növé­nyek, húzom őket fel szé­pen. Mind­egyik mel­lett ott van a cet­li, hogy milyen para­di­csom lesz belő­le, nyami.


Comments

Egy hozzászólás a(z) “Teraszkert 2024 v0” bejegyzéshez

 1. Erika avatar
  Erika

  A para­di­cso­mok föld­jé­be nem köl­töz­tet­tél át pár kuka­cot, hogy azt a föl­det is porhanyósítsák?

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük