Markert Laci blogja

  • Pén­te­ken a Ravens­bur­ger Spi­e­le­land­ban jár­tunk négyes­ben, mert Zizi épp táborozott. Hét­fő reg­gel Buda­pest­re repül­tem, aztán csü­tör­tök reg­gel vissza. Aznap utaz­tam met­ró­val, repü­lő­vel, vonat­tal, busszal, autó­val és komp­pal, mind­ezt pár óra lefor­gá­sa alatt. De nem ez a lényeg. Nyi­tás után nem…

  • Nincs kivonat, mert ez egy védett tartalmú bejegyzés.

  • Nem gyak­ran for­dul elő, hogy az olva­só­tá­bor fele már a cím köze­pén lemor­zso­ló­dik, de most pont ez a helyzet. Akik ismer­nek, vagy rend­sze­res olva­só­im, vagy mind­ket­tő, vagy egyik sem, azok iga­zán tud­hat­nák már ennyi idő után, hogy 2012-ben érkez­tünk meg…

  • Van egy kár­tya­já­ték, amit Regi csa­lád­ja csak mint “kiba­szós” emle­get. Elég spe­ci­á­lis sza­bá­lyai van­nak, és mivel egy­elő­re nem sike­rült meg­ta­lál­ni a leírást online, úgy dön­töt­tem, meg­blo­go­lom, hát­ha akko­rát megy, mint az ulti licit táb­lá­za­tom. Elő­ször is, azért len­ne jó tud­ni,…

  • Eljött ez a pil­la­nat is… Könnyek­ben tér­dig gázol­ván, de úgy dön­töt­tünk (iga­zá­ból Regi, mivel az övé, de én tel­jes mell­be­do­bás­sal támo­ga­tom), hogy elad­juk a kis­pes­ti — mit kis­pes­ti?! weker­lei!!! — házunkat. Van­nak azok a dol­gok, amik fon­to­sak (kívül­ről befelé): van…

  • Ma csa­lá­di­lag kifosz­tot­tuk a Coop Bau+Hobby‑t Jum­bót, hogy a magyar­or­szá­gi sza­bad­sá­got köve­tő sváj­ci tavaszt meg­lo­va­gol­ván növé­nyek­kel népe­sít­sük be a teraszt. A bevá­sár­lást köve­tő­en pedig anyu­kám segí­tett min­dent szé­pen elül­tet­ni, köszi. Még tavaly vet­tem két boros­tyánt (ami­kor egy­más­sal har­col­nak, az az Ivy…