Így lettem influenszer

írta:

| kategória:

Inf­lu­en­szer, def.: az ~ szót leg­in­kább a közös­sé­gi médi­á­ban hír­ne­vet szer­zett tar­ta­lom­al­ko­tók­ra hasz­nál­ják, akik nép­sze­rű­sé­gük­nek köszön­he­tő­en befo­lyá­sol­ni képe­sek a köve­tő­i­ket akár véle­mény­for­má­lás, akár fogyasz­tói visel­ke­dés tekin­te­té­ben. (Wiki­pe­dia)

Már évek óta köve­tem a Twit­te­ren (tud­já­tok, X…) a @TerribleMaps c. kon­tót. Elon Musk egy évvel ezelőt­ti hata­lom­át­vé­te­le óta egy­re kevés­bé sze­re­tem a plat­for­mot, de tipi­ku­san az ilyen tar­tal­mak miatt hasz­ná­lom még min­dig. (Min­den más alter­na­tí­va még rosszabb, Face­boo­kon és Ins­ta­gra­mon már nem vagyok, Tik­To­kon sose vol­tam.) Ahogy a név is mutat­ja, itt az ember rémes (ret­te­ne­tes, fárasz­tó, agy­zsib­basz­tó stb.) tér­ké­pe­ket lát­hat nap­ról nap­ra, néha egyéb­ként meg­le­pő­en jók és hasz­no­sak, de álta­lá­ban inkább a fen­ti jel­ző­ket hasz­nál­nám rájuk.

Néhány hónap­pal ezelőtt kide­rült, hogy a leg­jobb tér­ké­pek­ből és még sok új alko­tás­ból készül egy iga­zi könyv, papír ala­pon, kéz­ben tart­ha­tó for­má­ban. Meg is ren­del­tem azon­nal augusz­tus­ban, amint elő­ren­del­he­tő­vé vált. Októ­ber végén kap­tam kéz­hez, és mivel nem egy 2666-szin­tű alko­tás­ról van szó, 10 perc alatt ki is végez­tem. Köz­ben a szer­ző, egy­ben a TM-account mögött álló ember, Micha­el Howe meg­kér­te a köve­tő­it, hogy ha vala­ki meg­kap­ja a köny­vet, fotóz­za le, és ossza meg a közös­sé­gi médi­á­kok­ban. Rög­tön el is kezd­tem gon­dol­kod­ni azon, milyen vic­ces módon tehet­ném ezt meg, pl. fel­vin­ni az Uet­li­berg tete­jé­re, és ott lefo­tóz­ni, de aztán nem lett belő­le semmi.

https://twitter.com/TerribleMaps/status/1691880800612987294

Ettől vala­mennyi­re füg­get­le­nül, még szep­tem­ber végén lát­tam egy fotót ugyan­itt, ami nagyon meg­érin­tett. Ami­kor a totá­lis hülye­ség talál­ko­zik a poli­ti­ká­val, és mind­eb­ből lesz egy fizi­kai tárgy, az nálam teli­ta­lá­lat. Miről beszé­lek? Min­den­ki ked­ven­ce a vilá­gí­tós föld­gömb, min­den­ki­nek volt ilyen, vagy ha nem, vágyott rá, vagy ha nem, akkor hazu­dik, vagy ha nem, akkor a föld­gömb pör­ge­té­se és nézé­se helyett szí­ve­sen utaz­gat a nagy­vi­lág­ban, hogy meg­is­mer­jen más kul­tú­rá­kat. De mi van akkor, ha az “X ország a világ közepe”-mondást annyi­ra komo­lyan vesszük, hogy konk­ré­tan csi­ná­lunk egy nem­föld-föld­göm­böt, amin csak az az ország van? Na, ez a Glo­bus Pol­ski, tehát a “len­gyel­gömb”, amin sem­mi más nincs, csak Len­gyel­or­szág. Imád­tam. Azt a hibát követ­tem el, hogy egy cso­port­ban, ahol volt len­gyel kol­lé­gám is, azt írtam, hogy “ezt sze­ret­ném kará­csony­ra”… Aztán eltelt pár hét, és egy­szer csak egy hatal­mas doboz várt a pos­ta­lá­dá­nál, a mini­ma­lis­ta Regi leg­na­gyobb örömére.

Innen már viszony­lag könnyű össze­rak­ni, hogy mi tör­tént ezután, miként lesz a fen­ti két tör­té­net­szál (és egy­ben a két twe­et) egy. Eszem­be jutott, hogy akkor meg­fo­gom a köny­ve­met, oda­ra­kom a gömb elé, kész a szu­per fotó, írok még mel­lé vala­mi vic­ce­set, és akkor elkül­döm a Twit­te­ren, vála­szol­va a @TerribleMaps-nek. Így is tet­tem, csak annyi­ra izgul­tam, hogy egy csú­nya nyelv­ta­ni hibát ejtet­tem a meg­fo­gal­ma­zás közben.

https://twitter.com/TerribleMaps/status/1720857938976293095

Ami ezt köve­tő­en tör­tént, az engem is nagyon meg­le­pett. Abban tit­kon remény­ked­tem, hogy a TM-account ret­we­ete­li majd a twe­ete­met, na de hogy több mint 450 ezer ember fog­ja meg­néz­ni, arra nem számítottam.

Szó­val így let­tem inf­lu­en­szer, de most már elmúlt, köszö­nöm, jól vagyok.


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük