Markert Laci blogja

  • Poli­ti­ka. Ma olvas­tam a 444-en (ami­nek, ugye, első­szá­mú támo­ga­tó­ja vagyok), hogy a Mese­or­szág Min­den­kié c. mese­könyv nem mesekönyv. Mint írják, a köz­ér­de­kű beje­len­tés­re indult vizs­gá­lat­ban a kor­mány­hi­va­tal azt álla­pí­tot­ta meg, hogy a köny­vet mese­könyv­ként érté­ke­sí­tik, a meg­ne­ve­zés és a borí­tón…

  • A cím­ben a “kenyér” és “könnyen” sza­vak között volt ere­de­ti­leg egy csú­nya károm­ko­dás (k‑val kez­dő­dött), de Regi sze­rint ez nem illik hoz­zám. Mind­egy, így is alli­te­rál három szó. Olyan fon­tos bejegy­zés ez, hogy majd­nem csi­nál­tam egy új kate­gó­ri­át neki (kovász),…

  • Mint ahogy ez a cím­ből követ­ke­zik (min­dig rakok évszá­mot záró­jel­be, ha film­ről van szó), egy ilyen film­kri­ti­ka vagy ‑bemu­ta­tó követ­ke­zik. Fura ez a “… 2020 (2020)”, de hát a naming con­vent­ion az naming convention. Teg­nap kijött a Death to 2020…

  • Után­köz­lés, mert olyan nehe­zen elér­he­tő. És mert annyi­szor emle­ge­tem még manap­ság is, hogy kicsit maga­mé­nak érzem. De nem az enyém. Egyéb­ként meg egy magya­ros kará­cso­nyi asz­tal­ról nem hiányozhat! Hozzávalók: más­fél kiló nyersratyli egy jóko­ra pese 2 cso­bo­lyó gönyéz­de (ha lehet, pöcörgősi)…

  • Kicsit ciki volt már ez a gines poszt, így akar­tam írni vala­mit, hogy lej­jebb men­jen. Mond­juk nem tudom, hogy ez nem cikibb‑e, de leg­alább ezután nem hánytam. Van nekem a Lin­ke­dI­nen majd­nem 1500 bará­tom, mond­juk ezek­nek egy részé­ről akkor se…

  • Volt egy ilyen prog­ram, fakul­ta­tív, hogy lehet men­ni gint kós­tol­ni. Alant a vál­toz­ta­tás nél­kü­li logo­mat lehet olvasni. Bom­bay — 200 év, nem lehet mel­lé­nyúl­ni, ha nem tud­ja az ember, hogy mit szeretne Bro­kers — 200 éves, csa­lá­di recept, standard Hend­rick’s…