Arról, hogy mennyibe kerül strandolni Zürichben, illetve Budapesten

írta:

| kategória:

Ez a bejegy­zés aktu­á­lis, mert mos­ta­ná­ban sokat stran­do­lunk. De már évek óta gon­dol­ko­dom azon, hogy érde­mes egy ilyen össze­ha­son­lí­tást csi­nál­ni, mert vic­ces a téma. Majd most!

Svájc­ban lak­ni jó, ha nem len­ne jó, elég hülyék len­nénk itt élni ide­s­to­va 9 éve. Lehet­ne most tag­lal­ni a miér­te­ket, de inkább ne poli­ti­zál­junk, jó? Zürich­ben lak­ni sok szem­pont­ból még jobb, ebből egyet fogok most kiemel­ni: a strandokat.

Ami­kor kijöt­tünk ide anno, emlék­szem, milye­nek vol­tak a nya­rak. Az esős idő­szak régeb­ben júni­u­sig tar­tott, volt némi meleg és keve­sebb eső júli­us­ban és augusz­tus­ban, aztán újra eső, amíg nem jön a hó. Emlék­szem, ami­kor 2012. már­ci­us 9‑én meg­ér­kez­tem Zürich­be, és két hóna­pon keresz­tül majd­nem folya­ma­to­san esett az eső, aztán jött a nyár, akkor is esett, csak mele­gen. Egy alka­lom­mal haza­men­tünk talán augusz­tus­ban, mire vissza­ér­tünk (és esett), lát­tuk, hogy pont lema­rad­tunk a nyár­ról, de kiégett a fű! Aztán jött ugye a COVID-13 klí­ma­vál­to­zás, és tény­leg elkez­dett emel­ked­ni a hőmér­sék­let. A nya­rak szá­mot­te­vő­en mele­geb­bek let­tek, olyan is elő­for­dult, hogy az ember ún. izzadt! Régeb­ben nem értet­tük, hogy miért van min­den apró falu­ban strand­für­dő (Badi), ha egy­szer hideg van, és esik. Sose felej­tem el a raf­zi stran­don az egyik (egyet­len?) für­dé­sün­ket, ami­kor Regi tol­ta a lányo­kat a gumi­mat­ra­con, és meg mer­nék esküd­ni, hogy a mat­rac aljá­ról jég­csa­pok lóg­tak le, ami­kor kiemel­tük az egyik helyi fóka segítségével.

Kicsit csa­pon­gok, de most majd fókusz­ál­ni fogok, mert ez egy tény­fel­tá­ró cikk.

Egy szó mint száz: sok a strand. Ami­kor Zürich­be köl­töz­tünk, akkor meg arra is rájöt­tünk, hogy itt szin­te min­den kerü­let­nek meg negyed­nek van saját strand­ja: nekünk pél­dá­ul rossz idő­ben adott az alt­stet­te­ni für­dő, jó idő­ben a let­zi­gra­be­ni möd­an­szék, illet­ve akár a sebes sod­rá­sú Lim­mat is, mind­ezek maxi­mum pár kilo­mé­ter­re tőlünk.

Mi a kör­nek lát­szó alak­zat­nál vagyunk, az X‑ek a fen­tebb emlí­tett für­dé­si lehe­tő­sé­gek. Nem tudom, hogy miért van jelez­ve a Mr Brunch és a La Taque­ria, tény, hogy szok­tunk oda men­ni, de ez a für­dés szem­pont­já­ból tel­je­sen irre­le­váns. Kösz, Google!

A stran­dok, azon túl, hogy van­nak (és hogy mennyi­be kerül­nek, de erre majd még vissza­té­rünk), azért is jók, mert nem csak stran­dok. Telen­te pél­dá­ul nyit­va van­nak a kin­ti stran­dok (pl. Let­zi­gra­ben), így akkor is be lehet men­ni, mint egy park­ba. Az, hogy van min­den­fé­le szol­gál­ta­tás (étel-ital, masszázs), nyil­ván alap, de hogy van­nak kiál­lí­tá­sok, prog­ra­mok, sütö­ge­tés­re kije­lölt helyek, ját­szó­tér stb., az már emlí­tés­re mél­tó. Ha messzebb tekin­tünk (egé­szen a züri­chi tó mel­let­ti Myt­hen­qu­ai-ig, ami tőlünk bicik­li­vel akár 10 perc is), akkor olyan­ról is tud­nék írni, mint a sima ham­bur­ger — sült krump­li — jég­krém hár­ma­son túl­mu­ta­tó, a világ leg­ré­geb­bi vege­tá­ri­á­nus étter­mé­nek (Hiltl, est. 1898) tópar­ti kiren­delt­sé­ge fan­ta­szi­kus kíná­lat­tal, vízi­bi­cik­li- és SUP-bér­lés, meg hogy für­dés a züri­chi tóban! Szó­val ez nem strand, ez strand++.

De marad­junk a szám­sze­rű tények­nél, és tegyük cik­kün­ket innen­től kezd­ve anya­gi­as­sá! Mennyi az annyi?

A züri­chi stran­dok egy­sé­ges ára­zás­sal működ­nek (kivé­tel a Dold­er, de ott len­gyel pros­ti­tu­ál­to­kat dara­bol­nak), mind sima belé­pőt, mind kom­bó­kat és bér­le­te­ket tekint­ve. Egy sima fel­nőtt­be­lé­pő 8 frank, nagyobb gye­rek­nek 6, kisebb­nek 4, 6 éves kor alatt ingye­nes. Sőt, és itt kezd érde­kes len­ni a dolog, a bér­let az egy olyan spe­ci­á­lis dolog itt, ami nem strand-spe­ci­fi­kus, hanem egy olyan rend­szer, ami min­den (kiv. Dold­er) züri­chi strand­ra egy­sé­ge­sen érvé­nyes. Ez tehát egy kár­tya, ami­vel min­den­ho­va be lehet men­ni, akár­mi­kor, akár­mennyi­szer, ki-be, haza, újra be, kimász­ni a kerí­té­sen és újra be, szó­val ilyen világjegy.

Lehet tip­pel­ni, hogy mennyi­be kerül ebből az éves ver­zió, illet­ve a sze­zon­ra szó­ló, de inkább ide­ra­kom a szá­mo­kat: 240, illet­ve 110 frank (ellen­őriz­ni itt lehet: sportabo.ch). Ezek a fel­nőt­tek­re vonat­koz­nak, a gye­re­kek és egyéb lábas­jó­szá­gok­ra vonat­ko­zó tari­fák még ennél is kedvezőbbek.

Fel­me­rül­het a kér­dés, hogy az ország­ban, ahol egy víz­ve­ze­ték­sze­re­lő 200 frank alatt ki se száll (én sok vonat­ko­zó vide­ó­ra gon­do­lok, ami­kor a plum­ber úr szó­ba jön, de itt tény­leg arra gon­do­lok, hogy vala­ki kijön, és sze­rel, sem­mi más ext­ra), még­is hogyan lehet hosszú hóna­po­kon keresz­tül vala­mit csi­nál­ni ennyi­re kevés pénz­ből. Az ok az, hogy Zürich váro­sa nagyon támo­gat­ja eze­ket a helye­ket, mivel tud­ják, hogy 1.) az embe­rek ott tud­nak kikap­cso­lód­ni, pihen­ni, fel­töl­tőd­ni, így utá­na bol­do­gan men­nek vissza dol­goz­ni, és pörög a GDP 2.) min­den szart meg­ve­szünk a büfé­ben, és pörög a GDP. (Ezek a sváj­ci­ak nem csak jól fociz­nak, de oko­sak is!)

Az egy­sze­rű­ség ked­vé­ért a követ­ke­zők­ben a szá­mo­lás ránk (mire­ánk) vonat­ko­zik, tehát 2 föl­nőtt, 2 gye­rek, 1 baba, illet­ve sze­zon­bér­let­tel pél­dá­ló­zok, mert azt vet­tem. Fel­nőt­ten­ként 110, gye­re­ken­ként 35, az össze­sen 290 frank, ami­vel jók vagyunk ápri­lis 10-től októ­ber 31-ig. CHF-ben kevés­bé, JMF-ben (jó magyar forint, a.k.a. HUF) inkább ott­ho­no­san moz­gó olva­só­ink ked­vé­ért ezt átdob­tam pil­la­nat­nyi árfo­lya­mon, és pon­to­san annyi jött ki, ahány km2 Magyar­or­szág terü­le­te: 93’030. Vélet­len? Alig­ha. Soros? Bizonyára.

Igen sokat írtam eddig, és most tar­tok a mon­dan­dóm felé­nél, azaz hogy mennyi­be kerül stran­dol­ni Zürich­ben. Innen­től pró­bá­lok gyor­sul­ni, mert három­ne­gyed 11 van, és hol­nap a máso­dik oltás­tól fogok ago­ni­zál­ni egész nap.

Szó­val a buda­pes­ti hely­zet a követ­ke­ző: régeb­ben sem­mi­lyen ilyen kom­bi­nált bér­let nem volt. Most meg­le­pőd­ve olva­som, hogy egé­szen júni­us 1. óta van Buda­pest Spas c. “bér­let”, ami­vel lehet ven­ni 100, 200, és 365 alkal­mas belé­pőt. Ne kép­zel­jük azt, hogy mi napon­ta végig­ro­bo­gunk az összes züri­chi stran­don csak azért mert meg­te­het­jük, és hogy ezt vár­nám el Buda­pes­ten is, de vala­mennyi­re vegyük figye­lem­be, hogy akár ezt is meg­te­het­nénk! Min­den­eset­re téte­lez­zük fel, hogy tény­leg napon­ta mehe­tünk stran­dol­ni, és a fen­ti két dátum különb­sé­gét véve pon­to­san 204-et kapunk, ami szin­te fel­hí­vás arra, hogy a spás árak közül a 200-as belé­pős­sel szá­mol­jak. De nem teszek ilyet, mert azért még mi sem megyünk min­den nap a strand­ra (mert esik) (meg mert drá­ga a kaja), szó­val akkor vegyünk a 100-as abót, ami­ből a leg­ala­pabb ver­zió (amit a köl­tő bron­ze néven nevez nevén), ez 83’300 forint. Ebből rög­tön kell négy darab, mivel ahogy látom, ebből gye­rek­ver­zió az pont nincs, fel­té­te­lez­vén, hogy 3 éves korig a belé­pés ingye­nes. Ez akkor a mi kis csa­lá­dunk­ra kere­ken 333’200 forint len­ne mind­össze. Ha komo­lyab­ban ven­nénk azt a 204 napos lehe­tő­sé­get Zürich­ben, és a 200 alkal­mas ver­zi­ók­kal hason­lí­ta­nánk össze, akkor már­is 476’000 forint­nál jár­nánk. Ha meg azt ven­ném, hogy mi tény­leg tel­je­sen hülyék vagyunk, és min­den nap megyünk leg­alább 2 strand­ba (vagy ami pél­dá­ul hét­vé­gén reá­li­sabb: kime­gyünk dél­előtt és kime­gyünk dél­után is), akkor a 365-ös kell, az így össze­sen 680’000. Itt most végig a törzs­vá­sár­lói ára­kat vet­tem (akik­nek már volt ilyen befek­te­té­sük), ha a tel­jes ára­kat néz­ném, akkor a fen­ti­ek így ala­kul­ná­nak: 372’400, 532’000 és 760’000 forint.

Ezek dur­va nagy szá­mok, sose lát­tam még ennyi pénzt egyben!

Érde­mes egyéb­ként még egy kicsit tovább bal­li­be­ra­li­zál­ni a sta­tisz­ti­ká­kat, ha már elmúlt 11 óra. Szó­val most még a strand­ra bevi­szem a Mekit is, és azzal is her­ge­lem itt a népe­ket. (Mond­juk ennek sok értel­me nincs.)

Gyö­nyö­rű össze­ál­lí­tás arról, hogy hol mennyit kell dol­goz­ni (átlag­ban) ahhoz, hogy az ember vehes­sen egy Big Mac szend­vi­cset: Wor­king time requ­i­red to buy one Big Mac in selec­ted citi­es around the world in 2018. Zürich: 13,4 perc, Buda­pest: 55,6 perc. Ezt kere­kít­sük mond­juk 4‑re, tehát hazud­juk azt, hogy Zürich­ben 4x töb­bet tud­nak ven­ni az embe­rek a pén­zük­ből. (Tudom, hogy ez így értel­met­len, de las­san men­nék aludni.)

Ennyi­be kerül nekünk Zürich­ben faszán stran­dol­ni: 93 ezer. Ennyi­be kerül­ne nekünk Buda­pes­ten faszán stran­dol­ni: 760 ezer (sic!). Nor­ma­li­zál­va (ami tudom, hogy nem ezt jelen­ti): 93 ezer itt, több mint 3 mil­lió ott. Ez több mint 30x drágább.

Ennek sem­mi értel­me. Jó éjsza­kát mindenkinek!


Comments

Egy hozzászólás a(z) “Arról, hogy mennyibe kerül strandolni Zürichben, illetve Budapesten” bejegyzéshez

  1. erika avatar
    erika

    Jó a cikk (főleg Rafz :-)), csak a végén a 3 mil­li­ót nem értem.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük