Új te’efon

Olyan dolog tör­tént velem, ami 2006 vége óta nem. (Nem, a detox az koráb­ban volt, de kösz.)

Tele­font vásároltam.

Igye­kez­tem olyan készü­lé­ket válasz­ta­ni, ami a bará­ti köröm­ből még sen­ki­nek sincs. A dön­tés így a Nokia E51-re esett, mivel az csak Bálint­nak, gyp-nek, Dezső­nek meg Regi apu­ká­já­nak van.

Na jó, iga­zá­ból két dol­got sze­ret­tem vol­na: legyen WLAN-os, legyen olcsó. És lám, az E51 mind­ket­tőt tel­je­sí­ti, ráadá­sul Nokia is.

Így, három nap hasz­ná­lat után majd­nem min­den szép és jó. Egy apró gon­dom van: hiá­ba van kikap­csol­va a WLAN-kere­sés, időn­ként folya­ma­to­san WLAN‑t akar nekem talál­ni, lelő­he­tet­le­nül. Fel­jön az ablak, hogy hoz­zá­fé­ré­si pont válasz­tá­sa, mon­dom neki, hogy NO, aztán megint fel­ug­rik, és megint, és megint. Már elő­ször se kel­le­ne fel­dob­nia a lis­tát, mert WLAN-kere­sés ki, de ő csak köti az ebet a karóhoz.

De tény­leg jó kis tele­fon. Jók leszünk együtt.

Nokia E51
Közzétéve:
élet, mobil kategóriába sorolva

Szerző: laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

5 hozzászólás

 1. Eszközök->Beállítások->Csatlakozás->Vezeték nél­kü­li LAN opci­ó­ban mi van?

 2. Saját WLAN-elér­he­tő­ség -> Soha

  ha nem auto­ma­ti­kus len­ne a kon­fi­gu­rá­ció, akkor ezek lennének:
  Hosszú újra­prób. hatá­ra -> 4
  Rövid újra­prób. hatá­ra -> 7
  RTS-küszöb -> 2347
  TX-tel­je­sít­mény­szint -> 100 mW
  Rádió­mér­té­kek -> be
  Ener­gia­ta­ka­ré­kos­ság -> be

 3. az egész azért van, mert magya­rul hasz­ná­lod, én tudom.

 4. van vala­mi alkal­ma­zá­sod, ami időn­ként socket kap­cso­la­tot pró­bál nyit­ni, ezért dob­ja fel az access point válasz­tást. ezt lehet pl. a sync, vagy vala­mi­lyen hát­tér­ben futó cucc. tegyél fel activefile‑t, abban van pro­cess exp­lo­rer jól és ki lehet szűr­ni, mi az, ami nem illik oda. illet­ve a prob­lé­mát meg­old­hat­ja még a tele­fon angol nyel­vű­re való átállítása

 5. most ti szó­ra­koz­tok velem ezzel az angol nyelv­re rakás­sal kapcsolatban?! :)
  mi a pecst befo­lyá­sol az, hogy angol vagy magyar a nyelv a fen­ti szempontból?

Hozzászólás

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.